Štvrtok, 2. júl, 2020 | Meniny má BertaKrížovkyKrížovky

Stratégia Mesta Lučenec

Mesto Lučenec si priebežne a koncepčne pripravuje všetky strategické dokumenty, ktoré úzko súvisia s riešením priorít mesta ako aj s technickou prípravou jednotlivých investičných akcií a úzko súvisia s možnosťami žiadania grantov a dotácií z prostriedkov

Európskej únie.
Medzi tieto najdôležitejšie dokumenty patria :
1. Územný plán mesta a dopravný generel mesta Lučenec
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec
3. Schválený rozpočet Mesta na príslušný rok
4. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta
Tieto dokumenty sú priebežne dopĺňané, aktualizované a na schválenie predkladané Mestskému zastupiteľstvu pri Mesta Lučenec.
Všetky strategické dokumenty sú priebežne pripravované a upravované príslušnými oddeleniami Mestského úradu v Lučenci. Materiály sú pred schvaľovacím procesom predkladané na pripomienkovanie rôznym príslušným inštitúciám pôsobiacim nie len na území mesta Lučenec, ale aj príslušným úradom pôsobiacim v rámci kraja alebo územného celku.
Mesto vyvíja maximálne úsilie na to, aby všetky dokumenty boli tvorené a pripomienkované nie len zo strany inštitúcií, ale aj zo strany občanov mesta Lučenec. Tak ako bolo možné zo strany občanov podieľať sa na tvorbe územného plánu mesta, tak sa mnohí občania podieľali formou dotazníkov aj na tvorbe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Spolupráca Mesta Lučenec sa v poslednej dobe upevnila aj s priľahlými mestami. Spolupracujeme na spoločných projektoch a podávame spoločné žiadosti o granty, ktoré sú prínosom nie len pre jednotlivé mestá, / Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš /, ale pre celý región.
Mesto Lučenec aktívne pracuje na získavaní zdrojov z dotácií a grantov s cieľom realizovať svoje priority. V tomto smere mesto úzko spolupracuje s banskobystrickým samosprávnym krajom.
Mesto Lučenec je z hľadiska strategických dokumentov pripravené realizovať rozvoje zámery a priority, kde na prvom mieste je vytváranie nových pracovných príležitostí s čím súvisí zvýšenie životnej úrovne.

Strategický dokument :
Územný plán mesta Lučenec – zmeny a doplnky a Generel automobilovej dopravy
Dokumentom pre usmerňovanie rozvoja mesta je Územný plán mesta Lučenec, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 151/1997 zo dňa 18.12.1997.
V zmysle zákona zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) sú obce ako orgány územného plánovania povinné v súlade s § 30 odst. 4 stavebného zákona a § 17 vyhl. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sú obce povinné prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD zabezpečiť najmenej raz za štyri roky preskúmanie schváleného ÚPN, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.
Mesto Lučenec pri výkone rozhodovacej činnosti v spravovanom území zisťuje potrebu vykonávania zmien a doplnkov vychádzajúc z potrieb transformujúcej sa spoločnosti a mesto má za úlohu na svojom území pre ne vytvoriť vhodné podmienky.
Počas platnosti ÚPN mesta Lučenec boli schválené štyri zmeny a jeden doplnok . Zmenami územného plánu sa zmenili aj pomery návrhových plôch . Nové požiadavky vznikli aj z potreby zosúladenia ÚPN mesta Lučenec s vyšším stupňom ÚPD - Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z. a jeho zmeny a doplnky schválené na zasadnutí BBSK uznesením č. 611/2004 zo dňa 17.12.2004, ktoré boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 4/2004 , teda po schválení ÚPN mesta Lučenec.
Na základe uvedených skutočností Mesto Lučenec obstaralo Správu o preskúmaní územného plánu prostredníctvom projektovej kancelárie AURA Banská Bystrica , zastúpenou Ing.arch. Jozefom Dižkom autorizovaným architektom. Správa o preskúmaní bola prerokovaná v komisii výstavby na jej zasadnutí dňa 17.9.2003, ktorá bola doplnená o ďalšie návrhy a požiadavky členov komisie a poslancov mesta. Po doplnení bola predložená na rokovanie MsR a schválená uznesením MsR č. 162/2003 zo dňa 04.12.2003 a rokovanie MsZ schválení uznesením č. 201/2003 zo dňa 2003 s pripomienkou:
- plochu na Zvolenskej ceste medzi Novokerom a.s. (BLOOMSBORY PACIFIC), železničnou traťou Lučenec- Zvolen a komunikáciou Lučenec – Vidiná ponechať pre výrobu priemyselnú VP,
- správu v časti „ sídelných rozvojových osí „ doplniť o rozvojovú os Lučenec -
Salgótarján s prihliadnutím na územné usporiadanie Novohradského regiónu a vstupu do EÚ.
Správa o preskúmaní územného plánu bola podkladom pre vypracovanie návrhu
Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky , na vypracovanie ktorého bola vybraná a schválená projektová kancelária AURA Banská Bystrica , zastúpená Ing. arch. Jozefom Dižkom autorizovaným architektom.
Vypracovaný návrh Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky je daný do súladu so Zmenou a doplnkom ÚPN VÚC BBSK, so schválenou správou o preskúmaní a generelom dopravy.
Mesto Lučenec, zastúpené primátorom mesta Ing. Milanom Markom a v zastúpení osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie oznámilo v mieste obvyklým spôsobom verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej
správy, právnickým a fyzickým osobám a občanom mesta, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť návrhom ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky dotknuté, že v lehote od
25. apríla 2005 do 25. mája 2005 sa môžu s návrhom ÚPN mesta Lučenec - zmeny a doplnky oboznámiť na MsÚ Lučenec a uplatniť svoje stanoviská a pripomienky. Na deň 25. mája 2005 bolo zvolané verejné ústne prerokovanie za účasti spracovateľa ÚPD, osoby spôsobilej vykonávať obstarávateľskú činnosť, zástupcov dotknutých orgánov, organizácií, fyzických a právnických osôb ako aj širokej verejnosti. Z dôvodu riešenia navrhovaných variantných riešení trasy rýchlostných ciest R2 a R7 v k. ú. mesta Lučenec bolo potrebné lehotu na pripomienkovanie predĺžiť o 30 dní do 25.júna 2005 čo bolo oznámené verejnou vyhláškou.

