Piatok, 15. január, 2021 | Meniny má DobroslavKrížovkyKrížovky

Základná škola, Haličská cesta č. 8, Lučenec

Základná škola Haličská cesta č. 8, Lučenec sa nachádza blízko centra mesta Lučenec. Jej areál tvoria dve budovy, dve športové ihriská a priľahlé nezastavané plochy slúžiace ako parková, okrasná a úžitková časť.

Tretia budova školy sa nachádza na ulici Dekréta Matejovie, kde sú umiestnené dve triedy ročníkov 1.- 4. Svojmu účelu bola staršia budova „Štátna jubilejná meštianska škola chlapčenská“ odovzdaná verejnou slávnosťou pod záštitou predstavenstva mesta Lučenec, p.starostu Belanského, za referát MŠ a NO bol prítomný školský radca a zemský školský inšpektor p. Július Ballo. Riaditeľom školy v školskom roku 1928/29 bol Václav Hodek. Zapísaných bolo 255 žiakov, vyučovalo 8 učiteľov. Dnes táto budova slúži žiakom 5.-9. Ročníkov, je v nej telocvičňa, minitelocvičňa, šatne, odborné učebne a zborovňa. V roku 1997 boli v podkroví vybudované kancelárie riaditeľstva školy a v roku 2002 dve nové triedy. V tom istom roku bola vybudovaná aj výdajná školská kuchyňa. „Nová budova“ z roku 1972 so šatňami, knižnicou, bufetom, kabinetmi a zborovňou slúži žiakom 1. stupňa. V jej svetlých a priestranných triedach trávia voľný čas deti v 8. oddeleniach ŠKD. Pre ich relaxáciu sa využíva blízky mestský park, školský dvor s ihriskami a v zime neďaleký zimný štadión. Pred 78 rokmi základná škola otvorila bránu svojim prvým žiakom a napriek svojmu veku ostala krásnou vďaka bohatému počtu žiakov, ktorých odchováva vo svojich triedach a pripravuje ich smelo vyštartovať do života. Neustále plodí radosť z dobre vykonanej práce, ktorú prežíva každý pedagóg pri formovaní ciest poznania a výchove mladej generácie. V súčasnosti školu navštevuje 637 žiakov, z toho 248 na 1.stupni a 389 na 2.stupni v 25 triedach. Riaditeľstvo školy v školskom roku 2005/2006 tvoria riaditeľka školy PaedDr.Eva Marková, štatutárny zástupca riad.školy Mgr.Zuzana Galádová - zástupkyňa riaditeľa pre 1.stupeň a ŠKD, Mgr.Karol Červenák – zástupca riaditeľa pre 2.stupeň ZŠ a Mgr.Miroslav Dedinský – zástupca riaditeľa pre 2.stupeň a THZ. Výchovným poradcom je Mgr.Beata Zbojová. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 32 pedagógov a 8 vychovávateliek ŠKD. Okrem nich na škole pracuje 11 technicko-administratívnych zamestnancov a 6 zamestnancov z úradu práce na aktivačných činnostiach. Okrem žiakov z Lučenca do školy dochádzajú žiaci z Tomášoviec, Vidinej, Haliče, Závady, Podrečian, Lovinobane, Katarínskej Huty, Boľkoviec, Veľkých Draviec, Panických Draviec, Nových Honov, atď.

Skryť Vypnúť reklamu

Zo školských kroník
Školský rok 1953/54 - v zmysle nového školského zákona sa mení stredná chlapčenská škola na II.osemročnú strednú školu v Lučenci. V tomto období na škole účinkoval spevácky zbor pod vedením Ladislava Benceho. Neskôr pracoval pod vedením Jána Števčoka a Jozefa Majora. Zbor na speváckych súťažiach získaval popredné miesta. Školský rok 1960/61 - naša škola dostala úradný názov „Základná deväťročná škola v Lučenci, ulica Národného povstania č.10“. Školský rok 1971/72 – 1. júna 1972 bola odovzdaná do užívania prístavba novej budovy. Školský rok 1972/73 - vyučovanie je dvojsmenné, škola má 23 tried, 651 žiakov. Školský rok 1974/75 - Škola ešte nemá svoju vlastnú školskú jedáleň, žiaci sa stravujú na VI. ZDŠ a IV. ZDŠ. Školský rok 1983/84 - v tomto školskom roku prechádza naša škola postupne z jazykovej školy na školu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Prvou takouto triedou bola 5. A, triedna učiteľka Mgr. Henrieta Géciová. Výber žiakov sa robil na základe prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Toto zameranie má škola dodnes.
Školský rok 1986/87 - prvé počítače PMD-1. Žiaci sa učili základom programovania v jazyku BASIC a ŽOFKA. Školský rok 1993/94 - prvý polrok ukončili prváci tým, že boli slávnostne pasovaní za ozajstných žiakov školy. Vlastnoručným podpisom na pasovací list spečatili túto krásnu chvíľu. Pasovanie prvákov na našej škole sa stalo tradíciou. Školský rok 1996/97 - uskutočnila sa plynofikácia dvoch kotolní našej školy. Plynofikáciu kotolne a úpravu podkrovných priestorov školy vykonala firma Jaroslav Preták VOPOS – TERM. Dňa 11.6.1997 sa vedenie školy presťahovalo do podkrovných priestorov. Školský rok 1999/2000 - v roku 1999 sa uskutočnila tretia medzinárodná výstava Región kontrakt 99 – na tejto výstave sa prezentovala naša škola svojimi výsledkami a úspechmi. Dňa 26.júna 2000 sa zamestnanci našej školy stretli s ministrom školstva Milanom Ftáčnikom, ktorý našu školu navštívil v rámci svojej pracovnej cesty okresu Lučenec.
Naša škola požiadala podľa Zákona MŠ SR č.6/1998 Zb. o priznanie právnej subjektivity od 1.1.2000. Škola sa stala rozpočtovou organizáciou od tohto dátumu a bola jej udelená zriaďovacia listina.
Školský rok 2000/2001 - malú medailu Svätého Gorazda udelilo MŠ SR na návrh riaditeľstva školy za celoživotnú svedomitú pedagogickú prácu a výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese Mgr. Viere Hanovej. Školský rok 2001/2002 - v rámci rekonštrukcie budovy školy sa od roku 2001 prebudoval byt bývalého riaditeľa školy na výdajnú školskú kuchyňu – výdajňu jedál, ktorá sa v rámci kolaudačného rozhodnutia dala do prevádzky dňom 7.januára 2002. Školský rok 2002/2003 - k 1.septembru 2002 sa v rámci rekonštrukcie budovy vytvorili dve nové triedy v podkroví starej budovy, do ktorých zasadli naši malí prváčikovia. Uskutočnila sa rekonštrukcia suterénu, obnova fasády starej budovy, klampiarske práce na streche, chodník k výdajni jedál. V júni 2002 naša škola zakúpila auto RENAULT KANGO, ktoré využívame hlavne na dovoz stravy zo Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci. Toto auto využívajú aj 4 základné školy v meste Lučenec na dovoz stravy. Dňa 20.januára 2003 bol na našej škole sprevádzkovaný pre žiakov, pedagogických zamestnancov, ale aj širokú verejnosť INTERNET. Žiaci môžu ako na vyučovacích hodinách, tak aj denne v popoludňajších hodinách získavať potrebné informácie pre svoj intelektuálny rozvoj. Do budúcnosti plánujeme ďalší rozvoj informačnej techniky, aby naši žiaci získavali stále nové a kvalitné informácie a vedomosti.
Zapájame sa do projektov
Od roku 1997 sa začala škola zapájať do rôznych projektov. Za prvý projekt Zdravá škola – 1.1.1997 získala škola certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. V roku 2001 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zapojili do Projektu „Občan“. V tom istom roku sa žiaci 7. a 8. ročníkov zapojili v rámci protidrogových projektov do Projektu „Cesta“. V roku 2002 sa škola zapojila do projektu INFOVEK. Škola získala 5 žiackych a 1 učiteľskú stanicu. V roku 2004 sa škola zapojila do projektu Otvorená škola: INFOVEK 2004 a získala finančné prostriedky vo výške 100-tisíc korún. V roku 2005 škola vypracovala 5 projekty a bola úspešná v štyroch projektoch - Otvorená škola: INFOVEK 2005 – získané finančné prostriedky vo výške 100 tis.Sk, Otvorená škola – oblasť športu 2005 – získané finančné prostriedky vo výške 50 tis.Sk, projekt k programu Školy pre budúcnosť - finančný príspevok vo výške 30-tisíc korún. Projekt je zameraný pre žiakov 1. B triedy. Projekt Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – Digitálni štúrovci – získané finančné prostriedky vo výške 100-tisíc korún. V roku 2006 vypracované dva projekty Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – Digitálni štúrovci a ENVIROPROJEKT 2006 Ministerstva školstva SR. Úspechy v projektoch nás zaväzujú naďalej v tejto činnosti pokračovať.
Motto ZŠ: „Načri do zákonitostí prírodných vied“.
