Pondelok, 25. október, 2021 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Základná škola, Lúčna 8,985 52 Divín

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec. Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná.

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec.
Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná. Osídlenie tejto kotliny v severnej časti Novohradu pochádza už z mladšej doby kamennej a názov obce poukazuje na staré kultové miesto. Dominantu obce tvoria zrúcaniny stredovekého Divínskeho hradu, ktorý sa týči na zalesnenom kopci v centre obce. Práve pod týmto hradom vedľa renesančného kaštieľa bola postavená naša škola a celý školský areál.
Našu základnú školu tvoria dve budovy. Staršia budova bola postavená v roku 1960 a slúži žiakom I. stupňa. Nová budova bola postavená v roku 1990 a slúži žiakom II. stupňa.V tom istom roku bola postavená aj telocvičňa, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj široká verejnosť. Žiaci majú tiež k dispozícii dve knižnice, bufet, školskú jedáleň a ŠKD ,kde deti v dvoch oddeleniach trávia svoj voľný čas. Obidve budovy sú vybavené príslušnými kabinetmi a zborovňou. Žiaci využívajú jazykovú učebňu, učebňu chémie, technických prác, školskú kuchynku a počítačovú učebňu. Zaujímavý je aj školský areál s ihriskami, kde môžu deti tráviť svoj voľný čas aj mimo vyučovania.
Našu školu navštevujú nielen žiaci z obce Divín, ale aj dochádzajúci žiaci z Mýtnej, Ružinej, Tuhára a Píly.
V školskom roku 2005/2006 našu školu navštevuje spolu 350 žiakov, z toho 104 na I.stupni a 246 na II. stupni v 17 triedach, z čoho dve sú špeciálne triedy. Našu školu navštevuje aj početná časť rómskych žiakov väčšinou z málopodnetného prostredia, o čom svedčia aj ich výsledky.
Riaditeľstvo školy tvoria riaditeľ Mgr. Martin Samaš, štatutárny zástupca riaditeľa školy Mgr. Aneta Zvarová. Výchovným poradcom je Jarmila Hadašová.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje spolu 22 pedagógov a dve vychovávateľky ŠKD. Okrem pedagogických pracovníkov je súčasťou našej školy technicko-administratívny personál – školník, sezónny kurič, hospodárka, ekonómka, vedúca školskej jedálne, tri kuchárky a štyri upratovačky.
Žiaci majú možnosť venovať sa aj mimoškolským aktivitám po vyučovaní v rámci rôznych krúžkov.
Prírodné danosti obce, kultúrne a historické pamiatky, ako i poloha školy neďaleko vodnej nádrže Ružiná, poskytujú široké a príjemné kultúrne a rekreačné vyžitie žiakov i pedagógov aj v čase mimo vyučovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Dejiny školstva v Divíne
Prvá zmienka o škole je z roku 1658. Založil ju posledný panovník z rodu Balassovcov , Imrich Balassa a známa je ako tzv. hradná škola. Bližšie informácie o tejto škole sú uložené v archíve v Budapešti. Jej učiteľom bol Hans Patyantyus /Patancius/.
Začiatky cirkevného školstva v Divíne súvisia pravdepodobne s príchodom Zichyovcov v roku 1686. O existencii školy svedčí aj to, že v roku 1761 bol na slnečné hodiny, ktoré sa nachádzajú na fare , umiestnený nápis určený divínskemu kaplánovi: „Nech Krista Pána chváli v divínskych školách!“
V 18.storočí bol učiteľom v Divíne Ján Boldis z Banskej Štiavnice. Podrobnejšie údaje o škole sú zachované až z 19. storočia. Podľa nich bol školským inšpektorom farár a učitelia boli civilní. Patrónom školy bol vždy senior zichyovského panstva, ktorý prispieval na chod školy drevom na kúrenie a zabezpečoval ju finančne.
V roku 1829 bola stará budova školy poškodená povodňou, a preto bola postavená nová – drevená na kamenných základoch. Mala jednu triedu, kuchyňu a obytnú izbu pre učiteľa. Učiteľom bol Ján Gindera a v roku 1836 ho nahradil Juraj Stella. Do školy chodilo asi 80 žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.
V roku 1864 dal gróf Karol IV. Zichy postaviť novú, ktorá mala dve triedy, kabinet, byt a hospodárske stavby pre učiteľa. Budova školy sa nachádzala na námestí.
V roku 1900 mala obec 1100 obyvateľov, z ktorých bola väčšina rímsko-katolíckeho vyznania, a preto tu existovala Rímsko-katolícka zmiešaná ľudová škola, ktorú navštevovalo asi 165 žiakov.
V roku 1922 sa o chod školy stále starala cirkev, ktorá bola jej majiteľom. Učiteľmi na škole boli František Moyzes a Anna Piačeková. V roku 1931 mala škola tri triedy a v roku 1933 už štyri triedy. Učiteľmi boli František Moyzes, Elena Moletzová, Valéria Fridrichová a Mikuláš Mózer.
Divínska cirkevná škola bola poštátnená v roku 1942. Do roku 1945 bola v Divíne len ľudová škola , ktorej riaditeľom bol František Moyzes.
V septembri 1945 bola zriadená štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Otvorené boli štyri triedy a chodili do nej aj žiaci z okolitých obcí /Ružiná, Tuhár, Budiná, Mýtna, Dobroč, Kotmanová a od roku 1949 aj Píla/. Prvým riaditeľom bol Rudolf Huťka,ktorý prišiel zo školského inšpektorátu v Čadci. Na škole pôsobil do roku 1953.
V roku 1948 bola Štátna meštianska škola v Divíne premenovaná na Strednú školu v Divíne. Na základe nového zákona od 1. septembra 1953 sa vyučovanie začalo v novozorganizovanej škole OSŠ v Divíne , ktorá vznikla z bývalej ľudovej a strednej školy a mala 8 ročníkov.
V roku 1960 bola odovzdaná nová budova školy a riaditeľom školy bol Ján Babic.
V školskom roku 1962/1963 sa stal riaditeľom školy Július Kolimár, ktorý bol riaditeľom do roku 1970. V školskom roku 1964/1965 bolo na škole 469 žiakov v 16 triedach a v roku 1968 bola zriadená prvá špeciálna trieda. V školskom roku 1970/1971 sa stala riaditeľkou školy Eva Švoňavská, ktorá bola riaditeľkou až do roku 1979,kedy ju vystriedala nová riaditeľka Eva Moletzová.
V školskom roku 1982/1983 bol riaditeľom školy Dušan Caban a zástupcom riaditeľa sa stal Jozef Koza.10.11.1982 bol položený základný kameň novej školy v Divíne.1.6.1990 bola slávnostne otvorená nová školská budova, do ktorej boli premiestnení žiaci II. stupňa . V školskom roku 1991/1992 sa stal riaditeľom školy Stanislav Fridrich a zástupkyňou Darina Kozová. V roku 1994 bola zrekonštruovaná zatekajúca strecha na telocvični. V roku 1999 opäť dochádza k zmene vedenia na našej škole. Riaditeľkou školy sa stáva Mgr.Soňa Laurová a zástupkyňou školy Mgr.Jarmila Balážiková. 1.9.2002 bola našej škole priznaná právna subjektivita a riaditeľom školy sa stáva Mgr. Martin Samaš.
V roku 1999 škola zakúpila starší počítač, ktorý bol využívaný na administratívne účely .V roku 2002 sponzorským darom od Jednoty Lučenec sme dostali šesť starších počítačov a o rok neskôr prostredníctvom Obecného úradu v Divíne sme zriadili počítačovú učebňu so siedmimi novými počítačmi a tlačiarňou. Jeden počítač nám daroval Obecný úrad Ružiná. Počítačovú učebňu sme vybavili novými stolmi pod počítače. Tieto sa nám podarilo získať prostredníctvom firmy Lovinit Lovinobaňa. V roku 2004 bola škola prostredníctvom projektu Infovek vybavená šiestimi počítačmi, skenerom, laserovou tlačiarňou a tabletom a zároveň bola pripojená na internet. V roku 2005 nadobudla škola ďalší počítač sponzorským darom SPP a ďalšie tri počítače zakúpila z peňazí určených na krúžkovú činnosť.
V roku 2000 získala škola zapojením do projektu Zdravá škola certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
V roku 2005 škola vypracovala päť projektov k programu Školy pre budúcnosť a získala finančný príspevok vo výške 16 000 korún od KONTAORANGE pre projekt Naša trieda žije zameraný pre žiakov 6.A triedy, ktorého autorkou je Mgr.Ľudmila Štupáková.
