Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky

Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec

Obchodná akadémia je stredná odborná škola s dĺžkou trvania štúdia 4 roky. Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá 9. ročníkov základných škôl. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, podnik

ová ekonomika a praktická časť odborných predmetov. Úspešní absolventi štúdia obdržia o ukončení štúdia vysvedčenie o maturitnej skúške. Škola pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Integrujeme všeobecné a odborné vzdelávanie a praktické vyučovanie. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možnosti školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka.

Skryť Vypnúť reklamu

Informácie o štúdiu
Pre štúdium v tomto študijnom odbore je potrebné, aby žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy, úspešne absolvoval Monitor 9. Podrobnejšie informácie budú aktualizované na našej webovej stránke www.oalc.sk. Počas štúdia sú na žiaka kladené požiadavky na zvládnutie učiva všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. „Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov - súkromných, družstevných a štátnych, rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch. Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce, aj v styku so zahraničím. Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole,“ informovala riaditeľka školy Ing. Katarína Benčíková.
Získané vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom školy uplatniť ich odbornú kvalifikáciu v rôznych oblastiach ekonomiky. Absolventi školy sa môžu uplatniť vo funkcii ekonóma, účtovníka, manažéra, sekretárky – asistenta, asistentky, obchodného zástupcu, súkromného podnikateľa, pracovníka ktoréhokoľvek peňažného ústavu, bezpečne vládnúceho nad písacím strojom, počítačom a nad ostatnou kancelárskou technikou, ktorú absolvent našej školy bude v praxi nevyhnutne využívať. „Veľkou devízou absolventov je aj aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov nielen v praxi, ale aj pokračovanie v ich ďalšom štúdiu na vysokej škole. Naši absolventi majú možnosť zvyšovať svoju kvalifikáciu pokračovaním ďalšieho štúdia na univerzite najmä v oblasti ekonómie. Možnosť voľby cvičení z matematiky a konverzácie cudzieho jazyka ako voliteľných predmetov dávajú vysoké predpoklady úspešne absolvovať prijímacie skúšky na univerzitu. Konverzácie na našej škole vyučujú zahraniční lektori. Naši absolventi sa uplatňujú v štátnej i verejnej správe (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, mestské a obecné úrady, úrady práce a pod.), v bankových inštitúciách a komerčných poisťovniach (VÚB, Dexia banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Allianz a pod.), v súkromných firmách (Orange Slovensko, CBA, Avant, BILLA), ale aj ako samostatní podnikatelia. Dosahujú veľmi dobré výsledky aj na vysokých školách nielen ekonomického, ale aj iného zamerania,“ hovorí Katarína Benčíková.
Moderné vybavenie školy a spolupráca s podnikateľskými subjektami
Vybavenie školy technikou je na veľmi dobrej úrovni. Žiaci majú k dispozícii 4 odborné učebne so 64 počítačmi (jedna z nich je kompletne napojená na vysoko rýchlostný Internet): 2 odborné učebne informatiky, 2 odborné učebne administratívy a korešpondencie, jedna z nich je vybavená počítačmi, druhá písacími strojmi, odborná učebňu počítačov na výučbu ekonomických cvičení a jazykové odborné učebne. „Máme k dispozícii veľkú telocvičňu, ihrisko a tenisové kurty. Okrem tohto je pre žiakov našej školy k dispozícii školská knižnica, v ktorej si môžu zapožičať literatúru rôznych žánrov. Spolupracujeme s VÚB Lučenec, ktorá venovala škole za symbolickú korunu vyradený majetok. V minulom školskom roku sme v spolupráci s touto bankou vyhlásili súťaž o najlepšieho študenta, ktorý bol odmenený. Veľmi dobrú spoluprácu má naša škola s Dexia bankou Lučenec, ktorá podporuje našu školu najmä po finančnej stránke. Dobrá spolupráca je aj s OTP bankou a Slovenskou sporiteľňou, ktorá darovala našej škole počítače. S viacerými súkromnými firmami ako aj s úradmi štátnej a verejnej správy má naša škola veľmi dobrú spoluprácu pri zabezpečovaní odbornej praxe žiakov 3. a 4. ročníkov.
Mimoškolská a krúžková činnosť
Aj tento školský rok sa na škole rozbehlo záujmové vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích poukazov. V popoludňajších hodinách majú žiaci školy možnosti pracovať v krúžkoch. V tomto školskom roku pôsobí na škole spolu l3 krúžkov – basketbalový, doučovanie na maturitu z anglického jazyka, doučovanie z ANJ – 1. ročník, doučovanie z ANJ – 1., 2. ročník, doučovanie z ANJ – 3. ročník, internet a programovanie, k maturite inak, krúžok SJL – krúžok spoznávania okresu Lučenec, loptové hry (stolný tenis, tenis, futbal), príprava na praktickú časť odborných predmetov a volejbalový krúžok.
Odborné súťaže
