Štvrtok, 2. júl, 2020 | Meniny má BertaKrížovkyKrížovky

Čo sa starostom dosiaľ podarilo?

Máme po „veľkých“ voľbách. Fungujú poslanci Vyššieho územného celku, aj jeho predseda. Minulý týždeň nám Róbert Fico predstavil novú vládu. Pomaly sa blížia komunálne voľby, pre nás radových občanov možno najdôležitejšie. Napriek horúčavám už aparáty poli

tických strán na dedinách premýšľajú, koho postaviť ako kandidáta. V kútiku duše sa nad tým, či už pri pive alebo na kúpalisku, zamyslí zrejme každý z nás. Možno práve nasledujúce odpovede súčasných starostov vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Postupne budeme na stránkach našich novín zverejňovať vyjadrenia všetkých súčasných starostov v regióne. Zároveň dávame priestor aj vám, milí čitatelia, aby ste v kupóne, ktorý je súčasťou tejto stránky, vyjadrili svoju sympatiu alebo naopak, nespokojnosť s prácou vášho starostu. Kupóny pošlite na adresu: Novohradské noviny, OD Prior, Novohradská 3, Lučenec.
Starostovia, ktorí do redakcie na nami položenú otázku „S akými predsavzatiami ste nastupovali do funkcie starostu a ktoré z nich sa vám podarilo splniť?“ svoje odpovede nepošlú, budú mať zverejnené len meno a názov obce, ktorú zastupujú. K ich činnosti sa tiež budete môcť vyjadriť.

Skryť Vypnúť reklamu

Veľké Dravce – Jozef Kišš
Po schválení štátneho rozpočtu na rok 2003 mi bolo jasné, že finančné toky zo štátu pre obce budú podstatne nižšie, a preto som nemohol vytýčiť plány vyžadujúce väčšie investície. So žiadosťou o štátnu dotáciu na vodovod a kanalizáciu sme neuspeli, ale náklady vo výške 300-tisíc korún sme museli uhradiť z vlastných zdrojov. Vypracovaný projekt na obecný vodovod bude súčasťou veľkého regionálneho projektu na zásobovanie Novohradu pitnou vodou so začatím realizácie v roku 2007. V obecnom zastupiteľstve sme prijali rôzne úsporné opatrenia, aby sme z vlastných zdrojov mohli zvládnuť finančne menej náročné akcie. Dlhodobá požiadavka občanov z časti Soroš bola povrchová úprava v dezolátnom stave sa nachádzajúcej miestnej komunikácie. Z vlastných zdrojov sme urobili asfaltový povrch ulice dlhej 400 metrov. Rovnako z vlastných prostriedkov sme urobili rekonštrukciu dvoch bytov na poschodí školskej bytovky, kde sme umiestnili materskú školu. Dovtedy bola MŠ v nevyhovujúcich podmienkach v budove ZŠ. Postupne sme rekonštruovali aj kuchyňu a jedáleň na prízemí školskej bytovky. Teraz dokončujeme kompletnú obnovu, vrátane náteru fasády ZŠ a dokončujeme opravy havarijného stavu kanalizácie ZŠ. Veľa problémov sme vyriešili aj pri odvádzaní povrchových vôd z intravilánu obce. V tomto musím ešte niektoré veci doriešiť. Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam v kompetencii obce boli vyriešené k spokojnosti občanov. Ide najmä o stavebné pozemky, ktoré boli dané do užívania v 60-tych rokoch a majetkoprávne neboli vysporiadané. Zatiaľ sa nám nepodarilo predať alebo prenajať obecný dom a kaštieľ, aby sme mohli získať ďalšie peniaze na nové rozvojové programy obce.

