Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Základná škola, Lúčna 8,985 52 Divín

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec. Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná.

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec.
Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná. Osídlenie tejto kotliny v severnej časti Novohradu pochádza už z mladšej doby kamennej a názov obce poukazuje na staré kultové miesto. Dominantu obce tvoria zrúcaniny stredovekého Divínskeho hradu, ktorý sa týči na zalesnenom kopci v centre obce. Práve pod týmto hradom vedľa renesančného kaštieľa bola postavená naša škola a celý školský areál.
Našu základnú školu tvoria dve budovy. Staršia budova bola postavená v roku 1960 a slúži žiakom I. stupňa. Nová budova bola postavená v roku 1990 a slúži žiakom II. stupňa.V tom istom roku bola postavená aj telocvičňa, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj široká verejnosť. Žiaci majú tiež k dispozícii dve knižnice, bufet, školskú jedáleň a ŠKD ,kde deti v dvoch oddeleniach trávia svoj voľný čas. Obidve budovy sú vybavené príslušnými kabinetmi a zborovňou. Žiaci využívajú jazykovú učebňu, učebňu chémie, technických prác, školskú kuchynku a počítačovú učebňu. Zaujímavý je aj školský areál s ihriskami, kde môžu deti tráviť svoj voľný čas aj mimo vyučovania.
Našu školu navštevujú nielen žiaci z obce Divín, ale aj dochádzajúci žiaci z Mýtnej, Ružinej, Tuhára a Píly.
V školskom roku 2005/2006 našu školu navštevuje spolu 350 žiakov, z toho 104 na I.stupni a 246 na II. stupni v 17 triedach, z čoho dve sú špeciálne triedy. Našu školu navštevuje aj početná časť rómskych žiakov väčšinou z málopodnetného prostredia, o čom svedčia aj ich výsledky.
Riaditeľstvo školy tvoria riaditeľ Mgr. Martin Samaš, štatutárny zástupca riaditeľa školy Mgr. Aneta Zvarová. Výchovným poradcom je Jarmila Hadašová.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje spolu 22 pedagógov a dve vychovávateľky ŠKD. Okrem pedagogických pracovníkov je súčasťou našej školy technicko-administratívny personál – školník, sezónny kurič, hospodárka, ekonómka, vedúca školskej jedálne, tri kuchárky a štyri upratovačky.
Žiaci majú možnosť venovať sa aj mimoškolským aktivitám po vyučovaní v rámci rôznych krúžkov.
Prírodné danosti obce, kultúrne a historické pamiatky, ako i poloha školy neďaleko vodnej nádrže Ružiná, poskytujú široké a príjemné kultúrne a rekreačné vyžitie žiakov i pedagógov aj v čase mimo vyučovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Dejiny školstva v Divíne
Prvá zmienka o škole je z roku 1658. Založil ju posledný panovník z rodu Balassovcov , Imrich Balassa a známa je ako tzv. hradná škola. Bližšie informácie o tejto škole sú uložené v archíve v Budapešti. Jej učiteľom bol Hans Patyantyus /Patancius/.
Začiatky cirkevného školstva v Divíne súvisia pravdepodobne s príchodom Zichyovcov v roku 1686. O existencii školy svedčí aj to, že v roku 1761 bol na slnečné hodiny, ktoré sa nachádzajú na fare , umiestnený nápis určený divínskemu kaplánovi: „Nech Krista Pána chváli v divínskych školách!“
V 18.storočí bol učiteľom v Divíne Ján Boldis z Banskej Štiavnice. Podrobnejšie údaje o škole sú zachované až z 19. storočia. Podľa nich bol školským inšpektorom farár a učitelia boli civilní. Patrónom školy bol vždy senior zichyovského panstva, ktorý prispieval na chod školy drevom na kúrenie a zabezpečoval ju finančne.
V roku 1829 bola stará budova školy poškodená povodňou, a preto bola postavená nová – drevená na kamenných základoch. Mala jednu triedu, kuchyňu a obytnú izbu pre učiteľa. Učiteľom bol Ján Gindera a v roku 1836 ho nahradil Juraj Stella. Do školy chodilo asi 80 žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.
V roku 1864 dal gróf Karol IV. Zichy postaviť novú, ktorá mala dve triedy, kabinet, byt a hospodárske stavby pre učiteľa. Budova školy sa nachádzala na námestí.
V roku 1900 mala obec 1100 obyvateľov, z ktorých bola väčšina rímsko-katolíckeho vyznania, a preto tu existovala Rímsko-katolícka zmiešaná ľudová škola, ktorú navštevovalo asi 165 žiakov.
V roku 1922 sa o chod školy stále starala cirkev, ktorá bola jej majiteľom. Učiteľmi na škole boli František Moyzes a Anna Piačeková. V roku 1931 mala škola tri triedy a v roku 1933 už štyri triedy. Učiteľmi boli František Moyzes, Elena Moletzová, Valéria Fridrichová a Mikuláš Mózer.
