Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom, n.o., založená a. s., Drieňová 12, Banská Štiavnica

Škola vznikla v roku 1994 pôvodne ako Súkromná hotelová akadémia Slovakia. Zriadila ju a.s. Joergesov dom. Dňa 1. júla 2004 sa presťahovala a objektom školy sa stali nové a podstatne väčšie priestory trojposchodovej budovy na Drieňovej 12. Vybudovalo sa

aj stredisko odbornej praxe. Tvorí ho reštaurácia a kaviareň Balans - svojou vybavenosťou a najmä poskytovanými službami patrí k špičke nielen medzi gastronomickými zariadeniami v Banskej Štiavnici, ale i v širokom okolí. Návštevníci reštaurácie majú možnosť vidieť a prostredníctvom žiakmi poskytovaných gastronomických služieb spoznať úroveň kvalitných gastronomických zariadení Európy, resp. luxusných reštaurácií slovenských veľkomiest. 25. mája 2004 získala škola európsky certifikát International education society akceptujúci úroveň vzdelania absolventov školy. Certifikát IES (International education Society), to znamená pridelený rating CC „Inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu“. Certifikát dostávajú absolventi v slovenskom a anglickom jazyku spolu s maturitným vysvedčením.

Skryť Vypnúť reklamu

Formy štúdia
Študenti sa pripravujú v päťročnom dennom štúdiu absolventov základných škôl a v trojročnom vyššom odbornom štúdiu, ktoré je novinkou v systéme vzdelávania. Ďalšími vzdelávacími aktivitami školy sú odborné kurzy pre študentov školy.
Päťročné štúdium absolventov ZŠ
Absolventi študijného odboru hotelová akadémia po päťročnom štúdiu nájdu uplatnenie vo všetkých gastronomických a hotelových činnostiach v cestovných kanceláriách a v ďalších zamestnaniach, kde možno uplatniť popri odborných vedomostiach i znalosti účtovníctva, práce s počítačom, ekonomiky a cudzích jazykov. Študenti sa uplatňujú aj v zahraničných zariadeniach, v ktorých počas štúdia vykonávali odbornú prax. Využívajú aj kontakty, ktoré si počas svojho pobytu v zahraničí ako študenti školy vytvorili.
Vyššie odborné štúdium
Od 1. septembra 2005 získala škola povolením MŠ SR možnosť otvoriť 3-ročné vyššie odborné štúdium. Je to novinka v tomto študijnom zameraní, ktorá bola po ukončení experimentu schválená v zmysle nového školského zákona. Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl a ukončené absolventskou skúškou. Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je absolventský diplom. Obsah vzdelávania je určený tak, aby žiaci po absolvovaní štúdia, ukončení povinnej praxe a zodpovedajúcom zapracovaní mohli kvalifikovane vykonávať činnosti odborných pracovníkov hotelierstva a cestovného ruchu, ktoré súvisia hlavne s ekonomickými a prevádzkovými funkciami v príslušných zariadeniach. Vzdelanie má charakter odborného vzdelania, ktoré v čo najväčšej miere nadväzuje na poznatky získané štúdiom na stredných školách. Základ budúcej odbornosti vychádza z ekonómie, základov cestovného ruchu a hotelierstva, marketingu, manažmentu, práva, účtovníctva a podnikateľského plánovania. Dôraz sa kladie na obchodnú politiku, služby a ich zvláštnosti v hotelierstve a v cestovnom ruchu. Jazykovú odbornosť žiaci získavajú prehlbovaním doterajších vedomostí vo viacerých cudzích jazykoch a vo vybraných odborných predmetoch. Rozvíjajú si rečové schopnosti a aktívny samostatný styk s domácimi a zahraničnými účastníkmi cestovného ruchu, aj s obchodnými partnermi. Absolventi sú odborným potenciálom pre vrcholový manažment v zariadeniach cestovného ruchu. Popri odborných vedomostiach získavajú i kvalitnú jazykovú prípravu – komunikujú v 2 cudzích jazykoch.
Odborné kurzy pre študentov školy
Pre rozšírenie odborných vedomostí študentov nad rámec učebných osnov organizuje škola v spolupráci s Barmanskou asociáciou SR barmanský kurz a v spolupráci s Asociáciou someliérov SR someliérsky kurz. Záujem je o kurz dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny. Organizujeme ho s renomovanými odborníkmi z praxe.
