Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

Stredná lesnícka škola, Akademická 16 Banská Štiavnica

Budova školy je situovaná v areáli Botanickej záhrady, ktorý leží v intraviláne mesta v pokojnej a tichej zóne. Centrum mesta je vzdialené asi 5 - 10 minút chôdze, podobne ako ďalšie zariadenie školy – Domov mládeže. Škola vznikla na pôde bývalej Vysokej

baníckej a lesníckej školy v roku 1919 a stala sa dedičkou jej zariadení. Bola zriadená vtedajším Ministerstvom zemědelství v Prahe. Prvým riaditeľom sa stal Dr. Ing. PhDr. H.c. Rudolf Haša. V súčasnosti je možné na škole študovať v študijnom odbore Lesníctvo dve odborné odborné zamerania: Lesníctvo a Krajinná ekológia – stredoškolské štúdium. Od roku 1997 bolo otvorené aj Vyššie odborné štúdium v odbore Lesníctvo a lesnícky manažment. Teoretická časť vyučovania prebieha súbežne v dvoch budovách a to v pôvodnej budove (bývalej akadémie) – stredoškolské vzdelávanie, a v novo rekonštruovanej budove (bývalý dom akademického maliara Jozefa Kollára) – vyššie odborné štúdium. Interiéry budov boli upravené podľa súčasných psycho-hygienických požiadaviek na zariadenie a vybavenie učební. Je tu zriadených 18 učební z toho 11 odborných (zoológia, ochrana lesa, lesná ťažba, jazykové učebne, učebne výpočtovej techniky, strojov a zariadení, chemické laboratórium a podobne). Praktické vyučovanie je organizované v Stredisku odbornej praxe – Školské lesy Kysihýbel. Úroveň a výsledky vzdelávania na Strednej lesníckej škole boli v roku 2000 Medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou (IES – International Education Society, Londýn), prezídium ktorej udelilo škole pre obe formy štúdia (stredné i vyššie) prestížny rating BBB, ako vysoko erudovanej a profesionálne vedenej inštitúcii. Od 1. októbra 2004 bola škola zaradená do prestížnej kategórie A, to znamená Špičková vzdelávacia inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami a bol jej pridelený rating E/SK/A/bbb. Zaradenie Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici do siete medzinárodných vzdelávacích inštitúcií umožňuje škole vydávať absolventom medzinárodne uznávaný certifikát o lesníckom vzdelaní a tým umožňovať lepšie umiestnenie na trhu práce nielen v Slovenskej republike ale aj v krajinách Európskej únie. Riaditeľom školy je Ing. Rudolf Valovič, CSc.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

