Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

VENUJTE 2% Z DANE

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ JUŽNÉHO SLOVENSKA

Združenie pre rozvoj južného Slovenska Regionálna rozvojová agentúra Lučenec /ZRJS–RRA/ pôsobí v území okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš už 5 rokov. Počas svojej existencie agentúra vypracovala viac ako 78 projektov – žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z predvstupových, štrukturálnych fondov EÚ ako aj z domácich zdrojov pre samosprávy, podnikateľov a neziskový sektor v Banskobystrickom kraji a mimo neho. Okrem vlastných úspešných projektov bola zapojená aj do partnerských projektov, vykonávala školiace aktivity, aktívne sa zapája do prípravy BB kraja na program LEADER po roku 2007 ako člen Vidieckeho parlamentu BB kraja. Poskytla možnosť študentom VŠ absolvovať diplomovú prax a taktiež vypracovala oponentské posudky k diplomovým prácam. Ako člen lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie v okrese Lučenec a člen
projektového tímu pre vypracovanie akčných plánov zamestnanosti v BB kraji prispela významnou mierou k tvorbe strategických dokumentov v regióne. Finančný prínos úspešných projektov RRA Lučenec od 2001 – 2005 pre región spolu činí 46 501 584 Sk.
ZRJS-RRA vyvíja svoje aktivity naďalej aj v zmysle Uznesenia vlády SR č. 738/2000 o integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr, a ako člen integrovanej siete rozvojových agentúr napĺňa ciele a vykonáva aktivity v zmysle zmluvy uzatváranej každoročne s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súlade so Stanovami ZRJS a zmluvou s MVaRR SR poskytuje RRA Lučenec pre klientov najmä tieto služby:
Poradenstvo a konzultačná činnosť:
Malé a stredné podnikanie, cezhraničná, nadnárodná a a medziregionálna spolupráca,
Cestovný ruch, finančné zdroje na rozvoj regiónov,
Predvstupové a štrukturálne fondy EÚ.
Rozvoj vidieka:
Poradenstvo pri zakladaní verejno-súkromných partnerstiev mikroregiónov, poradenstvo pri získavaní financií,
Vypracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a mikroregiónov, šírenie informácií na vidieku prostredníctvom i-domov a komunikačných centier Vidieckeho parlamentu (KC VIPA).
Služby:
Implementácia a monitoring projektov, spracovanie podnikateľských plánov, rozvojových plánov a štúdií regionálneho rozvoja, rozvoja vidieka a cestovného ruchu, verejné obstarávanie (prostredníctvom odborne spôsobilej osoby),
Vypracovanie projektov pre predvstupové a štrukturálne fondy EÚ, pre nadácie a štátne zdroje pre všetky typy oprávnených žiadateľov.
ZRJS-RRA vykonáva aj úlohy Technického sekretariátu Phare ECOSOC na implementáciu a monitoring projektov podporených Grantovou schémou na podporu prípravy miestnych a regionálnych projektov – t.j. 5 projektov v Banskobystrickom kraji, 5 projektov v Prešovskom kraji a 2 projekty v Košickom kraji. Na rok 2006 ZRJS-RRA získala grant z Nadácie Új Kézfogás Budapest na prevádzkovanie Centra pre rozvoj podnikania. Grant umožní podnikateľom využiť bezplatné poradenstvo agentúry pre malých a stredných podnikateľov, vypracovanie žiadostí o grant z Nadácie Új kézfogás a sprostredkovanie informácií o možnostiach podnikania v Maďarskej republike prostredníctvom odborníkov Nadácie.