Skryť Vypnúť reklamu

Zhodnotenie obstarania a prerokovania návrhu ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky
• Mesto má vypracovaný Územný plán mesta Lučenec schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 151/1997 zo dňa 18.12.1997
• Mestské zastupiteľstvo v Lučenci uznesením č.201/2003 zo dňa 11.12.2003 schválilo Správu o preskúmaní územného plánu mesta Lučenec pre vypracovanie návrhu ÚPN – zmeny a doplnky
• Podkladom pre vypracovanie návrhu Územného plánu mesta Lučenec –zmeny a doplnky – časť doprava bol Generel automobilovej dopravy z januára 2005, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí s poslancami Mesta Lučenec, predsedami komisíí s odborným výkladom spracovateľov Ing. Tomášom Kyseľom, Ing. Miroslavom Bartekom, Ing. arch. Dižkom dňa 01.02.2005 a schválený v komisii dopravy dňa 19.04.2005.
• V zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici pracovisko Lučenec boli vypracované „Zásady ochrany pamiatkového územia Lučenec „ v čase december 2005, z ktorých časť Národné kultúrne pamiatky a upravená hranica pamiatkovej zóny Lučenec Ministerstvom kultúry, verejnou vyhláškou č. MK- 6009/2004 – 400 zo dňa 14.02.2005 pod názvom „ Zmena vyhlásenia pamiatkovej zóny Lučenec „ bola do zmien a doplnkov územného plánu premietnutá.
• V decembri 2004 bola obstarávateľovi dodaná dokumentácia návrhu ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky
• od 25.apríla 2005 do 25.mája 2005 plynula 30 dňová lehota na pripomienkovanie a prerokovanie návrhu ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky, ktorá bola verejnou vyhláškou z dôvodu riešenia navrhovaných variantných riešení trasy rýchlostných ciest R2 a R7 predĺžená do 25.júna 2005.
• podľa § 23 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bol návrh ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky dňa 25.mája 2005 verejne prerokovaný:
* s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami ,s verejnosťou, s právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území mesta,
* začiatok prerokovávania sa vyhlásil spôsobom v mieste obvyklým uverejnením v Mestských novinách dňa 22.04.2005 a v Novohradských novinách dňa 02.05.2005 , verejnou vyhláškou s odborným výkladom zhotoviteľa,
• o prerokúvaní návrhu ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky boli jednotlivo upovedomené:
* Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Bratislava
* Úrad samosprávneho Banskobystrického kraja –odbor regionálneho rozvoja, CR, ŽP a ÚP
* dotknuté orgány štátnej správy: Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica, Krajský úrad pre CD a PK Banská Bystrica, Krajský úrad ŽP Banská Bystrica, ŠOP SR Správa CHKO Cerová Vrchovina Rimavská Sobota, Krajský pamiatkový úrad v B.B. pracovisko LC, Obvodný lesný úrad Lučenec, Obvodný úrad ŽP – odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo v Lučenci, OR HaZZ Lučenec, Regionálny úrad verejného zdravotníctva ,Archeologický ústav SAV v Nitre, SPF Regionálny odbor v Lučenci, Regionálny veterinárna a potravinová správa Lučenec
* správcovia sietí : NDS Bratislava, SSC GR Bratislava ,Regionálna správa ciest Lučenec, SVP š.p. OZ Povodie Hrona Banská Bystrica, SVP š.p. OZ závod Povodia Horného Ipľa Lučenec, Hydromeliorácie š.p. Bratislava , Železnice SR – odbor rozvoja Bratislava, Štátny dráhový úrad Bratislava, StVS a.s. OZ Lučenec, SE a.s. Žilina Plánovanie sietí oblasť Lučenec RZ Rimavská Sobota, SPP a.s. LC-KT Divízia obchodu s plynom Lučenec, ST a.s. riaditeľstvo telekomunikácií BB, Eurotel, a.s. Bratislava, Orange Slovakia a.s. Bratislava, Letecký úrad Letisko M. R. Štefánika Bratislava, AEROKLUB Lučenec letisko Boľkovce,
* dotknuté fyzické a právnické osoby, organizácie: SOPK Regionálna komora Lučenec, BLOOMSBORY PCIFIC Slovakia a.s., Ipeľské tehelne a.s. Lučenec, Poľnonákup Novohrad a. s. Lučenec, Školský majetok SPoŠ Lučenec – Ľadovo, ZŠI pre sluchovo postihnutých Lučenec, SZZ – II. osadová záhrada Lučenec, OV SZZ Lučenec, Správa mestských lesov Lučenec, AGROTOM s.r.o. Tomášovce, Evanjelický a. v. cirkevný zbor Lučenec, Rímskokatolícka cirkev Lučenec, Štefan Juhász a Katarína Čamovce č. 172, Mariana Palečeková Partizánska 41 Fiľakovo, Štefan Kulich Farská lúka č.92 Fiľakovo, MUDr. Ctibor Caban Nám.republiky č. 18 Lučenec, Ján Kyzek a Elena Sklárska 39 Poltár, MUDr. Milan Hudec Banská Bystrica, Koska Jaroslav Lučenec, RNDr. Karol Berta Lučenec, občania Ulice Ľ. Podjavorinskej zastúpení Ing. Ulrichom Murárom a manž. , Stanislav Čánik, Eva LAzarová, Veronika Kováčová, Mgr. Viera Tarjániová
* dotknuté obce: Obec Kalinovo, Obec Panické Dravce, Obec Mikušovce, Obec Vidiná, Obec Boľkovce , Obec Halič, Obec Pinciná , Obec Holiša, Obec Veľká Ves, Obec Tomašovce,
• dotknuté orgány štátnej správy oznámili svoje stanoviská k návrhu ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky v určenej lehote,
• k návrhu ÚPN mesta Lučenec – zmeny a doplnky bolo doručených 62 písomných pripomienok, rozhodnutí a stanovísk. Pripomienky, vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská dodali všetky dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierských sietí, občania , právnické a fyzické osoby.
• pripomienky, rozhodnutia a stanoviská boli vyhodnotené na rokovaní komisie pre vyhodnotenie pripomienok dňa 2. marca 2006 .
• pripomienky tých orgánov, organizácií a občanov, ktoré neboli akceptované boli v súlade s § 2 ods.7 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku opätovne prerokované dňa 30.marca 2006.
• výsledok prerokovania potvrdil, že v návrhu ÚPN – mesta Lučenec – zmeny a doplnky boli splnené všetky podmienky a požiadavky uplatnené pri jeho spracovaní a v dokumentácii sú akceptované.
Územný plán mesta Lučenec – zmeny a doplnky bol schválený uznesením MsZ č. 81/2006 zo dňa 28.06.2006 a VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Lučenec – zmeny a doplnky s účinnosťou od 14.07.2006 bol schválený uznesením MsZ č. 82/2006 zo dňa 28.06.2006.

Strategický dokument :
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec na obdobie 2005-2013 /PHSR/
V spolupráci s mestami Fiľakovo, Poltár, Veľký Krtíš a Modrí Kameň bol predložený spoločný projekt na získanie dotácie, z ktorého sa tvorba tohoto dokumentu mala financovať.
Projekt bol úspešný a na základe spolupráce sa začal tento dokument tvoriť. Na jeho tvorbe spolupracovali - odborný tímu z mesta, VÚC Banská Bystrica, region Neogradiensis, konzultanti z iných miest, zástupcovia štátnych a verejných inštitúcií, organizácie tretieho sektoru, podnikateľské subjekty, školy, cirkevné organizácie, občianske, záujmové, neziskové organizácie, ale hlavne občania mesta Lučenec.
Celý tento dokument bol tvorený za účelom aktivovania vnútorných zdrojov mesta vedúcich k podpore ďalšieho rastu miestnej ekonomiky. Víziou tvorby tohoto dokumentu bolo pre budúcu generáciu zabezpečiť lepšie životné podmienky so zabezpečením rozvoja podnikateľských aktivít a využitím domácich zdrojov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je strednodobý plánovací dokument - strategický materiál schválený v roku 2005 Mestským zastupiteľstvom pri Meste Lučenec.
Hlavným poslaním je zabezpečenie východiskového materiálu na podporu miestneho a regionálneho rozvoja, ktorý umožňuje predstaviteľom mesta plánovať vlastné programy, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov a stanovených priorít mesta. Na základe tohoto programu je možné žiadať a čerpať dostupné domáce zdroje a finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a hlavne tvoriť a realizovať konkrétne rozvojové projekty v súlade so stanovenými cieľmi.
Tieto stanovené ciele sú rozpracované v dokumente a sú zamerané na zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok života občanov, zabezpečiť atraktivitu a príťažlivosť mesta Lučenec tak, aby sa zachovalo kvalitné životné prostredie.
Tento spracovaný dokument koncepčne rieši rozvoj mesta v oblasti priemyslu, cestovného ruchu, školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, dopravnej infraštruktúry, enviromentalistiky a bývania.
Stratégia rozvoja mesta je rozdelená na tri priority.
Prioritou č.1 je riešenie zamestnanosti a vytváranie nových pracovných príležitostí.
Prioritou č. 2 je ekonomický rozvoj s využitím domácich zdrojov vrátane rozvoja cestovného ruchu.
Prioritou č. 3 je riešenie infraštruktúry, ktorá je hlavne zameraná na dopravnú infraštruktúru ako aj na bytovú výstavbu.
Na dosiahnutie uvedených priorít je potrebné v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta riešiť a venovať sa hlavne zlepšeniu ďalšej spolupráce strategických subjektov v meste a regióne, investovať do rozvoja priemyslu a výroby, podporiť cestovný ruch a zabezpečiť dostupnosť mesta budovaním vhodnej infraštruktúry.
Text neprešiel jazykovou úpravou

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 2. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 3. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách
 4. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 5. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 6. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom
 7. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší
 8. Novým prezidentom FSOK sa stal Miroslav Kot
 9. Najrýchlejší dopravný prostriedok je bicykel
 10. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave
 1. Štart sezóny F1 je za dverami
 2. Predajne Terno a KRAJ znižujú ceny desiatok produktov
 3. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie
 4. Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac
 5. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 6. Hrdinovia bez potlesku
 7. Odvezte sa Ľadovým expresom spoznávať juh Slovenského raja
 8. Herec a dabér Pavel Soukup: můj test autokamery Mio MiVue 798
 9. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 10. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 1. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 23 964
 2. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 16 509
 3. Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY 11 104
 4. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 10 817
 5. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 10 677
 6. Južný Cyprus: skvelá dovolenka až do skorej jesene 10 616
 7. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie – vyhnite sa im 10 528
 8. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 9 722
 9. Predáva top mäso, varuje pred reťazcami, kvalitu hľadá na farme 9 263
 10. Pandémia odhalila, ako fungujú vysielače v krajine 9 129
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Rokovania o veľkosti bezzásahovej zóny v NP Muránska planina pokračujú

Predseda parlamentu Boris Kollár už nie je proti 50 percentnej bezzásahovej zóne.

Sprava predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) a minister pôdohospodárstva SR Ján Mičovský.

Tomášovský trávnik bude dejiskom futbalového turnaja

V sobotu sa na tamojšom ihrisku zídu štyri tímy dospelých. Zahrajú si aj mládežníci.

FK Slovan Tomášovce.

Cezhraničné stretnutie netradične na železničnej stanici v Tisovci

Podpísala sa pri ňom zmluva o spolupráci medzi susednými regiónmi.

Podpis zmluvy o spolupráci medzi župami sa udial na stanici v Tisovci v blízkosti parnej lokomotívy, ktorá pamätá ešte časy v spoločnom štáte.
MŠK Tisovec.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda pri Nitrici. Zahynul jeden človek

Tragickú dopravnú nehodu vyšetrujú policajti pri obci Nitrica. Pri zrážke kamióna s osobným autom zahynula jedna osoba. Cesta je momentálne uzavretá.

Z okna v nitrianskej nemocnici vyskočil pacient

Mladý muž ležal v chirurgickom pavilóne. Prípad preveruje polícia.

Už ste čítali?