LESNÍCTVO
Absolvent stredoškolského študijného odboru Lesníctvo je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný samostatne riadiť základné organizačné jednotky lesníckej praxe bez ohľadu na druh vlastníctva lesov. Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností musí mať absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať – samostatne i v kolektíve, sústavne sa vzdelávať a trvale sa zaujímať o vývoj a nové poznatky svojho odboru, ovládať využívanie výpočtovej techniky, osvojiť si základné princípy fungovania trhového mechanizmu, poznať metódy práce podnikateľa, používať informácie a právne normy súvisiace s rozvojom podnikania pri rôznych formách vlastníctva, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami, vlastenectva, humanizmu a demokracie. Študijný odbor pripravuje absolventov ďalej pre vybrané náročné a vysoko intelektualizované robotnícke činnosti v lesnom hospodárstve alebo na vykonávanie odborných funkcií na vyšších organizačných jednotkách. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vysokoškolské štúdium lesníctva a v ďalších príbuzných odboroch. Absolvent tohto študijného odboru má mať potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku, znalosť slovenskej a najvýznamnejšej svetovej literatúry, znalosť dejín slovenského národa, významných období svetových dejín, znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a štúdium zahraničnej literatúry s používaním slovníka a príp. i ďalších pomôcok, znalosť vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, znalosť základov etiky, psychológie, sociológie a filozofie, znalosť základov stredoškolskej matematiky, prírodovedeckých predmetov a informatiky, znalosť využívania štatistiky ako aj uplatňovania štatistických metód pri práci, znalosť základov výpočtovej techniky s využívaním užívateľských programov. Absolvent študijného odboru Lesníctvo má poznať biologické, chemické, biochemické, fyzikálne, ekologické, biotechnické a ďalšie zákonitosti významné pre štúdium a odborné riešenie technologických procesov pestovania lesa, spôsoby zobrazovania strojov, zariadení a stavieb, ktoré sa používajú vo výrobnom procese a čítania strojníckych a stavebných výkresov, základné vlastnosti bežných technických materiálov a funkcie časti strojov a mechanizmov, základy elektrotechniky a elektroniky a ich aplikácie v oblasti lesníctva vrátane znalosti základných elektrotechnických metód a techník, bežné elektrické zariadenia najmä z hľadiska noriem a predpisov o bezpečnosti proti úrazom, všeobecné vedomosti o princípoch a možnostiach automatického riadenia výrobných strojov a zariadení, technologickú prípravu výroby na úseku pestovných, ťažbových, dopravných a ochranárskych činností, oblasť technického riadenia výroby, najmä pri využívaní lesného hospodárskeho plánu, riadenie pestovných výkonov na úseku semenárstva, škôlkárstva, zalesňovania, výchovy a ochranu kultúr a porastov, pri odstraňovaní a zisťovaní škôd na lesnom fonde, riadenia výroby vrátane vyznačovania ťažby, sortimentácie a riadenia manipulácie na skladoch i predaj výrobkov v trhovom hospodárstve, riadenia poľovníctva s odborným doprevádzaním pri love, riadenia údržieb a opráv dopravných komunikácií a ostatných lesných stavieb, kontrolu technického stavu a údržby strojov a zariadení používaných pri obhospodarovaní lesa, oblasť ekonomického riadenia, výroby a ekonomických informácií, základné pojmy a vzťahy z ekonomiky vlastníckych subjektov lesného hospodárstva v podmienkach trhových vzťahov so zameraním na princípy racionalizácie technologických procesov, na zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti vo využívaní surovín, palív a energie pri rešpektovaní životného prostredia a ekológie lesa, najmä vo vzťahu používaným technológiám, základy o oblasti organizácie a riadenia výroby, riadenia menších pracovných kolektívov, oblasť základov psychológie, sociológie, ekonómie a kultúry práce, vyvodzovanie záverov z ekonomických rozborov a ich využívanie pri riadení a kontrole výroby, vedenie dokladov prvotnej evidencie, prípravu podkladov pre automatizované spracovanie informácií a využívanie jeho výsledkov pri riadení, hodnotení množstva a kvality vykonanej práce a stanovení odmeny za ňu, oblasť technickej kontroly výroby, najmä pri kontrole výkonov v pestovnej činnosti, kontrole výroby dreva, zásob dreva podľa lokalít a expedície dreva, inventarizácii materiálových zásob, kontroly údržieb a opráv dopravných komunikácií a ostatných lesných stavieb, kontrolu technického stavu a údržby strojov i zariadení používaných v obhospodarovaní lesa, kontrolu vybavenia pracovísk z hľadiska BOZ, pracovné a lesné právo a ich uplatňovanie pri riadení výroby, využívanie výpočtovej techniky na pracovisku, hlavne aktívne používať základné užívateľské programy v organizačných štruktúrach pri hospodárení v lese, zásady bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany vrátane starostlivosti o pracovné prostredie.
LESNÍCKA PREVÁDZKA
V odbornom zameraní Lesnícka prevádzka absolvent hlbšie pozná zákonitosti lesníckych prevádzkových činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti lesného hospodárstva, ktoré súvisia s priamym riadením prevádzky základnej organizačnej jednotky (lesný obvod), alebo s výkonom odborných funkcií priamo v organizačnej štruktúre lesov bez ohľadu na druh ich vlastníctva. Ovláda zásady prípravy podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu, rozvoja podnikateľskej činnosti v podmienkach trhového mechanizmu v lesníckej prevádzke. Pozná a vie využívať strojové vybavenie, účtovníctvo, spôsob sortimentácie a predaja dreva v základnej organizačnej jednotke lesa.
KRAJINNÁ EKOLÓGIA
V odbornom zameraní Krajinná ekológia absolvent hlbšie pozná biologické, chemické, biochemické, fyzikálne, ekologické a ďalšie zákonitosti významné pre odborné riešenie otázok krajinnej ekológie. Pozná globálne ekologické problémy a stratégiu svetovej ekológie. Sú mu jasné ekologické pojmy, týkajúce sa vzťahov organizmov a prostredia a má znalosti v oblasti negatívnych javov a stresových faktorov v krajine. Pozná teoretické základy ekologizácie a hospodárenia v krajine.
Do študijného odboru sa môžu prijímať len telesne zdatní uchádzači s dobrou funkčnou činnosťou chrbtice, horných i dolných končatín vrátane uchopovacej schopnosti rúk, bez chronických zápalových ochorení najmä horných dýchacích ciest a sluchových orgánov, so sluchovou ostrosťou aspoň 6 m pre šepot, s centrálnou zrakovou ostrosťou aspoň jedného oka do diaľky 6/6 s prípadnou korekciou bez obmedzenia zorného poľa pod 45 stupňov, vrcholový uhol 90 stupňov, bez degeneratívnych zmien sietnice, s dobrou funkciou obehového a dýchacieho orgánu, bez záchvatových ochorení akéhokoľvek pôvodu a bez akéhokoľvek duševného ochorenia. Je nevyhnutné, aby celkové duševné a telesné schopnosti dávali v budúcnosti predpoklady na získanie oprávnenia pre riadenie osobného automobilu, traktora a získanie oprávnenia držať a používať poľovnú zbraň. V každom jednotlivom prípade je nevyhnutné kladné písomné vyjadrenie lekára. Je to denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy, ukončené praktickou a ústnou maturitnou skúškou.
VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
V študijnom odbore Lesníctvo a lesnícky manažment je 3-ročné denné štúdium pre absolventov stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou, ukončené absolventskou skúškou – absolutóriom.
Úspešní absolventi obdržia absolventský diplom.
ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO
V škole je zriadené Základné informačné stredisko vedecko-technických a ekonomických informácií. Medzi jeho úlohy patrí zbieranie informácií potrebných na rozvoj študijných odborov vyučovaných na lesníckych školách, získavanie, uchovávanie, dokumentačné a rešeršné spracovávanie a rozširovanie vedecko technických a ekonomických poznatkov. Zahrňuje predovšetkým knihovnícku, dokumentačnú, študijnú, publikačnú a reprodukčnú činnosť. Tiež zabezpečuje sprístupnenie informácií z knižnej a časopiseckej literatúry, firemnej technickej literatúry, výskumných prác a prác SOČ, vytváranie fondu odborných učebníc lesníckych škôl, učebných plánov. Stredisko zabezpečuje aj vypožičiavanie literatúry prostredníctvom Medzi knižničnej výpožičnej služby ( z univerzitných a vedeckých knižníc na Slovensku, prípadne z Matice slovenskej a pod.) – v prípade ak hľadaná kniha nie vo fonde strediska, a tiež aj vyhotovovanie rešerší k danej problematike. V budúcnosti sa počíta so zabezpečovaním medzinárodnej knižničnej služby hlavne z Českej republiky, o ktorú je veľký záujem. V súčasnosti okrem zamestnancov a študentov našej školy ju začínajú navštevovať hojnejšie aj študenti vysokých škôl a to: M. Bella v Banskej Bystrici a TU vo Zvolene. Okrem služieb súvisiacich s knižnicou poskytuje stredisko aj reprografické práce, kopírovanie a väzbu dokumentov a rôznych písomností a to či už napríklad do hrebeňovej väzby, tepelnej väzby, prípadne neperforovanej väzby, laminovanie materiálov a podobne. Sú tu vydávané aj informačné a študijné materiály škole a Domove mládeže, taktiež stredisko zabezpečuje prezentáciu školy na rôznych podujatiach napr. výstavách a vykonávajú sa tu rôzne práce súvisiace s administratívou a chodom školy a Botanickej záhrady.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 5. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. V dôsledku nadmerného užívania alkoholu umiera čoraz viac ľudí
 2. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 3. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 4. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 5. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 6. Zimná ríša divov Maďarska
 7. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 8. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 951
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 4 882
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 094
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 437
 5. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 2 754
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 958
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 413
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 127

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Ak sa neschváli rozpočet, tak nikto nedostane nič
 2. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 3. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 4. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 5. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 6. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 7. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 883
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 802
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 195
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 6 085
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 383
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 424
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 175
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 1 997
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

V apríli skialpinista vyrazil na trať mimo prevádzky. Za krk ho zachytilo kotviace lano ratraka.

Tento rok už lyžiara zachytilo za krk kotviace lano ratraka. Mal šťastie, že mu nepreťalo tepny.


5 h
Fiľakovo - ilustračné foto

Samospráva i policajný zbor proti bitkám zakročili.


6 h

Vodiči sa musia v piatok pripraviť na obmedzenie na frekventovanej ceste. Potrvá do nedele do 13.00 hod.


24 h
Športovú halu na Fándlyho zaplnili až 135 džudisti z ôsmich klubov.

Džudistkám a džudistom klubu z Lučenca sa na domácom podujatí darilo.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


23 h

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


1. dec

Drahú liečbu mi zamietli, pretože sa poisťovni neoplatím, tvrdí Ľudmila.


30. nov

HIPEC sa využíva vtedy, keď zlyháva systémová liečba chemoterapiou.


6 h

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Ak sa neschváli rozpočet, tak nikto nedostane nič
 2. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 3. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 4. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 5. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 6. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 7. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 883
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 802
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 195
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 6 085
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 383
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 424
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 175
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 1 997
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu