Utorok, 5. júl, 2022 | Meniny má Cyril, Metod

Stredná umelecká škola v Košiciach - Exnárova 8

Stredná umelecká škola sa nachádza v okrese Košice III, ktorý je jedným z najmladších okresov a zároveň druhou najväčšou mestskou časťou Košíc. História vzniku Strednej umeleckej školy v Košiciach sa začala datovať v období roku 1991, kedy začala pôsobiť

pri Košickom konzervatóriu. V priebehu roku 1992 bola zaradená do siete stredných umeleckých škôl s dvoma hlavnými študijnými odbormi - Hudobno-dramatický a Hra na ľudové hudobné nástroje v rámci schváleného šesťročného štúdia s maturitnou skúškou po štvrtom ročníku a absolvenským výkonom po šiestom ročniku. V dôsledku spoločenských zmien v Slovenskej republike po roku 1989 vznikli možnosti hlavne pre zachovanie a rozvíjanie kultúry a identity Rómov žijúcich v priestore SR. Najmä cestou vytvorenia možností pre uplatnenie sa Rómov v spoločenskom živote, na trhu práce, ale aj pre aktívnejšie angažovanie sa v oblasti politického života. To bol hlavným motivujúcim faktorom zakladateľov pri ich snahe o osamostatnenie tejto školy. Opodstatnenosť a reálnosť týchto snáh dokumentuje skutočnosť, že všetci doterajší absolventi školy našli uplatnenie v praktickom živote a úspešne pôsobia,či už ako herci v rómskom divadle ROMATHAN, alebo ako učitelia na základných umeleckých školách, prípadne ako aktívni pracovníci v rôznych masovo-komunikačných prostriedkoch alebo mimovládnych organizáciách.

SkryťVypnúť reklamu

Moderná škola súčasnosti
V súčasnosti vyučujeme tri hlavné študijné odbory - Hudobno-dramatický odbor, Hra na ľudové hudobné nástroje a Dizajn a tvarovanie dreva. Okrem hlavných študijných odborov sú na škole maturitnými predmetmi - slovenský jazyk a jeden voliteľný cudzí jazyk, nematuritné jazykové predmety - anglický, nemecký, francúzsky a talianský jazyk. Vyučujeme aj odborné predmety - hudobná náuka, dejiny divadla a rozbor drámy, hudobná teória, herecká výchova - umelecký prednes, javisková reč, neoperný a operný spev, rómsky ľudový, muzikálový a moderný tanec. Z hudobných premetov sa vyučujú - predmety hudobnej teórie, hra na husle, violu, violončelo, kontrabas, cimbal, flauta, klarinet, gitara, saxofón, bicie nástroje a hra na klavíri a hra v orchestroch: komornom, tanečnom a ľudovom. Šesťročný vyučovací proces na našej škole je organizovaný prostredníctvom individuálneho, skupinového a kolektívneho vyučovania vo forme denného, diaľkového a externého štúdia. Študenti po úspešnom ukončení štvrtého ročníka získavajú stredoškolské maturitné vzdelanie s možnosťou študovať na umeleckých a pedagogických fakultách, alebo pokračovať v piatom a šiestom ročníku na našej škole, kedy získajú absolutórium - teda vyššie odborné vzdelanie s oprávnením učiť na základných umeleckých školách, resp. pôsobiť v profesionálnych telesách, lektorskej činnosti a v osvetovej práci, ako aj v celej škále spoločenských a ekonomických činnostiach. Medzi tie patria najmä oblasti tvarovania dreva a priestorového dizajnu v prostredí pre bývanie ako aj súvisiacich so spoločenskými a ekonomickými činnosťami, výroba a oprava hudobných nástrojov, ako aj oblasť tradičných remeselných činnosti. Naši absolventi teda získavajú kvalifikácie v činnostiach umožňujúcich široko-spektrálne zamestnanie a samo-
zamestnanie. Zavedením nového študijného odboru zameraného na oblasť výtvarného umenia vzniká z tejto školy ojedinelé vzdelávacie centrum nielen v SR, ale aj v Európe. Ťažko možno nájsť strednú umeleckú školu, v ktorej sú na seba previazané študijné odbory zamerané na oblasti hudobno-dramatického umenia, výtvarného umenia a dizajnu, umožňujúce v širokej škále uplatnenie a stabilizáciu predovšetkým občanov RNM v priestore nových spoločenských prostredí na princípe zachovania identity. Študijné zameranie umožňuje SUŠ realizovať moderné vzdelávacie programy pre osvojenie zachovanie a rozvíjanie širokého spektra znakov a prejavov kultúry občanov tvoriacich v SR rómsku národnostnú menšinu, ale taktiež iniciovať programy, ktoré umožňujú poznať a tvorivo využívať získané vedomosti a kvalifikácie v novej štruktúre, prostredí mnohokultúrnej spoločnosti tretieho tisícročia. Vzdelávací program SUŠ Košice zároveň umožňuje talentovaným žiakom odbornú prípravu a rutinné osvojenie počítačovej techniky v postupoch vytárania predmetov a prostredí a ich používania pre uplatnenie sa v celej škále podnikateľských činností privátneho sektoru. Spoločenský význam existencie tejto školy potvrdzuje aj skutočnosť, že keď pri vzniku tejto školy bol počet jej študentov 60, v súčasnosti je počet študujúcich na tejto škole viac ako 250. O akceptácii tejto školy v spoločnosti nasvedčuje skutočnosť, že z celkového počtu študentov školy tvorí 36% detí, ale aj pedagógov z majoritnej väčšiny Nerómov, pričom zatiaľ všetci doterajší absolventi našli uplatnenie v praxi a ani jeden z nich nie je nezamestnaný. Za krátku dobu existencie sa SUŠ môže pochváliť viacerými významnými úspechmi pri verejných vystúpeniach a súťažiach, dokonca aj na rôznych medzinárodných fórach. Jedným z najväčších úspechov bolo aj víťazstvo na medzinárodnej prehliadke „Druhé husle“ v Prahe v Českej republike, ktorej sa okrem iných zúčastnili aj študenti renomovaných škôl, napr. Akadémie múzických umení v Prahe, Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ďalší.
Hra na ľudových hudobných nástrojoch
Je to denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Študijné zameranie - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale, akordeóne, klarinete, klavíri, saxofóne, flaute, bicie nástroje, pozaune, speve (operný, neoperný, muzikálový). Dĺžka štúdia je 4 roky na dennom a diaľkovom štúdiu - ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) je ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku, absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplne stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné vzdelanie po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa - ako kvalifikovaný pedagóg hry na hudobnom nástroji v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny hráč v orchestri, spevák v divadle, ako komerčný hudobník, asistenti učiteľov na ZŠ a pracovné zaradenia kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušného umeleckého smeru prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov.
Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v nástrojovej hre, v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri, v jazykových a spoločenskovedných predmetoch a hudobno teoretických predmetoch, predmetov rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie. Obsah štúdia je zameraný na technické a umelecké zdokonaľovanie v hre na hudobnom nástroji, osvojenie si základných poznatkov hry v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri. Štúdium rozširuje okruh vedomostí v spoločenskovedných a hudobno-teoretických predmetoch a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Hudobno-dramatické umenie
Denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Dĺžka štúdia - 4 roky denného a diaľkového štúdia ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) - ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku a absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa – ako kvalifikovaný pedagóg hereckej výchovy v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny herec v divadle, filme, dabingu a pod., ako pracovník v kultúrnych centrach, asistent učiteľa a pracovné zaradenie, kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia herectva, muzikálového herectva prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov. Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijného odboru a predmetov rómsky jazyk a literátura, rómske reálie. Obsahom odbornej zložky vzdelávania je štúdium zamerané na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, spevu /neoperné zameranie/, muzikálového a rómskeho ľudového tanca. Štúdium rozširuje okruh vedomosti spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Dizajn a tvarovanie dreva
Denné štúdium pre absolventov základných škôl. Dĺžka denného štúdia je 4 roky. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie. Pracovné uplatnenie absolventa - absolvent je prípravený ako stredoškolsky výtvarne, remeselne a teoreticky vzdelaný odborník pre zameranie v odbore dizajn a tvarovanie dreva s možnosťou uplatnenia aj ako konzervátor dreva a drevených úžitkových predmetov historickeho charakteru. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušných dizajnérskych odborov a príbuzných smerov. Obsah vzdelávania a prípravy tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových a spoločenskovedných vyučovacích predmetoch, v matematike, prírodovedných predmetoch, v telesnej výchove. Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, výtvarného jazyka, príslušných technológií, technického kreslenia. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti dizajnu a tvarovania dreva i v príbuzných odboroch.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 3. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 4. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
 5. Na pošte si s Fumbi kúpite kryptomeny už aj za hotovosť
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 8. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 1. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín
 2. OverenaSpolocnost.sk - novinka v oblasti účtovných auditov
 3. Nadšenie zo skúsenosti prenášajú v dm na zákazníka
 4. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
 5. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
 6. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
 7. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
 8. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 370
 2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 872
 3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 12 287
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 455
 5. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 7 623
 6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 6 899
 7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 573
 8. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 940

Blogy SME

 1. Elena Antalová: Ohovárať iných "fasa", divák "ďakuje" za bulvár naživo.
 2. Peter Paulík: Svetový úspech slovenského mosta
 3. Jana Melišová: KRÁTKO O RODIČOVSTVE…
 4. Věra Tepličková: Osvetové aktivity alebo Malá inšpirácia zo zahraničia
 5. Soňa Bulbeck: O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...
 6. Silvia Valkovič: Leto
 7. Daniel Bíro: Ako sa vyvracajú hoaxy. Rozhovor s novinárom Vladimírom Šnídlom
 8. Ivan R. V. Rumánek: Nerealizovaná "moravčina" (Jazyk je všetko 25)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 740
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 549
 3. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 251
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 135
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 882
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 3 578
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 242
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 991
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Výrazná rekonštrukcia ciest v okrese Poltár stále prebieha.

Ešte v tomto roku sa prebehne oprava ďalších kľúčových úsekov.


6 h
Pohľad z okna, z ktorého chlapec vypadol.

Chlapec dopadol na striešku nad vchodom, z ktorej spadol na zem.


13 h
Petra Šuleková (uprostred) získala na M-SR v Trnave pódiové umiestnenie

Rodáčka z Divína Petra Šuleková uzavrela sezónu na M-SR mužov a žien. Zaslúžený oddych vystrieda drina. Bežkyňa zostáva aj naďalej vo farbách ŠK ŠOG Nitra.


16 h
Prvé premietanie majú už lučenecké Letné Filmové Dvory (LFD) za sebou.

Podujatie prináša kvalitnú európsku kinematografiu iba za jedno euro.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

K nezvládnutej organizácii sa vyjadrili aj usporiadatelia z agentúry Profi Event.


12 h

Chlapec dopadol na striešku nad vchodom, z ktorej spadol na zem.


13 h

Strelnú zbraň použili prvý raz.


7 h

Naďalej platí mimoriadna situácia, je uzavretý pre autá, cyklistov a chodcov.


4. júl

Blogy SME

 1. Elena Antalová: Ohovárať iných "fasa", divák "ďakuje" za bulvár naživo.
 2. Peter Paulík: Svetový úspech slovenského mosta
 3. Jana Melišová: KRÁTKO O RODIČOVSTVE…
 4. Věra Tepličková: Osvetové aktivity alebo Malá inšpirácia zo zahraničia
 5. Soňa Bulbeck: O nevidteľnej ministerke a viditeľnej kultúre...
 6. Silvia Valkovič: Leto
 7. Daniel Bíro: Ako sa vyvracajú hoaxy. Rozhovor s novinárom Vladimírom Šnídlom
 8. Ivan R. V. Rumánek: Nerealizovaná "moravčina" (Jazyk je všetko 25)
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 23 740
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 13 549
 3. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 10 251
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 135
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 882
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 3 578
 7. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 242
 8. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne? 2 991
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Jiří Ščobák: Mentální cvičení: Určení rizikových bodů a možných tras ruského postupu na Ukrajině

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu