Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Súkromné gymnázium v Lučenci, Súkromná základná škola v Lučenci, Súkromná umelecká škola v Lučenci, Fándlyho 3, 98401 Lučenec

Zriaďovateľ škôl: Ing. František Becher Riaditeľ gymnázia a ZŠ: Mgr. Stanislav Spišiak Zástupca riad.: Emília Blahútová Riaditeľka Súkromnej ZUŠ: Mgr. Jolana Kleinová

Zriaďovateľ škôl: Ing. František Becher
Riaditeľ gymnázia a ZŠ: Mgr. Stanislav Spišiak
Zástupca riad.: Emília Blahútová
Riaditeľka Súkromnej ZUŠ: Mgr. Jolana Kleinová

Súkromné gymnázium v Lučenci otvorilo svoju bránu prvým študentom 5. septembra 1994. Jeho zriaďovateľom je Ing. František Becher. Začínali sme v budove Súkromnej materskej školy v Opatovej, dnes sme bližšie k centru okresného mesta. Od roku 1996 škola sídli na Fándlyho ulici. Sme 8-ročné gymnázium zamerané na vyučovanie cudzích jazykov– anglického a nemeckého. Štúdium je určené pre absolventov štvrtých ročníkov ZŠ. Predpokladom prijatia je úspešné ukončenie 4. ročníka ZŠ a úspešné vykonanie pedagogicko-psychologických testov.
Charakteristika školy
Gymnázium je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu humanizmu a demokratických princípov. Hlavnou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V centre pozornosti je žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov i vysokých škôl.
Základná filozofia školy je vychovať slobodného a zodpovedného človeka tak, aby bola naplnená Komenského myšlienka o škole, kde učenie je hrou.
Učebný plán
Základ tvoria učebné osnovy pre osemročné gymnáziá s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V posledných dvoch rokoch štúdia si študent svoje zameranie určuje sám podľa svojich schopností a potrieb pre ďalšie štúdium na VŠ. Krídla dávajú niektorým našim študentom ročné študijné pobyty v zahraničí( USA, Kanada, Austrália), naše rady už niekoľkokrát rozšírili študenti zo zahraničia. Komunikáciu uľahčuje výborná úroveň výučby jazykov na škole, ktorú garantujú erudovaní pedagógovia, ale aj lektori zo zahraničia. Dôkazom vysokej úrovne vyučovania cudzích jazykov je 10. miesto na Slovensku z externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov v školskom roku 2004/2005.
Profil absolventa
Študenti získajú teoretické, metodologické a praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré im umožňujú pokračovať na v štúdiu na všetkých typoch VŠ. Priemerná úspešnosť prijatia na prijímacích skúškach na vysoké školy je vyše 90%.
Podmienky štúdia
Učebňa informatiky vybavená kvalitnými počítačmi, učebne cudzích jazykov, odborná učebňa prírodovedných predmetov, multimediálna knižnica, odborná učebňa hudobnej výchovy vybavená ozvučením a elektronickými nástrojmi.
Škola má k dispozícii 2 dataprojektory, ktoré využíva pri vyučovacom procese, ale aj pri prezentácii činnosti školy na verejnosti i študentov samotných.
Mimoškolská činnosť
Na škole prebieha bohatá krúžková činnosť v 13 krúžkoch. Najviac záujemcov je o športové krúžky (futbalový, basket- balový, šípkársky, volej- balový).V popoludňajších hodinách môžu žiaci vyu-žívať internetovú učebňu a sprístupnená je tiež mul- timediálna žiacka kniž-nica. Študenti oktávy a štvrtého ročníka môžu získať na škole štátnu skúšku z anglického i nemeckého jazyka.
Exkurzie, projekty
Okná do Európy i sveta si otvárame výmennými pobytmi, zaujímavými exkurziami (Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko...), ktoré sú vždy tematické, spájajúce vzdelanie s výchovou, podnetnými besedami (napr. s členmi PEN, A. Neuwirthom, R. Ficom, E. Kukanom, P. Dvořákom). Vo výchovno-vzdelávacom procese Súkromného gymnázia sa kladie veľký dôraz aj na odborné exkurzie, ktoré sa realizujú na škole už niekoľko rokov. Ich počet sa v poslednom období výrazne zväčšil. Spočiatku to boli dejepisné exkurzie pod vedením PhDr. Viery Jakubove a Mgr. Saskie Palkovičovej, v posledných rokoch k nim pribudli exkurzie literárne pod vedením Mgr. Soni Vargovej a Mgr. Vlasty Dolnozemskej a biologické exkurzie pod vedením Mgr. Heleny Kovácsovej a RNDr. Jaroslava Malčeka.Význam odborných exkurzií je vo vzdelávacom procese školy nezastupiteľný. Študenti majú na nich možnosť rozšíriť si vedomosti z rôznych oblastí nadobudnutých v škole, môžu získať množstvo nových poznatkov, na poskytnutie ktorých nie je v škole ani priestor, ani čas. Informácie získavajú názornou a netradičnou formou, čo je spestrením ich každodenného školského stereotypu. Navyše na exkurziách sa upevňujú kamarátske a priateľské vzťahy medzi žiakmi rôznych ročníkov a tried. Tematicky majú všetky exkurzie rovnaké zameranie, a to Poznávame našu vlasť, poznávame krajiny našich susedov. Škola využila schopnosti študentov i pedagógov v projektoch Comenius, Socrates, Lingua E. V súčasnosti aktívne pracujeme na projektoch Comenius – Bohatstvo prírody v umení a Infovek: Otvorená škola – Digitalizácia obrazu a zvuku. Našim cieľom je pripraviť digitálnu históriu mesta a regiónu. Veríme, že budeme úspešní aj v projekte Digitálni štúrovci.
Súťaže
Každoročne sa zapájame do olympiád, korešpondenčných seminárov, SOČ-ky (stredoškolská odborná činnosť), literárnych, recitačných, speváckych, výtvarných či prírodovedných súťaží. Teší nás každý úspech našich študentov. Najúspešnejší sme v Olympiáde v cudzích jazykoch – prvé, druhé miesta v krajských, ale aj celoštátnych kolách, v SOČ – popredné umiestnenia v celoštátnych kolách, v Modelovom Európskom parlamente – 2. miesto v SR, v celoštátnej súťaži školských časopisov Štúrovo pero – cena Markízy, v Olympiáde ľudských práv - úspešné výsledky v krajských, ale aj celoštátnych kolách, Debatný klub – je stály a úspešných účastník regionálnych aj celoslovenských stretnutí. Zo športov sa nám darí v atletike, volejbale, šípkárskej súťaži, ale hlavne vo futbale a v dievčenskom basketbale. Tvorivé a literárne schopnosti prejavujú študenti v školskom časopise Psychohyperatrakcia.
Cieľom školy je výchova rozhľadeného, tvorivého, vzdelaného, kultivovaného mladého človeka. Spoluvytvárame literárny týždeň, týždeň boja za ochranu prírody, zdravia, proti rasizmu s mnohými aktivitami, imatrikuláciu, reprezentačný ples, pravidlom je účasť na divadelných predstaveniach, ponúkame inšpiratívne krúžky, debatný klub, spoznávame regionálne i celoslovenské klenoty výletmi, formou kvízov, návštevou múzeí, galérií. K dispozícii sú učebne jazykov, informatiky, knižnica, moderná projektová technika. Spolupracujeme v predmetoch, aby sme tretiu gramotnosť nielen dosiahli, ale aj využívali.
Bodku za celoročnou prácou dáva spoločné posedenie rodičov, študentov, absolventov a pedagógov s priateľmi školy na Garden party. Tu oceňujeme všetkých úspešných študentov za účasti rodičov. Každoročne je jeden študent, ktorý najvýraznejšie reprezentoval školu, ocenený Výročnou cenou školy. Študent, ktorý dosiahol najlepšie zlepšenie prospechu počas školského roka, na záver školského roka získa Cenu školy za najlepšie zlepšenie prospechu.
Súkromná základná škola
V školskom roku 2006/2007 privítame po prvýkrát aj prváčikov novovzniknutej Súkromnej základnej školy v Lučenci, ktorá bude bezplatne vzdelávať deti so zameraním na cudzie jazyky. Škola bude v priestoroch gymnázia na Fándlyho ulici v Lučenci. Spolupracujeme s inými školami pri práci s nadanými deťmi a od septembra budeme prednostne pracovať s integrovanými nadanými žiakmi v tejto našej základnej škole. Do 1. ročníka je zapísaných 18 prváčikov. Ak si myslíte, že aj Vaše dieťa potrebuje dobrú jazykovú prípravu, ešte vždy ho môžete prihlásiť do našej školy.
Nové možnosti –
Súkromná umelecká škola
V školskom roku 2004/2005 začala pri gymnáziu pôsobiť základná umelecká škola, ktorá bezplatne poskytuje študentom priestor pre tvorbu a sebarealizáciu v umeleckých odboroch v mimovyučovacom čase. Dajme priestor tejto škole, aby sa Vám a Vašim deťom prihovorila sama: „Volám sa Súkromná základná umelecká škola a bývam v Lučenci na Fándlyho ulici č.3. Nehádaš zle, ak si ma priradil k Prvému súkromnému gymnáziu. Žijeme v jednej budove a vznikla som hlavne kvôli nemu. Pri narodení oboch škôl stál ten istý človek - Ing. František Becher. Ja som prišla na svet trochu neskôr - 1. septembra 2004, ale rastiem ako z vody. Dnes ma už navštevuje 126 žiakov. Pod vedením skúsených učiteľov študujú v troch odboroch: hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Keďže vždy prihliadam hlavne na záujem žiakov o štúdium svojho zvoleného predmetu, v súčasnosti sa v hudobnom odbore, ktorý je najpočetnejší, môžeš učiť hrať na klavíri, na organe, na keyboarde (syntetizátor), na gitare, na bicích nástrojoch, na husliach, na dychových nástrojoch (zobcová flauta, klarinet, priečna flauta, saxofón) a tiež sa môžeš učiť spievať. Skúsenejší žiaci si svoju záľubu realizujú muzicírovaním v hudobnej skupine, v komornej hre, štvorručnej hre. Výtvarný odbor je v poradí druhý s najvyšším počtom žiakov. Môžeš tu kresliť, maľovať, pracovať s rozličným materiálom s použitím rôznych techník. Ak sa chceš naučiť ešte viac, môžeš navštevovať rozšírené vyučovanie: ľudové umelecké remeslá, kde sa naučíš pracovať s hlinou (keramikárstvo, hrnčiarstvo), ozdobovať črepníky, pracovať s drôtom a pod. Atraktívne je aj maľovanie na sklo. Kto by si to nechcel vyskúšať ? Aktuálne výrobky a práce žiakov tvoria stálu výzdobu priestorov školy. Ďalšie najkrajšie práce putujú na výtvarné súťaže alebo slúžia ako podklad pre vlastné pohľadnice, plagáty, pozvánky... sú uložené v archíve počítača. Chcela by som , ak bude záujem, utvoriť ďalšie predmety ako počítačová grafika, dizajnérstvo... Pre dospelých plánujem kurzy maľovania, keramiky a hrnčiarstva. Rád sa hráš, zabávaš a vymýšľaš? Možno ťa baví recitovanie. Alebo by sa ti páčilo zahrať si v divadle? Určite chceš byť aj úspešným človekom, ktorý sa vie pekne vyjadrovať a smelo vystupovať na verejnosti. Potom práve pre teba je tu literárno-dramatický odbor. Vo veselom kolektíve dobrých kamarátov sa určite nebudeš nudiť. Skúsiš veľa nového a aj sa dobre zabavíš. Všetko čo sa tu deti naučia, môžu ukázať na rôznych školských a verejných vystúpeniach.“
Záver
Súkromné gymnázium, Súkromná ZŠ a Súkromná ZUŠ v Lučenci vznikli preto, aby poskytli Vašim deťom komplexnú prípravu na vyučovaní aj v mimovyučovacom čase tak, aby boli čo najlepšie pripravené na vysokú školu a aby chodili do školy radi. Skúsený pedagogický kolektív všetkých škôl sa o to v maximálnej miere snaží. Prijímanie žiakov 4. ročníka ZŠ do prímy bude v utorok, dňa 13.júna 2006 od 8.00 hod. v budove školy. Žiaci robia len pedagogicko-psychologické testy. Veríme, že využijete možnosť maximálnej jazykovej prípravy pre Vaše deti a uľahčíte im tak život v otvorenej spoločnosti. Tešíme sa na Vás.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 2. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 3. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 4. Aj matematika sa dá skrotiť
 5. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 683
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 746
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 618
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 259
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 382
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 214
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 071
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 975
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 703
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 597
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Zranené dievča prežilo dva dni s vážnymi zraneniami pod holým nebom

Lučeneckí kriminalisti rýchlo vypátrali páchateľa otrasného činu

V rimavkosobotskej nemocnici sa tento týždeň narodilo tisíce tohtoročné bábätko

Malého Dávidka už čaká doma sestrička. Narodila sa v rovnakej nemocnici, mamičku dokonca hospitalizovali v rovnakej izbe, ako pred troma rokmi.

Na kultúrnom dome v Holiši horela strecha

K požiaru došlo počas prác na obnove strešnej krytine.

Požiar strechy kultúrneho domu v Holiši.

Krtíšania nastrieľali najmenej gólov v lige. Napriek tomu zimujú na bronzovej priečke

MFK Baník Veľký Krtíš sídli na treťom mieste piatoligovej tabuľky, skupiny D.

MFK Baník Veľký Krtíš.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?