Pondelok, 13. júl, 2020 | Meniny má MargitaKrížovkyKrížovky

Stredná umelecká škola v Košiciach - Exnárova 8

Stredná umelecká škola sa nachádza v okrese Košice III, ktorý je jedným z najmladších okresov a zároveň druhou najväčšou mestskou časťou Košíc. História vzniku Strednej umeleckej školy v Košiciach sa začala datovať v období roku 1991, kedy začala pôsobiť

pri Košickom konzervatóriu. V priebehu roku 1992 bola zaradená do siete stredných umeleckých škôl s dvoma hlavnými študijnými odbormi - Hudobno-dramatický a Hra na ľudové hudobné nástroje v rámci schváleného šesťročného štúdia s maturitnou skúškou po štvrtom ročníku a absolvenským výkonom po šiestom ročniku. V dôsledku spoločenských zmien v Slovenskej republike po roku 1989 vznikli možnosti hlavne pre zachovanie a rozvíjanie kultúry a identity Rómov žijúcich v priestore SR. Najmä cestou vytvorenia možností pre uplatnenie sa Rómov v spoločenskom živote, na trhu práce, ale aj pre aktívnejšie angažovanie sa v oblasti politického života. To bol hlavným motivujúcim faktorom zakladateľov pri ich snahe o osamostatnenie tejto školy. Opodstatnenosť a reálnosť týchto snáh dokumentuje skutočnosť, že všetci doterajší absolventi školy našli uplatnenie v praktickom živote a úspešne pôsobia,či už ako herci v rómskom divadle ROMATHAN, alebo ako učitelia na základných umeleckých školách, prípadne ako aktívni pracovníci v rôznych masovo-komunikačných prostriedkoch alebo mimovládnych organizáciách.

Skryť Vypnúť reklamu

Moderná škola súčasnosti
V súčasnosti vyučujeme tri hlavné študijné odbory - Hudobno-dramatický odbor, Hra na ľudové hudobné nástroje a Dizajn a tvarovanie dreva. Okrem hlavných študijných odborov sú na škole maturitnými predmetmi - slovenský jazyk a jeden voliteľný cudzí jazyk, nematuritné jazykové predmety - anglický, nemecký, francúzsky a talianský jazyk. Vyučujeme aj odborné predmety - hudobná náuka, dejiny divadla a rozbor drámy, hudobná teória, herecká výchova - umelecký prednes, javisková reč, neoperný a operný spev, rómsky ľudový, muzikálový a moderný tanec. Z hudobných premetov sa vyučujú - predmety hudobnej teórie, hra na husle, violu, violončelo, kontrabas, cimbal, flauta, klarinet, gitara, saxofón, bicie nástroje a hra na klavíri a hra v orchestroch: komornom, tanečnom a ľudovom. Šesťročný vyučovací proces na našej škole je organizovaný prostredníctvom individuálneho, skupinového a kolektívneho vyučovania vo forme denného, diaľkového a externého štúdia. Študenti po úspešnom ukončení štvrtého ročníka získavajú stredoškolské maturitné vzdelanie s možnosťou študovať na umeleckých a pedagogických fakultách, alebo pokračovať v piatom a šiestom ročníku na našej škole, kedy získajú absolutórium - teda vyššie odborné vzdelanie s oprávnením učiť na základných umeleckých školách, resp. pôsobiť v profesionálnych telesách, lektorskej činnosti a v osvetovej práci, ako aj v celej škále spoločenských a ekonomických činnostiach. Medzi tie patria najmä oblasti tvarovania dreva a priestorového dizajnu v prostredí pre bývanie ako aj súvisiacich so spoločenskými a ekonomickými činnosťami, výroba a oprava hudobných nástrojov, ako aj oblasť tradičných remeselných činnosti. Naši absolventi teda získavajú kvalifikácie v činnostiach umožňujúcich široko-spektrálne zamestnanie a samo-
zamestnanie. Zavedením nového študijného odboru zameraného na oblasť výtvarného umenia vzniká z tejto školy ojedinelé vzdelávacie centrum nielen v SR, ale aj v Európe. Ťažko možno nájsť strednú umeleckú školu, v ktorej sú na seba previazané študijné odbory zamerané na oblasti hudobno-dramatického umenia, výtvarného umenia a dizajnu, umožňujúce v širokej škále uplatnenie a stabilizáciu predovšetkým občanov RNM v priestore nových spoločenských prostredí na princípe zachovania identity. Študijné zameranie umožňuje SUŠ realizovať moderné vzdelávacie programy pre osvojenie zachovanie a rozvíjanie širokého spektra znakov a prejavov kultúry občanov tvoriacich v SR rómsku národnostnú menšinu, ale taktiež iniciovať programy, ktoré umožňujú poznať a tvorivo využívať získané vedomosti a kvalifikácie v novej štruktúre, prostredí mnohokultúrnej spoločnosti tretieho tisícročia. Vzdelávací program SUŠ Košice zároveň umožňuje talentovaným žiakom odbornú prípravu a rutinné osvojenie počítačovej techniky v postupoch vytárania predmetov a prostredí a ich používania pre uplatnenie sa v celej škále podnikateľských činností privátneho sektoru. Spoločenský význam existencie tejto školy potvrdzuje aj skutočnosť, že keď pri vzniku tejto školy bol počet jej študentov 60, v súčasnosti je počet študujúcich na tejto škole viac ako 250. O akceptácii tejto školy v spoločnosti nasvedčuje skutočnosť, že z celkového počtu študentov školy tvorí 36% detí, ale aj pedagógov z majoritnej väčšiny Nerómov, pričom zatiaľ všetci doterajší absolventi našli uplatnenie v praxi a ani jeden z nich nie je nezamestnaný. Za krátku dobu existencie sa SUŠ môže pochváliť viacerými významnými úspechmi pri verejných vystúpeniach a súťažiach, dokonca aj na rôznych medzinárodných fórach. Jedným z najväčších úspechov bolo aj víťazstvo na medzinárodnej prehliadke „Druhé husle“ v Prahe v Českej republike, ktorej sa okrem iných zúčastnili aj študenti renomovaných škôl, napr. Akadémie múzických umení v Prahe, Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ďalší.
Hra na ľudových hudobných nástrojoch
Je to denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Študijné zameranie - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale, akordeóne, klarinete, klavíri, saxofóne, flaute, bicie nástroje, pozaune, speve (operný, neoperný, muzikálový). Dĺžka štúdia je 4 roky na dennom a diaľkovom štúdiu - ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) je ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku, absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplne stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné vzdelanie po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa - ako kvalifikovaný pedagóg hry na hudobnom nástroji v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny hráč v orchestri, spevák v divadle, ako komerčný hudobník, asistenti učiteľov na ZŠ a pracovné zaradenia kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušného umeleckého smeru prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov.
Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v nástrojovej hre, v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri, v jazykových a spoločenskovedných predmetoch a hudobno teoretických predmetoch, predmetov rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie. Obsah štúdia je zameraný na technické a umelecké zdokonaľovanie v hre na hudobnom nástroji, osvojenie si základných poznatkov hry v komornom, ľudovom a zábavnom orchestri. Štúdium rozširuje okruh vedomostí v spoločenskovedných a hudobno-teoretických predmetoch a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Hudobno-dramatické umenie
Denné a diaľkové štúdium pre absolventov základných a stredných škôl. Dĺžka štúdia - 4 roky denného a diaľkového štúdia ukončené maturitnou skúškou, 5. a 6. ročník (absolutórium) - ukončené absolventskou skúškou. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - maturitná skúška po štvrtom ročníku a absolventská skúška po šiestom ročníku. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, vyššie odborné po šiestom ročníku a absolventských skúškach. Pracovné uplatnenie absolventa – ako kvalifikovaný pedagóg hereckej výchovy v podmienkach základných umeleckých škôl a ako profesionálny herec v divadle, filme, dabingu a pod., ako pracovník v kultúrnych centrach, asistent učiteľa a pracovné zaradenie, kde sa vyžaduje maturitná skúška z rómskeho jazyka. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia herectva, muzikálového herectva prípadne štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov. Obsah všeobecnej zložky vzdelávania tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových, spoločenskovedných a všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetoch, zručnosti a poznatky hlavného študijného odboru a predmetov rómsky jazyk a literátura, rómske reálie. Obsahom odbornej zložky vzdelávania je štúdium zamerané na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, spevu /neoperné zameranie/, muzikálového a rómskeho ľudového tanca. Štúdium rozširuje okruh vedomosti spoločenskovedných predmetov a predmetov v oblasti rómskeho jazyka, literartúry a rómskych reálií.
Dizajn a tvarovanie dreva
Denné štúdium pre absolventov základných škôl. Dĺžka denného štúdia je 4 roky. Odbor je určený pre absolventov základných a základných umeleckých škôl. Podmienky na prijatie do odboru - úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy - štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Poskytnutý stupeň vzdelania - úplné stredné odborné vzdelanie. Pracovné uplatnenie absolventa - absolvent je prípravený ako stredoškolsky výtvarne, remeselne a teoreticky vzdelaný odborník pre zameranie v odbore dizajn a tvarovanie dreva s možnosťou uplatnenia aj ako konzervátor dreva a drevených úžitkových predmetov historickeho charakteru. Nadväzná odborná príprava - možnosť vysokoškolského štúdia príslušných dizajnérskych odborov a príbuzných smerov. Obsah vzdelávania a prípravy tvoria poznatky, ktoré žiaci získavajú v jazykových a spoločenskovedných vyučovacích predmetoch, v matematike, prírodovedných predmetoch, v telesnej výchove. Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, výtvarného jazyka, príslušných technológií, technického kreslenia. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti dizajnu a tvarovania dreva i v príbuzných odboroch.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na výmenu starej klímy za novú? Ekologicky aj ekonomicky
 2. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 3. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 4. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 5. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 6. Slovenskí študenti rozumejú financiám čoraz lepšie
 7. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku
 8. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska
 9. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME
 10. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky
 1. Získajte EKO čistiace prostriedky od slovenského výrobcu zdarma
 2. Ako na výmenu starej klímy za novú? Ekologicky aj ekonomicky
 3. Pracujem, zarábam a čo ďalej?
 4. Vylievate kuchynský olej do záchoda? Zvyšujete si tým účty
 5. Dostaňte svoj regionálny produkt na pulty obchodného reťazca
 6. Študijný program s uplatnením v automobilovom priemysle
 7. Viete, ako vzniká kvalitná šálka espressa?
 8. Turistický sprievodca: Cestujeme na obľúbenú Malorku
 9. Slovenskí študenti rozumejú financiám čoraz lepšie
 10. Rozdávajú sa dotácie na tepelné čerpadlá. Využite to, kým sa dá
 1. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 50 332
 2. Neriskujte zahraničie. Spoznajte neobjavené krásy Slovenska 15 571
 3. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 13 855
 4. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 12 862
 5. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 11 991
 6. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 11 680
 7. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky 10 428
 8. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 10 367
 9. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 10 033
 10. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 9 180
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Old Boys zaskočili lídra súťaže

V nedeľu sa hralo ďalšie kolo Mestskej ligy v Lučenci.

Oficiálna lopta pre MS 2018.

Novohradský pedál prilákal aj slovenskú špičku

Na šiestom ročníku sa predstavilo viacero známych a úspešných cyklistov.

Novohradský pedál 2020.

Turnaj troch krajín ovládli domáci boccisti

Slováci, Poliaci a Česi bojovali na dvojdňovom šampionáte v Lučenci.

Účastníci turnaja.
Dvestoročný dub letný je jedným z finalistov prestížnej ankety.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Nitre padajú stromy, jeden zasiahol auto

Mesto opäť uzavrelo park aj cintorín.

V Suchej Hore horia dve humná, zasahujú desiatky hasičov

Z horiacich stavov vyviedli susedia zvieratá, stihli aj poľnohospodárske stroje.

Na väčšiu motorku nemal oprávnenie, hrozí mu vysoká pokuta

Vodičovi, ktorý jazdil na motocykli bez príslušného vodičského oprávnenia, hrozí pokuta až do 1300 eur.

Pri výkopových prácach našiel poklad, mince vystavili prvýkrát

Mince boli uložené v hlinenom krčahu. Najstaršou bol denár Mateja Korvína.

Už ste čítali?