Agentúra okrem nižšie predstavených projektov participuje aj na partnerských projektoch: „Technologický inkubátor Fiľakovo“ podporený z Phare CBC SR-HU 2003 v spolupráci s Mestom Fiľakovo, „Zvyšujeme flexibilitu pracovnej sily v meste Veľký Krtíš a Lučenec“ podporený GS Sociálna inklúzia v spolupráci s Mestami Lučenec a Veľký Krtíš, „Kolektor práce“ podporený GS Sociálna inklúzia v spolupráci s RRA Senec- Pezinok, „Euroregióny pre regióny“ – cezhraničná spolupráca v prospech rozvoja regiónov a spolupráce verejného a súkromného sektora podporený z Phare CBC 2003 v spolupráci s Regiónom Neogradiensis a „Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce“ v rámci IS EQUAL v spolupráci s OZ BOVAP Lučenec.
Regionálna rozvojová agentúra v Lučenci prispeje ku skrášleniu obytného prostredia v obciach Novohradu
Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v partnerskej spolupráci s Centrom prvého kontaktu Veľký Krtíš realizuje projekt s názvom „Novohrad ako záhrada – vybudovanie centier údržby zelene v regióne“. Projekt je finančne podporený z predvstupového programu PHARE a je realizovaný v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie.
Už zo samotného názvu projektu vyplýva jeho cieľ a zameranie, ktorým je vytvorenie predpokladov pre skrášlenie obytného prostredia v obciach, zvýšenie atraktivity regiónu Novohrad a udržanie osídlenia na vidieku. Jedným z cieľov je aj vytvorenie trvalých pracovných príležitostí pre cieľové skupiny priamo v obci alebo v mikroregióne. Realizácia projektu prispeje k obnove a posilneniu významu záhradníckej profesie a tým aj posilneniu významu stredných škôl záhradníckych v regióne a tiež k zvýšeniu uplatnenia ich absolventov.
Projekt sa bude realizovať v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár počas 10 mesiacov. Po ukončení projektu, čo bude v mesiaci september 2006 bude v každom z troch okresov vybudované Centrum údržby zelene. Pre výber lokalít centier údržby sme oslovili mikroregióny v uvedených okresoch a na základe ich záujmu a splnení určitých kritérií sme vybrali tri pilotné centrá údržby v mikroregiónoch Háj, Východný Hont a Pri Velických jazerách. Tieto centrá budú vybavené základnou záhradníckou technikou potrebnou pre údržbu zelene. Počas projektu bude vyškolených 40 nezamestnaných, ktorí sa môžu v centrách po ukončení projektu zamestnať.
Projekt posilní už vytvorené partnerstvá medzi jednotlivými obcami, prípadne vytvorí nové partnerstvá, ktoré doteraz neboli funkčné. Kladie totiž dôraz na aktívnu spoluprácu samospráv pri využívaní centier, ktoré budú slúžiť pre viac obcí. Obce budú koordinovať svoje aktivity počas roka tak, aby dokonale využili „Centrá údržby zelene“ a tak skrášlili a zatraktívnili prostredie vidieka.
Špecifickým výstupom projektu bude aj vytvorenie dokumentácie pre akreditáciu rekvalifikačného kurzu pre oblasť údržby zelene. Súčasťou tejto aktivity bude aj vydanie publikácie pre samosprávy, ktorá bude obsahovať základné informácie o verejnej zeleni v sídlach, legislatívne normy z tejto oblasti, príklady pekných riešení a pod.
O ďalších aktivitách projektu Vás budeme priebežne informovať.
„Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Regionálna rozvojová agentúra Lučenec a za žiadnych okolností nemôže byť považovaný za postoj Európskej únie“.

Skryť Vypnúť reklamu

Projekt - Využitie prírodných
nadnárodných zdrojov ako rozvojového potenciálu – RESNAFRONT
CIEĽ PROJEKTU:
Celkový cieľ projektu je sociálno-ekonomický rozvoj oblastí disponujúcimi cezhraničnými prírodnými zdrojmi a ktoré sa môžu ďalej rozvíjať prostredníctvom vypracovania spoločných stratégií.
Špecifické ciele projektu sú:
1. študovať slabé a silné stránky príslušných území;
2. výmena skúseností týkajúcich sa manažmentu spoločných prírodných zdrojov;
3. zlepšiť kvalitu života obyvateľov príslušných oblastí;
4. propagovať zachovanie životného prostredia biologickej rozmanitosti;
5. nadviazať medziregionálnu spoluprácu v rámci EÚ.
DĹŽKA TRVANIA PROJEKTU: December 2004 - Máj 2007
AKTIVITY PROJEKTU:
- Diagnóza slabých a silných stránok (SWOT analýza) všetkých území zúčastnených na projekte.
- Vypracovanie Integrovaného rozvojového plánu pre každú cezhraničnú oblasť.
- Vytvoriť Spoločnú rozvojovú stratégiu aplikovanú pre územia so spoločnou charakteristikou.
- Semináre zamerané na výmenu „best practices“ v nasledovných sektoroch: životné prostredie, priestorové plánovanie, vidiecky rozvoj a agrárny priemysel, sociálno-ekonomický rozvoj a cestovný ruch.
PARTNERI PROJEKTU: Regional Ministry of Economy and Employment – Castilla y León (Španielsko), Region of Veneto– Direction Geology and Water Cycle (Taliansko), Borough of Dahme-Spreewald (Nemecko), Association for the Development of the Erzgebirge Region (Nemecko), Commission of Coordination and Regional Development of North Portugal (Portugalsko).
V súčasnej dobe sa pripravujú medzinárodné semináre v Nemecku zamerané na rozvoj cestovného ruchu (8 - 9. 5. 2006, Annaberg-Buchholz) a ekonomiku a rozvoj ľudských zdrojov (11. – 12. 05. 2006, Wildau). Cieľom týchto seminárov je výmena skúseností expertov v rozvoji relevantných sektorov vzhľadom na špecifiká regiónov.
RRA poskytuje ďalej svojim klientom nachádzajúcim sa v jej databáze aktuálny, priebežný elektronický informačný servis o aktuálnych výzvach, aktivitách RRA a partnerov v regióne.
Teší sa na spoluprácu s Vami tím ZRJS-RRA Lučenec:
Mgr. Tímea Kovács – riaditeľka
tel.: 047/43 33 603,
riaditelka@rra-lc.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Ing. Michaela Hrnčiarová–zástupkyňa riaditeľky, projektový manažér
tel.: 047/45 117 82
rra-ts@rra-lc.sk

Andrea Papp –
manažér pre rozvoj vidieka
tel.: 047/45 117 83
rra@rra-lc.sk

Marcela Kmeťová – asistentka projektového manažéra
tel.: 047/ 45 115 48
rra@rra-lc.sk

Bližšie informácie o nás nájdete na www.rra-lc.sk alebo Vám osobne poskytneme na Fiľakovskej c. 10/6.
Občianske združenie OZVENY Hrachovo

