Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

Čo sa starostom dosiaľ podarilo?

Máme po „veľkých“ voľbách. Fungujú poslanci Vyššieho územného celku, aj jeho predseda. Róbert Fico nám predstavil novú vládu. Pomaly sa blížia komunálne voľby, pre nás radových občanov možno najdôležitejšie. Napriek horúčavám už aparáty politických strán

na dedinách premýšľajú, koho postaviť ako kandidáta. V kútiku duše sa nad tým, či už pri pive alebo na kúpalisku, zamyslí zrejme každý z nás. Možno práve nasledujúce odpovede súčasných starostov vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Postupne budeme na stránkach našich novín zverejňovať vyjadrenia všetkých súčasných starostov v regióne. Zároveň dávame priestor aj vám, milí čitatelia, aby ste v kupóne, ktorý je súčasťou tejto stránky, vyjadrili svoju sympatiu alebo naopak, nespokojnosť s prácou vášho starostu. Kupóny pošlite na adresu: Novohradské noviny, OD Prior, Novohradská 3, Lučenec.
Starostovia, ktorí do redakcie na nami položenú otázku „S akými predsavzatiami ste nastupovali do funkcie starostu a ktoré z nich sa vám podarilo splniť?“ svoje odpovede nepošlú, budú mať zverejnené len meno a názov obce, ktorú zastupujú. K ich činnosti sa tiež budete môcť vyjadriť.
Starosta obce Radzovce - Péter Gyorgy
Ako starosta obce Radzovce som si stanovil za hlavný cieľ mojej práce všeobecný a mnohostranný rozvoj našej obce. Vychádzajúc z tohto cieľa, mojím volebným programom bol zámer, ktorý mal dosah na všetky časti života obce. So zámerom sa stotožnilo aj obecné zastupiteľstvo, a spoločným úsilím, podľa aktuálnych možností, sa tento zámer darí plniť. Hlavnými piliermi môjho programu boli, samozrejme okrem investičného rozvoja, zabezpečenie:
- efektívneho fungovania inštitúcií a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (Základná škola s materskou školou, Miestne kultúrne stredisko, Obecný športový klub, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub dôchodcov, Obecná knižnica)
- služieb na vysokej úrovni (lekárska starostlivosť a lekáreň v budovách obce, bezplatný prístup k internetu, káblová televízia, zber TKO, separovaný zber, verejné osvetlenie, miestny rozhlas, čistenie a údržba verejných priestranstiev)
- sociálnej starostlivosti (opatrovateľská služba, realizácia národného projektu č. V -organizovanie aktivačných prác, absolventská prax a jednorázová sociálna výpomoc odkázaným)
- úzkej spolupráce so združeniami a organizáciami tretieho sektoru pôsobiacimi v obci (občianske združenia, záujmové združenia).
Samozrejme, najväčší dôraz je na investičnom rozvoji, ktorý delíme na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé zámery a v rámci tohto, na akcie s nižším rozpočtom a rekonštrukčné práce, na akcie s charakterom základnej infraštruktúry a na akcie regionálneho charakteru. Priority a možnosti daného roka určuje rozpočet, ktorého konečnú podobu dotvárajú úspešné projekty podané obcou. Úspešnosť hospodárenia potvrdzuje aj fakt, že napr. v tomto roku je rozpracovaných, alebo už dokončených viac ako desať investícií.
Novým, ale veľmi dôležitým a náročným prvkom v našej činnosti je regionálna a cezhraničná spolupráca. Prvými výsledkami našej činnosti v rámci mikroregionálneho združenia obcí je úspešný projekt internetizácie mikroregiónu Obručná a projekt v rámci cezhraničnej spolupráce rozvojový zámer Novohradský Geopark. Do plánovacieho obdobia 2007-2013 máme rozpracované ďalšie projekty na rozvoj základnej infraštruktúry, sociálneho zabezpečenia, školstva a turistického ruchu obce a aj regiónu, ktoré budú, dúfajme, aspoň také úspešné ako doterajšie projekty.