V roku 2006 bol podaný projekt Ministerstva dopravy , pôšt a telekomunikácií SR – Digitálni štúrovci, ďalej projekt Ľudia pre stromy, vydaný nadáciou Ekopolis na skrášlenie areálu školy a projekt Otvorená škola: Infovek. Momentálne pracujeme na ďalších dvoch projektoch vydaných Ministerstvom školstva Zdravie v školách a Otvorená škola - oblasť športu.
Vo výchovno – vyučovacom procese sa všetci pedagogickí zamestnanci snažia dosahovať čo najlepšie výsledky na vyučovacích hodinách. Talentovaní žiaci majú možnosť uplatniť svoj talent a vedomosti na rôznych olympiádach, hudobných, výtvarných, recitačných či športových súťažiach. Svedčia o tom aj výborné výsledky našich žiakov v podobe popredných miest na regionálnych, ale aj krajských kolách v rôznych súťažiach. Napríklad: šk.rok 2005/2006 - Okresné kolo – Matematická olympiáda - 2. miesto Matej Šuľan, literárna súťaž Timravina studnička – okresné kolo – 1. miesto Mikuláš Hanes , olympiáda NJ 1. miesto – okresné kolo a 5. miesto – krajské kolo- Ivan Šuľan, geografická olympiáda – okresné kolo – 1. miesto Žofia Baranová , 2.miesto Mikuláš Hanes a Matej Šuľan, krajské kolo – 3. miesto Mikuláš Hanes, cezpoľný beh 3. miesto, streľba zo vzduchových zbraní – okresné kolo- 1.miesto chlapci , 2. miesto dievčatá , v súťaži jednotlivcov - 1. miesto Radka Veľková a Štefan Kocúr, spevácka súťaž - Zlatá guľôčka – okresné kolo – 1. miesto – Radka Hrnčiarová, Zlatý slávik – 1. miesto – Žofia Baranová , stolný tenis – dievčatá – 2. miesto, vybíjaná – 2. miesto, volejbal – 3. miesto , hádzaná - 3. miesto .......
Naši najšikovnejší a najlepší žiaci sú ocenení ako „ hviezdy našej školy“ vo vstupnom vestibule na I. a II. stupni ZŠ. Na konci školského roka plánujeme ocenenie najlepších žiakov na „ Slávnostnej akadémii pre rodičov a širokej verejnosti“ v Kultúrnom dome v Divíne, ktorá bude spojená s kultúrnym programom a prezentáciou krúžkovej činnosti.
Naša škola poskytuje aj množstvo aktivít v rámci rôznych záujmových krúžkov.
V školskom roku 2005/2006 na našej škole pracuje 19 krúžkov, v ktorých žiaci môžu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, a tak užitočne tráviť svoj voľný čas. Tiež každý rok pre žiakov 3. a 5. ročníka organizujeme plavecký výcvik vo Veľkom Krtíši ,lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníkov na Látkach a tanečný kurz pre žiakov 9. ročníkov so záverečnou prezentáciou pre rodičov.
Počas celého školského roka sú pre žiakov realizované rôzne poznávacie a vzdelávacie exkurzie a koncoročné výlety.
Od začiatku roka prebieha aj súťaž v čistote tried a v zbere druhotných surovín.
Z príležitosti vianočných sviatkov a Dňa matiek organizujeme pre rodičov a verejnosť kultúrny program žiakov v Kultúrnom dome v Divíne.
Veľa úloh nás však čaká aj v oblasti údržby a rekonštrukcie budov. V tomto roku plánujeme v čase hlavných prázdnin výmenu strešnej krytiny na starej budove školy a rekonštrukciu strechy na novej budove, ktorá zateká. Tiež plánujeme zriadenie druhej počítačovej učebne a prepojenie novej budovy s telocvičňou. Minulý rok boli zrekonštruované hygienické zariadenia v novej budove a vymaľovaná zborovňa na I. a II. stupni.
Týmto by som sa chcela poďakovať nášmu zriadeľovateľovi – obci Divín, ktorý nám je vo všetkom ochotne nápomocný. Spolupráca so starostom obce Jánom Kozom aj ostatnými pracovníkmi obecného úradu je veľmi dobrá.
Tiež ďakujem Rade školy, všetkým rodičom a sponzorom našej školy , ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ochotní pomôcť škole, a v neposlednom rade aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom , ktorí sa svojou trpezlivou a obetavou prácou podieľajú na každodennom chode školy a príprave našich žiakov do ďalšieho života v súčasnej demokratickej spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu


Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 3. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 4. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 5. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 6. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 7. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 8. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 9. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. Počúvali ste na cestách kazety v aute? Vieme, kto za tým stál
 2. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 3. 365.invest prináša investíciu s garantovaným výnosom
 4. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 7. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 8. Tristo nových lavičiek pre Bratislavu vďaka ČSOB nadácii
 9. Profesor Alexy: S plastmi sa musíme naučiť zaobchádzať
 10. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 15 061
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 8 474
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 8 378
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 348
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 4 705
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 648
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 640
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 219
 9. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 2 932
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 814

Blogy SME

 1. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 2. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 3. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 4. Filip Balint : Cesta do Holandska
 5. Anna Milanová: Dobrý deň...
 6. Igor Lichý: Quo vadis CE ZA AR?
 7. Rudolfa Vallová: O čom je Hegerova komunikácia
 8. Richard Dubovický: Pomôže slobodným matkám v Prešove nový mestský podnik?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 158
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 183
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 699
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 596
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 6 952
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 669
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 197
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 868
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Polícia pátra po Jánovi Bobáľovi z Lučenca.

Hľadaný je podľa polície nezvestný dlhšiu dobu.


SITA 25m

V domácnosti Veroniky Štafenovej žiadne vajíčko nerozbijú – ale vyfúkajú. K domácej panej neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc, takže treba mať poriadnu zásobu materiálu.


3 h
Ilustračné foto.

Obdobie Dušičiek si v okolí centrálneho cintorína vyžiada aj tradičné presmerovanie dopravy formou dopravného značenia.


TASR 8 h
Na Mitrovaní v Lovinobani sa predstavil aj folklórny súbor Jánošík z Fiľakova.

Z Lučenca sa presunulo do Lovinobane.


(vr) 13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Výrazné obmedzenie v tvrdošínskom okrese sa od 25. októbra týkajú už aj očkovaných.


14 h

Na nájomné bude prispievať Európska únia.


11 h

Okres Banská Bystrica má reálnu šancu vyhnúť sa prísnym opatreniam, ktoré ohrozujú aj chod prevádzok.


8 h

Trnava má málo bytov, ľudia vyhľadávajú domy ďalej od mesta. Realitní makléri sa zhodli, že ceny za byty v Trnave išli hore až o 20 percent. Oveľa drahšie vyjdú v súčasnosti pozemky.


13 h

Blogy SME

 1. Nina Erneker: Pozrieť sa do zrkadla je „dobrý nápad“
 2. Tupou Ceruzou: Prirodzený habitat chobotnice
 3. Tomáš Tenczer: My weekly pickup's - wk 42
 4. Filip Balint : Cesta do Holandska
 5. Anna Milanová: Dobrý deň...
 6. Igor Lichý: Quo vadis CE ZA AR?
 7. Rudolfa Vallová: O čom je Hegerova komunikácia
 8. Richard Dubovický: Pomôže slobodným matkám v Prešove nový mestský podnik?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 158
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 17 183
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 699
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 596
 5. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 6 952
 6. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 669
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 197
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 868
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu