Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Základná škola, Lúčna 8,985 52 Divín

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec. Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná.

Základná škola Divín leží v malebnom prostredí obce Divín v okrese Lučenec.
Obec Divín má 2070 obyvateľov a výmera katastra je 2392 ha. Leží na rozhraní Krupinskej vrchoviny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka na okraji vodnej nádrže Ružiná. Osídlenie tejto kotliny v severnej časti Novohradu pochádza už z mladšej doby kamennej a názov obce poukazuje na staré kultové miesto. Dominantu obce tvoria zrúcaniny stredovekého Divínskeho hradu, ktorý sa týči na zalesnenom kopci v centre obce. Práve pod týmto hradom vedľa renesančného kaštieľa bola postavená naša škola a celý školský areál.
Našu základnú školu tvoria dve budovy. Staršia budova bola postavená v roku 1960 a slúži žiakom I. stupňa. Nová budova bola postavená v roku 1990 a slúži žiakom II. stupňa.V tom istom roku bola postavená aj telocvičňa, ktorú využívajú nielen naši žiaci, ale aj široká verejnosť. Žiaci majú tiež k dispozícii dve knižnice, bufet, školskú jedáleň a ŠKD ,kde deti v dvoch oddeleniach trávia svoj voľný čas. Obidve budovy sú vybavené príslušnými kabinetmi a zborovňou. Žiaci využívajú jazykovú učebňu, učebňu chémie, technických prác, školskú kuchynku a počítačovú učebňu. Zaujímavý je aj školský areál s ihriskami, kde môžu deti tráviť svoj voľný čas aj mimo vyučovania.
Našu školu navštevujú nielen žiaci z obce Divín, ale aj dochádzajúci žiaci z Mýtnej, Ružinej, Tuhára a Píly.
V školskom roku 2005/2006 našu školu navštevuje spolu 350 žiakov, z toho 104 na I.stupni a 246 na II. stupni v 17 triedach, z čoho dve sú špeciálne triedy. Našu školu navštevuje aj početná časť rómskych žiakov väčšinou z málopodnetného prostredia, o čom svedčia aj ich výsledky.
Riaditeľstvo školy tvoria riaditeľ Mgr. Martin Samaš, štatutárny zástupca riaditeľa školy Mgr. Aneta Zvarová. Výchovným poradcom je Jarmila Hadašová.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje spolu 22 pedagógov a dve vychovávateľky ŠKD. Okrem pedagogických pracovníkov je súčasťou našej školy technicko-administratívny personál – školník, sezónny kurič, hospodárka, ekonómka, vedúca školskej jedálne, tri kuchárky a štyri upratovačky.
Žiaci majú možnosť venovať sa aj mimoškolským aktivitám po vyučovaní v rámci rôznych krúžkov.
Prírodné danosti obce, kultúrne a historické pamiatky, ako i poloha školy neďaleko vodnej nádrže Ružiná, poskytujú široké a príjemné kultúrne a rekreačné vyžitie žiakov i pedagógov aj v čase mimo vyučovania.

Skryť Vypnúť reklamu

Dejiny školstva v Divíne
Prvá zmienka o škole je z roku 1658. Založil ju posledný panovník z rodu Balassovcov , Imrich Balassa a známa je ako tzv. hradná škola. Bližšie informácie o tejto škole sú uložené v archíve v Budapešti. Jej učiteľom bol Hans Patyantyus /Patancius/.
Začiatky cirkevného školstva v Divíne súvisia pravdepodobne s príchodom Zichyovcov v roku 1686. O existencii školy svedčí aj to, že v roku 1761 bol na slnečné hodiny, ktoré sa nachádzajú na fare , umiestnený nápis určený divínskemu kaplánovi: „Nech Krista Pána chváli v divínskych školách!“
V 18.storočí bol učiteľom v Divíne Ján Boldis z Banskej Štiavnice. Podrobnejšie údaje o škole sú zachované až z 19. storočia. Podľa nich bol školským inšpektorom farár a učitelia boli civilní. Patrónom školy bol vždy senior zichyovského panstva, ktorý prispieval na chod školy drevom na kúrenie a zabezpečoval ju finančne.
V roku 1829 bola stará budova školy poškodená povodňou, a preto bola postavená nová – drevená na kamenných základoch. Mala jednu triedu, kuchyňu a obytnú izbu pre učiteľa. Učiteľom bol Ján Gindera a v roku 1836 ho nahradil Juraj Stella. Do školy chodilo asi 80 žiakov vo veku od 6 do 12 rokov.
V roku 1864 dal gróf Karol IV. Zichy postaviť novú, ktorá mala dve triedy, kabinet, byt a hospodárske stavby pre učiteľa. Budova školy sa nachádzala na námestí.
V roku 1900 mala obec 1100 obyvateľov, z ktorých bola väčšina rímsko-katolíckeho vyznania, a preto tu existovala Rímsko-katolícka zmiešaná ľudová škola, ktorú navštevovalo asi 165 žiakov.
V roku 1922 sa o chod školy stále starala cirkev, ktorá bola jej majiteľom. Učiteľmi na škole boli František Moyzes a Anna Piačeková. V roku 1931 mala škola tri triedy a v roku 1933 už štyri triedy. Učiteľmi boli František Moyzes, Elena Moletzová, Valéria Fridrichová a Mikuláš Mózer.
Divínska cirkevná škola bola poštátnená v roku 1942. Do roku 1945 bola v Divíne len ľudová škola , ktorej riaditeľom bol František Moyzes.
V septembri 1945 bola zriadená štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Otvorené boli štyri triedy a chodili do nej aj žiaci z okolitých obcí /Ružiná, Tuhár, Budiná, Mýtna, Dobroč, Kotmanová a od roku 1949 aj Píla/. Prvým riaditeľom bol Rudolf Huťka,ktorý prišiel zo školského inšpektorátu v Čadci. Na škole pôsobil do roku 1953.
V roku 1948 bola Štátna meštianska škola v Divíne premenovaná na Strednú školu v Divíne. Na základe nového zákona od 1. septembra 1953 sa vyučovanie začalo v novozorganizovanej škole OSŠ v Divíne , ktorá vznikla z bývalej ľudovej a strednej školy a mala 8 ročníkov.
V roku 1960 bola odovzdaná nová budova školy a riaditeľom školy bol Ján Babic.
V školskom roku 1962/1963 sa stal riaditeľom školy Július Kolimár, ktorý bol riaditeľom do roku 1970. V školskom roku 1964/1965 bolo na škole 469 žiakov v 16 triedach a v roku 1968 bola zriadená prvá špeciálna trieda. V školskom roku 1970/1971 sa stala riaditeľkou školy Eva Švoňavská, ktorá bola riaditeľkou až do roku 1979,kedy ju vystriedala nová riaditeľka Eva Moletzová.
V školskom roku 1982/1983 bol riaditeľom školy Dušan Caban a zástupcom riaditeľa sa stal Jozef Koza.10.11.1982 bol položený základný kameň novej školy v Divíne.1.6.1990 bola slávnostne otvorená nová školská budova, do ktorej boli premiestnení žiaci II. stupňa . V školskom roku 1991/1992 sa stal riaditeľom školy Stanislav Fridrich a zástupkyňou Darina Kozová. V roku 1994 bola zrekonštruovaná zatekajúca strecha na telocvični. V roku 1999 opäť dochádza k zmene vedenia na našej škole. Riaditeľkou školy sa stáva Mgr.Soňa Laurová a zástupkyňou školy Mgr.Jarmila Balážiková. 1.9.2002 bola našej škole priznaná právna subjektivita a riaditeľom školy sa stáva Mgr. Martin Samaš.
V roku 1999 škola zakúpila starší počítač, ktorý bol využívaný na administratívne účely .V roku 2002 sponzorským darom od Jednoty Lučenec sme dostali šesť starších počítačov a o rok neskôr prostredníctvom Obecného úradu v Divíne sme zriadili počítačovú učebňu so siedmimi novými počítačmi a tlačiarňou. Jeden počítač nám daroval Obecný úrad Ružiná. Počítačovú učebňu sme vybavili novými stolmi pod počítače. Tieto sa nám podarilo získať prostredníctvom firmy Lovinit Lovinobaňa. V roku 2004 bola škola prostredníctvom projektu Infovek vybavená šiestimi počítačmi, skenerom, laserovou tlačiarňou a tabletom a zároveň bola pripojená na internet. V roku 2005 nadobudla škola ďalší počítač sponzorským darom SPP a ďalšie tri počítače zakúpila z peňazí určených na krúžkovú činnosť.
V roku 2000 získala škola zapojením do projektu Zdravá škola certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
V roku 2005 škola vypracovala päť projektov k programu Školy pre budúcnosť a získala finančný príspevok vo výške 16 000 korún od KONTAORANGE pre projekt Naša trieda žije zameraný pre žiakov 6.A triedy, ktorého autorkou je Mgr.Ľudmila Štupáková.
V roku 2006 bol podaný projekt Ministerstva dopravy , pôšt a telekomunikácií SR – Digitálni štúrovci, ďalej projekt Ľudia pre stromy, vydaný nadáciou Ekopolis na skrášlenie areálu školy a projekt Otvorená škola: Infovek. Momentálne pracujeme na ďalších dvoch projektoch vydaných Ministerstvom školstva Zdravie v školách a Otvorená škola - oblasť športu.
