Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Čo sa starostom dosiaľ podarilo?

Máme po „veľkých“ voľbách. Fungujú poslanci Vyššieho územného celku, aj jeho predseda. Minulý týždeň nám Róbert Fico predstavil novú vládu. Pomaly sa blížia komunálne voľby, pre nás radových občanov možno najdôležitejšie. Napriek horúčavám už aparáty poli

tických strán na dedinách premýšľajú, koho postaviť ako kandidáta. V kútiku duše sa nad tým, či už pri pive alebo na kúpalisku, zamyslí zrejme každý z nás. Možno práve nasledujúce odpovede súčasných starostov vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Postupne budeme na stránkach našich novín zverejňovať vyjadrenia všetkých súčasných starostov v regióne. Zároveň dávame priestor aj vám, milí čitatelia, aby ste v kupóne, ktorý je súčasťou tejto stránky, vyjadrili svoju sympatiu alebo naopak, nespokojnosť s prácou vášho starostu. Kupóny pošlite na adresu: Novohradské noviny, OD Prior, Novohradská 3, Lučenec.
Starostovia, ktorí do redakcie na nami položenú otázku „S akými predsavzatiami ste nastupovali do funkcie starostu a ktoré z nich sa vám podarilo splniť?“ svoje odpovede nepošlú, budú mať zverejnené len meno a názov obce, ktorú zastupujú. K ich činnosti sa tiež budete môcť vyjadriť.
Budiná – Milan Gábor
Pri nástupe do funkcie v roku 1986, ešte ako predseda MNV, mojou prvoradou úlohou bolo zrekonštruovať kultúrny dom, ako jediný stánok kultúry v obci, kde sa obyvatelia obce môžu stretávať pri vhodných príležitostiach. Myslím si, že túto úlohu som splnil, o čom svedčí stretávanie sa rodákov obce a rôzne kultúrne podujatia, ktoré sa tu organizujú. Známa oblastná súťaž heligonkárov, ktorú považujem za svoje dieťa, sa už stala tradíciou a tento rok oslávila trináste výročie. Po voľbách do orgánov samosprávy v roku 1990 som vychádzal zo skúseností nadobudnutých pri výkone predchádzajúcej funkcie predsedu MNV. Mojou základnou prioritou bolo za súčasného stavu financovania a rozpočtových možností obcí udržať bezporuchový výkon samosprávy funkcií obce a realizácia prenesených kompetencií zo štátu, najmä v oblasti školstva, sociálnych vecí a stavebného konania. V tomto smere sa mi tieto úlohy v priebehu rokov 1990 – 2006 podarilo plniť za pomoci poslancov obecného zastupiteľstva. V priebehu výkonu mojej funkcie na čele obce došlo k vybudovaniu miestneho vodovodu v časti obce Bukovinka, ktorá sa neskôr stala súčasťou obce Podkriváň. Novou dominantou obce sa stal dom smútku, ktorý bol v podmienkach obce lazníckeho charakteru veľmi potrebný a jeho výstavba a prevádzkovanie považujem za splnenie predsavzatia, ktoré som si pri výkone funkcie starostu stanovil. Nie som spokojný so stavom miestnych komunikácií, ktoré i napriek mojej snahe a snahe samosprávy obce v priebehu celého môjho funkčného obdobia, nie sú v stave, ktorý vzbudzuje spokojnosť. Tento nepriaznivý stav sa odvíja od finančných možností obce a podľa môjho názoru i od nesprávnej legislatívy v tejto oblasti. Za prehru považujem zrušenie materskej i základnej školy v obci, ktoré bolo nevyhnutne potrebné zrušiť v dôsledku nedostatku detí a školopovinných žiakov. Obec má bohaté možnosti na turistiku a zimné športy. Žiaľ, v minulom období i v súčasnosti nemá obec dostatok finančných prostriedkov na rozvoj v uvedených oblastiach. Myslím si, že moji nástupcovia budú v tejto oblasti konať, aby sa existujúci potenciál využil.