Skryť Vypnúť reklamu

Čamovce - Pavel Urbančok
Pred voľbami som si stanovil tieto priority: činnosť mládeže, kultúra, telovýchova, dobrovoľný hasičský zbor, starostlivosť o starších občanov, nová prístupová cesta k cintorínu, rekonštrukcia domu smútku a realizáciu existujúcich projektov. Najťažšie mi bolo zrealizovať predsavzatia, ktoré som si dal ohľadom mládeže. Tým, ktorí mali záujem, sme umožnili v spolupráci so základnou školou prístup k počítačom. Pre nedostatok peňazí sa nám nepodarilo zabezpečiť športové aktivity. Čím sa však môžeme pochváliť, je činnosť dobrovoľného hasičského zboru a požiarnych družstiev. Najmä družstvo žien získalo skvelé výsledky. Starším občanom zabezpečujeme vďaka aktivačnej činnosti pomoc v domácnosti, napríklad pílenie a kálanie palivového dreva. V cintoríne sme upravil terén tak, aby bol prístup k novým hrobom, vybudovali sme nové oplotenie a zabezpečili udržiavanie trávnikov. Dom smútku sme zrekonštruovali len čiastočne, chýbali nám peniaze. Úspešne pokračuje likvidácia divokej skládky (prefinancovaná z jednej tretiny celkových nákladov). Z troch štvrtín bude do konca roka zabezpečené prestavanie vodného zdroja. Ukončili sme prestavbu zvonice (v spolupráci s prenajímateľom). Viaceré stavebné úpravy sme urobili na budovách kultúrneho domu, materskej a základnej školy, hasičskej zbrojnice, opravili most a kanál, ktorý bol v zlom stave. Vďaka aktivačným prácam sme vedeli pomôcť pri rekonštrukcii strechy na fare v Šuriciach, pripravujeme opravu strechy kostola v Čamovciach. Všetky naše aktivity však obmedzil dlh obce (750-tisíc korún), ktorý dlhodobo zaťažuje náš rozpočet.

Skryť Vypnúť reklamu

Lovinobaňa – Ján Fanči
Po nástupe do funkcie starostu som riešil požiadavky občanov dvoch samostatných dedín -Lovinobane a Uderinej. Hlavný dôraz sme položili na dokončenie rozvodov vody a vodojemu v Uderinej, kde sa neprevádzkovali žiadne stavebné práce od roku 1998 do roku 2003. Výstavbou tohto diela sa vyriešila havarijná situácia dodávky pitnej vody v Uderinej. Ďalší naliehavý prípad bol v rozvodoch elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budove základnej školy v Lovinobani. Vyasfaltovali sme Ulicu Hviezdoslavovu, chodník na Ul. Boženy Nemcovej a B. S. Timravy. Ďalej sme riešili havarijnú situáciu kanalizácie na sídlisku Štvrti prvého mája, rozostavanú IBV, sociálne byty v Lovinobani, územný plán Lovinobane a Uderinej, zabezpečovanie financovania jednotlivých akcií. Žiadosti sme dali na fondy životného prostredia, ministerstvo školstva a vnútra, ako aj fondy EÚ. Financovaný z EÚ je zatiaľ len územný plán obce. Ďalším dôležitým cieľom bolo znížiť zadĺženosť Lovinobane, ktorá pri mojom nástupe bola 10 miliónov korún. Podarilo sa nám dlh znížiť na 4 milióny. Aj naďalej chceme riešiť aktuálne požiadavky našich občanov.

Praha - Ján Karman
Praha je malá obec. Zápasíme s finančnými problémami. Hlavnou úlohou popri zabezpečovaní chodu obce a prenesených kompetencií bolo zabezpečiť predovšetkým údržbu kultúrneho domu, miestnej komunikácie, obnovy zelených pásov. Časť priestorov kultúrneho domu, ktoré boli nevyužité, sa nám podarilo zrekonštruovať a prebudovať na ubytovňu pre 4 osoby, pričom k dispozícii je vlastná sprcha a kuchynka. Rovnako sa nám podarilo opraviť poškodené časti strechy na kultúrnom dome a obecných budovách, kde v jednej z nich sa plánuje urobiť múzeum husitského a bratríckeho hnutia na Slovensku. Táto budova má už novú strechu aj fasádu. Zostáva už len dokončiť interiér, vitríny, pričom exponáty sú už prisľúbené z múzea v Tábore z ČR. Na dokončenie interiéru žiaľ v súčasnosti chýbajú finančné prostriedky. Napriek tomu, že bol vypracovaný finančne náročný projekt na dokončenie tohto múzea, ani Fond PRO Slovakia, ani sekcia cestovného ruchu MH SR neschválila finančnú podporu, čo ma veľmi mrzí. Stále rozvíjame priateľské vzťahy s Prahou z ČR a starosta Prahy 8 nám daroval nový počítač aj s programom. V auguste očakávame jeho návštevu v našej obci. Som veľmi rád, že napriek nedostatkom finančných prostriedkov je zabezpečená čistota obce a jej chod. Rozvíja sa turistický ruch, hlavne na trasu Lysec, že niektoré opustené domy sa rekonštruujú záujemcami aj z mesta Lučenec a tým sa naša obec stáva čoraz krajšou.