V aplikovanej ekonómii sme vyhrali v súťaži manažérske hry na počítači MESE, boli sme v semifinále Slovensko a postupili do finále súťaže Slovensko. V matematike máme 21 úspešných riešiteľov na škole v súťaži „Matematický klokan“. V decembri sa do súťaže zapojilo 111 žiakov. Michal Knapek sa stal 100% riešiteľom a na Slovensku sa umiestnil na 1. - 14. mieste. Aj tohto roku sa do súťaže zapojíme znova. Stredoškolskej odbornej činnosti sa zúčastnili traja žiaci, ktorí zo školského kola postúpili na krajskú súťaž. Každý zo študentov vo svojej kategórii obsadil 4. miesto. Školského kola olympiády ,,Mladý účtovník“ sa zúčastnilo deväť štvrtákov. Dvaja najlepší riešitelia, Marcel Peťko a Zuzana Budáčová, postúpili na regionálne kolo do Banskej Bystrice. V septembri, októbri, novembri a decembri sa uskutočnili medzitriedne preteky 2., 3., 4. ročníkov v odpise textu. Najlepších 10 študentov z každého ročníka postúpilo na školské preteky v odpise textu. Najlepší z nich boli nominovaní aj na Krajské preteky v písaní na počítači. Po celoškolskom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku víťazi postúpili do okresného kola, v ktorom sme v ANJ obsadili 3. miesto - M. Barkáč a v NEJ 3. miesto - A. Hronček.
Športové súťaže
Naša škola je v oblasti športu úspešná vo viacerých disciplínach. Vo volejbale získali dievčatá 2. miesto na Majstrovstvách okresu, chlapci 5 . miesto na Majstrovstvách okresu a dievčatá 5. miesto dievčat na Medzinárodnom turnaji obchodných akadémií. V basketbale získali dievčatá 2. miesto na Majstrovstvách okresu a chlapci 2. miesto na basketbalovom turnaji vo Fiľakove. Vo futbale sme vyhrali na mediálnom turnaji poriadanom Agentúrou NOLIS a na tom istom turnaji sme získali aj druhé miesto. Šipkári získali bronz na Majstrovstvách kraja dievčat v Brezne. V atletike vyhrali chlapci Novohradské hry a dievčatá získali štvrté miesto. Nohejbalisti obsadili 6. miesto na Majstrovstvách okresu.
Projekty školy a medzinárodná spolupráca
Naša škola sa úspešne zapojila do projektu INFOVEK. Prostredníctvom uvedeného projektu sa zrealizovalo pripojenie na vysoko rýchlostný internet. Žiakom i učiteľom je prístup k školskej počítačovej sieti umožnený nepretržite počas vyučovania ako aj mimo vyučovania. Učebňa sa podľa záujmu využíva aj na organizáciu kurzov v spolupráci s Akadémiou vzdelávania a Úradom práce. E-mailové adresy má vytvorené každý žiak 4. ročníka a od budúceho šk. roka aj žiaci 3. ročníka. V rámci projektu sa vo vyučovacom procese využíva aj dodaná literatúra formou multimediálnych CD-ROM. Dobré vybavenie našej školy počítačmi je jedným z prioritných rozhodovaní pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. V rámci sprístupnenia školy širokej verejnosti sme v spolupráci s firmou Datex vytvorili novú webovú stránku školy, ktorá sa nachádza na adrese www.oalc.sk. Súčasťou uvedenej stránky je aj internetová žiacka knižka, ktorá zabezpečuje aktívny prístup, informovanosť a komunikáciu rodičov s učiteľmi. Naša škola sa zapojila do projektu „Otvorená škola“, sekcia športu. Prvýkrát bol projekt vypracovaný a schválený v roku 2004. Škola obdržala finančné prostriedky, ktoré sa použili na financovanie protišmykového náteru a brúsenie parkiet v telocvični, antuky a nákup športových potrieb. V roku 2005 sme sa do projektu zapojili znova. V súčasnosti sa škola zapája do projektu SOKRATES - anglický jazyk, kde sme pripravili materiálny na kontaktný seminár v Belgicku. Na základe uvedeného projektu má škola nadviazať medzinárodnú spoluprácu so školami v zahraničí. V minulom šk. roku škola získala peňažné prostriedky aj z projektu „Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania žiakov“, ktoré sa použili na rekonštrukciu učebne administratívy a korešpondencie.
Informačné technológie na škole
Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií, ktorý prebieha v súčasnosti, sa odráža aj vo výchovno-vzdelávacom procese, jeho modernizácii a zavádzaní nových technológií. Týmto požiadavkám doby je možné vyhovieť len s podporou nových postupov, prístupov, metód, foriem ako aj technických výučbových prostriedkov, ktoré umožnia prijímať, spracovávať a poskytovať široké spektrum informácií. Je nutné, aby sa aj naša škola aktívne zúčastňovala na tomto procese, ktorý je charakterizovaný nárastom potreby práce s prostriedkami informačných technológií – s počítačmi. Snažíme sa byť školou, ktorá sa spôsobom výučby čo najviac priblíži požiadavkám doby, motivuje žiakov k učeniu sa, tvorivosti, etickej a estetickej výchove. Naším cieľom je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces výučbou s využívaním počítačov, moderných výučbových programov, ktoré má už škola zakúpené a poskytnúť odborné učebne v popoludňajších hodinách krúžkovej činnosti žiakov ako aj širokej verejnosti. Informačno-komunikačné technológie sa postupne zavádzajú do výučby rôznych predmetov. Pravidelne sa využívajú vo výučbe odborných predmetov, najmä aplikovanej informatiky, ekonomických cvičení, aplikovanej ekonómie, administratívy a korešpondencie, cvičnej firmy aj pri výučbe cudzích jazykov.
Kultúrna a športová zábava
Prvákov vítajú spolužiaci imatrikuláciou, ktorá sa nesie v duchu zábavy, smiechu, nadväzovania nových priateľstiev a pohody. Študentská rada v spolupráci s Rodičovskou radou, za pomoci učiteľov organizuje Reprezentačný ples Obchodnej akadémie, na ktorom sa stretávajú nielen terajší, ale aj bývalí absolventi našej školy. Škola už každoročne organizuje lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí Vysokých Tatier v stredisku Detský raj v Tatranskej Lesnej. Lyžiarsky výcvik absolvujeme na Štrbskom plese a na svahoch Ždiar – Strednica. Študenti tretieho ročníka absolvujú trojdňový kurz Ochrany človeka a prírody, kde získavajú zručnosti streľbe, poskytovaní prvej pomoci, základy topografie. Vyvrcholením kurzu je branný pretek družstiev. V tomto školskom roku sa škola pripravuje na absolvovanie plaveckého kurzu v atraktívnom prímorskom prostredí (Chorvátsko).

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 2. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 5. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 6. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 8. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 9. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 10. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 10 655
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 043
 3. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 701
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 654
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 8 264
 6. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 261
 7. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 932
 8. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 813
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 112
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 568
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

V centre Banskej Štiavnici môže začať vaše putovanie po stopách veľkej lásky pretavenej do najdlhšej milostnej básni na svete.

V Banskej Štiavnici pripravili novú atrakciu, oplatí sa sem zájsť určite aj bez nej.


(rv) 4 h
Daniel Sokolovsky - nový tréner BKM Lučenec

Ambiciózny zámorský tréner inklinuje k európskemu štýlu basketbalu


7 h
Na mieste dopravnej nehody.

Vodič dostal mikrospánok.


(mb) 9 h
Historický vlak prechádza Chmarošským viaduktom.

Cestovanie so zbojníkmi, prejazd Chmarošským viaduktom či Telgártska slučka. To všetko je pre ľudí veľkým lákadlom.


9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník.


TASR 12. jún

Jej malý syn skončil v nemocnici.


TASR 22 h

Postrek proti pavúkom zaplatili z fondu, prispelo aj mesto.


23 h

V Trenčíne vyrastá nádejná mladá umelkyňa, so svojou maľbou skončila v medzinárodnej súťaži druhá.


12. jún

Už ste čítali?