Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Milan Marko: Čiastkové neúspechy ma neodrádzajú

Naša redakcia v minulých číslach poskytla starostom obcí nášho regiónu priestor na hodnotenie volebného programu. Keďže chceme, aby ste vy, naši čitatelia, mali obraz o vývoji v regióne čo najkomplexnejší, oslovili sme aj primátorov okresných miest s podo

bnou ponukou. Ako prvý využil poskytnutý priestor primátor Lučenca, najväčšieho mesta v regióne, Milan Marko.

Skôr, než začnem bilancovať moje pôsobenie vo funkcii primátora, by som rád poďakoval poslancom a spolupracovníkom, bez ktorých by realizácia zámerov nebola možná, ako aj mojej rodine za trpezlivosť a podporu. Pri nástupe do funkcie primátora som mal vlastné plány a predstavy o budovaní moderného mesta, zároveň tu existovala realita, s ktorou sa bolo treba vysporiadať. Hospodársky stav mesta, utlmený rozvoj, úverová politika, neprosperujúce spoločnosti mesta a najmä súdny spor o 250 miliónovú pokutu... Nechcem znova spomínať notoricky známe kauzy, ale bez vyriešenia kardinálnej otázky – ukončenia súdneho sporu „Modré zeme“ by moje plány ostali len v rovine predstáv. Hrozba vyše 250 miliónovej pokuty mi skutočne nedala spávať. Za najväčší úspech považujem jej zníženie a vyrovnanie, a to napriek pochybnostiam niektorých ľudí. Prehra tohto súdneho sporu by pre mesto znamenala zastavenie rozvoja na niekoľko rokov a možno aj kolaps. Považoval by som to za osobný neúspech, aj keď necítim žiadnu zodpovednosť za tento spor, veď súd sa vliekol už niekoľko volebných období dozadu. Som naozaj rád, že „Modré zeme“ budú v meste rezonovať už len ako obytná štvrť. Po mnohých rokoch sa podarilo vytvoriť stavebníkom tejto štvrte podmienky pre kolaudáciu. Sú vybudované inžinierske siete a prístupová komunikácia. Vrátim sa však k začiatkom. Po analýze stavu, zhodnotení situácie a mnohých rokovaniach na úrovni subjektov čo mali čo hovoriť do regionálneho rozvoja, sme v prvom roku volebného obdobia v zastupiteľstve schválili priority mesta. Zároveň poslanci stanovili kritériá pre primátora – úlohy, ktoré vychádzali z uznesenia o prioritách. Na prvom mieste vyriešenie už spomínaného súdneho sporu „Modré zeme“, ďalej získať strategického investora a zabezpečiť plynulý prechod kompetencií školstva zo štátu na mesto. V rámci investičných plánov po ťažkých rokovaniach poslanci schválili akcie: zastrešenie zimného štadióna, vybudovanie umelého trávnika, výstavbu mestského kúpaliska, rekonštrukcie mestských komunikácií. Okrem toho bolo potrebné sfunkčniť spoločnosti mesta, navrhnúť stratégiu ako ďalej – či sa má mesto správať „podnikateľsky“, alebo sa zamerať na úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. Pre mňa osobne sú na prvom mieste povinnosti mesta voči občanom, t.j. zabezpečiť čistotu mesta aj ostatné komunálne služby, posilniť ekonomiku mesta, vytvoriť nové pracovné miesta, podmienky školám, seniorom, podnikateľom, stavať byty, ale aj komunikácie, ponúkať možnosti voľnočasových aktivít v športe, kultúre, vzdelávaní, v cestovom ruchu - jednoducho vybudovať mesto, kde sa ľudia budú cítiť doma. O tom je komunálna politika. Prvoradým cieľom bolo nájsť investora, ktorý naštartuje ekonomiku mesta. Závod Johnson Controls už v Lučenci stojí a v krátkej dobe začne s výrobou výplní do autosedačiek. Zo strany mesta boli pre túto spoločnosť vytvorené naozaj veľkorysé podmienky, čo sa však vyplatilo, lebo prácu tu našlo v I. etape 350 ľudí. Podporujem aj našich podnikateľov. Pán Jackuliak postavil stolársku dielňu na pozemku, ktorý výhodne odkúpil od mesta a zamestná okolo 160 ľudí. Nezaspali sme na „vavrínoch“ a pokračujeme v nastúpenom trende. Ním je vytvoriť ďalšie pracovné príležitosti. Zo strany mesta vyvinieme maximálne úsilie, aby sme získali ďalších investorov. Čiastkové neúspechy ma neodrádzajú. Z desiatich záujemcov ostanú jeden, resp. dvaja – taká je realita. V krátkosti sa vrátim k spoločnostiam, ktoré zriadilo mesto, alebo je ich spoločníkom. Po dôkladnej analýze a zhodnotení stavu bolo potrebné prijať politické rozhodnutia, ktoré sa týkali transformácie spoločností, resp. vzťahov mesta k nim. Vzhľadom k nepriaznivým hospodárskym výsledkom a strate vykazovanej v rokoch 2001-2003 bola zrušená a odpredaná spoločnosť Gastro. Odkúpila ju spoločnosť Prosan z Krupiny za 6 mil. Sk. V súčasnom období tu pracuje okolo 45 ľudí. Z pôvodne stratovej spoločnosti (strata predstavovala 3 mil. Sk) je dnes fungujúca výroba. Mestské lesy a mestská tržnica prešli právnou transformáciou – sú z nich prosperujúce spoločnosti s ručením obmedzeným, 100% vlastníkom ostalo mesto. Napríklad Mestské lesy vykázali v roku 2005 zisk viac ako 1 mil. 100 tis. Sk. Mestské športoviská a kultúrne stredisko boli pričlenené k mestskému úradu. Spoločnosť SPOOL , ktorá ku koncu roka 2002 hospodárila so stratou 28,5 mil Sk nebolo ľahké stabilizovať. Okrem zlých výsledkov tu existovalo množstvo nevýhodných zmluvných vzťahov, záväzkov, a súdne spory. Muselo dôjsť aj k nepopulárnym opatreniam – racionalizácia a zvýšenie efektívnosti sa týkala aj znižovania počtu zamestnancov a to v dvoch etapách. Prvá sa uskutočnila odčlenením tepelno-technologického zariadenia, v ďalšej došlo k zrušeniu medzičlánkov riadenia a kumulácii funkcií. Viaceré súdne spory a nevýhodné zmluvné vzťahy boli úspešne ukončené. Výsledkom zefektívnenia riadenia a opatrení SPOOL dosiahol kladné hospodárske výsledky. V roku 2003 - 615 tis Sk, v roku 2004 po odčlenení TTZ 796 tis Sk a v roku 2005 - 987 tis Sk. Dnes považujem kroky k odčleneniu tepelného hospodárstva od SPOOLu a vytvorenie spoločnosti ESPOOL za správne rozhodnutie. Táto spoločnosť preinvestovala na rekonštrukciách kotolní a rozvodov plynu na Rúbanisku II a III, Nám. Republiky, Vajanského, Osloboditeľov a štvrti Štefánika 78 mil. Sk. V budúcnosti plánuje ESPOOL investovať do zariadení na výrobu tepla z biomasy, čím sa eliminuje nárast ceny za zemný plyn. Cena tepla 621 Sk za GJ vrátane DPH je najnižšia oproti okolitým mestám (napríklad v Poltári je 681 Sk, vo Veľkom Krtíši 676 Sk, v Detve 678 Sk). Ďalšou bolestivou záležitosťou je dopravná situácia v meste. V roku 2004 sme získali štátnu investíciu na rekonštrukciu Masarykovej ulice a Haličskej cesty. Žiaľ, plán začať s výstavbou severného obchvatu v tomto roku nie je reálny. Ide o investíciu štátu a mesto v rámci svojich kompetencií bude naďalej trvať na jej realizácii. Rovnako riešenie križovatky Ulice Vajanského a Fiľakovskej cesty nie je v silách mesta, nakoľko ide o cesty v správe VUC. Napriek tomu projektový manažér Euroregiónu Neogradiensis, kde je Lučenec zakladateľským členom, vypracoval úspešný projekt na projektovú dokumentáciu, vrátane zamerania až po územné rozhodnutie na vybudovanie tejto križovatky. Teší ma, že sme úspešne zrealizovali vybudovanie svetelnej križovatky ulíc Kármána, Vajanského a Masarykovej, vďaka čomu je doprava plynulejšia. Rovnako ma teší, že sme mohli zrekonštruovať najviac zaťažované komunikácie v meste: Športovú ulicu, Bernolákovu ulicu – ktoré sú už hotové. V súčasnosti sa ešte realizuje rekonštrukcia Železničnej ulice a Tkáčskej ulice. Uvedené akcie v objeme 15,7 mil. Sk mohli byť realizované vďaka priaznivému hospodáreniu mesta. Výsledok hospodárenia za rok 2005, rozdiel medzi príjmami a výdavkami, bol prebytok vo výške 36 mil. Sk. Za 1. polrok 2006 možno konštatovať rovnako priaznivý vývoj hospodárenia, keď príjmy sú o 65 mil Sk vyššie ako výdavky. Tento rozdiel sa týka hlavne vlastných zdrojov, pričom pri výdavkoch je čerpanie len na 40,5 % ročného rozpočtu a vlastné príjmy sú splnené na 55,2%. Zásluhou dobrého a musím zdôrazniť opatrného hospodárenia sme mohli uskutočniť aj investície, ktoré vyvolávali diskusie medzi poslancami aj obyvateľmi. Najmä prekrytie zimného štadióna sa stretlo s protichodnými názormi. V demokracii sú diskusie úplne prirodzené, no nedá sa vyhovieť všetkým. Dlhodobo sa do športovísk neinvestovalo. Strecha nad ľadovou plochou sa stala skutočnosťou po 36 rokoch. Myslím si, že kritici tejto akcie minimálne posledných 16 rokov kritizovali, že „zimák“ nie je zakrytý... Osobne považujem za veľký úspech prekrytie ľadovej plochy i vybudovanie umelého trávnika. Obidve akcie boli dotované miliónovými sumami – zo Zväzu ľadového hokeja 5 mil. Sk a Slovenského futbalového zväzu 0,5 mil. Sk. Veľké zásluhy, že to vyšlo, majú aj nadšenci týchto športov, ktorí venovali mnoho času, energie i finančných prostriedkov, využili osobné kontakty – im patrí poďakovanie. Ťarchu teda nenesie len mesto, zaťaženie rozpočtu dôkladne prepočítali ekonómovia. Poslednou veľkou investíciou v objeme 14 mil. Sk z úveru a 2,5 mil. z rezervného fondu, je letné kúpalisko, čím sa vytvorili možnosti letného kúpania. Snažíme sa robiť niečo aj pre seniorov, sociálne zariadenie Denný pobyt pre dôchodcov bude rozšírené na týždenný pobyt. V záujme zvýšenia bezpečnosti v uliciach mesta bol nainštalovaný kamerový systém, financovaný čiastočne z rozpočtu mesta a zo štátnej dotácie. Mohol by som ešte vymenovať ďalšie ukončené akcie: výstavba infraštruktúry pre bytovky pod cintorínom (Pivničný rad) a vykonané rekonštrukcie kotolní, striech a budov viacerých škôl a Domu kultúry.
Ešte v roku 2005 sa nám podarilo prijať strategický materiál „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý výhľadovo obsahuje tri priority: 1. riešenie zamestnanosti, 2. ekonomický rozvoj s využitím domácich zdrojov vrátane cestovného ruchu a 3. riešenie infraštruktúry. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zlepšiť spoluprácu strategických subjektov v meste a regióne, investovať do rozvoja priemyslu a výroby, podporiť cestovný ruch a zabezpečiť dostupnosť mesta budovaním vhodnej infraštruktúry. Najdôležitejšou métou je zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života, zvýšiť atraktivitu a príťažlivosť mesta a zachovať kvalitné životné prostredie.
Mesto nie ako územná aglomerácia, ale živý organizmus, predstavuje zložitý systém, v ktorom musia zapadať všetky „kolieska do seba“, aby bežal ako funkčný celok. Je to spleť vzťahov, činností, kompetencií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a podmieňujú. Úlohou primátora resp. starostu je zvládnuť riadenie tejto zložitej sústavy. Som realista a viem, že sa nedá vyhovieť všetkým požiadavkám, ale vždy je možné komunikovať primerane, ľudsky a normálne s každým vychádzať, dotiahnuť veci do takého konca, aby to bolo pozitívne riešenie pre naše mesto. Pre mňa je vždy dôležitý výsledný efekt a ten je, že sa konečne postavilo niečo pre ľudí. Do akej miery sa mi to podarilo, posúdia občania nášho mesta sami.Ing. Milan Marko

Skryť Vypnúť reklamu

Primátor mesta Lučenec

(Názory predstaviteľov samospráv nemusia byť totožné s názormi redakcie.)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 35 455
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 347
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 060
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 412
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 987
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 159
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 693
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 375
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 293
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 4 558
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

BKM Lučenec.

Do Lučenca pricestuje Handlová.

4 h

Pri dopravnej nehode vyhasol život 37-ročného muža z okresu Rimavská Sobota.

7 h
Kontajnery budú futbalistom slúžiť ako šatne.

Priestory sa budú môcť využívať aj na iné účely.

10 h
Vo Diľakove majú vlatné potvrdenia o vykonaní testu.

Vo Fiľakove konali rýchlo, aby testovanie prebehlo hladko.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

7 h

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

12 h

Správa Národného parku Nízke Tatry sa obrátila na návštevníkov prírody s výzvou.

20. jan

Už ste čítali?