Nové Hony - Irena Kozlíková
Obecná samospráva sa vo volebnom období 2002 – 2006 snažila zabezpečiť pre obyvateľov obce dôstojný život, v peknom a čistom prostredí a zrealizovať aspoň jednu väčšiu akciu v roku. Mnoho predsavzatí sa podarilo naplniť, ale sú aj ciele, ktoré neboli zrealizované. Za necelé 4 roky sa v obci z väčších akcií podarilo zrealizovať opravu kultúrneho domu, výmenu svietidiel verejného osvetlenia za úsporné, rekonštrukciu vedenia časti miestneho rozhlasu, vybavenie obecného úradu počítačovou technikou a iným vybavením. Nebudem spomínať menšie práce, ktoré sa uskutočnili podľa finančných možností obce. Čistotu a poriadok v obci sa podarilo zabezpečovať aj uchádzačmi o zamestnanie, ktorí boli zaradení v rámci aktivačnej činnosti do verejno-prospešných prác. Toho roku sa ešte uvažuje s umiestnením svietidiel verejného osvetlenia v miestnej časti Ružová Osada, ako aj údržbou budovy bývalej základnej školy, v ktorej je zriadená posilovňa a klubová miestnosť. Viac pozornosti sa venovalo aj kultúrno-spoločenskému vyžitiu obyvateľstva a pomoci občanom v dôchodkovom veku.
Obec veľmi postráda napojenie na verejný vodovod, výstavba ktorého sa zabezpečuje prostredníctvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Doposiaľ sa nepodarilo zrealizovať spolufinancovanie opravy kostola ev. cirkvi a.v. z dôvodu nevysporiadaných majetkových práv.

Halič - Vladimír Rehanek
Predsavzatí bolo viacero, spomeniem len tie, čo sa mne ako starostovi obce a poslancom OZ podarilo splniť a ich hodnota bola väčšieho rozsahu. Aj pričinením predstaviteľov obce sa podarilo nájsť nového majiteľa Haličského zámku, ktorý už robí prvé kroky smerujúce k záchrane významnej kultúrnej pamiatky a dominanty obce a regiónu. V roku 2003 sa nám podarilo uskutočniť prestavbu plochej strechy na sedlovú na ZŠ s MŠ s nákladom 7 720 000,- Sk. Do skúšobnej prevádzky bola odovzdaná stavba Halič – kanalizácia a ČOV 1. stavba a pokračovali práce na výstavbe kanalizačných zberačov. V rokoch 2003-2004 sa uskutočnila rekonštrukcia Domu kultúry a obvodného zdravotného strediska. V rokoch 2005-2006 sme vybudovali vodovod pre osadu Telka s nákladom 4 015 000,- Sk. V mesiaci júl 2006 sa začína stavba Halič – kanalizácia ČOV 2. stavba s nákladom 32 000 000,- Sk. Finančné prostriedky sme získali zo štrukturálnych fondov EU. Stavba musí byť ukončená do augusta 2007 a tým bude odkanalizovaná celá obec Halič. V mesiaci august 2006 bude ukončená rekonštrukcia Domu smútku s nákladom 1 300 000,- Sk. V mesiaci jún a júl sa uskutočňuje rekonštrukcia miestnych komunikácií na lokalite Halič – stred s nákladom 3 000 000,- Sk. Počas celého volebného obdobia sme pracovali na obnove zelených plôch v obci a v zmysle vypracovanej štúdie zahájime v roku 2007 prestavbu centra obce. Aj
touto cestou chcem poďakovať občanom obce, ktorí sa zapájajú do súťaže o najkrajšiu predzáhradku, čím dokazujú, že nie je im ľahostajný vzhľad obce a prostredie, v ktorom žijú. Úplne na záver ďakujem všetkým tým občanom, ktorí sú zapojení do aktivačnej činnosti. Aj oni svojou prácou výrazne pomáhajú pri plnení rozvojového programu obce.