Občianske združenie OZVENY je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od júla 2000 pôsobí v obci Hrachovo a v Mikroregióne Rimava a Rimavica.
Je členom MR Rimava a Rimavica, OZ VOKA Banská Bystrica, Zväzu TeleDomov Slovenska a spolupracuje s Vidieckym parlamentom na Slovensku.
CIELE NAŠEJ ČINNOSTI:
- podpora a rozvoj komunitných aktivít
- zlepšenie kvality života starých ľudí, poskytovanie sociálnych služieb pre starých a sociálne odkázaných občanov v obci a celom mikroregióne
- zlepšenie informovanosti a vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií
- podpora efektívneho trávenia voľného času detí a mládeže
- podpora podnikania, rozvoj vidieka a vidieckej turistiky
- ochrana, obnova a udržiavanie kultúrnych pamiatok a ľudových tradícií
- ochrana životného prostredia.
MOTTO:
Nie je možné niečo dokončiť,
pokiaľ to nezačneme robiť.
Z tohto dôvodu ten,
kto niečo začal,
je omnoho bližšie k cieľu ako ten, kto nezačal nič.
UŽ 6 ROKOV POMÁHAME ROZVÍJAŤ VIDIEK
Naša činnosť začínala rôznymi kultúrno – spoločenskými aktivitami v obci Hrachovo, najmä pre ženy, deti a starších občanov. Neskôr sme sa podieľali aj na podujatiach pre celý mikroregión Rimava a Rimavica a v roku 2002 sa aj vďaka nám obec Hrachovo stala dejiskom Celoslovenských osláv vidieckych žien.
V roku 2001 sme získali do vlastníctva chátrajúcu budovu, ktorú sme zrekonštruovali, zriadili sme v nej vývarovňu pre dôchodocov a kancelárske priestory.
Podarilo sa nám to vďaka finančnej podpore zo Spolupracujúcich holandských nadácií pre Strednú a Východnú Európu a za pomoci rôznych firiem, dobrovoľníkov a občanov Hrachova.
Odvtedy sa naša činnosť zamerala najmä na poskytovanie sociálnych služieb – organizovanie spoločného stravovania a rozvoz stravy pre dôchodcov do takmer všetkých obcí mikroregiónu.
V roku 2003 sme sa stali zriaďovateľom informačného centra na vidieku, tzv. TeleDomu. Tým sa naše aktivity rozšírili na sprístupnenie internetu pre verejnosť, na poskytovanie počítačových služieb a rôznych informácií pre občanov, na poradenstvo pri písaní projektov a na vydávanie informačných novín pre obce mikroregiónu.
V minulom roku sa okruh týchto činností rozšíril aj o vzdelávanie v oblasti práce s počítačom – stali sme sa akreditovaným vzdelávacím centrom pre Tesco computers s r.o. Rimavská Sobota.
Okrem toho sme zrealizovali aj ďalších 8 školení a kurzov zameraných najmä na rozvoj vidieka, podnikanie a vidiecku turistiku, v rámci ktorých sa s nami školilo viac ako 100 ľudí z obce a okolia.
Za 6 rokov svojej činnosti sme zrealizovali 26 projektov v obci Hrachovo a mikroregióne.
Prispeli sme k spestreniu života na vidieku, k vytvoreniu nových služieb a zviditeľneniu obce a mikroregiónu.
Dnes zamestnávame 8 ľudí z obce.
V súčasnosti sa okrem spomínaných aktivít venujeme aj práci v mikroregióne prostredníctvom písania a realizácie rôznych rozvojových projektov, propagácie či tvorby web stránky mikroregiónu.
Podieľali sme sa na koordinácií aktivít pri spracovaní rozvojovej stratégie mikroregiónu a vydali sme propagačné materiály o obciach a činnosti MR.
Prezentovali sme sa svojou činnosťou na rôznych podujatiach a výstavách, napríklad na Klenovskej Rontouke, na Agrokomplexe v Nitre a v Národnej rade SR v Bratislave.
Naša činnosť zaujala aj zahraničie – okrem susedných štátov sme sa prezentovali vo Veľkej Británii, Holandsku, Francúzsku, Írsku a v Taliansku.
Máme za sebou „veľký kus práce“ a naše výsledky sa stretli nielen s obdivom a uznaním, ale so závisťou, či nepochopením.
Aj napriek tomu si myslíme, že ešte stále je čo zlepšovať. V budúcnosti sa chceme okrem súčasných aktivít ešte viac zamerať na aktivizáciu ľudí a rozvoj obcí mikroregiónu, ako aj na vidiecku turistiku, ktorá je nielen v obciach v zahraničí, ale už aj na Slovensku zdrojom príjmov.
KEĎ MENEJ, ZNAMENÁ VIAC...
Mnoho aktivít, najmä tie, ktoré si okrem udskej sily vyžadujú aj finanné zdroje, sme zrealizovali len vaka podpore rôznych nadácií, fondov, ministerstiev, samosprávneho kraja, obcí a alších inštitúcií.
Naše akujem patrí aj právnickým a fyzickým osobám za doteraz preukázané 2% z dane, obanom, dobrovoníkom a zamestnancom OZ.
Aj v tomto roku môžete pomôc organizáciám, ktoré robia život vo vašich obciach hodnotnejším. Takouto organizáciou sme aj my a za preukázanie 2% z dane Vám vopred akujeme.
2% z Vami zaplatenej dane poukázané Obianskemu združeniu OZVENY Hrachovo budú použité na sociálne služby, kultúrne aktivity, rozvoj MR, zvýšenie informovanosti v MR, podporu detí a mládeže a na vzdelávacie aktivity
Údaje potrebné k pouká-
zaniu 2% dane pre OZ OZVENY:
Mieru 35, Hrachovo
obianske združenie
IO: 37 81 81 47
.ú.: 0380656262/0900

Skryť Vypnúť reklamu

Mikroregión Hornohrad

Mikroregión Hornohrad so sídlom v Málinci vznikol v roku 1999. Je to záujmové združenie obcí – Cinobaňa, České Brezovo, Hradište, Krná, Málinec, Rovňany, Ozdín, Uhorské.
Celková rozloha mikroregiónu je 16 709 ha. Severná časť mikroregiónu leží vo veporských vrchoch, nižšie položené časti ležia v Stolických vrchoch. Celý mikroregión obýva cca 6 000 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov je 39,5 roka.
Mikroregión Hornohrad je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. V súlade so stanovami je splnomocnený jednať v spoločnom mene obcí a zastupovať ich spoločné záujmy. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky.
Združenie je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky používa na rozvoj Mikroregiónu Hornohrad.
Hlavnou úlohou je koordinácia činnosti obcí a ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystupovanie i propagáciu mikroregiónu navonok. Mikroregión má spracovaný Základný programový dokument a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
V sídle mikroregiónu, ktoré je v obci Málinec, je zriadené komunikačné centrum pre poskytovanie potrebných informácií. Slúži pre obyvateľov mikroregiónu a jeho návštevníkov.
Mikroregión Hornohrad pravidelne organizuje v letných mesiacoch Hornohradské športové dni, v roku 2005 organizoval 0.ročník Hornohradského horského cyklomaratónu a v roku 2006 organizoval 1. ročník Zimného Triatlonu.

ZDRUŽENIE VYKONÁVA
TIETO ČINNOSTI:
- rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov
- koordinácia činností smerujúca k trvalo udržateľnému rozvoju územia
- vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov.

Najväčší projekt, ktorý Mikroregión Hornohrad zrealizoval je zriadenie sociálneho zariadenia – Integrované sociálne centrum v Málinci. Je to nezisková mimovládna organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby pre 10 detí formou celoročného a 2 diedi formou denného pobytu. Svoju činnosť prevádzkuje od júna 2003. Umiestnené sú v ňom deti trpiace telesným, psychickým a kombinovaným postihnutím rôzneho stupňa a rozsahu. Na poskytnutí sociálnej starostlivosti sa podieľa 10 zamestnancov na TPP – zdravotnícky personál. Okrem toho im pomáhajú ženy zamestnané formou výkonu aktivačnej činnosti a absolventskej praxe.
Deťom v zariadení sa poskytujú sociálne služby spojené s ubytovaním, stravovaním a zdravotníckou starostlivosťou. Cieľ ich aktivít je v súlade s ideológiou transformácie sociálnych zariadení. Klientom sa všetci zamestnanci snažia vytvárať rovnaké štartovacie čiary a podmienky pre sebarealizáciu a pracovné uplatnenie ako majú ich intaktní rovesníci. Ku klientom sa pristupuje individuálne, zohľadňujú sa ich fyzické a psychické možnosti, danosti ale aj obmedzenia.

Okrem poskytovania ubytovania, stravy a zdravotníckej starostlivosti sa zamestnanci zameriavajú na individuálny rozvoj osobnosti klienta. Na základe individuálnych výchovných plánov sa snažia o čo najväčší rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Vedené sú k samostatnosti pri základných seba obslužných návykoch. Snažia sa o ich rozvoj osobnosti, pričom sa zohľadňujú ich vlastné potreby a túžby, snažia sa vytvárať vhodné podmienky na ich sebarealizáciu a prejavy individuality.
Väčšina detí / v závislosti od stupňa a rozsahu postihnutia/ sa zapája do pracovnej rehabilitácie a ergoterapie. Odborným garantom výchovno-vzdelávacích aktivít je špeciálny pedagóg.

V rámci integračných snáh sa udržujú priateľské vzťahy s deťmi z miestnej základnej školy. Zúčastňujú sa spoločne na výletoch do prírody, ľahších turistických podujatiach, súťažiach. Spoločne navštevujú kúpaliská, múzeá a galérie. Zúčastňujú sa pasívne ale aj aktívne na kultúrno – spoločenských podujatiach obce. Sú pre občanov obce otvorení, môžu kedykoľvek prísť navštíviť a potešiť ktorékoľvek dieťa. Niektorí občania prejavujú záujem o klientov a berú si deti zo zariadenia do vlastných rodín, hlavne počas sviatkov. Deti tak spoznávajú model skutočnej rodiny.
S deťmi, ktoré majú záujem a chuť, sa zúčastňujú na miestnych bohoslužbách. Deti sú vedené k tomu, aby vedeli prejaviť a obhájiť svoj názor a zároveň vytvárajú priestor pre rozvoj ich individuality. Riadia sa heslom „ Ži a nechaj žiť“.