Vychádzajúc z dlhodobých úloh z minulých rokov, z potrieb a získaných skúseností našej školy sa snažíme uplatňovať základnú filozofiu školy – vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva. Za veľmi úspešné a pozitívne v tomto smere považujeme dlhoročnú výbornú spoluprácu školy s radou školy a radou rodičov a spoločné organizovanie európskych dní rodičov a školy, napr. 4. európsky deň rodičov a školy v novembri 2005, kedy sa priestory tried zmenia na tvorivé dielne, v ktorých žiaci spoločne so svojimi vyučujúcimi, vychovávateľkami, rodičmi a starými rodičmi tvoria diela plné fantázie, nápaditosti odzrkadľujúce vysoký stupeň tvorivosti, z ktorej majú veľkú radosť všetci účastníci – najmä naši žiaci. Snahou všetkých pedagogických zamestnancov je dosahovať vo výchovno-vyučovacom procese čo najlepšie výsledky na jednotlivých vyučovacích hodinách. Využívajú formy práce, ktorými sa snažia zaujať všetkých žiakov, vytvárajú optimálne prostredie pre talentovaných žiakov, ktorých zamestnávajú riešením tvorivých úloh priamo na vyučovacích hodinách, či počas príprav na súťaže a olympiády. Odmenou za ich vynaložené úsilie je umiestnenie žiakov školy aj v tomto školskom roku na popredných miestach v regionálnych kolách a následný postup do krajských kôl v najrôznejších súťažiach. S dosiahnutými výsledkami žiakov školy v matematických, prírodovedných olympiádach, jazykových, literárnych, výtvarných a športových súťažiach sú škola a jej pedagógovia veľmi spokojní. Napr. OK – Matematická olympiáda 5.roč. 2x 3.miesto, Šaliansky Maťko 6.roč. 1.miesto, Európa v škole – literárna tvorba – 4x 1.miesto, olympiáda NJ ml.žiaci 2.miesto, starší žiaci 3.miesto, olympiáda AJ st.žiaci 6.miesto, geografická olympiáda 2x 1.miesto, cezpoľný beh 3.miesto , mediálne futbalové turnaje 2. a 3.miesto, plávanie 3x 1.miesto, 5x 2.miesto, 1x 3.miesto, stolný tenis 2.miesto, pytagoriáda P-8. 1. a 2.miesto. Stalo sa tradíciou každoročne ku koncu školského roka z radov žiakov 9.ročníka oceniť žiaka, ktorý počas školskej dochádzky reprezentoval školu v súťažiach a olympiádach, samozrejme s výborným umiestnením. Doteraz „náš fotoalbum“ zdobí 6 fotografií žiakov, pri ktorých sú vymenované ich úspechy a nechýba pri nich ani veta „žiak-žiačka s príkladným vzťahom k práci – výnimočnými charakterovými vlastnosťami...“. Sú to: Ľuboš Petian, Miroslav Hospodár, Hana Budáčová, Beata Hergelová, Michaela Müllerová, Katarína Kandová. Škola neposkytuje žiakovi len vzdelávanie, ale žiak tu môže tráviť aj svoj voľný čas, má v škole vytvorený priestor na zábavu a šport v rámci rôznych záujmových krúžkov. V školskom roku 2005/2006 je v činnosti 24 záujmových útvarov. „Chceme byť naďalej vzdelávacou a výchovnou inštitúciou, ktorej hlavnou prioritou je slobodný a zodpovedný žiak pripravovaný pre život a prácu v Európe budúcnosti. V žiadnom prípade by sme nechceli, aby sa naša takto formulovaná vízia vnímala ako všeobecná fráza. Práve naopak. Ak niečo, čo plne charakterizuje naše opodstatnenie a smerovanie a ukazuje hodnotový systém, resp. kultúru našej školy, ak sa chápe ako súhrn hodnôt, ktoré prijímajú, rešpektujú a stotožňujú sa s nimi všetci zamestnanci školy sú pre nás záväzné a stávajú sa odrazovým mostíkom našej práce aj do budúcnosti,“ hovorí riaditeľka ZŠ PaedDr.Eva Marková. Na škole pôsobia kvalitní, kvalifikovaní učitelia, ktorí majú pozitívny postoj k žiakom, sú nároční, no dôslední, ovládajú svoj predmet a pre osvojenie vedomostí volia vhodné metódy a formy práce. Dôkazom je vysoká úspešnosť pri prijímacích pohovoroch žiakov na stredné školy. Výsledkom tejto práce je spokojnosť žiakov a rodičovskej verejnosti.
Dlhoročná stabilita učiteľského zboru sa v posledných rokoch omladila o 50%. Služobne starší kolegovia s ochotou odovzdávajú svoje pedagogické skúsenosti mladším a tí zasa vedomosti z informačných technológii služobne starším kolegom. Rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa na našu školu, podáme informácie na telefónnom čísle: 047/4333648 alebo osobne na riaditeľstve školy. Prijímacie pohovory do 5.ročníka do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov pre školský rok 2006/2007 sa uskutočnia v druhom júnovom týždni. Presnejší dátum bude zverejnený v regionálnej tlači. „Chcem sa poďakovať svojim pedagógom, všetkým zamestnancom za odvedenú prácu a tvorivú atmosféru na pracovisku. Ďakujem rodičom a priateľom školy za výbornú spoluprácu, ochotu vždy pomôcť. Moje poďakovanie patrí zriaďovateľovi a sponzorom za vytvorenie podmienok na dosahovanie úspechov školy. Svojim žiakom ďakujem za reprezentáciu školy vo všetkých oblastiach“.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 18 207
 2. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 16 735
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 009
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 643
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 413
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 8 124
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 7 071
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 889
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 786
 10. Na Slovensko prišlo výnimočné dielo s posolstvom ľudskosti 4 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Miestny farár veriacim telefonuje a keď treba, chorým nakúpi ovocie

Farár Ján Krajčík využíva aj webstránku obecnej farnosti, či obecný rozhlas.

Farár Ján Krajčík z farnosti Kriváň v Detvianskom okrese je s veriacimi z dediny počas pandémie v kontakte prostredníctvom telefónu alebo webstránky obecnej farnosti.

Do Lučenca dorazilo prvých 80 ampuliek vakcíny, začali očkovať proti covidu

Medzi prvými sú aj zdravotníci, ktorí sa v nemocnici starajú o pacientov infikovaných novým koronavírusom.

Ohrozil policajtov, poškodil niekoľko áut a plot

Rimavskosoboťan je obvinený z troch trestných činov.

Policajti zažili vďaka mužovi z Rimavskej Soboty dramatické chvíle.

V nemocniciach v R.Sobote a Rožňave je 47 pacientov s ochorením COVID-19

Dovedna 47 pacientov je aktuálne na COVID lôžkach v nemocniciach Svet zdravia Rimavská Sobota a Rožňava.

ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kotleba v Trenčíne: Prvý incident Lučanského nebol pokusom o samovraždu (+FOTO)

Previerka v trenčianskej väzenskej nemocnici trvala viac ako päť hodín.

Svrčinovec ráno opäť upchali kamióny

Po spustení diaľničného úseku D3 Čadca,Bukov – Svrčinovec sa ľudia tešili, že kolónam odzvonilo. Dnešné ráno ich presvedčilo o opaku.

FOTO: Kysuce pod bielou pokrývkou

Zo snehu sa tešia najmä deti.

Majiteľ Detvy o prestupe Gašpara, derby so Zvolenom, ambíciách, či zlej finančnej situácii

Majiteľ Tipos extraligovej Detvy Róbert Ľupták v exkluzívnom rozhovore pre týždenník MY hovorí o radostiach, ale aj starostiach v aktuálnej sezóne.

Už ste čítali?