Divínska cirkevná škola bola poštátnená v roku 1942. Do roku 1945 bola v Divíne len ľudová škola , ktorej riaditeľom bol František Moyzes.
V septembri 1945 bola zriadená štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Otvorené boli štyri triedy a chodili do nej aj žiaci z okolitých obcí /Ružiná, Tuhár, Budiná, Mýtna, Dobroč, Kotmanová a od roku 1949 aj Píla/. Prvým riaditeľom bol Rudolf Huťka,ktorý prišiel zo školského inšpektorátu v Čadci. Na škole pôsobil do roku 1953.
V roku 1948 bola Štátna meštianska škola v Divíne premenovaná na Strednú školu v Divíne. Na základe nového zákona od 1. septembra 1953 sa vyučovanie začalo v novozorganizovanej škole OSŠ v Divíne , ktorá vznikla z bývalej ľudovej a strednej školy a mala 8 ročníkov.
V roku 1960 bola odovzdaná nová budova školy a riaditeľom školy bol Ján Babic.
V školskom roku 1962/1963 sa stal riaditeľom školy Július Kolimár, ktorý bol riaditeľom do roku 1970. V školskom roku 1964/1965 bolo na škole 469 žiakov v 16 triedach a v roku 1968 bola zriadená prvá špeciálna trieda. V školskom roku 1970/1971 sa stala riaditeľkou školy Eva Švoňavská, ktorá bola riaditeľkou až do roku 1979,kedy ju vystriedala nová riaditeľka Eva Moletzová.
V školskom roku 1982/1983 bol riaditeľom školy Dušan Caban a zástupcom riaditeľa sa stal Jozef Koza.10.11.1982 bol položený základný kameň novej školy v Divíne.1.6.1990 bola slávnostne otvorená nová školská budova, do ktorej boli premiestnení žiaci II. stupňa . V školskom roku 1991/1992 sa stal riaditeľom školy Stanislav Fridrich a zástupkyňou Darina Kozová. V roku 1994 bola zrekonštruovaná zatekajúca strecha na telocvični. V roku 1999 opäť dochádza k zmene vedenia na našej škole. Riaditeľkou školy sa stáva Mgr.Soňa Laurová a zástupkyňou školy Mgr.Jarmila Balážiková. 1.9.2002 bola našej škole priznaná právna subjektivita a riaditeľom školy sa stáva Mgr. Martin Samaš.
V roku 1999 škola zakúpila starší počítač, ktorý bol využívaný na administratívne účely .V roku 2002 sponzorským darom od Jednoty Lučenec sme dostali šesť starších počítačov a o rok neskôr prostredníctvom Obecného úradu v Divíne sme zriadili počítačovú učebňu so siedmimi novými počítačmi a tlačiarňou. Jeden počítač nám daroval Obecný úrad Ružiná. Počítačovú učebňu sme vybavili novými stolmi pod počítače. Tieto sa nám podarilo získať prostredníctvom firmy Lovinit Lovinobaňa. V roku 2004 bola škola prostredníctvom projektu Infovek vybavená šiestimi počítačmi, skenerom, laserovou tlačiarňou a tabletom a zároveň bola pripojená na internet. V roku 2005 nadobudla škola ďalší počítač sponzorským darom SPP a ďalšie tri počítače zakúpila z peňazí určených na krúžkovú činnosť.
V roku 2000 získala škola zapojením do projektu Zdravá škola certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
V roku 2005 škola vypracovala päť projektov k programu Školy pre budúcnosť a získala finančný príspevok vo výške 16 000 korún od KONTAORANGE pre projekt Naša trieda žije zameraný pre žiakov 6.A triedy, ktorého autorkou je Mgr.Ľudmila Štupáková.
V roku 2006 bol podaný projekt Ministerstva dopravy , pôšt a telekomunikácií SR – Digitálni štúrovci, ďalej projekt Ľudia pre stromy, vydaný nadáciou Ekopolis na skrášlenie areálu školy a projekt Otvorená škola: Infovek. Momentálne pracujeme na ďalších dvoch projektoch vydaných Ministerstvom školstva Zdravie v školách a Otvorená škola - oblasť športu.
Vo výchovno – vyučovacom procese sa všetci pedagogickí zamestnanci snažia dosahovať čo najlepšie výsledky na vyučovacích hodinách. Talentovaní žiaci majú možnosť uplatniť svoj talent a vedomosti na rôznych olympiádach, hudobných, výtvarných, recitačných či športových súťažiach. Svedčia o tom aj výborné výsledky našich žiakov v podobe popredných miest na regionálnych, ale aj krajských kolách v rôznych súťažiach. Napríklad: šk.rok 2005/2006 - Okresné kolo – Matematická olympiáda - 2. miesto Matej Šuľan, literárna súťaž Timravina studnička – okresné kolo – 1. miesto Mikuláš Hanes , olympiáda NJ 1. miesto – okresné kolo a 5. miesto – krajské kolo- Ivan Šuľan, geografická olympiáda – okresné kolo – 1. miesto Žofia Baranová , 2.miesto Mikuláš Hanes a Matej Šuľan, krajské kolo – 3. miesto Mikuláš Hanes, cezpoľný beh 3. miesto, streľba zo vzduchových zbraní – okresné kolo- 1.miesto chlapci , 2. miesto dievčatá , v súťaži jednotlivcov - 1. miesto Radka Veľková a Štefan Kocúr, spevácka súťaž - Zlatá guľôčka – okresné kolo – 1. miesto – Radka Hrnčiarová, Zlatý slávik – 1. miesto – Žofia Baranová , stolný tenis – dievčatá – 2. miesto, vybíjaná – 2. miesto, volejbal – 3. miesto , hádzaná - 3. miesto .......
Naši najšikovnejší a najlepší žiaci sú ocenení ako „ hviezdy našej školy“ vo vstupnom vestibule na I. a II. stupni ZŠ. Na konci školského roka plánujeme ocenenie najlepších žiakov na „ Slávnostnej akadémii pre rodičov a širokej verejnosti“ v Kultúrnom dome v Divíne, ktorá bude spojená s kultúrnym programom a prezentáciou krúžkovej činnosti.
Naša škola poskytuje aj množstvo aktivít v rámci rôznych záujmových krúžkov.
V školskom roku 2005/2006 na našej škole pracuje 19 krúžkov, v ktorých žiaci môžu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, a tak užitočne tráviť svoj voľný čas. Tiež každý rok pre žiakov 3. a 5. ročníka organizujeme plavecký výcvik vo Veľkom Krtíši ,lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníkov na Látkach a tanečný kurz pre žiakov 9. ročníkov so záverečnou prezentáciou pre rodičov.
Počas celého školského roka sú pre žiakov realizované rôzne poznávacie a vzdelávacie exkurzie a koncoročné výlety.
Od začiatku roka prebieha aj súťaž v čistote tried a v zbere druhotných surovín.
Z príležitosti vianočných sviatkov a Dňa matiek organizujeme pre rodičov a verejnosť kultúrny program žiakov v Kultúrnom dome v Divíne.
Veľa úloh nás však čaká aj v oblasti údržby a rekonštrukcie budov. V tomto roku plánujeme v čase hlavných prázdnin výmenu strešnej krytiny na starej budove školy a rekonštrukciu strechy na novej budove, ktorá zateká. Tiež plánujeme zriadenie druhej počítačovej učebne a prepojenie novej budovy s telocvičňou. Minulý rok boli zrekonštruované hygienické zariadenia v novej budove a vymaľovaná zborovňa na I. a II. stupni.
Týmto by som sa chcela poďakovať nášmu zriadeľovateľovi – obci Divín, ktorý nám je vo všetkom ochotne nápomocný. Spolupráca so starostom obce Jánom Kozom aj ostatnými pracovníkmi obecného úradu je veľmi dobrá.
Tiež ďakujem Rade školy, všetkým rodičom a sponzorom našej školy , ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ochotní pomôcť škole, a v neposlednom rade aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom , ktorí sa svojou trpezlivou a obetavou prácou podieľajú na každodennom chode školy a príprave našich žiakov do ďalšieho života v súčasnej demokratickej spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 5. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 6. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 7. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 8. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 9. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 10. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 34 287
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 33 305
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 545
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 128
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 020
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 607
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 954
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 694
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 647
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 556
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Kontajnery budú futbalistom slúžiť ako šatne.

Priestory sa budú môcť využívať aj na iné účely.

54m
Vo Diľakove majú vlatné potvrdenia o vykonaní testu.

Vo Fiľakove konali rýchlo, aby testovanie prebehlo hladko.

10 h
sklenený snehuliak

Je vyrobený neznámym sklárskym majstrom.

16 h
Aj v Humennom prebieha skríningové testovanie.

Po zaplnení všetkých termínov sú pripravení rozšíriť elektronické objednanie aj na ďalšie miesto.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

22 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

21 h

Muža našli už bez známok života.

21. jan

Niektorým ľuďom sa nepáči, aké druhy stromov prievidzská samospráva sadila v rámci náhradnej výsadby. Preto pripravili petíciu.

21. jan

Už ste čítali?