Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou Cinobaňa

Základná škola je plnoorganizovaná, od 1. apríla 2002 – Základná škola s materskou školou Cinobaňa s právnou subjektivitou. Sídli v dvoch oddelených budovách – hlavná budova základnej školy a budova materskej školy, kde sú elokované aj dve triedy ZŠ a ŠK

D. Škola poskytuje predškolskú výchovu, základné vzdelanie a tiež vzdelanie pre integrovaných žiakov tak v klasických triedach, ako aj vo dvoch špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých žiakov. Veľa zaujímavých udalostí sa stalo už pred výstavbou školy. Najprv sa uvažovalo o jej umiestnení, jej miesto malo byť v strede medzi Cinobaňou a Katarínskou Hutou. Nakoniec sa rozhodlo, že škola bude stáť na Pustatine. Slávnostné otvorenie areálu školy bolo 24. septembra 1967. Postupne sa budoval športový areál, učiteľská bytovka, neskôr školská jedáleň a telocvičňa. Riaditeľom školy v jej začiatkoch bol Ján Kokavec, neskôr Ján Kanát, Ladislav Fajčík, Ján Čomaj, Zdenka Weissová, Ján Hraško V súčasnosti má škola staronového riaditeľa, ktorým je Mgr. Ladislav Fajčík. Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ je PaedDr. Ľubica Machavová a zástupkyňa riaditeľa pre MŠ je Gabriela Šípeková. V tomto školskom roku školu navštevuje 267 žiakov - 8 tried je na prvom stupni, 6 tried na druhom stupni. Oddelenia školskej družiny sú tri. Rovnako fungujú dve triedy materskej škôlky. Spolu v spoločnom zariadení Zš s MŠ pracuje 27 pedagogických zamestnancov.