Rekvalifikačné kurzy
S cieľom zvýšiť odbornú úroveň pracovníkov v hotelovo-gastronomických službách škola od roku 2004 organizuje rekvalifikačné kurzy. Prebiehajú formou 2-dňových sústredení 2-krát mesačne. Každý kurz je ukončený 4-dňovým sústredením. Dĺžka každého kurzu je 6 mesiacov. Podrobnejšie informácie o rekvalifikačných kurzoch možno získať telefonicky a na internetovej adrese školy. Cena kurzu je určená v závislosti od počtu prihlásených frekventantov.
Škola realizuje rekvalifikačné kurzy v troch oblastiach.
1. Kuchár špecialista. 2. Kurz podnikateľského minima pre riadenie malých podnikov v hotelierstve a pohostinstve. 3. Čašník (servírka) - Barman (barmanka).
Základné piliere štúdia
Vyučujeme podľa schválených osnov MŠ SR, ale s úpravami, ktoré dovoľujú predpisy MŠ. Pri výučbe je dôraz kladený na 3 základné oblasti - odbornú, jazykovú a ekonomickú prípravu žiakov.
Odborná príprava
V odbornej príprave sa teoretické znalosti z predmetov technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov, náuka o potravinách a náuka o výžive precvičujú v praktických činnostiach - na priebežnej praxi žiakov 3. a 4. ročníka 5-ročného štúdia, odbornej praxi žiakov 2.-5. ročníka 5-ročného štúdia a na prázdninovej praxi. Priebežnú, odbornú aj prázdninovú prax žiaci absolvujú v Stredisku odbornej praxe a v zmluvných hoteloch a reštauráciách i v gastronomických podnikoch rodičov žiakov. Škola prevádzkuje vlastnú reštauráciu a kaviareň v objekte školy. V oboch prevádzkach žiaci uplatňujú francúzsky systém obsluhy, ponúkajú miešané nápoje a jedlá zážitkovej gastronómie. Žiaci vyšších ročníkov, ktorí prejavia vysoký stupeň zručností a manažérske schopnosti, majú v rámci odbornej praxe vytvorené samostatné skupiny, ktoré sami, bez dozoru vyučujúceho, riadia. Stávajú sa na vymedzené časové obdobie manažérmi plne zodpovednými za chod reštaurácie a kaviarne.
Jazyková príprava
Na škole sa vyučujú 4 cudzie jazyky - anglický, nemecký, francúzsky a španielsky. Anglický, nemecký a francúzsky jazyk sa vyučujú ako prvý, resp. druhý cudzí jazyk s týždennou hodinovou dotáciou 4 hodiny na prvý i druhý jazyk. V tejto štruktúre sú vyučované cudzie jazyky vo všetkých formách štúdia. Žiaci 5-ročného štúdia vo 4. ročníku priberajú tretí cudzí jazyk - francúzsky alebo španielsky. S dotáciou 2 hodiny týždenne. Vyučovanie zabezpečujú plnekvalifikovaní vyučujúci a žiaci dokážu plynulo komunikovať v cudzom jazyku už v 2. ročníku a po dosiahnutí 18. roku života môžu absolvovať zahraničnú prax. Pri vyššom odbornom štúdiu je intenzívna jazyková príprava zameraná na aktívne využívanie jazyka v komunikácii s obchodnými partnermi a klientmi.
Ekonomická príprava
Vzhľadom na absenciu oficiálnych učebníc odborných predmetov pripravili učitelia školy pre žiakov interné učebnice na predmety ekonomika podniku, manažment hotelových a gastronomických služieb, animácia v hoteli a učebnice španielskej a anglickej konverzácie s odbornou tematikou. Veľký dôraz je tiež kladený na výučbu informatiky. Žiaci majú prístup na internet.
Vybavenie školy
Škola je obklopená športovým areálom s tenisovým kurtom a dvoma volejbalovými ihriskami. V objekte budovy sú sústredené priestory na teoretické aj praktické vyučovanie. Škola je vybavená klasickými učebňami na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, 2 jazykovými učebňami, učebňou informatiky, techniky administratívy, odbornou učebňou na výučbu predmetu technika obsluhy a odbornou učebňou na výučbu predmetu technológia prípravy pokrmov. Škola výrazne podporuje praktickú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu. K tejto podpore patrí vlastný školský bufet, reštaurácia Balans, kaviareň, salónik, banketová miestnosť pre približne 100 osôb, 7 hotelových izieb, 2 apartmány, ale aj kuchyňa s možnosťou prípravy približne 300 jedál denne. Žiaci upevňujú svoje praktické zručnosti v oblasti hotelierstva a gastronomických služieb. Mimo vyučovania pracujú v záujmových krúžkoch - someliérsky kurz, kurz zážitkovej gastronómie, dekoratívneho vykrajovania ovocia a zeleniny, debatný klub, SOČ a ďalšie.
Prax žiakov
Žiaci absolvujú počas štúdia učebnú prax, odbornú prax a prázdninovú prax. Učebnú a odbornú prax absolvujú v Stredisku odbornej praxe, reštaurácii a kaviarni Balans a v zmluvných podnikoch. V Balanse študenti získavajú zručnosti v obsluhe, príprave jedál a miešaných nápojov v súlade s európskymi trendmi gastronómie. V reštaurácii je uplatňovaný francúzsky spôsob obsluhy - typickej pre gastronomické zariadenia vysokého štandardu a reštaurácie 4 - 5 hviezdičkových hotelov. Časť odbornej a prázdninovej praxe v rozsahu 3 - 6 mesiacov absolvujú žiaci po splnení interných školských kritérií aj v zahraničí. Počas 11-ročnej existencie školy absolvovali naši žiaci prax v Nemecku (164 žiakov), Švajčiarsku (86), Rakúsku (24), V. Británii (11), Cypruse (9) a Turecku (2). Interné školské kritériá pre výber žiakov na zahraničnú prax sú stanovené bodovacím systémom, zahŕňajúcim študijné výsledky (výsledky z cudzích jazykov, odborného predmetu technika obsluhy a celkový priemer), odborné akcie vykonávané v rámci školy, profesijnú aktivitu a dochádzku (počet vymeškaných hodín). Nie všetci žiaci však tieto kritériá splnia, a tak sa výborní žiaci dostanú počas štúdia do zahraničia 2-krát až 3-krát počas 5-ročného štúdia. Absolvovaním zahraničnej praxe žiaci prekonávajú konverzačnú bariéru pri osvojovaní si cudzieho jazyka, získavajú znalosti o organizácii práce v gastronomických podnikoch v zahraničí, získavajú značné sebavedomie a najmä môžu vypomôcť rodičom pri financovaní štúdia. Ak sa napríklad študent pomaturitného štúdia dostane 2-krát na 3-mesačnú zahraničnú prax, zo získaných príjmov v zahraničí je schopný uhradiť si celé štúdium. Dĺžka zahraničnej praxe je 3 mesiace v Nemecku, 4 mesiace vo Švajčiarsku, 6 mesiacov na Cypre a 3 mesiace v Anglicku. V súčasnosti sa pripravuje prax vo Francúzsku.
Reprezentácia školy
Škola sa reprezentuje v dvoch líniách. Členstvom v celoslovenských združeniach a zabezpečovaním významných gastronomických akcií. Je členom Asociácie súkromných škôl SR a pridruženým členom Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Počas svojej existencie škola zabezpečovala reprezentačné recepcie na slovenských veľvyslanectvách v Budapešti a v Prahe. Zabezpečovala a zabezpečuje po gastronomickej stránke návštevy významných osobností v B. Štiavnici - prezidenta SR, arcibiskupa, ministrov vlády SR i monackého princa Alberta, rôzne celoslovenské i medzinárodné podujatia konané v B. Štiavnici. Pre občanov mesta každoročne organizuje Gastrodeň, na ktorom žiaci školy prezentujú získané odborné zručnosti. Druháci v rámci učebných osnov pripravujú pre svojich rodičov banket a štvrtáci pripravujú a organizujú reprezentačný ples školy. Prezentujú na ňom úroveň získaných odborných i manažérskych schopností. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú odborných súťaží barmanov a someliérov Vinanza Tropy - Somelier Club, Mladý someliér, De kuper eurocup a olympiád v cudzích jazykoch, na ktorých dosahujú veľmi dobré výsledky. Vo februári bola škola organizátorom 1. ročníka someliérskej súťaže Vitis Trophy Junior Somelier 2006. Študenti prispievajú výraznou mierou ku každodennej reprezentácii školy prevádzkovaním reštaurácie a kaviarne Balans. Za veľmi krátke obdobie od novembra 2004 si medzi obyvateľmi i návštevníkmi mesta získala veľkú obľubu. Vysoký štandard poskytovaných služieb, kvalitná obsluha, originalita a spôsob prezentácie ponúkaných jedál a nápojov zvyšujú gastronomickú kultúru regiónu a dávajú návštevníkom možnosť vnímať atmosféru značkových svetových reštaurácií v domácom prostredí.
Prijímacie skúšky
Pre absolventov základných škôl sú predpísané prijímacie skúšky formou testu zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka (nemeckého, francúzskeho alebo anglického). Súčasťou skúšky je aj osobný pohovor, cieľom ktorého je získať informácie o žiakovi, jeho poznatkoch z odboru a o jeho profesionálnej orientácii. Bez prijímacích pohovorov sú prijatí žiaci, ktorí na konci ôsmeho a v prvom polroku deviateho ročníka ZŠ dosiahli celkový priemer do 2,00 a zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka nemali horšiu známku ako 2. Títo uchádzači sa zúčastnia iba osobného pohovoru. Kritériom pre prijatie uchádzača na základe prijímacích skúšok je aspoň 50 %-ná úspešnosť vykonania prijímacích skúšok. Náročnosť testov je porovnateľná s požiadavkami na vedomosti absolventa základnej školy. Termíny prijímacích skúšok päťročného štúdia - 1. kolo: 10. mája 2006, 2. kolo: 20. júna 2006. Podmienkou prijatia na vyššie odborné štúdium je úspešne vykonaná maturitná skúška z cudzieho jazyka a osobný pohovor, ktorého sa zúčastnia všetci uchádzači. Osobný pohovor je zameraný na profesionálnu orientáciu študenta. Termíny pre osobné pohovory do VOŠ - 1. kolo: 20. júna 2006, 2. kolo: 22. augusta 2006.
Finančné zabezpečenie
Žiaci 5-ročného štúdia platia školné 2750 korún mesačne. Školné za vyššie odborné štúdium je 2500 korún mesačne. Zo školného sa uhrádzajú prevádzkové náklady, náklady na učebnice, ktoré žiaci dostávajú zdarma, náklady na učebnice vydané školou, náklady spojené s výučbou technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy a pod. Pri nástupe do školy - tak ako je na hotelových akadémiách obvyklé - musia žiaci zaplatiť za jednotné pracovné oblečenie (kuchársku blúzu a nohavice, kuchárske topánky a čiapku, čašnícku vestu) v hodnote približne 2300 korún. Ostatné pracovné oblečenie (čierne nohavice, resp. čierne sukne, ponožky, čierne topánky, bielu košeľu, resp. bielu blúzku) si žiaci kupujú sami. Žiaci majú zabezpečené ubytovanie v stredoškolskom DM vo vzdialenosti 400 m od školy. Spolu so stravou poplatky v DM činia približne 1200-1300 korún mesačne. Ak majú žiaci technológiu prípravy pokrmov, majú obed, ktorý si samostatne v rámci vyučovania pripravili, zdarma. Počas vyučovania majú možnosť stravovať sa priamo v budove školy. Žiaci vyšších ročníkov prevádzkujú samostatne kaviareň, reštauráciu a školský bufet, v ktorom sú podávané obedy pre študentov. Cena obedu je 48 korún.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 076
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 147
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 215
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 331
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 322
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 125
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 928
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 976
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 821
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 763
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Pohľad na obec Ľuboreč v Lučeneckom okrese v smere od susednej Závady.

V Lučenci hľadajú posily do tímov v celoplošnom testovaní, denná odmena je 70 eur

Záujemcovia sa môžu hlásiť do pondelka 26. októbra do 9.00 hod.

Ilustračné foto.

Po prvom dni testovania hlásia štyri testované okresy 2 225 infekčných osôb

Otestovaných bolo za prvý deň celkovo 61 905 ľudí.

Premiér Igor Matovič pomáha priamo v odbernom tíme v Tvrdošíne.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?