Vo výchovno – vyučovacom procese sa všetci pedagogickí zamestnanci snažia dosahovať čo najlepšie výsledky na vyučovacích hodinách. Talentovaní žiaci majú možnosť uplatniť svoj talent a vedomosti na rôznych olympiádach, hudobných, výtvarných, recitačných či športových súťažiach. Svedčia o tom aj výborné výsledky našich žiakov v podobe popredných miest na regionálnych, ale aj krajských kolách v rôznych súťažiach. Napríklad: šk.rok 2005/2006 - Okresné kolo – Matematická olympiáda - 2. miesto Matej Šuľan, literárna súťaž Timravina studnička – okresné kolo – 1. miesto Mikuláš Hanes , olympiáda NJ 1. miesto – okresné kolo a 5. miesto – krajské kolo- Ivan Šuľan, geografická olympiáda – okresné kolo – 1. miesto Žofia Baranová , 2.miesto Mikuláš Hanes a Matej Šuľan, krajské kolo – 3. miesto Mikuláš Hanes, cezpoľný beh 3. miesto, streľba zo vzduchových zbraní – okresné kolo- 1.miesto chlapci , 2. miesto dievčatá , v súťaži jednotlivcov - 1. miesto Radka Veľková a Štefan Kocúr, spevácka súťaž - Zlatá guľôčka – okresné kolo – 1. miesto – Radka Hrnčiarová, Zlatý slávik – 1. miesto – Žofia Baranová , stolný tenis – dievčatá – 2. miesto, vybíjaná – 2. miesto, volejbal – 3. miesto , hádzaná - 3. miesto .......
Naši najšikovnejší a najlepší žiaci sú ocenení ako „ hviezdy našej školy“ vo vstupnom vestibule na I. a II. stupni ZŠ. Na konci školského roka plánujeme ocenenie najlepších žiakov na „ Slávnostnej akadémii pre rodičov a širokej verejnosti“ v Kultúrnom dome v Divíne, ktorá bude spojená s kultúrnym programom a prezentáciou krúžkovej činnosti.
Naša škola poskytuje aj množstvo aktivít v rámci rôznych záujmových krúžkov.
V školskom roku 2005/2006 na našej škole pracuje 19 krúžkov, v ktorých žiaci môžu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, a tak užitočne tráviť svoj voľný čas. Tiež každý rok pre žiakov 3. a 5. ročníka organizujeme plavecký výcvik vo Veľkom Krtíši ,lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. a 8. ročníkov na Látkach a tanečný kurz pre žiakov 9. ročníkov so záverečnou prezentáciou pre rodičov.
Počas celého školského roka sú pre žiakov realizované rôzne poznávacie a vzdelávacie exkurzie a koncoročné výlety.
Od začiatku roka prebieha aj súťaž v čistote tried a v zbere druhotných surovín.
Z príležitosti vianočných sviatkov a Dňa matiek organizujeme pre rodičov a verejnosť kultúrny program žiakov v Kultúrnom dome v Divíne.
Veľa úloh nás však čaká aj v oblasti údržby a rekonštrukcie budov. V tomto roku plánujeme v čase hlavných prázdnin výmenu strešnej krytiny na starej budove školy a rekonštrukciu strechy na novej budove, ktorá zateká. Tiež plánujeme zriadenie druhej počítačovej učebne a prepojenie novej budovy s telocvičňou. Minulý rok boli zrekonštruované hygienické zariadenia v novej budove a vymaľovaná zborovňa na I. a II. stupni.
Týmto by som sa chcela poďakovať nášmu zriadeľovateľovi – obci Divín, ktorý nám je vo všetkom ochotne nápomocný. Spolupráca so starostom obce Jánom Kozom aj ostatnými pracovníkmi obecného úradu je veľmi dobrá.
Tiež ďakujem Rade školy, všetkým rodičom a sponzorom našej školy , ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ochotní pomôcť škole, a v neposlednom rade aj všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom , ktorí sa svojou trpezlivou a obetavou prácou podieľajú na každodennom chode školy a príprave našich žiakov do ďalšieho života v súčasnej demokratickej spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 2. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 4. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Úprava osobného motorového vozidla
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 523
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 633
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 227
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 12 040
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 999
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 613
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 150
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 776
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 512
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 421
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

V Rimavskej Sobote hľadajú dobrovoľníkov

Mali by v meste pomôcť so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľov SR.

ilustračné foto - Hlavné námestie v Rimavskej Sobote

V Novohradskej knižnici prebieha rozsiahla rekonštrukcia

Najviditeľnejšími zmenami bude prepojenie dvoch oddelení, vstup pre imobilných návštevníkov či výťah do vynovených komunitných priestorov

Nový, spoločný vchod do oddelenia náučnej literatúry a detského oddelenia Novoradskej knižnice.

STK Kalinovo začal boje v prvej lige žien

Staronový klub odštartoval sezónu víťazstvom.

STK Kalinovo.

VIDEO: Slovensko sa chystá na celoplošné testovanie ľudí na COVID-19. Takto bude vyzerať

Rezort obrany zverejnil video s podrobným priebehom testovania.

Antigénne testovanie na ochorenie Covid-19 v mobilnom odberovom mieste.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Minúta po minúte: Z viacerých miest Oravy hlásia dlhé rady

Testujú zdravotníci, vojaci a dobrovoľníci.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Už ste čítali?