Skryť Vypnúť reklamu

Výchovno-vzdelávací proces
Škola je zameraná na výučbu jazykov. V materskej škôlke pracuje krúžok anglického jazyka, ktorý navštevuje 15 predškolákov. Od 3. ročníka sa žiaci vyučujú alternatívne dva jazyky – nemecký a anglický. Na účely skvalitnenia výučby jazykov bola zriadená jazyková učebňa s jazykovým laboratóriom. Okrem toho sa v rámci vzdelávania a modernizácie výchovno – vzdelávacieho procesu využíva moderne vybavená počítačová učebňa, kde je umiestnený aj televízny prijímač, videorekordér a data videoprojektor. Čím ďalej, tým viac učiteľov, využíva edukačné balíčky na vyučovanie prostredníctvom počítačov. Pri vyučovaní sa využíva hlavne internet a služby ponúkané infovekom. V poslednej dobe je školským pomocníkom portál Moderný učiteľ, do ktorého už prispievajú svojimi nápadmi a návrhmi aj pedagógovia zo ZšsMŠ v Cinobani.
Záujmová činnosť
Na škole pracujú rôzne krúžky záujmovej činnosti, a to hneď v piatich počítačových krúžkoch,v ktorých pracujú žiaci od 1. - 9. ročníka. Svojim dielom tak prispievajú k zdokonaľovaniu internetovej stránky školy. Ďalej na škole pracujú dva výtvarné krúžky, v ktorých sa žiaci oboznamujú s rozličnými výtvarnými technikami, zapájajú sa do rôznych výtvarných súťaží, navštevujú rôzne výstavy umelcov, hlavne v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Veľkým prínosom pre školu je aj práca rozhlasového krúžku, ktorý začal vysielať ako rádio Deviatka v školskom roku 2000/2001. Krúžok okrem pravidelného rozhlasového vysielania dvakrát do týždňa pripravuje aj také akcie, ako zimné radovánky s diskotékou. Rovnako pomáha prostredníctvom svojich technikov pri rôznych kultúrnych akciách a besiedkach. Je dôležité spomenúť a pochváliť členov krúžku, ktorí v rámci školy pripravili krásne spomienkové rozhlasové vysielanie v deň štátneho smútku, ktoré bolo venované obetiam leteckej katastrofy, pri ktorej zahynulo 42 vojakov, vracajúcich sa domov z vojenskej misie v Kosove. Pri ich dojemných slovách a tónoch Beethovenovej hudby nezostalo ani jedno oko suché. Štyrikrát do roka vychádza školský časopis s názvom Školský (ne)poriadok, kde sa riešia problémy školy a to v rubrikách – Tŕň v oku, Učiteľský zbor odpovedá, Anketa po chodbách školy, Naši literárni začiatočníci. Bola zriadená schránka dôvery, kde môžu žiaci školy vhodiť anonymné lístky a posťažovať sa, čo ich trápi na škole. Je to veľmi účelné. Odhalili a následne sa vyriešili prípady šikanovania, ale aj témy, o ktorých sa žiaci boja verejne hovoriť. Ďalej na škole pracuje divadelný krúžok, ktorý momentálne nacvičuje so žiakmi rozprávkovú hru Princezná Sedmokráska, vlani sa predstavili s hrou Maškrtníci. Dva jazykové krúžky – krúžok anglického a ruského jazyka, rozvíjajú jazykové schopnosti žiakov. Na škole je rozvinutá enviromentálna činnosť prostredníctvom krúžkov – enviromentálny a krúžok Veselý strom života, ktorý pracuje pod záštitou mimovládnej enviromentálnej organizácie Strom života. Aktivita týchto krúžkov je veľmi rôznorodá – okrem iného škola vydáva vlastný enviromentálne orientovaný časopis Enviráčik, ktorý minulý rok zvíťazil v celoslovenskej súťaži enviromentálnych časopisov Stromu života. Ešte na škole pracujú krúžky – prírodovedný, ktorý pripravuje žiakov na súťaže, ako Poznaj a chráň, biologickú olympiádu, kde sme mali veľa úspešných riešiteľov aj na krajských kolách, hasičský, zdravotnícky a krúžok šikovných rúk. Tu sa dievčatá učia základom háčkovania, štrikovania, vyšívania. Všetky tieto krúžky majú pestrú činnosť a snažia sa zmysluplne vyplniť voľný čas detí, ku ktorému v zimnom období prispieva aj ľadová plocha v areáli školy, kde sa organizujú rôzne turnaje, napr. Turnaj O pohár starostky obce. Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Cinobaňa, ktorý sa stará o 80 detí v rámci záujmovej činnosti. Práca našich vychovávateliek je veľmi kvalitná, o čom svedčí aj počet zapísaných detí.
Úspešné projekty
Jedným z najväčších úspechov v histórii školy bolo víťazstvo v celoslovenskej súťaži vyhlásenej SAŽP Banská Bystrica – Enviroprojekt s projektom pod názvom „Odpad a čo s ním“, kde škola rozoberala problematiku separácie odpadu. Už piaty rok sa na škole pokračuje v aktivitách tohto projektu a to v projekte Zakliata hora. Ide o projekt Stromu života, zameraný rovnako na separáciu odpadu a enviromentálnu výchovu. Pod záštitou Stromu života sa pracuje aj na projekte Krajina pokladov. Minulý rok skúmali žiaci, ktorí navštevujú krúžok Veselý strom života, históriu evanjelického kostola. Tento rok sa zaoberajú históriou života v svojej obci. Niektorí žiaci si spracúvajú svoj vlastný rodokmeň. Škola sa zapája do projektov spoločnosti Orange, a to Školy pre budúcnosť a Darujte Vianoce. V poslede menovanom projekte bola škola už dvakrát úspešná a získala finančnú podporu pre svojho žiaka, ktorý trpel onkologickým ochorením a tak sa mu snažila spríjemniť Vianoce. Tiež podporila žiakov z nultého ročníka, žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. Úspešnosť škola zaznamenala aj v projekte Infovek. Po jeho úspešnej realizácii sa zriadila na škole počítačová učebňa. V celom zariadení sa pracuje na projekte Zdravá škola, do ktorého bola škola zaradená. Posledným úspechom školy bol projekt Fondu sociálneho rozvoja Pomoc slabším, pomoc nám všetkým, kde získala značnú finančnú čiastku na rôzne aktivity s cieľovou skupinou sociálne odkázaných ľudí v obci a ich deti, ktoré sú žiakmi ZŠ s Mš v Cinobani.
Súťaže
