Nedeľa, 26. jún, 2022 | Meniny má Adriána

Čo sa starostom dosiaľ podarilo?

Máme po „veľkých“ voľbách. Fungujú poslanci Vyššieho územného celku, aj jeho predseda. Minulý týždeň nám Róbert Fico predstavil novú vládu. Pomaly sa blížia komunálne voľby, pre nás radových občanov možno najdôležitejšie. Napriek horúčavám už aparáty poli

tických strán na dedinách premýšľajú, koho postaviť ako kandidáta. V kútiku duše sa nad tým, či už pri pive alebo na kúpalisku, zamyslí zrejme každý z nás. Možno práve nasledujúce odpovede súčasných starostov vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Postupne budeme na stránkach našich novín zverejňovať vyjadrenia všetkých súčasných starostov v regióne. Zároveň dávame priestor aj vám, milí čitatelia, aby ste v kupóne, ktorý je súčasťou tejto stránky, vyjadrili svoju sympatiu alebo naopak, nespokojnosť s prácou vášho starostu. Kupóny pošlite na adresu: Novohradské noviny, OD Prior, Novohradská 3, Lučenec.
Starostovia, ktorí do redakcie na nami položenú otázku „S akými predsavzatiami ste nastupovali do funkcie starostu a ktoré z nich sa vám podarilo splniť?“ svoje odpovede nepošlú, budú mať zverejnené len meno a názov obce, ktorú zastupujú. K ich činnosti sa tiež budete môcť vyjadriť.
Starostka obce Belina – Zuzana Antaličová
Na obecnom úrade pracujem od roku 1971. Náročné úlohy, ktoré ma čakali po nástupe do funkcie starostky obce, mi boli známe a blízke. Začali sme s opravou strechy domu smútku, vyčistením priestranstiev cintorína a okolia kostola, ktoré boli zanedbanom a schátralom stave. Vybudovali sme II. etapu plynofikácie, zahusťovaciu trafostanicu a tým sa poskytla možnosť napojenia domácností na plynové a elektrické vykurovanie. Budovy v správe obce ako kultúrny dom, základná škola s materskou školou, boli tiež splynofikované. Pred kultúrnym domom bol umiestnený telefónny automat. Bola obnovená spoločenská a kultúrna činnosť spoločenských organizácií, ako aj dobrovoľného požiarneho zboru. Z fondu Phare bolo vytvorené komunitné vzdelávacie centrum, úlohou ktorého je efektívne využívanie voľného času. V súčasnosti cez Fond sociálneho rozvoja riešime pomocou komunitného sociálneho pracovníka a dvoch asistentov každodenné problémy sociálne a inak odkázaných obyvateľov. Popri ich činnosti, hlavne počas obdobia letných prázdnin, deti školského veku majú možnosť rôznych športových aktivít. V roku 2005 bol obcou pripravený projekt pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“. Tento projekt bol v termíne predložený na VÚC so všetkými náležitosťami. Dostal sa do druhého kola, z ktorého bez udania dôvodov bol vyradený a zamietnutý. Som z toho veľmi sklamaná. Dokončili sme výstavbu vodovodu, kanalizácie a ČOV. Teraz riešime napojenie vodovodu na vodojem v susednej obci, ako aj zmluvné vzťahy s prevádzkovateľom. Do konca volebného obdobia plánujeme rekonštrukciu a opravu strechy kultúrneho domu, ako aj vnútorné opravy miestností. Pre mládež je potrebné dobudovať športové ihrisko, hľadať riešenie a možnosti na športový, telesný vývoj a kultúru. Podporujeme všetky aktivity, ktoré slúžia pre blaho miestnych občanov.

SkryťVypnúť reklamu

Starosta obce Divín - Ján Koza
Do svojho štvrtého volebného obdobia vo funkcii starostu obce Divín som nastupoval s ambíciou v čo najkratšom čase ukončiť dobudovanie inžinierskych sietí ako nevyhnutnej základne pre naštartovanie ďalšieho rozvoja obce, ktorý je obsahovo spracovaný v Územnom pláne Sídelného útvaru Divín vypracovaného v roku 1999-2000 a schváleného v roku 2001. V zmysle schválenej ÚPD som vypracoval základné priority rozvoja obce DIVÍN, ktoré nám po schválení obecným zastupiteľstvom slúžia ako harmonogram prípravy a realizácie rozvojových programov obce. Vo volebnom období r. 2002-2006 sme vypracovali 15 projektových žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozvojové programy obce, ktoré boli predložené či už dobiehajúcim štátnym fondom, ako aj štrukturálnym fondom Európskej únie. Za najväčší úspech osobne považujem poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠFEU vo výške 35 408 627,- Sk na dobudovanie splaškovej kanalizácie, výstavba ktorej bude realizovaná v mesiacoch júl/2006 – máj /2007. Obec Divín prispieva na jej dostavbu sumou 2 000 000,- Sk. Po zamietnutí našej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie projektových dokumentácií sme sa rozhodli nestrácať čas a po úspešnom absolvovaní verejného obstarávania sme objednali vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie na dva najväčšie rozvojové zámery obce, a to „KOMPLEXNÉ DOBUDOVANIE REKREAČNEJ OBLASTI DIVÍN PRI VN RUŽINÁ„ a „REKONŠTRUKCIA A OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KAŠTIEĽ DIVÍN“. Náklady na obstaranie projektových dokumentácií vrátane výkupu pozemkov v lokalite Jánošov kút pri VN RUŽINÁ budú vyfinancované z rozpočtu obce vo výške 10 mil. Sk. V roku 2006 budú dopracované projekty pre vydanie stavebného povolenia na obidva rozvojové zámery. Po vydaní príslušných povolení na výstavbu obce sa už v roku 2007 bude uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU na realizáciu týchto rozvojových programov. Dňa 29.6.2005 sme na Banskobystrickom samosprávnom kraji predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU na realizáciu rozvojového zámeru „KÚPEĽNÁ PROMENÁDA I. a II. ETAPA a REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ“, ktorý rieši výstavbu chodníka medzi námestím obce a vstupom do rekreačnej oblasti s výstavbou verejného osvetlenia, ako aj rekonštrukciu miestnych komunikácií na Ul. Švermova, Lazná, B.S. Timravy, Nálepkova, Fučíkova a Sládkovičova, kde finančné náklady na projekt predstavujú čiastku 18 575 497,- Sk. Listom ministerstva výstavby zo dňa 5. júna 2006 nám bolo oznámené, že naša žiadosť nebola schválená. Podobne sme dopadli aj so žiadosťou na REKONŠTRUKCIU 8.tr. ZŠ Divín – stará budova. Snáď nás môže aspoň čiastočne uspokojiť oznámenie ministerstva výstavby o zaradení obidvoch žiadostí do zásobníka projektov pre nasledujúce programovacie obdobie rokov 2007-2013, kde sa predpokladá možnosť finančne podporiť žiadosti na začiatku tohto programovacieho obdobia , nakoľko prešli všetkými fázami hodnotenia a splnili predpísané kritériá. V rámci programu – „PRÍPRAVA PROJEKTOV PRE ZABEZPEČENIE OBNOVY A VYUŽITIA KULTÚRNO-HISTORICKÉHO KOMPLEXU OBCE DIVÍN A ROZVOJA ŠKOLSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ bola vypracovaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 2 859 097,- Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu amfiteátra, 9. tr. ZŠ – nová budova, telocvične a sprístupnenie hradu s úpravou jeho okolia so zriadením oddychovej zóny v panskej záhrade, ktorá bola doručená Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 23.8.2005. Dňa 9.1.2006 sme obdržali vyrozumenie o neudelení grantu. Z Fondu sociálneho rozvoja obdržala naša obec finančný príspevok vo výške 631 585,- Sk na projekt „DOBUDOVANIE PARKU V OBCI DIVÍN AKO CENTRA ODDYCHU ZÁBAVY A ŠPORTU“ ktorý bol určený len na obstaranie materiálu. Práce boli zrealizované vlastnými pracovníkmi resp. cez verejno-prospešné práce. Na realizáciu tohto projektu prispela obec finančnou čiastkou vo výške 133 000,- Sk. Na vybavenie rekreačného strediska pri VN Ružiná športovým zariadením – nákup vodných bicyklov a drevenej parkovej architektúry sme získali grant vo výške 288 000,- Sk. s príspevkom obce do projektu vo výške 130 000,- Sk. Na modernizáciu športového areálu FC SLOVAN DIVÍN boli poskytnuté dotácie z Krajského športového centra v celkovej výške 240 000,- Sk, v rámci ktorých bolo zriadené nové plynové vykurovanie tribúny s ohrevom teplej vody, obklady a dlažby sociálnych a hygienických zariadení s dodávkou a montážou zariaďovacích predmetov, ako aj dodávka a montáž kompletného zavlažovacieho systému ihriska. Dňa 25.11. 2004 sme predložili žiadosť na Slovenský futbalový zväz Bratislava na výstavbu futbalového mini ihriska s umelou trávou, mantinelmi a umelým osvetlením. Žiadosť je zaregistrovaná pod príslušným poradovým číslom. Jedná sa o dodávku a montáž, ktorej rozpočtové náklady predstavujú cca 1 200 000,- Sk, pričom 20 % nákladov musí mať zabezpečených žiadateľ. V súčasnosti sme cestou KŠU Banská Bystrica predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na riešenie havarijných situácií na ministerstvo školstva na prestrešenie budovy novej ZŠ vrátane telocvične a pripravujeme projekt vrátane zateplenia budov ako aj vnútorných úprav a opráv celej školskej infraštruktúry v obci. Na staršej budove ZŠ v súčasnosti zabezpečujeme výmenu strešnej krytiny, ako aj výmenu odkvapov a zriadenie nových bleskozvodov v celkovej výške rozpočtových nákladov 700 000,- Sk. V roku 2005 sme zrealizovali práce na novej plynoinštalácii vrátane podlahového kúrenia ako aj modernizácii vnútorných úprav obecnej knižnice a ostatných priestorov kultúrneho domu v celkovej výške 505 000,- Sk. Finančným nákladom 259 000,- Sk bolo zriadené plynové kúrenie a vnútorné úpravy klubu dôchodcov. Po vykonaných úpravách a modernizácii vnútorných priestorov obvodného zdravotného strediska a materskej škôlky sme v roku 2005 zabezpečili pokládku novej strešnej krytiny na obidvoch objektoch. V súčasnosti zabezpečujeme dodávku a montáž drevenej parkovej architektúry na nádvorí materskej škôlky, ako aj dodávku a montáž nových zariaďovacích predmetov do školskej kuchyne s jedálňou. Po postupnom ukončení už rozpracovanej predprojektovej a projektovej prípravy na rozvojové programy obce a dovybavení všetkých zariadení v správe obce zahájime prípravu na realizáciu ďalších rozvojových programov obce, ktorými sú
„ARCHITEKTONICKÁ ÚPRAVA NÁMESTIA, „VÝSTAVBA POLYFUNKČNÉHO DOMU V CENTRE OBCE“, ako aj výstavba REHABILITAČNÉHO A RELAXAČNÉHO CENTRA PRI ŠPORTOVOM AREÁLI S REKONŠTRUKCIOU TURISTICKEJ UBYTOVNE. Za vynaložené úsilie a dobrú spoluprácu pri napĺňaní rozvojových zámerov obce ďakujem všetkým pracovníkom obce, občianskym združeniam a spoluobčanom.

SkryťVypnúť reklamu

Starosta Točnice - Igor Paučo
Do funkcie starostu som išiel najmä s predsavzatím zaviesť separovaný zber komunálneho odpadu, ktorý by nahradil veľkoobjemové kontajnery na verejných priestranstvách, do ktorých sa nahádzalo všetko, čo bolo v dome nepotrebné. Tento separovaný zber sa presadil a občania disciplinovane do osobitných vriec zbierajú plasty, papier a v určené dni je zabezpečený odvoz kovového odpadu. Biologický odpad sa zbiera osobitne a kompostuje sa v obecnej kompostárni. Za pochopenie a realizáciu tohto zámeru patrí občanom vďaka. Druhým predsavzatím bolo byť každodenne k dispozícii občanom, nielen dvakrát týždenne po dve hodiny, ako to bolo predtým. Dnes môžu občania prísť na obecný úrad každý deň a v naliehavých prípadoch je možné riešiť ich požiadavky aj mimo úradné hodiny. Zlepšila sa práca s mládežou. Založil sa futbalový klub OFK Točnica a hasičský zbor DHZ Točnica, ktorí úspešne reprezentujú našu obec. V obidvoch činnostiach našla mládež sebarealizáciu.

SkryťVypnúť reklamu

Starosta obce Ružiná - Ivan Kliment
Po nástupe do funkcie starostu obce a zmapovaní stavu technickej infraštruktúry sme si s poslancami obecného zastupiteľstva určili priority a postupnosti ich realizovania. Najnaliehavešie sa nám javilo vystavať dom smútku, čo sa nám aj podarilo. Stavali sme ho svojpomocne s veľkou účasťou ochotných občanov. Na rad prišla výstavba kanalizácie, ktorá si vyžadovala veľké sumy investičných prostriedkov- takmer 12 mil. Sk. S pomocou Štátneho fondu životného prostredia a úverovým zaťažením sme aj túto akciu ukončili a odovzdali do užívania Stvak-u Lučenec. Po dlhých prieťahoch u plynárov sa nám predsa len podarilo priviesť plyn aj do našej obce, vrátane rozvodov po celej obci. Bohužiaľ, dnes sa občania musia zabezpečovať inými zdrojmi tepla, pretože cena plynu je pre mnohých neúnosným bremenom. Obecné budovy ako kultúrny dom, materská či základná škola sú tiež splynofikované. Miestne komunikácie boli vždy boľavým miestom. Po výstavbe už spomínaných podzemných sietí boli niektoré ulice v dezolátnom stave. Podarilo sa nám časť z nich zrekonštruovať: Cintorínsku ulicu a k nej príľahlé v celkovom náklade 4 mil. Sk. Veríme, že aj ostatné ulice, ktoré to najviac potrebujú, sa nám podarí zrekonštruovať aj s pomocou eurofondov. Za celé obdobie som sa snažil aj o to, aby do našej obce bol privedený verejný vodovod z HLF. To sa nepodarilo uskutočniť napriek tomu, že bývalým Stredoslovenským vodárňam bolo na túto akciu vydané už aj stavebné povolenie. A tak obec prekonáva každoročne obavy z nedostatku pitnej vody, hlavne v období letných suchôt, pretože pramene, z ktorých vodu odoberáme, sú v týchto obdobiach veľmi slabé. Zostáva nám len dúfať, že aj tu v budúcich rokoch pomôžu prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 2. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 4. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
 7. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
 8. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete
 1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
 2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
 3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
 4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
 5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
 8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 557
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 814
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 7 375
 4. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 944
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 849
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 2 755
 7. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 2 568
 8. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 1 979

Blogy SME

 1. Irena Šimuneková: Rozhľadne Poľana a Žalostina.
 2. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Morálna dilema: Drogy, prostitúcia a surogačné materstvo. Zdaniť a legalizovať alebo zachovať status quo?
 3. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Slané parené i smažené osie hniezda
 4. Štefan Vidlár: Nedeľné minizamyslenie sa
 5. Jakub Konečný: Štát chce od decembra vrátiť železničnú dopravu o veľký krok späť
 6. Ján Škerko: Putin to povedal jasne, správy z frontu
 7. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 8. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 794
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 230
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 785
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 886
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 814
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 618
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 681
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 3 310
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Vítanie leta v Cinobani prinieslo zábavu pri známych hitoch z 90. rokov minulého storočia.

Program podujatia bol pripravený pre všetky vekové kategórie.


5 h
Priemyselný park v Utekáči vznikol na mieste niekdajšej sklárne.

Investor, ktorý prejavil záujem podnikať v hladovej doline, má objednávky na roky dopredu.


24. jún
Ilustračná fotografia.

Na konci podujatia sa rozhoria aj Jánske vatry.


(rv) 24. jún
Pátracia akcia v okolí Látok mala šťastný komiec.

Konala sa v okolí Látok za účasti viacerých zložiek.


24. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Majiteľ pozemku vyčíslil škodu na asi 6-tisíc eur.


12 h

Ľuboš odišiel v stredu, v piatok ohlásili jeho nezvestnosť.


25. jún

Roman Hanajík poukazoval na hoaxy vo videách Igora Bukovského.


25. jún

Dokopy 25 rokov hral v štyroch veľmi populárnych kapelách.


Lajos Telek 21. jún

Blogy SME

 1. Irena Šimuneková: Rozhľadne Poľana a Žalostina.
 2. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Morálna dilema: Drogy, prostitúcia a surogačné materstvo. Zdaniť a legalizovať alebo zachovať status quo?
 3. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Slané parené i smažené osie hniezda
 4. Štefan Vidlár: Nedeľné minizamyslenie sa
 5. Jakub Konečný: Štát chce od decembra vrátiť železničnú dopravu o veľký krok späť
 6. Ján Škerko: Putin to povedal jasne, správy z frontu
 7. Rastislav Profant: Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane
 8. Elena Antalová: Vďaka za zákaz interrupcií, Američania
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 9 794
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 230
 3. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 785
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 886
 5. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 814
 6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 618
 7. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 4 681
 8. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 3 310
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu