Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Stredná lesnícka škola, Akademická 16 Banská Štiavnica

Budova školy je situovaná v areáli Botanickej záhrady, ktorý leží v intraviláne mesta v pokojnej a tichej zóne. Centrum mesta je vzdialené asi 5 - 10 minút chôdze, podobne ako ďalšie zariadenie školy – Domov mládeže. Škola vznikla na pôde bývalej Vysokej

baníckej a lesníckej školy v roku 1919 a stala sa dedičkou jej zariadení. Bola zriadená vtedajším Ministerstvom zemědelství v Prahe. Prvým riaditeľom sa stal Dr. Ing. PhDr. H.c. Rudolf Haša. V súčasnosti je možné na škole študovať v študijnom odbore Lesníctvo dve odborné odborné zamerania: Lesníctvo a Krajinná ekológia – stredoškolské štúdium. Od roku 1997 bolo otvorené aj Vyššie odborné štúdium v odbore Lesníctvo a lesnícky manažment. Teoretická časť vyučovania prebieha súbežne v dvoch budovách a to v pôvodnej budove (bývalej akadémie) – stredoškolské vzdelávanie, a v novo rekonštruovanej budove (bývalý dom akademického maliara Jozefa Kollára) – vyššie odborné štúdium. Interiéry budov boli upravené podľa súčasných psycho-hygienických požiadaviek na zariadenie a vybavenie učební. Je tu zriadených 18 učební z toho 11 odborných (zoológia, ochrana lesa, lesná ťažba, jazykové učebne, učebne výpočtovej techniky, strojov a zariadení, chemické laboratórium a podobne). Praktické vyučovanie je organizované v Stredisku odbornej praxe – Školské lesy Kysihýbel. Úroveň a výsledky vzdelávania na Strednej lesníckej škole boli v roku 2000 Medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou (IES – International Education Society, Londýn), prezídium ktorej udelilo škole pre obe formy štúdia (stredné i vyššie) prestížny rating BBB, ako vysoko erudovanej a profesionálne vedenej inštitúcii. Od 1. októbra 2004 bola škola zaradená do prestížnej kategórie A, to znamená Špičková vzdelávacia inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami a bol jej pridelený rating E/SK/A/bbb. Zaradenie Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici do siete medzinárodných vzdelávacích inštitúcií umožňuje škole vydávať absolventom medzinárodne uznávaný certifikát o lesníckom vzdelaní a tým umožňovať lepšie umiestnenie na trhu práce nielen v Slovenskej republike ale aj v krajinách Európskej únie. Riaditeľom školy je Ing. Rudolf Valovič, CSc.

Skryť Vypnúť reklamu

LESNÍCTVO
Absolvent stredoškolského študijného odboru Lesníctvo je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný samostatne riadiť základné organizačné jednotky lesníckej praxe bez ohľadu na druh vlastníctva lesov. Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností musí mať absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať – samostatne i v kolektíve, sústavne sa vzdelávať a trvale sa zaujímať o vývoj a nové poznatky svojho odboru, ovládať využívanie výpočtovej techniky, osvojiť si základné princípy fungovania trhového mechanizmu, poznať metódy práce podnikateľa, používať informácie a právne normy súvisiace s rozvojom podnikania pri rôznych formách vlastníctva, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami, vlastenectva, humanizmu a demokracie. Študijný odbor pripravuje absolventov ďalej pre vybrané náročné a vysoko intelektualizované robotnícke činnosti v lesnom hospodárstve alebo na vykonávanie odborných funkcií na vyšších organizačných jednotkách. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vysokoškolské štúdium lesníctva a v ďalších príbuzných odboroch. Absolvent tohto študijného odboru má mať potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku, znalosť slovenskej a najvýznamnejšej svetovej literatúry, znalosť dejín slovenského národa, významných období svetových dejín, znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a štúdium zahraničnej literatúry s používaním slovníka a príp. i ďalších pomôcok, znalosť vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, znalosť základov etiky, psychológie, sociológie a filozofie, znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodovedeckých predmetov a informatiky, znalosť využívania štatistiky ako aj uplatňovania štatistických metód pri práci, znalosť základov výpočtovej techniky s využívaním užívateľských programov. Absolvent študijného odboru Lesníctvo má poznať biologické, chemické, biochemické, fyzikálne, ekologické, biotechnické a ďalšie zákonitosti významné pre štúdium a odborné riešenie technologických procesov pestovania lesa, spôsoby zobrazovania strojov, zariadení a stavieb, ktoré sa používajú vo výrobnom procese a čítania strojníckych a stavebných výkresov, základné vlastnosti bežných technických materiálov a funkcie časti strojov a mechanizmov, základy elektrotechniky a elektroniky a ich aplikácie v oblasti lesníctva vrátane znalosti základných elektrotechnických metód a techník, bežné elektrické zariadenia najmä z hľadiska noriem a predpisov o bezpečnosti proti úrazom, všeobecné vedomosti o princípoch a možnostiach automatického riadenia výrobných strojov a zariadení, technologickú prípravu výroby na úseku pestovných, ťažbových, dopravných a ochranárskych činností, oblasť technického riadenia výroby, najmä pri využívaní lesného hospodárskeho plánu, riadenie pestovných výkonov na úseku semenárstva, škôlkárstva, zalesňovania, výchovy a ochranu kultúr a porastov, pri odstraňovaní a zisťovaní škôd na lesnom fonde, riadenia výroby vrátane vyznačovania ťažby, sortimentácie a riadenia manipulácie na skladoch i predaj výrobkov v trhovom hospodárstve, riadenia poľovníctva s odborným doprevádzaním pri love, riadenia údržieb a opráv dopravných komunikácií a ostatných lesných stavieb, kontrolu technického stavu a údržby strojov a zariadení používaných pri obhospodarovaní lesa, oblasť ekonomického riadenia, výroby a ekonomických informácií, základné pojmy a vzťahy z ekonomiky vlastníckych subjektov lesného hospodárstva v podmienkach trhových vzťahov so zameraním na princípy racionalizácie technologických procesov, na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní surovín, palív a energie pri rešpektovaní životného prostredia a ekológie lesa, najmä vo vzťahu používaným technológiám, základy o oblasti organizácie a riadenia výroby, riadenia menších pracovných kolektívov, oblasť základov psychológie, sociológie, ekonómie a kultúry práce, vyvodzovanie záverov z ekonomických rozborov a ich využívanie pri riadení a kontrole výroby, vedenie dokladov prvotnej evidencie, prípravu podkladov pre automatizované spracovanie informácií a využívanie jeho výsledkov pri riadení, hodnotení množstva a kvality vykonanej práce a stanovení odmeny za ňu, oblasť technickej kontroly výroby, najmä pri kontrole výkonov v pestovnej činnosti, kontrole výroby dreva, zásob dreva podľa lokalít a expedície dreva, inventarizácii materiálových zásob, kontroly údržieb a opráv dopravných komunikácií a ostatných lesných stavieb, kontrolu technického stavu a údržby strojov i zariadení používaných v obhospodarovaní lesa, kontrolu vybavenia pracovísk z hľadiska BOZ, pracovné a lesné právo a ich uplatňovanie pri riadení výroby, využívanie výpočtovej techniky na pracovisku, hlavne aktívne používať základné užívateľské programy v organizačných štruktúrach pri hospodárení v lese, zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany vrátane starostlivosti o pracovné prostredie.
LESNÍCKA PREVÁDZKA
V odbornom zameraní Lesnícka prevádzka absolvent hlbšie pozná zákonitosti lesníckych prevádzkových činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti lesného hospodárstva, ktoré súvisia s priamym riadením prevádzky základnej organizačnej jednotky (lesný obvod), alebo s výkonom odborných funkcií priamo v organizačnej štruktúre lesov bez ohľadu na druh ich vlastníctva. Ovláda zásady prípravy podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu, rozvoja podnikateľskej činnosti v podmienkach trhového mechanizmu v lesníckej prevádzke. Pozná a vie využívať strojové vybavenie, účtovníctvo, spôsob sortimentácie a predaja dreva v základnej organizačnej jednotke lesa.
KRAJINNÁ EKOLÓGIA
V odbornom zameraní Krajinná ekológia absolvent hlbšie pozná biologické, chemické, biochemické, fyzikálne, ekologické a ďalšie zákonitosti významné pre odborné riešenie otázok krajinnej ekológie. Pozná globálne ekologické problémy a stratégiu svetovej ekológie. Sú mu jasné ekologické pojmy, týkajúce sa vzťahov organizmov a prostredia a má znalosti v oblasti negatívnych javov a stresových faktorov v krajine. Pozná teoretické základy ekologizácie a hospodárenia v krajine.
Do študijného odboru sa môžu prijímať len telesne zdatní uchádzači s dobrou funkčnou činnosťou chrbtice, horných i dolných končatín vrátane uchopovacej schopnosti rúk, bez chronických zápalových ochorení najmä horných dýchacích ciest a sluchových orgánov, so sluchovou ostrosťou aspoň 6 m pre šepot, s centrálnou zrakovou ostrosťou aspoň jedného oka do diaľky 6/6 s prípadnou korekciou bez obmedzenia zorného poľa pod 45 stupňov, vrcholový uhol 90 stupňov, bez degeneratívnych zmien sietnice, s dobrou funkciou obehového a dýchacieho orgánu, bez záchvatových ochorení akéhokoľvek pôvodu a bez akéhokoľvek duševného ochorenia. Je nevyhnutné, aby celkové duševné a telesné schopnosti dávali v budúcnosti predpoklady na získanie oprávnenia pre riadenie osobného automobilu, traktora a získanie oprávnenia držať a používať poľovnú zbraň. V každom jednotlivom prípade je nevyhnutné kladné písomné vyjadrenie lekára. Je to denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené praktickou a ústnou maturitnou skúškou.
VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
V študijnom odbore Lesníctvo a lesnícky manažment je 3-ročné denné štúdium pre absolventov stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou, ukončené absolventskou skúškou – absolutóriom.
Úspešní absolventi obdržia absolventský diplom.
ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO
V škole je zriadené Základné informačné stredisko vedecko-technických a ekonomických informácií. Medzi jeho úlohy patrí zbieranie informácií potrebných na rozvoj študijných odborov vyučovaných na lesníckych školách, získavanie, uchovávanie, dokumentačné a rešeršné spracovávanie a rozširovanie vedecko technických a ekonomických poznatkov. Zahrňuje predovšetkým knihovnícku, dokumentačnú, študijnú, publikačnú a reprodukčnú činnosť. Tiež zabezpečuje sprístupnenie informácií z knižnej a časopiseckej literatúry, firemnej technickej literatúry, výskumných prác a prác SOČ, vytváranie fondu odborných učebníc lesníckych škôl, učebných plánov. Stredisko zabezpečuje aj vypožičiavanie literatúry prostredníctvom Medzi knižničnej výpožičnej služby ( z univerzitných a vedeckých knižníc na Slovensku, prípadne z Matice slovenskej a pod.) – v prípade ak hľadaná kniha nie vo fonde strediska, a tiež aj vyhotovovanie rešerší k danej problematike. V budúcnosti sa počíta so zabezpečovaním medzinárodnej knižničnej služby hlavne z Českej republiky, o ktorú je veľký záujem. V súčasnosti okrem zamestnancov a študentov našej školy ju začínajú navštevovať hojnejšie aj študenti vysokých škôl a to: M. Bella v Banskej Bystrici a TU vo Zvolene. Okrem služieb súvisiacich s knižnicou poskytuje stredisko aj reprografické práce, kopírovanie a väzbu dokumentov a rôznych písomností a to či už napríklad do hrebeňovej väzby, tepelnej väzby, prípadne neperforovanej väzby, laminovanie materiálov a podobne. Sú tu vydávané aj informačné a študijné materiály škole a Domove mládeže, taktiež stredisko zabezpečuje prezentáciu školy na rôznych podujatiach napr. výstavách a vykonávajú sa tu rôzne práce súvisiace s administratívou a chodom školy a Botanickej záhrady.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 28 267
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 25 605
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 572
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 11 185
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 044
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 746
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 568
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 423
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 411
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 286
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Starosta obce z lučeneckého okresu kritizuje podmienky vytvorenia odberového miesta

Obce majú zastrešujúcim lekárom platiť viac než dostanú od štátu.

ilustračné foto

Vo Fiľakove zriadia počas víkendu šesť odberných miest na štyroch miestach

Ľudia sa budú môcť na testovanie objednávať aj telefonicky.

V Lučenci plánujú počas víkendu sprevádzkovať 15 odberových miest

Ľudia sa budú môcť prihlasovať elektronicky aj telefonicky. Vyhnú sa tak čakaniu v rade.

Súboj tabuľkových susedov. Lučenec privíta Svit

V stredu sa bude hrať ďalšie kolo SBL.

BKM Lučenec.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Prehľad: Kde sa môžete dať otestovať

Ľudia môžu využiť aj testovacie miesta v blízkom okolí.

Už ste čítali?