Ratka - Milan Spodniak
Moje vlastné predsavzatie bolo najmä pripraviť podmienky na čerpanie verejných vzorov a to vysporiadať majetko – právne vzťahy k obecnému majetku, pripraviť kvalitné projektové zámery na rozvoj obce, schváliť plán hospodárskeho – sociálneho rozvoja obce s miestnymi podnikateľmi a súčastne využiť všetky možné externé zdroje, ktoré sú k dispozícii, na skvalitnenie života všetkých občanov obce a najmä rekonštrukciou ciest, kultúrneho domu, verejných priestranstiev, organizovaním kultúrno – spoločenských akcií a podobne sústrediť sa na čerpanie zdrojov pred a hlavne po vstupe do EÚ v plánovacom období 2007 – 2013, ktorých bude extrémne veľa, ale úžitok z nich budú mať len tie obce, kde sú na to pripravení a budú vedieť s nimi narábať a čerpať. Na konci tohto volebného obdobia môžem skonštatovať, že som mohol byť aj väčší optimista, nakoľko väčšina plánov sa mi podarila zrealizovať, ale práce je stále veľa.

Boľkovce - Margita Sedliaková
Do funkcie som bola zvolená v prvých slobodných komunálnych voľbách v roku 1990. Občania našej obce mi dali dôveru, aby som spravovala obec, zabezpečovala jej rozvoj a starala sa o nich. Nechýbal mi elán ani chuť do práce. Viete, byť pri zrode obecnej samosprávy na Slovensku a vykonávať najvyššiu funkciu v obecnej samospráve 16 rokov považujem za veľkú česť a ďakujem všetkým tým, ktorí ma volili a štyri volebné obdobia mi v mojej veľmi náročnej funkcii aj pomáhali. Či sa mi moje predsavzatia splnili, jednoznačne neviem posúdiť. Veľa vecí sa mi podarilo urobiť, niečo nie. Môj osobný pocit je taký, že v tejto dobe plnej zmien, aj v samospráve, som viac urobiť nemohla. Každý sa ale na veci díva ináč a už len občania musia posúdiť, čo sa mi podarilo a čo nie. Každému sa môžem smelo pozrieť do očí, mne však niektorí nie. Som hrdá na svoju obec, na dosiahnuté výsledky, ale hlavne na jej občanov v obidvoch častiach obce, ktorým doslova slúžim. Takto to však musia robiť aj iní starostovia, pretože musíme riešiť veľmi veľa problémov. Naša obec sa rozvíja, pribúdajú novostavby, je záujem hlavne mladých ľudí z blízkeho okolia v nej žiť, čo považujem za dobré. Obec za môjho pôsobenia bola splynofikovaná, vybudovali sme vodovod, odôvodnenie povrchových vôd na novej ulici v obci, pomohli sme pri výstavbe rímskotolíckeho kostola a iné. Strašne veľa práce nás ešte čaká, Nemáme vybudovanú kanalizáciu ani ČOV, ani vlastnú budovu obecného úradu. S čím sa neviem zmieriť, je strašne veľa byrokracie, ktorá z nás, starostov, namiesto manažérov robí administratívnych pracovníkov. Trápi ma tiež naša mládež, kultúra v obci a zhoršujúce sa susedské a medziľudské vzťahy. Zdedili sme aj množstvo problémov s majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností na území obce, ktoré už mal dávno vysporiadať štát. Dúfam však, že naša obec sa zaradí medzi tie v Novohrade, kde sa problémy budú postupne odstraňovať a riešiť, a my, volení zástupcovia, budeme našim občanom zabezpečovať každodenný pokojný a bezproblémový život. Občania našej obce si však musia tiež vstúpiť do svedomia a začať sa viac zaujímať o veci verejné. Byť pri riešení náročných úloh obce, nápomocní aspoň dobrými návrhmi a nielen všetko kritizovať.