Zariadenie je financované z dotácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Tieto dotácie sú však čiastočne krátené, čo spôsobuje nemalé problémy so zabezpečením plynulého chodu zariadenia. V tejto situácii im pomáhajú nadácie, verejné zbierky organizované v okresoch Poltár a Lučenec a sponzori, ktorých je však vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa nachádzajú stále málo.
Na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb im slúžia aj prostriedky získané z 2% - ného podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Získavajú takto financie potrebné na zakúpenie oblečenia, obuvi a hračiek.
Vďaka týmto peniažkom sa taktiež zúčastňujú na rôznych výletoch a exkurziách, čím integrujú deti do spoločnosti zdravých ľudí.

V súčasnosti má Mikroregión Hornohrad vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu sadov, na základe ktorej sa snaží získať finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu.
V roku 2005 mikroregión získal finančné prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja na realizáciu projektu „ Dobudovanie a dovybavenie viacúčelových ihrísk v Mikroregióne Hornohrad“, ktoré boli vyúčtované a v apríli tohto roku sa začne realizácia ihrísk. Spočíva v tom, že každá obec, ktorá je členom mikroregiónu dobuduje už existujúce ihrisko, ktoré bude slúžiť obyvateľom. Každé ihrisko bude vybavené športovými potrebami pre futbal, volejbal, streetbal a hádzanú.

Mikroregión je bohatý na prírodné zdroje. Je v ňom existencia zdroja a bohatých zásob pitnej vody, bohaté zásoby lesného fondu, chránené stromy. Je bohatý na faunu a flóru. Obyvatelia majú možnosť žiť v zdravom a tichom životnom prostredí. Sú tu vytvorené dobré podmienky pre rozvoj turizmu. Mikroregión si, ako už bolo spomenuté, zachováva tradíciu športových podujatí. Spočíva v Hornohradských športových dňoch, kedy sa uskutočňujú volejbalové, nohejbalové a futbalové turnaje. Súčasťou tohto podujatia je aj „ turistický výstup na Jaseninu“ a cyklistická akcia, ktorá prebieha na počesť Radovana Kaufmana pod názvom „ Na kolesách proti rakovine“ .
Víziou Mikroregiónu Hornohrad je poskytnúť svojim obyvateľom kvalitné životné podmienky vo všetkých oblastiach : sociálnej, ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej. Chce, aby bol takým mikroregiónom, v ktorom ľuďom záleží na životnom prostredí a medziľudských vzťahoch.
Ak chcete aj vy prispieť ku skvalitneniu a spríjemneniu života obyvateľov mikroregióna a deťom v sociálnom zariadení, prosím darujte 2% z vašich daní.

Mikroregión Hornohrad, Integrované sociálne centrum
IČO: 35988932
Názov banky a č.účtu:
VÚB Poltár,
1733144559/0200

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 4. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 5. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 6. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 7. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. Úprava osobného motorového vozidla
 10. Important information for Brazilians living in Slovakia
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 515
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 840
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 341
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 996
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 896
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 824
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 182
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 732
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 558
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 464
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

V Rimavskej Sobote hľadajú dobrovoľníkov

Mali by v meste pomôcť so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov SR.

ilustračné foto - Hlavné námestie v Rimavskej Sobote

V Novohradskej knižnici prebieha rozsiahla rekonštrukcia

Najviditeľnejšími zmenami bude prepojenie dvoch oddelení, vstup pre imobilných návštevníkov či výťah do vynovených komunitných priestorov

Nový, spoločný vchod do oddelenia náučnej literatúry a detského oddelenia Novoradskej knižnice.

STK Kalinovo začal boje v prvej lige žien

Staronový klub odštartoval sezónu víťazstvom.

STK Kalinovo.

VIDEO: Slovensko sa chystá na celoplošné testovanie ľudí na COVID-19. Takto bude vyzerať

Rezort obrany zverejnil video s podrobným priebehom testovania.

Antigénne testovanie na ochorenie Covid-19 v mobilnom odberovom mieste.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Minúta po minúte: Z viacerých miest Oravy hlásia dlhé rady

Testujú zdravotníci, vojaci a dobrovoľníci.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Už ste čítali?