Skryť Vypnúť reklamu

Buzitka – Stanislav Jačmeník
Asi niet starostu, ktorý by nemal rád predsavzatia pri nástupe do tejto verejnej funkcie, no ich uskutočnenie mnohokrát závisí od viacerých faktorov, no najmä od toho, čo obec ako taká môže ovplyvniť alebo sama zabezpečiť. Prvoradou úlohou obecnej samosprávy, za ktorú je zodpovedný starosta je plniť jej základné funkcie, spravovať obecný majetok, vykonávať všetky jej zverené kompetencie tak originálne ako aj tie, ktoré na ňu postupne prenáša štát. Obyvatelia na vidieku sú nie menej nároční ako v mestách a preto základné potreby, ktoré zabezpečuje obecný úrad v podobe verejného osvetlenia, zvozu TKO, jeho separácie, či údržby miestnych komunikácií berú ako samozrejmosť, no je tu všeobecne známy problém a to je vybavenosť základnou infraštruktúrou, ktorá nie je skoro úplná ani v jednej obci. Práve od tejto vybavenosti závisí hodnotenie starostu, ako aj obecného zastupiteľstva, či táto vymoženosť je alebo nie je v tej ktorej obci. Verejným činiteľom som od roku 1986, teda piate volebné obdobie a preto, čo som v predchádzajúcom uviedol, je problematika, ktorá po zániku sociálneho systému, zostala na pleciach obcí vznikom samospráv a každý starosta si rieši túto situáciu tak, ako vie, nakoľko neexistuje po roku 1990 určitá koncepcia, ktorá by toto riešila. Vstupom do EÚ sa táto problematika prehĺbila o to viac, že infraštruktúra má byť v prvom rade dobudovaná do roku 2015 v obciach nad 2000 obyvateľov, čím sa problematika malých obcí v najbližšom období nebude riešiť tak, ako by si ich obyvatelia predstavovali. Obec Buzitka bola medzi prvými, ktorá sa splynofikovala ako aj osady pozdĺž štátnej cesty Krásna a Nový Sad, keďže plynovod v roku 1991 bol potiahnutý až po obec Veľké Dravce. Plynofikácia obce v tom období bola veľkým prínosom. Hneď bol splynofikovaný kultúrny dom, základná škola, dokončila sa rekonštrukcia priestorov obecného úradu a tiež obradnej miestnosti. Od tej doby slúži kultúrny dom po celý rok pre aktivity kultúrneho vyžitia, no najmä ochotníckemu krúžku Dubkáčik, ktorý tu nacvičuje svoje vystúpenia. V roku 1991 bol vybudovaný vodovod z Buzitky pozdĺž štátnej cesty III. triedy po obec Veľké Dravce. Žiaľ, až do dnešných dní sme museli čakať na vodný zdroj – prípoj odkúpeného vodovodu od obce Prša, ktorej výstavba vodovodu z križovatky v Kurtáni trvala takmer 15 rokov (tu je tá nekoncepcia zásobovania pitnou vodou, čo by mala byť vec vodární ako takých). Až v tomto období sa pripravuje projekt zásobovania pitnou vodou obcí Novohradu, kde je možné sa napojiť na vodný zdroj a v tejto súvislosti sa do tohto projektu dostala i obec Buzitka a jej osady. Keďže zásobovanie pitnou vodou nebolo riešiteľné, kým nebol vodný zdroj, obec Buzitka sa rozhodla v roku 1996 vybudovať kanalizáciu s čističkou odpadových vôd. Financovanie tak náročnej stavby, najmä v prípade takej malej obce akou je Buzitka, nebolo mysliteľné bez pomoci štátu, ktorý čiastočne financoval túto stavbu, no posledné roky enviromentálny fond zostal k našim žiadostiam hluchý i napriek tomu, že táto stavba je pred dokončením. Obec Buzitka dobudováva túto stavbu z vlastných zdrojov a podľa všetkého bude najmä ČOV môcť slúžiť na prečisťovanie splaškov priľahlým osadám, ale i okolitým obciam, ktoré v dohľadnej dobe z dôvodu finančnej náročnosti asi takéto zariadenia nebudú mať. V obci Buzitka sme zachovali základnú školu, materskú školu, školský klub detí, a to aj napriek snahe bývalého vedenia ministerstva školstva integrovať, teda nepriamo rušiť malotriedky ako aj nerentabilné materské školy, a to bez ohľadu na to, čo si verejnosť a najmä rodičia myslia. V roku 2005 bol obcou pripravený projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Tento projekt bol v termíne predložený na VÚC Banská Bystrica so všetkými náležitosťami. Jednalo sa o možnosť čerpania finančných prostriedkov z operačného systému programu EÚ základná infraštruktúra. Je anomáliou, že po predložení týchto žiadostí sa menia podmienky stanovené ministerstvom výstavby a verejných prác, ktoré tieto projekty financuje a už niet možností akejkoľvek nápravy predloženého projektu, keď sa podmienky menia tak, ako bolo uvedené. Konkrétne pri miestnych komunikáciách nebola podmienka vlastníctva, ale iba správy. Táto skutočnosť bola dôvodom neschválenia projektu, ale dostal sa do zásobníka projektov pre rok 2007 a po splnení uvedenej podmienky by mal byť tento projekt vyfinancovaný. Čo povedať na záver? Podmienky života v obci sa postupne vyrovnávajú s podmienkami v mestách, no najväčším problémom, ktorý nás trápi, je problematika zamestnanosti. Toho času vítame rozhodnutie VÚC Banská Bystrica, že akceptoval náš návrh, aby z areálu a priestorov bývalého SOUP Buzitka, bol rekonštrukciou zriadený domov dôchodcov, ktorý by kapacitne mohol slúžiť pre 200 dôchodcov na to odkázaných a vytvorilo by sa minimálne 80 pracovných miest pre jeho prevádzkovanie. Snahou obce ako aj mojou je získať do obce investora, ktorý by sa tu trvalo usadil, vytvoril pracovné miesta a tým zatraktívnil bývanie v našej obci.

Skryť Vypnúť reklamu

Šávoľ – Ladislav Palík
Po zvolení do funkcie za starostu obce Šávoľ už po štvrtýkrát som to považoval za veľkú česť a veľkú zodpovednosť voči občanom a voličom našej obce.
Mojim predsavzatím do nového volebného obdobia bolo pokračovať rozvojovom programe našej obce, kde prvoradou prioritou bolo zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu a opravu obecných ciest. Finančné prostriedky na túto akciu sme si pokúsili získať z európskych fondov, ktoré ponúkali na tieto akcie dostatočné finančné prostriedky a aj priateľné podmienky pre malé obce. Dali sme si vypracovať projekt na túto akciu, ktorý nám v prvom kole na VÚC aj schválili. Po druhom kole schvalovania náš projekt bol vyradený s odôvodnením, že projekt nespľňa požadované náležitosti. Bolo mi tažko pochopiť toto odôvodnenie, nakoľko vo fiľakovskom obvode šesť obcí obdržalo rovnaké vyhodnotenie. Je to pre mňa veľké sklamanie, nakoľko bolo veľa kritiky na využívanie európskych fondov na adresu obcí, kde obce sa málo zapájajú o získanie finančných podpôr z týchto fondov a keď si podajú žiadosť s projektom, tak im nevyhovejú.
V rozvojovom programe ako druhoradou úlohou bolo zabezpečiť štúdiu na chýbajúcu kanalizáciu obce. Štúdia bola vypracovaná na podmienky našej obce, ale aj tu najväčším nedostatkom je zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu takejto akcie.
Počas štvorročného volebného obdobia sa nám podarilo vykonať v našej obci veľa užitočnej a dobrej práce, a to najmä v oblasti školstva, kde v spolupráci s riaditeľkou ZŠ sme zrekonštruktovali telocvičňu, vonkajšiu fasádu budovy ZŠ a počas prázdnin chceme obnoviť sociálne zariadenia. V materskej škole sme previedli rekonštrukciu elektrického kúrenia na plynové, previedli sme rôzne menšie opravy budovy ako aj okolia materskej škôlky. Ďalej sme previedli úplnú opravu strechy obecného úradu ako aj vnútorných interiérov. Ďalej sa nám podarila rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome, ako aj rekonštrukcia veľkej sály kult. domu. Teraz prebieha akcia obnova a rekonštrukcia domu smútku, ktorá bude prevedená do konca volebného obdobia. Ako posledná akcia v tomto volebnom období je dohodnutá rekonštrukcia vstupovej štátnej cesty do obce, ktorá bude prevedená Slovenskou správou ciest v jesennom období.

Skryť Vypnúť reklamu

Prša – Mária Nagyová
Predstavy, plány, uskutočnenia sú spoločný cieľ! Toto bolo moje motto pri kandidovaní a nastúpení do funkcie starostky obce. Nemala som veľké plány, chcela som len, aby sme žili v lepšom a krajšom prostredí. Verejné priestranstvá s cintorínom boli veľmi zanedbané. Prvé mesiace vo funkcii starostky som venovala tejto problematike. Spolu s dlhodobo nezamestnanými sa nám podarilo vyčistiť verejné plochy. Potom nasledovali náročnejšie úlohy ako sfunkčniť mraziaci box v dome smútku, vyhotoviť erb obce s pečaťou a zástavou, vymeniť strechu na rímsko – katolíckom kostole a opraviť vonkajšie steny kostola. Napojiť OcÚ na verejný vodovod ..., heslovite tie boli najdôležitejšie úlohy, ktoré sa mi podarilo naplniť. Tu musím povedať, že za veľkej pomoci pána prednostu obvodného úradu Csúsza a podpredsedu vlády SR p. Csákyho, ktorým ešte raz touto cestou ďakujem. Samozrejme, plány mám aj do budúcnosti, ale dnes môžem povedať len toľko, že počkáme na komunálne voľby, ktoré nás čakajú v decembri. Ďalšie volebné obdobie tiež bude náročné, hlavne z toho dôvodu, že taká malá obec ako je naša, nikdy nebude mať dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie svojich plánov. Musíme riešiť aj nepredvídané udalosti, ako povodeň, ktorá nás zastihla v posledných júnových dňoch. Prežívame ťažké chvíle, ale myslím si, že za pomoci občanov, kolegov a známych, ktorí nás podporujú, zvládneme aj to najhoršie.

Šurice – Ján Mag
Poas môjho starostovania v Šuriciach som si stanovil vea predsavzatí, z ktorých sa mi mnohé podarilo zrealizova. Spomeniem aspo niektoré:
- ukončiť úplnú plynofikáciu obce II. etapa v rozpočtovej hodnote cca 8 miliónov korún, ukončené vo februári 2004, kompletne odovzdané a skolaudované – predsavzatie splnené
- do konca volebného obdobia ukončiť vodovod Šurice I. etapa, kolaudácia plánovaná a august 2006 – prestavané 13,5 miliónov korún
- zrekonštruovať a sfunkčniť vodný zdroj v hodnote 1,5 milióna korún – splnené
- vybudovať v obci zosilovač ORANGE – splnené v rozpočtovej hodnote 10 miliónov korún – funkčné od mája 2005
- založenie nového cintorína – vybudovať chodníky a rekonštrukcia Domu smútku v hodnote 250-tisíc korún z rozpočtu obce – do konca septembra 2006 sa zrealizuje
- rozšíriť program obecnej káblovej televízie z 12 na 13 programov – splnené
- zrekonštruovať sociálne zariadenie v miestnom kultúrnom dome z rozpočtu obce v hodnote 100-tisíc korún – splnené
- vybudovať sociálne zariadenie v klube dôchodcov z rozpočtu obce v hodnote 150-tisíc korún do konca kalendárneho roka – splnené
- odstrániť havarijný stav – vodovod v ZŠ v hodnote cca 50-tisíc korún – splnené
- vybudovať zvodný járok dažďovej vody na hornom konci obce v dĺžke 80 bm – splnené
- v rámci aktivačnej činnosti zamestnať 18 – 20 ľudí – splnené
- zaviesť zber separovaného odpadu v obci – splnené
- začať s pozemkovými úpravami v k. ú. Obce Šurice – prebieha 2. rok
- dať vyhotoviť územný plán obce – do tohto termínu na 50 perecent splnené
- splynofikovať obecný úrad, kultúrny dom, ZŠ a MŠ Šurice, klub dôchodcov, učiteľský byt – splnené
- zabudovať nový telefónny kábel v dĺžke cca 900 bm – nesplnené (neochota Telekomunikácií v Lučenci i napriek tomu, že v obci je telekomunikačná sieť v dezolátnom stave.
Z uvedeného vyplýva, že predsavzatia sú na 95 percent splnené. Sú ambície a pripravené projekty na ďalšie zveľaďovanie obce. Zveľaďovanie obce v prípade zvolenia do funkcie starostu aj na ďalšie funkčné obdobie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 2. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 3. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 5. Hygge ako životný štýl
 6. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 7. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 8. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 9. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 41 781
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 39 571
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 124
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 699
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 105
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 083
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 440
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 259
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 118
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 008
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Celoplošné testovanie.

V meste je ľuďom k dispozícii 11 odberových miest.

1 h
Testovanie vo Fiľakove - čakanie na výsledok testu.

Dnes (24. 1.) do 14.00 hod. zaznamenali vo Fiľakove len štyri testy s pozitívnym výsledkom.

1 h
:
Lyžiarsky vlek pri dedinke Krokava v Rimavskosobotskom okrese, ktorý je zhruba osem rokov mimo prevádzky, by vďaka novým majiteľom mohol byť znova sprevádzkovaný.

Plánujú urobiť aj umelé zasnežovanie.

1 h
Testovanie v Lučenci.

Aktuálne je v centre Novohradu v prevádzke všetkých 16 odberových miest. Posledné odbery budú v nedeľu 24. 1. vykonané o 19.44 hod.

2 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23 h

Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie.

23 h

Policajné sirény vystrašili Dolnokubínčanov i vodičov na ceste Brestovou.

23. jan

Už ste čítali?