Škola sa zapája do rôznych súťaží a v mnohých dosahuje veľmi pekné výsledky. Sú to súťaže Pytagoriáda, Klokan, MAKS, matematická, chemická, fyzikálna, geografická, biologická olympiáda, ale aj olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. V poslednej menovanej nemeckej olympiáde dosahuje škola každoročne vynikajúce výsledky. Tento rok obsadili jej žiaci 1. a 2. miesto v okresnom kole a postup na krajské kolo. Škola má aj výborných spevákov, ktorí dosahujú dobré výsledky v súťažiach O zlatú guľôčku a Slávik Slovenska. Vynikajúce výsledky dosahujú recitátori školy, hlavne v Timravinej studničke, kde sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského kola. Škola je hrdá na svojich žiakov, ktorí sa každoročne svojimi prácami prezentujú v súťaži Európa v škole, ale aj Detský čin roka. V oblasti športu je škola na tom najlepšie. Má vynikajúcich stolných tenistov, volejbalistov, strelcov zo vzduchovky, atlétov, ale aj lyžiarov, ktorých si vychováva na každoročne organizovaných lyžiarskych výcvikoch.
Kultúrna činnosť
Ani v tejto oblasti škola nezaostáva. Organizuje každoročne akcie, ako Deň matiek. Tento rok je spojený s vyhlásením školskej súťaže Najkrajšia báseň pre moju mamu. Nádejní básnici budú skladať básničky od srdca pre svoje mamičky. Pri príležitosti MDD organizuje škola každý rok akciu MISS a Mister školy, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom a úspechom u žiakov. Tento rok sa organizuje jej tretí ročník. Škola má svoju vlastnú kapelu, členmi ktorej sú bývalí aj súčasní žiaci, rodičia, asistent učiteľa a dokonca aj sám pán riaditeľ. Bola zorganizovaná spoločná akcia Super Star školy, takže škola má vlastnú pop hviezdu. K ďalším zaujímavým akciám školy patria Zimné radovánky spojené s burzou vlastných výrobkov – medovníky, pohľadnice, obrázky, maľovanie na sklo atď. Kultúru u žiakov podporujú organizovaním výchovných koncertov, návštevami divadla, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, rôznymi exkurziami s dejepisným, literárnym, vlastivedným a iným zameraním.
Materská škôlka
Materskú škôlku navštevuje 43 detí vo veku 2 - 6 rokov. Deti sa rozširujú svoj talent prostredníctvom rôznych krúžkov – výtvarný, pracovnej výchovy, anglického jazyka, krúžok ľudového tanca, súbor Cinobanček, ktorý zastrešuje Obecný úrad v Cinobani. Aj škôlkári vydávajú svoj vlastný časopis – Hviezdička. Prostredníctvom rôznych spoločných akcií a kultúrnych podujatí spolupracuje so školou, hlavne stretávaním sa s prvákmi, aby prechod škôlkárov do školy bol čo najmenej bolestivý.
Spolupráca s inými subjektami
Škola aktívne spolupracujem s rôznymi subjektami a organizáciami, hlavne so svojim zriaďovateľom, ktorým je Obec Cinobaňa. Plánuje mnoho spoločných akcií. Poslednou bol zápis detí do 1. ročníka, na ktorom sa zúčastnila aj p. starostka Ing. Mária Švikruhová, ktorá odmenila budúcich prvákov milými darčekmi. Dobrú spoluprácu má škola rozvinutú aj s organizáciami, ako Slovenský zväz zdravotne postihnutých a SČK. Organizujú spoločné posedenia, kde sa hlavne vychovávateľky s deťmi zo školskej družiny poskytujú kultúrny program pre občanov obce. Členky SZZP p. Bernátová a p. Dekrétová a členky SČK poskytli výdatnú pomoc aj pri plnení úloh projektu FSR Pomoc slabším, pomoc nám všetkým. V rámci rozvoja enviromentálnej výchovy spolupracuje škola aktívne s mimovládnymi organizáciami – Strom života, Spoločnosť priateľov Zeme, CHKO Cerová vrchovina, SAŽP Banská Bystrica.
Je to mnoho, ale jedna vec je veľmi dôležitá. Škola sa chce poďakovať bývalému riaditeľovi školy, Mgr. Jánovi Hraškovi, ktorý odviedol pred svojim odchodom do dôchodku kus vynikajúcej práce. Jeho pričinením má škola zriadenú krásnu multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, mnoho počítačov na škole, v ŠKD. Položil základy dobre fungujúcej modernej školy. Vďaka patrí aj všetkým učiteľom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom spoločného zariadenia ZŠ s MŠ, ktorí v takejto neľahkej dobe, plnej problémov, sa snažia o kvalitný rozvoj školy. Škola má toho veľa naplánovaného. Chce prebudovať starú kotolňu na skladovacie priestory, zmodernizovať telocvičňu, zriadiť ďalšie odborné učebne. S problémami sa chce popasovať a ďalej sa úspešne rozvíjať, aby bola do budúcnosti ešte lepšia a úspešnejšia.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 2. 4 hi-tech inovácie, ktoré zmenia Slovensko
 3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 4. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 5. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 6. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 7. Šéf Accenture: Nie je nič nezvyčajné, že mám paralelne dva mítingy naraz
 8. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 9. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 10. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 6. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 8. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 9. Stanovisko Asociácie moderných benefitov k TK RÚZ
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 22 717
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 144
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 167
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 838
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 830
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 739
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 348
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 3 020
 9. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 2 807
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 611