Skryť Vypnúť reklamu

Starosta obce Trenč - Tibor Ottmár
Skôr, ako začnem odpovedať na otázku, s akými predsavzatiami som nastupoval do funkcie starostu a ktoré sa mi podarilo naplniť, musím podať čitateľom informáciu o tom, v akom stave bola obec, keď som nastúpil v roku 1990. Trenč bola už od svojho vzniku nádherná dedinka. Žiaľ, v jej rozvoji bránili rôzne vonkajšie vplyvy. Vo vývoji obce boli viaceré kritické obdobia. Z nich najhoršie sa prejavili v roku 1962 a 1970. V roku 1962 vyslovil československý štát zákaz výstavby rodinných domov. Od tohto roku sa začali naši rodáci sťahovať do okolitých dedín ako aj do mesta Lučenec. Od roku 1962 až do toho času sa nepostavil ani jeden rodinný dom. V roku 1970 stratila dedina samostatnosť. Trvalo to až do roku 1990, teda 20 rokov. Počas tohto obdobia sa naša obec vôbec nerozvíjala. Aj to, čo bolo vybudované, schátralo. V dedine zanikli MNV, JRD, ZŠ, čiže, ostali sme aj bez učiteľa. Po slobodných voľbách v novembri 1990, spolu s deviatimi poslancami obecného zastupiteľstva, sa vypracoval plán obnovy dediny a obecných stavieb. Obnovili sme budovu bývalého MNV, do ktorej už boli nasťahované myši a lastovičky. Sedem mesiacov som úradoval vo svojom rodinnom dome. Opravili sme vonkajšiu fasádu kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice. V roku 1994, po druhých voľbách, sme začali opäť v obci stavať. Vybudovali sme Dom smútku, obnovili všetky verejné studne v našej dedine. Novým asfaltovým poťahom sme obnovili obecné cesty. Vybudovali sme elektrickú prípojku k domu smútku. Po roku 1998 sme vybudovali park oddychu pre deti a mládež s hojdačkami a stolnotenisovým stolom. Previedli sme generálnu opravu vonkajšej fasády nášho kostola a kaplnky. Znova sme otvorili základnú školu v našej obci s vyučovacím jazykom slovenským, ročník 1. – 4. V terajšej dobe máme základnú školu s troma triedami. Našu školu navštevuje 34 žiakov. Počas prázdnin sme vymaľovali jednu triedu a zabezpečili okná s mrežami, lebo už aj do tejto triedy sa nám vlámali. Obec sa už niekoľko rokov uchádzala o finančné prostriedky z fondu Phare na vybudovanie vodovodu a kanalizácie. Uchádzala sa úspešne. V roku 2002 sme dostali z tohto fondu financie na „Podporu vybudovania infraštruktúry pre rómske osady“. Jednalo sa o vodovod, kanalizáciu a ČOV. Akcia bola úspešná a stavba bola ukončená. Máme vlastné studne a vlastnú vodu. Stavba ale nie je skolaudovaná, a to z finančných dôvodov. Obec nevlastní finančné prostriedky na zabezpečenie kolaudácie. Trikrát sme požiadali Úrad vlády SR, osobne splnomocnenkyňu vlády p. PhDr. Orgovánovú, aby nám poskytla potrebné finančné prostriedky, ale nevyhovela nám. V tomto roku sme previedli výmenu svietidiel verejného osvetlenia v obci pri hlavnej ceste v počte 18 kusov. Keď som bol zvolený za starostu obce v roku 1990 a zložil som sľub starostu obce, začal som svoju prácu vykonávať tak, ako to robím aj podnes. V duchu myšlienky veľkého spisovateľa Imricha Madácha: „Riekol som: Bojuj človeče a ver!“ Nepísaný zákon hovorí, že keď sú voliči a obyvatelia obce spokojní, šťastný je aj starosta, a to aj napriek tomu, že sa medzi obyvateľmi dediny nájdu aj takí, ktorí ho nemajú radi.

Skryť Vypnúť reklamu

Starosta obce Ľuboreč - Ferdinand Ožvoldík
Do funkcie starostu som nastupoval s vedomím plnej zodpovednosti za celú obec a jej obyvateľov. Snažím sa plniť predsavzatia ako budovanie, zveľaďovanie, skrášľovanie obce, ako i pomoc občanom pri riešení ich každodenných potrieb a problémov. Prichádza obdobie, keď sa musíme pozrieť za seba do histórie, aký kus cesty sme prešli a čo na tejto ceste po nás zostalo, nakoľko história je zdrojom poznania ako aj poučenia. Z mojich predsavzatí po nástupe do funkcie starostu obce vyšla na povrch stará pravda, že každému sa vyhovieť nedá, ale aj napriek tomu v spolupráci s poslancami obce a občanmi sme sa pustili do práce, a ako akútne sme začali riešiť rekonštrukciu obecných miestnych komunikácií a ako prvú miestnu komunikáciu do cintorína, a potom nasledovala komunikácia od kostola po most, komunikácia celou Hornou ulicou, ku kostolu k pálenici, od domu č. 140 po dom č. 144, od hlavnej cesty po dom č. 106, všetko s položením nového asfaltového koberca v dĺžke asi 1,5 km, čo je 95% miestnych komunikácií. Ďalej sa nám podarilo zrealizovať kanalizáciu na dažďovú vodu položením kanalizačných rúr, kde sa odstránilo dlhoročné zatápanie pivníc rodinných domov občanov. Vybudovali sme pešie chodníky s asfaltovým povrchom v dĺžke zhruba 870 metrov, parkovisko pri cintoríne, oplotenie cintorína, vymenili sme telesá verejného osvetlenia a jeho rozšírenie k bytovkám za nové úsporné svietidlá v celej obci, rozšírili obecný rozhlas k bytovkám, opravili fasády a urobili stavebné úpravy časti interiéru a exteriéru Kultúrneho domu s vyasfaltovaním a obrubami nádvoria Obecného úradu. Vybavilo a zrealizovalo sa skruhovanie elektrickej siete v obci spolu s výmenou v časti ulíc za nové elektrické stĺpy a vodiče s dvomi transformátormi, čím sa na sto percent zlepšilo napätie v sieti. Previedli sme rozsiahlejšiu opravu budovy bývalej Materskej školy v majetku obce, kde v súčasnosti v jednej časti budovy zriaďujeme pamätnú izbu štúrovského básnika Daniela Maróthyho a spisovateľky Eleny Maróthy Šoltésovej a v druhej časti budovy sa zriaďuje múzeum miestnych dejín, ktoré otvoríme 23. septembra 2006 s kultúrnym programom, občerstvením, súťažami pre deti a dospelých. Ďalej sme zrekonštruovali budovu bývalého Obecného úradu, kde je v súčasnosti zriadený hostinec. Po obci sme rozmiestnili smetné koše, ktoré tiež prispeli k udržiavaniu čistoty na uliciach. Pre potreby obce sme zakúpili kolesový traktor, ktorý nám ročne ušetrí pri vyorávaní a posype miestnych komunikácií v zimnom období nemalé finančné prostriedky. Nakoľko futbalové ihrisko máme, plánujeme vybudovať pre deti detské ihrisko. V obci sa nám nepodarilo zrealizovať a zaradiť do stavby plynofikáciu obce ani po viacerých podaných žiadostiach a osobných návštevách plynárenských podnikov. Ako sa vyjadril jeden nemenovaný pracovník, návratnosť vložených investícií pre plynofikáciu obce by sa nevrátili ani za 150 rokov. V roku 2004 sme vydali dve knihy Monografie obce Ľuboreč, textovú a obrazovú časť, ktorou sme zviditeľnili našu obec a navyše zvyky. Naša obec by potrebovala vybudovať čističku odpadových vôd spolu s odkanalizovaním obce už i preto, že každoročne evidujeme väčšiu návštevnosť ľuborečskej vodnej nádrže, avšak v terajšej dobe nemáme šancu, nakoľko tieto stavby sa prevádzajú len pre obce nad 2000 obyvateľov. V súčasnosti máme vydané stavebné povolenie na realizáciu stavby vodovodu v obci Ľuboreč v rámci projektu „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“ ako jediná obec v lučeneckom okrese, kde rozvod vody v obci je rozpočtovaný v sume 12 miliónov korún s financovaním z predvstupového Európskeho fondu ISPA, Slovenskej republiky a Vodárenskej spoločnosti. Predpoklad začatia tejto stavby je koncom roka 2006.

Skryť Vypnúť reklamu


Starosta obce Biskupice - Alexander Bacskai
Dňom 1.1.1991 sme začali písať „novodobú“ históriu našej obce. Týmto dňom sme sa osamostatnili od mesta Fiľakovo po 23 rokoch spoločnej existencie. Bol to veľmi ťažký začiatok, veď sme doslova a do písmena začínali od nuly. Popri veľkých plánoch v prvých rokoch sme najprv museli zriadiť a budovať obecný úrad a zabezpečiť každodenný chod obce. Až potom prišli na rad rozvojové plány, pretože obec bola úplne bez základnej infraštruktúry k IBV, na ulici Adyho nebola vybudovaná prístupová cesta v dĺžke cca 220 metrov. Táto sa vybudovala už v roku 1992; verejná plocha pred kultúrnym domom, ktorá bola nespevnená, dostala asfaltový povrch. Opravila sa celá strecha na kultúrnom dome v rokoch 1996 – 1997 sa celá obec splynofikovala. V ďalších rokoch sa splynofikovala kotolňa kultúrneho domu, jeho kuchyňa vrátane zmodernizovania jej zariadenia. Verejný vodovod v obci sme budovali v rámci I. etapy, ktorý je ukončený. V súčasnosti sa pripravuje projekt II. etapy, podobne ako kanalizácia a ČOV. Postupne sa opravovali miestne komunikácie po plynofikácii a výstavby vodovodu. Bola vykonaná rekonštrukcia el. rozvodovej siete NN a výmena svietidiel VO na úsporné v celej obci.
V cintoríne sa budovali prístupové cesty a pred dokončením je výstavba DS so zvonicou, terénne úpravy okolo neho. Vymenili sme tiež staré oplotenie okolo celého cintorína. Čaká nás vybudovanie novej vstupnej brány a chodníka až po DS. Po prevzatí školských zariadení od štátu sme opravili strechu na budove zimného štadiónu, materskej školy, taktiež je budova splynofikovaná a zmodernizovaná aj školská kuchyňa s jedálňou. V budúcnosti plánujeme komplexnú rekonštrukciou celej budovy, vrátane prestavby strechy. Areál školy dostal nové oplotenie. V obci sa vďaka obetavým občanom vybudoval účelový a úhľadný športový areál. Aj touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie všetkým občanom, ktorý na tomto diele odpracovali niekoľko sto brigádnických hodín. Vybudovala sa tribúna pre 200 miest, nové oplotenie celého areálu, univerzálne ihrisko (v zime slúži ako ľadová plocha) a prístavba k šatniam, a verejná zeleň. Obec sa pričinila o vonkajšiu rekonštrukciu kaplnky Sv. Panny Márie so zvonicou, ktorá je kultúrnou pamiatkou a je majetkom rím. kat. cirkvi. Podobne sme pomáhali pri vonkajšej aj vnútornej rekonštrukcii rímskokatolíckeho kostola svätého Štefana Kráľa. Jeho oplotenie vybudovala obec. V súčasnosti prebieha výstavba KDS (KBTV). Samozrejme, nechceme zastať pri konštatovaní dosiahnutého. Aj my máme plány, námety. Tieto majú za cieľ rozvoj, zveľaďovanie a lepší život našich spoluobčanov. Najboľavejším problémom je chýbajúca kanalizácia a ČOV. Nádejou pre nás je skutočnosť, že sa pripravuje jej projekt, ktorého realizácia bude v čo najkratšom čase. Podobne sa projekčne pripravuje aj druhá etapa vodovodu v obci. Na náš podnet sa začalo s projektovaním výstavby štátnej cesty I/71 Lučenec – št. hranica s Maďarskou republikou, s dôrazom na obchvaty obcí pre veľkú dopravnú preťaženosť, ale aj najmä pre bezpečnosť občanov a ochranu ich nehnuteľných majetkov. Podobne ako aj ostatné obce, aj my sme pripravili niekoľko pojektov rozvojových, ktoré obec stoja nemalé finančné prostriedky a vynaložené úsilie. Pri ich hodnotení máme pocit, že sa hodnotia formálne, sériovo, lebo len tak sa dá vysvetliť, že sa hodnotia po roku, niekedy bez odôvodnenia ich vracajú, alebo sú dôvody také, že sa nedajú odôvodniť. Dúfajúc, že sa to zmení k lepšiemu, ich budeme podávať, pretože aj my sme občania spoločného európskeho štátu. Aj my chceme, aby sa naša obec rozvíjala, aby obyvatelia žili v zdravom, bezpečnom a spokojnom prostredí.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Crème de la crème po slovensky
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 706
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 739
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 9 097
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 586
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 150
 6. Po Slovensku na motorke 6 283
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 288
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 966
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 872
 10. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 098
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Zápasy III., IV. a V. ligy

Niekoľko tímov z nášho regiónu bude bojovať o dôležité body. Čaká nás aj derby zápas v TIPOS III. lige Stred


14 h
Miesto tragédie.

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


15 h
Ilustračné foto.

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 19 h
Najnovšia kniha Jozefa Drenka sa zaoberá vývojom volejbalu v Lučenci a okolí.

Uvítal by sponzora na oficiálne vydanie svojej najnovšej publikácie.


(rv) 19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


18 h

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


15 h

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


17. jún

Začiatok posledného pracovného dňa na Gemeri poznačila tragédia.


(mb) 19 h

Už ste čítali?