Rapovce - Ivan Eibner
Do funkcie starostu som išiel s veľkými plánmi. Obec bola zaostalá, zdevastovaná, bez vodovodu a kanalizácie, bez možnosti športového využitia, bez tradície a kultúry.
Podarilo sa nám v prvom rade obec zviditeľniť v rámci celého Slovenska, a to vydaním knihy autora Dr. Drenku a vrtom na teplú vodu, kde je vyhlásená verejná súťaž a s tým náväznosť na vybudovanie Thermalparku. Zrekonštruovali sme športový areál, nové bariery a lavičky na sedenie pre divákov, vybudovali sme dve ihriská na basketbal, volejbal, nohejbal a tenis. Vybudovali sme štyri kamenné erby. V okolí športového areálu sa vysadilo 60 túj a 60 briez. Zrekonštruovali sme obecný park, osadili sme 10 lavíc pre odpočinok občanom, vyčistili sme okolie cintorína a domu smútku od krovných náletov. Postavili sme v cintoríne nový plot a bránu. Vybudovali studňu a chodník k nej. Zrekonštruovali sme pomník v parku, položili sme nový asfaltový povrch, vybudovali odvodňovací kanál v Petőfiho ulici, doviedli sme vodu do obce a vybudovali 2000m vodovodu. Vykúpili sme pôdu pod čističku a Thermalpark v rozlohe 5ha. Budujeme odvodňovací rigol, chodník a asfaltový povrch na Štúrovej ulici. Zriadili a zariadili TELEDOM – informačné centrum v obci, urobili sme novú strechu na škôlke, vybavili sme základnú školu novými počítačmi, v škôlke novým zariadením a novým športovým náradím.
Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia na Obecnom úrade, zriadili kuchyňu, splynofikovali sálu v Kultúrnom dome. Zrekonštruovali sme strechu na Obecnom úrade, na sociálnom zariadení v športovom areáli.
Vybojovali sme postup do II. triedy v oblastnej súťaži vo futbale, zaviedli sme obecné slávnosti so športovou a kultúrnou účasťou.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 2. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 3. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 4. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách
 5. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 6. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom
 7. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší
 8. Novým prezidentom FSOK sa stal Miroslav Kot
 9. Najrýchlejší dopravný prostriedok je bicykel
 10. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave
 1. Štart sezóny F1 je za dverami
 2. Predajne Terno a KRAJ znižujú ceny desiatok produktov
 3. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie
 4. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 5. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 6. Hrdinovia bez potlesku
 7. Odvezte sa Ľadovým expresom spoznávať juh Slovenského raja
 8. Herec a dabér Pavel Soukup: můj test autokamery Mio MiVue 798
 9. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 10. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 1. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 23 931
 2. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 16 482
 3. Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY 11 110
 4. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 10 812
 5. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 10 647
 6. Južný Cyprus: skvelá dovolenka až do skorej jesene 10 624
 7. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie – vyhnite sa im 10 512
 8. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 9 696
 9. Predáva top mäso, varuje pred reťazcami, kvalitu hľadá na farme 9 264
 10. Pandémia odhalila, ako fungujú vysielače v krajine 9 131
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Rokovania o veľkosti bezzásahovej zóny v NP Muránska planina pokračujú

Predseda parlamentu Boris Kollár už nie je proti 50 percentnej bezzásahovej zóne.

Sprava predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) a minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský.

Tomášovský trávnik bude dejiskom futbalového turnaja

V sobotu sa na tamojšom ihrisku zídu štyri tímy dospelých. Zahrajú si aj mládežníci.

FK Slovan Tomášovce.

Cezhraničné stretnutie netradične na železničnej stanici v Tisovci

Podpísala sa pri ňom zmluva o spolupráci medzi susednými regiónmi.

Podpis zmluvy o spolupráci medzi župami sa udial na stanici v Tisovci v blízkosti parnej lokomotívy, ktorá pamätá ešte časy v spoločnom štáte.
MŠK Tisovec.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda pri Nitrici. Zahynul jeden človek

Tragickú dopravnú nehodu vyšetrujú policajti pri obci Nitrica. Pri zrážke kamióna s osobným autom zahynula jedna osoba. Cesta je momentálne uzavretá.

Z okna v nitrianskej nemocnici vyskočil pacient

Mladý muž ležal v chirurgickom pavilóne. Prípad preveruje polícia.

Už ste čítali?