Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou Cinobaňa

Základná škola je plnoorganizovaná, od 1. apríla 2002 – Základná škola s materskou školou Cinobaňa s právnou subjektivitou. Sídli v dvoch oddelených budovách – hlavná budova základnej školy a budova materskej školy, kde sú elokované aj dve triedy ZŠ a ŠK

D. Škola poskytuje predškolskú výchovu, základné vzdelanie a tiež vzdelanie pre integrovaných žiakov tak v klasických triedach, ako aj vo dvoch špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých žiakov. Veľa zaujímavých udalostí sa stalo už pred výstavbou školy. Najprv sa uvažovalo o jej umiestnení, jej miesto malo byť v strede medzi Cinobaňou a Katarínskou Hutou. Nakoniec sa rozhodlo, že škola bude stáť na Pustatine. Slávnostné otvorenie areálu školy bolo 24. septembra 1967. Postupne sa budoval športový areál, učiteľská bytovka, neskôr školská jedáleň a telocvičňa. Riaditeľom školy v jej začiatkoch bol Ján Kokavec, neskôr Ján Kanát, Ladislav Fajčík, Ján Čomaj, Zdenka Weissová, Ján Hraško V súčasnosti má škola staronového riaditeľa, ktorým je Mgr. Ladislav Fajčík. Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ je PaedDr. Ľubica Machavová a zástupkyňa riaditeľa pre MŠ je Gabriela Šípeková. V tomto školskom roku školu navštevuje 267 žiakov - 8 tried je na prvom stupni, 6 tried na druhom stupni. Oddelenia školskej družiny sú tri. Rovnako fungujú dve triedy materskej škôlky. Spolu v spoločnom zariadení Zš s MŠ pracuje 27 pedagogických zamestnancov.

Skryť Vypnúť reklamu

Výchovno-vzdelávací proces
Škola je zameraná na výučbu jazykov. V materskej škôlke pracuje krúžok anglického jazyka, ktorý navštevuje 15 predškolákov. Od 3. ročníka sa žiaci vyučujú alternatívne dva jazyky – nemecký a anglický. Na účely skvalitnenia výučby jazykov bola zriadená jazyková učebňa s jazykovým laboratóriom. Okrem toho sa v rámci vzdelávania a modernizácie výchovno – vzdelávacieho procesu využíva moderne vybavená počítačová učebňa, kde je umiestnený aj televízny prijímač, videorekordér a data videoprojektor. Čím ďalej, tým viac učiteľov, využíva edukačné balíčky na vyučovanie prostredníctvom počítačov. Pri vyučovaní sa využíva hlavne internet a služby ponúkané infovekom. V poslednej dobe je školským pomocníkom portál Moderný učiteľ, do ktorého už prispievajú svojimi nápadmi a návrhmi aj pedagógovia zo ZšsMŠ v Cinobani.
Záujmová činnosť
Na škole pracujú rôzne krúžky záujmovej činnosti, a to hneď v piatich počítačových krúžkoch,v ktorých pracujú žiaci od 1. - 9. ročníka. Svojim dielom tak prispievajú k zdokonaľovaniu internetovej stránky školy. Ďalej na škole pracujú dva výtvarné krúžky, v ktorých sa žiaci oboznamujú s rozličnými výtvarnými technikami, zapájajú sa do rôznych výtvarných súťaží, navštevujú rôzne výstavy umelcov, hlavne v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Veľkým prínosom pre školu je aj práca rozhlasového krúžku, ktorý začal vysielať ako rádio Deviatka v školskom roku 2000/2001. Krúžok okrem pravidelného rozhlasového vysielania dvakrát do týždňa pripravuje aj také akcie, ako zimné radovánky s diskotékou. Rovnako pomáha prostredníctvom svojich technikov pri rôznych kultúrnych akciách a besiedkach. Je dôležité spomenúť a pochváliť členov krúžku, ktorí v rámci školy pripravili krásne spomienkové rozhlasové vysielanie v deň štátneho smútku, ktoré bolo venované obetiam leteckej katastrofy, pri ktorej zahynulo 42 vojakov, vracajúcich sa domov z vojenskej misie v Kosove. Pri ich dojemných slovách a tónoch Beethovenovej hudby nezostalo ani jedno oko suché. Štyrikrát do roka vychádza školský časopis s názvom Školský (ne)poriadok, kde sa riešia problémy školy a to v rubrikách – Tŕň v oku, Učiteľský zbor odpovedá, Anketa po chodbách školy, Naši literárni začiatočníci. Bola zriadená schránka dôvery, kde môžu žiaci školy vhodiť anonymné lístky a posťažovať sa, čo ich trápi na škole. Je to veľmi účelné. Odhalili a následne sa vyriešili prípady šikanovania, ale aj témy, o ktorých sa žiaci boja verejne hovoriť. Ďalej na škole pracuje divadelný krúžok, ktorý momentálne nacvičuje so žiakmi rozprávkovú hru Princezná Sedmokráska, vlani sa predstavili s hrou Maškrtníci. Dva jazykové krúžky – krúžok anglického a ruského jazyka, rozvíjajú jazykové schopnosti žiakov. Na škole je rozvinutá enviromentálna činnosť prostredníctvom krúžkov – enviromentálny a krúžok Veselý strom života, ktorý pracuje pod záštitou mimovládnej enviromentálnej organizácie Strom života. Aktivita týchto krúžkov je veľmi rôznorodá – okrem iného škola vydáva vlastný enviromentálne orientovaný časopis Enviráčik, ktorý minulý rok zvíťazil v celoslovenskej súťaži enviromentálnych časopisov Stromu života. Ešte na škole pracujú krúžky – prírodovedný, ktorý pripravuje žiakov na súťaže, ako Poznaj a chráň, biologickú olympiádu, kde sme mali veľa úspešných riešiteľov aj na krajských kolách, hasičský, zdravotnícky a krúžok šikovných rúk. Tu sa dievčatá učia základom háčkovania, štrikovania, vyšívania. Všetky tieto krúžky majú pestrú činnosť a snažia sa zmysluplne vyplniť voľný čas detí, ku ktorému v zimnom období prispieva aj ľadová plocha v areáli školy, kde sa organizujú rôzne turnaje, napr. Turnaj O pohár starostky obce. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, ktorý sa stará o 80 detí v rámci záujmovej činnosti. Práca našich vychovávateliek je veľmi kvalitná, o čom svedčí aj počet zapísaných detí.
Úspešné projekty
Jedným z najväčších úspechov v histórii školy bolo víťazstvo v celoslovenskej súťaži vyhlásenej SAŽP Banská Bystrica – Enviroprojekt s projektom pod názvom „Odpad a čo s ním“, kde škola rozoberala problematiku separácie odpadu. Už piaty rok sa na škole pokračuje v aktivitách tohto projektu a to v projekte Zakliata hora. Ide o projekt Stromu života, zameraný rovnako na separáciu odpadu a enviromentálnu výchovu. Pod záštitou Stromu života sa pracuje aj na projekte Krajina pokladov. Minulý rok skúmali žiaci, ktorí navštevujú krúžok Veselý strom života, históriu evanjelického kostola. Tento rok sa zaoberajú históriou života v svojej obci. Niektorí žiaci si spracúvajú svoj vlastný rodokmeň. Škola sa zapája do projektov spoločnosti Orange, a to Školy pre budúcnosť a Darujte Vianoce. V poslede menovanom projekte bola škola už dvakrát úspešná a získala finančnú podporu pre svojho žiaka, ktorý trpel onkologickým ochorením a tak sa mu snažila spríjemniť Vianoce. Tiež podporila žiakov z nultého ročníka, žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. Úspešnosť škola zaznamenala aj v projekte Infovek. Po jeho úspešnej realizácii sa zriadila na škole počítačová učebňa. V celom zariadení sa pracuje na projekte Zdravá škola, do ktorého bola škola zaradená. Posledným úspechom školy bol projekt Fondu sociálneho rozvoja Pomoc slabším, pomoc nám všetkým, kde získala značnú finančnú čiastku na rôzne aktivity s cieľovou skupinou sociálne odkázaných ľudí v obci a ich deti, ktoré sú žiakmi ZŠ s Mš v Cinobani.
Súťaže
Škola sa zapája do rôznych súťaží a v mnohých dosahuje veľmi pekné výsledky. Sú to súťaže Pytagoriáda, Klokan, MAKS, matematická, chemická, fyzikálna, geografická, biologická olympiáda, ale aj olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. V poslednej menovanej nemeckej olympiáde dosahuje škola každoročne vynikajúce výsledky. Tento rok obsadili jej žiaci 1. a 2. miesto v okresnom kole a postup na krajské kolo. Škola má aj výborných spevákov, ktorí dosahujú dobré výsledky v súťažiach O zlatú guľôčku a Slávik Slovenska. Vynikajúce výsledky dosahujú recitátori školy, hlavne v Timravinej studničke, kde sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského kola. Škola je hrdá na svojich žiakov, ktorí sa každoročne svojimi prácami prezentujú v súťaži Európa v škole, ale aj Detský čin roka. V oblasti športu je škola na tom najlepšie. Má vynikajúcich stolných tenistov, volejbalistov, strelcov zo vzduchovky, atlétov, ale aj lyžiarov, ktorých si vychováva na každoročne organizovaných lyžiarskych výcvikoch.
Kultúrna činnosť
Ani v tejto oblasti škola nezaostáva. Organizuje každoročne akcie, ako Deň matiek. Tento rok je spojený s vyhlásením školskej súťaže Najkrajšia báseň pre moju mamu. Nádejní básnici budú skladať básničky od srdca pre svoje mamičky. Pri príležitosti MDD organizuje škola každý rok akciu MISS a Mister školy, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom a úspechom u žiakov. Tento rok sa organizuje jej tretí ročník. Škola má svoju vlastnú kapelu, členmi ktorej sú bývalí aj súčasní žiaci, rodičia, asistent učiteľa a dokonca aj sám pán riaditeľ. Bola zorganizovaná spoločná akcia Super Star školy, takže škola má vlastnú pop hviezdu. K ďalším zaujímavým akciám školy patria Zimné radovánky spojené s burzou vlastných výrobkov – medovníky, pohľadnice, obrázky, maľovanie na sklo atď. Kultúru u žiakov podporujú organizovaním výchovných koncertov, návštevami divadla, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, rôznymi exkurziami s dejepisným, literárnym, vlastivedným a iným zameraním.
Materská škôlka
Materskú škôlku navštevuje 43 detí vo veku 2 - 6 rokov. Deti sa rozširujú svoj talent prostredníctvom rôznych krúžkov – výtvarný, pracovnej výchovy, anglického jazyka, krúžok ľudového tanca, súbor Cinobanček, ktorý zastrešuje Obecný úrad v Cinobani. Aj škôlkári vydávajú svoj vlastný časopis – Hviezdička. Prostredníctvom rôznych spoločných akcií a kultúrnych podujatí spolupracuje so školou, hlavne stretávaním sa s prvákmi, aby prechod škôlkárov do školy bol čo najmenej bolestivý.
Spolupráca s inými subjektami
Škola aktívne spolupracujem s rôznymi subjektami a organizáciami, hlavne so svojim zriaďovateľom, ktorým je Obec Cinobaňa. Plánuje mnoho spoločných akcií. Poslednou bol zápis detí do 1. ročníka, na ktorom sa zúčastnila aj p. starostka Ing. Mária Švikruhová, ktorá odmenila budúcich prvákov milými darčekmi. Dobrú spoluprácu má škola rozvinutú aj s organizáciami, ako Slovenský zväz zdravotne postihnutých a SČK. Organizujú spoločné posedenia, kde sa hlavne vychovávateľky s deťmi zo školskej družiny poskytujú kultúrny program pre občanov obce. Členky SZZP p. Bernátová a p. Dekrétová a členky SČK poskytli výdatnú pomoc aj pri plnení úloh projektu FSR Pomoc slabším, pomoc nám všetkým. V rámci rozvoja enviromentálnej výchovy spolupracuje škola aktívne s mimovládnymi organizáciami – Strom života, Spoločnosť priateľov Zeme, CHKO Cerová vrchovina, SAŽP Banská Bystrica.
Je to mnoho, ale jedna vec je veľmi dôležitá. Škola sa chce poďakovať bývalému riaditeľovi školy, Mgr. Jánovi Hraškovi, ktorý odviedol pred svojim odchodom do dôchodku kus vynikajúcej práce. Jeho pričinením má škola zriadenú krásnu multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, mnoho počítačov na škole, v ŠKD. Položil základy dobre fungujúcej modernej školy. Vďaka patrí aj všetkým učiteľom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom spoločného zariadenia ZŠ s MŠ, ktorí v takejto neľahkej dobe, plnej problémov, sa snažia o kvalitný rozvoj školy. Škola má toho veľa naplánovaného. Chce prebudovať starú kotolňu na skladovacie priestory, zmodernizovať telocvičňu, zriadiť ďalšie odborné učebne. S problémami sa chce popasovať a ďalej sa úspešne rozvíjať, aby bola do budúcnosti ešte lepšia a úspešnejšia.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Budovanie zelenej značky
 6. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 7. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 35 279
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 331
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 409
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 139
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 714
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 589
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 553
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 461
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 400
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 302
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Na mieste nehody.

Pri dopravnej nehode sa zranili dve osoby.

2 h

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

19 h
Sírne oko je miestom o ktorom sa toho veľa nedozviete.

Zaujímavosť o ktorej sa toho dočítate málo.

15 h

Podľa aktuálne nastavených parametrov a údajov len z MOM, zriadených rezortom zdravotníctva, by si v Banskobystrickom kraji zopakovali testovanie v šiestich okresoch.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

21 h

Ide zatiaľ iba o čiastkové výsledky.

15 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

25. jan

Už ste čítali?