Blogy SME

 1. Adam Sipos: Taliban sa za 20 rokov nezmenil, je však sofistikovaný a chce legitimitu. Inak neprežije
 2. Peter Slamenik: Nová hviezda modelingu?
 3. Symptomedica: Nezhubné nádory hrubého čreva a riziko malígneho zvrhnutia.
 4. Rudolf Pado: Čo Vlčan netuší alebo vedome ignoruje
 5. Juraj Halička: Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči
 6. Anna Záhorčáková: Vymysli appku, ktorá zlepší svet!
 7. INEKO: Koronakríza sa v roku 2020 podpísala pod nárast dlhu miest zo 180 na 197 eur na obyvateľa
 8. Miroslav Židek: Čím sú čísla?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 171
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 749
 3. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 6 132
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 962
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 5 915
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 677
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 5 153
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 655
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Prinášame rozhovor s Michalom Mertinyákom, výkonným riaditeľom Únie ligových klubov, ktorá je strešným orgánom najvyššej futbalovej súťaže


6 h
Ilustračné foto.

Na tieto sviatky bude pripravený z estetického a bezpečnostného hľadiska lepšie ako po minulé roky.


TASR 18 h
Hlavná cesta vedúca Lučencom smerom od Haliče sa dočká rekonštrukcie tá prinesie so sebou dopravné obmedzenia.

Budeme sa musieť pripraviť na dopravné obmedzenia.


(vr) 23 h
Cesta k vodnej nádrži Ľadovo sa dočkala nového asfaltového povrchu.

Už dnes by mali byť ukončené práce na ceste vedúcej k rekreačnej zóne Ľadovo.


(vr) 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muža bez respirátora policajti najskôr vyviedli z budovy Klientskeho centra Okresného úradu v Prievidzi a následne ho za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali. Zatiaľ čo verejnosť postup polície kritizuje, oni sa obhajujú a situáciu vysvetľujú.


20. okt

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Od podelka sa bude najprísnejšími pravidlami riadiť až desať okresov v krajine.


a 1 ďalší 20. okt

Zlyhanie softvéru označila za dezinformáciu.


23 h

Blogy SME

 1. Adam Sipos: Taliban sa za 20 rokov nezmenil, je však sofistikovaný a chce legitimitu. Inak neprežije
 2. Peter Slamenik: Nová hviezda modelingu?
 3. Symptomedica: Nezhubné nádory hrubého čreva a riziko malígneho zvrhnutia.
 4. Rudolf Pado: Čo Vlčan netuší alebo vedome ignoruje
 5. Juraj Halička: Supervýkonné a dokonale presné, také sú naše oči
 6. Anna Záhorčáková: Vymysli appku, ktorá zlepší svet!
 7. INEKO: Koronakríza sa v roku 2020 podpísala pod nárast dlhu miest zo 180 na 197 eur na obyvateľa
 8. Miroslav Židek: Čím sú čísla?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 171
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 749
 3. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 6 132
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 962
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 5 915
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 677
 7. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 5 153
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 4 655
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu