Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

Stredná umelecká škola v Košiciach - Exnárova 8

Stredná umelecká škola sa nachádza v okrese Košice III, ktorý je jedným z najmladších okresov a zároveň druhou najväčšou mestskou časťou Košíc. História vzniku Strednej umeleckej školy v Košiciach sa začala datovať v období roku 1991, kedy začala pôsobiť

pri Košickom konzervatóriu. V priebehu roku 1992 bola zaradená do siete stredných umeleckých škôl s dvoma hlavnými študijnými odbormi - Hudobno-dramatický a Hra na ľudové hudobné nástroje v rámci schváleného šesťročného štúdia s maturitnou skúškou po štvrtom ročníku a absolvenským výkonom po šiestom ročniku. V dôsledku spoločenských zmien v Slovenskej republike po roku 1989 vznikli možnosti hlavne pre zachovanie a rozvíjanie kultúry a identity Rómov žijúcich v priestore SR. Najmä cestou vytvorenia možností pre uplatnenie sa Rómov v spoločenskom živote, na trhu práce, ale aj pre aktívnejšie angažovanie sa v oblasti politického života. To bol hlavným motivujúcim faktorom zakladateľov pri ich snahe o osamostatnenie tejto školy. Opodstatnenosť a reálnosť týchto snáh dokumentuje skutočnosť, že všetci doterajší absolventi školy našli uplatnenie v praktickom živote a úspešne pôsobia,či už ako herci v rómskom divadle ROMATHAN, alebo ako učitelia na základných umeleckých školách, prípadne ako aktívni pracovníci v rôznych masovo-komunikačných prostriedkoch alebo mimovládnych organizáciách.

Skryť Vypnúť reklamu

Moderná škola súčasnosti
V súčasnosti vyučujeme tri hlavné študijné odbory - Hudobno-dramatický odbor, Hra na ľudové hudobné nástroje a Dizajn a tvarovanie dreva. Okrem hlavných študijných odborov sú na škole maturitnými predmetmi - slovenský jazyk a jeden voliteľný cudzí jazyk, nematuritné jazykové predmety - anglický, nemecký, francúzsky a talianský jazyk. Vyučujeme aj odborné predmety - hudobná náuka, dejiny divadla a rozbor drámy, hudobná teória, herecká výchova - umelecký prednes, javisková reč, neoperný a operný spev, rómsky ľudový, muzikálový a moderný tanec. Z hudobných premetov sa vyučujú - predmety hudobnej teórie, hra na husle, violu, violončelo, kontrabas, cimbal, flauta, klarinet, gitara, saxofón, bicie nástroje a hra na klavíri a hra v orchestroch: komornom, tanečnom a ľudovom. Šesťročný vyučovací proces na našej škole je organizovaný prostredníctvom individuálneho, skupinového a kolektívneho vyučovania vo forme denného, diaľkového a externého štúdia. Študenti po úspešnom ukončení štvrtého ročníka získavajú stredoškolské maturitné vzdelanie s možnosťou študovať na umeleckých a pedagogických fakultách, alebo pokračovať v piatom a šiestom ročníku na našej škole, kedy získajú absolutórium - teda vyššie odborné vzdelanie s oprávnením učiť na základných umeleckých školách, resp. pôsobiť v profesionálnych telesách, lektorskej činnosti a v osvetovej práci, ako aj v celej škále spoločenských a ekonomických činnostiach. Medzi tie patria najmä oblasti tvarovania dreva a priestorového dizajnu v prostredí pre bývanie ako aj súvisiacich so spoločenskými a ekonomickými činnosťami, výroba a oprava hudobných nástrojov, ako aj oblasť tradičných remeselných činnosti. Naši absolventi teda získavajú kvalifikácie v činnostiach umožňujúcich široko-spektrálne zamestnanie a samo-
zamestnanie. Zavedením nového študijného odboru zameraného na oblasť výtvarného umenia vzniká z tejto školy ojedinelé vzdelávacie centrum nielen v SR, ale aj v Európe. Ťažko možno nájsť strednú umeleckú školu, v ktorej sú na seba previazané študijné odbory zamerané na oblasti hudobno-dramatického umenia, výtvarného umenia a dizajnu, umožňujúce v širokej škále uplatnenie a stabilizáciu predovšetkým občanov RNM v priestore nových spoločenských prostredí na princípe zachovania identity. Študijné zameranie umožňuje SUŠ realizovať moderné vzdelávacie programy pre osvojenie zachovanie a rozvíjanie širokého spektra znakov a prejavov kultúry občanov tvoriacich v SR rómsku národnostnú menšinu, ale taktiež iniciovať programy, ktoré umožňujú poznať a tvorivo využívať získané vedomosti a kvalifikácie v novej štruktúre, prostredí mnohokultúrnej spoločnosti tretieho tisícročia. Vzdelávací program SUŠ Košice zároveň umožňuje talentovaným žiakom odbornú prípravu a rutinné osvojenie počítačovej techniky v postupoch vytárania predmetov a prostredí a ich používania pre uplatnenie sa v celej škále podnikateľských činností privátneho sektoru. Spoločenský význam existencie tejto školy potvrdzuje aj skutočnosť, že keď pri vzniku tejto školy bol počet jej študentov 60, v súčasnosti je počet študujúcich na tejto škole viac ako 250. O akceptácii tejto školy v spoločnosti nasvedčuje skutočnosť, že z celkového počtu študentov školy tvorí 36% detí, ale aj pedagógov z majoritnej väčšiny Nerómov, pričom zatiaľ všetci doterajší absolventi našli uplatnenie v praxi a ani jeden z nich nie je nezamestnaný. Za krátku dobu existencie sa SUŠ môže pochváliť viacerými významnými úspechmi pri verejných vystúpeniach a súťažiach, dokonca aj na rôznych medzinárodných fórach. Jedným z najväčších úspechov bolo aj víťazstvo na medzinárodnej prehliadke „Druhé husle“ v Prahe v Českej republike, ktorej sa okrem iných zúčastnili aj študenti renomovaných škôl, napr. Akadémie múzických umení v Prahe, Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ďalší.
Hra na ľudových hudobných nástrojoch
Je to denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Študijné zameranie - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale, akordeóne, klarinete, klavíri, saxofóne, flaute, bicie nástroje, pozaune, speve (operný, neoperný, muzikálový). Dĺžka štúdia je 4 roky na dennom a diaľkovom štúdiu - ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) je ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku, absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplne stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné vzdelanie po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa - ako kvalifikovaný pedagóg hry na hudobnom nástroji v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny hráč v orchestri, spevák v divadle, ako komerčný hudobník, asistenti učiteľov na ZŠ a pracovné zaradenia kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušného umeleckého smeru prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov.
Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v nástrojovej hre, v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri, v jazykových a spoločenskovedných predmetoch a hudobno teoretických predmetoch, predmetov rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie. Obsah štúdia je zameraný na technické a umelecké zdokonaľovanie v hre na hudobnom nástroji, osvojenie si základných poznatkov hry v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri. Štúdium rozširuje okruh vedomostí v spoločenskovedných a hudobno-teoretických predmetoch a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Hudobno-dramatické umenie
Denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Dĺžka štúdia - 4 roky denného a diaľkového štúdia ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) - ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku a absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa – ako kvalifikovaný pedagóg hereckej výchovy v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny herec v divadle, filme, dabingu a pod., ako pracovník v kultúrnych centrach, asistent učiteľa a pracovné zaradenie, kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia herectva, muzikálového herectva prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov. Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijného odboru a predmetov rómsky jazyk a literátura, rómske reálie. Obsahom odbornej zložky vzdelávania je štúdium zamerané na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, spevu /neoperné zameranie/, muzikálového a rómskeho ľudového tanca. Štúdium rozširuje okruh vedomosti spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Dizajn a tvarovanie dreva
Denné štúdium pre absolventov základných škôl. Dĺžka denného štúdia je 4 roky. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie. Pracovné uplatnenie absolventa - absolvent je prípravený ako stredoškolsky výtvarne, remeselne a teoreticky vzdelaný odborník pre zameranie v odbore dizajn a tvarovanie dreva s možnosťou uplatnenia aj ako konzervátor dreva a drevených úžitkových predmetov historickeho charakteru. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušných dizajnérskych odborov a príbuzných smerov. Obsah vzdelávania a prípravy tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových a spoločenskovedných vyučovacích predmetoch, v matematike, prírodovedných predmetoch, v telesnej výchove. Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, výtvarného jazyka, príslušných technológií, technického kreslenia. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti dizajnu a tvarovania dreva i v príbuzných odboroch.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 3. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 702
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 738
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 109
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 586
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 160
 6. Po Slovensku na motorke 6 282
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 287
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 977
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 882
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 096
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Zápasy III., IV. a V. ligy

Niekoľko tímov z nášho regiónu bude bojovať o dôležité body. Čaká nás aj derby zápas v TIPOS III. lige Stred


13 h
Miesto tragédie.

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


14 h
Ilustračné foto.

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 18 h
Najnovšia kniha Jozefa Drenka sa zaoberá vývojom volejbalu v Lučenci a okolí.

Uvítal by sponzora na oficiálne vydanie svojej najnovšej publikácie.


(rv) 19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


18 h

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


14 h

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 18 h

Už ste čítali?