Nedeľa, 24. október, 2021 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Dáme aj my šancu rozvoju sofistikovanej ekonomiky?

V súvislosti s definovaním ekonomiky regiónu, o čo nám všetkým prednostne ide, je nevyhnutné posúdiť ju aj v kontexte jednotlivých sfér. Sféra, ktorá nevytvára nové zdroje v ekonomike, resp. sa podieľa len na spotrebe, ako zdravotníctvo, školstvo, kultúra

je vo svojich špecifických podmienkach náročnou a zložitou oblasťou a zasluhuje si osobitnú pozornosť, ale v kontexte s ekonomikou musí byť vždy za výrobou a oblasťami, ktoré tvoria kapitál. Platí staré známe príslovie, že „kultúru spravíme, ak je dobrá ekonomika, ale ekonomiku len na kultúre budovať nemôžeme.“ Osobitnú oblasť vo vzťahu k výrobe predstavujú služby a obchod. Záleží na ich zábere, či majú len lokálny, alebo aj širší nadregionálny význam. Aj v týchto dvoch oblastiach však platí, že väčší rozsah pri tvorbe kapitálu nemajú, určitee sú však k výrobnej sfére bližšie a sú s ňou oveľa väčšmi previazané.

Skryť Vypnúť reklamu

V r. 1997 som predstavil program Silikátová hospodárska zóna na Ministerstve obchodu vo Washingtone. Dostal som pozitívne referencie. Upozornili ma však na skutočnosť, že pri prvom stretnutí budeme mať problémy s hnacími faktormi rozvoja. Hnacie elementy v regióne ešte podrobnejšie analyzovali pracovníci tamojšieho ministerstva obchodu. Po ich skúsenostiach zo strednej Európy usúdili, že práve kvartérny, t. j. 4. sektor je u nás najproblematickejší. Hnacie elementy spájali s kvalitou ľudských zdrojov. Upozornili nás, že vo vyspelej ekonomike sa do popredia dostáva práve 4. sektor a že v budúcnosti budú môcť profitovať len tie regióny, ktoré majú vybudované inštitúcie patriace do tohto sektora. Poradili nám, aby sme túto oblasť sústredili do jednej lokality, napr. do komplexu budov, a zvýraznili jej pozíciu výnimočnou architektúrou. Tak vznikol projekt výškovej budovy 1. ESO. Žiaľ, u nás sa v súčasnosti ešte stále nedoceňuje význam hnacích elementov rozvoja. Problém ostáva neznámy, nedefinovaný. Aj preto sa mnohokrát zaoberáme iba investičnými projektmi pre vývoj nezaujímavého 3. sektora. Ťažiskom sa nemajú stať projekty obchodných sietí, benzínových čerpadiel a podobne, ktoré sú síce nevyhnutné, ale nie sú hnacími faktormi rozvoja regiónu.
Aj keď zoberieme do úvahy trendy vo vyspelých svetových ekonomikách, v ktorých obchod a služby zaznamenávajú rastúci podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu, ba v niektorých krajinách presahujú 60-percentnú hranicu, sú to služby napomáhajúce zvyšovaniu efektivity výroby primárneho sektora. Predovšetkým peňažníctvo, bankovníctvo, dopravné a telekomunikačné zložky, bez ktorých firmy, ale ani spoločnosť nemôžu efektívne fungovať. Tie v mnohých parametroch dosahujú úroveň rozvinutých krajín, sú však vzhľadom k efektívnosti našej ekonomiky pomerne drahé. Ďalšou oblasťou sú školstvo, zdravotníctvo, verejná správa a podobne, ktorých úroveň závisí od primárnych zdrojov, a tejto skutočnosti by mali byť podriadené ich ciele, či už v dlhodobých alebo krátkodobých výhľadoch. Z hľadiska podnikateľov má mimoriadny význam prepojenie na vedu a výskum, a hlavne výstupy aplikovaného výskumu, ktoré je možné čím skôr uplatňovať vo výrobe, a tým zvyšovať jej efektívnosť. Nepoviem žiadne tajomstvo: Produktivita práce na Slovensku je na úrovni okolo 45% priemeru EÚ, ale my chceme mať posty vo verejnej správe, resp. v nevýrobnej sfére na úrovni EÚ. To jednoducho ekonomika nemôže utiahnuť.

Skryť Vypnúť reklamu

• Pán Dobrocký, pri poslednej téme sme sa dohodli, že dnes budeme hovoriť o tzv. nadstavbe ekonomiky – o zdravotníctve, školstve, kultúre, o službách a obchode, teda o sfére, ktorej sa zvykne hovoriť aj „nevýrobná“, a o jej pozícii a vplyve na rozvoj regiónu. Ako vy, podnikatelia a obchodníci, združení v obchodnej a priemyselnej komore, vnímate vzťah medzi výrobnou a nevýrobnou sférou v regióne?
- Začnime opäť s rozpormi medzi tým, ako by to v regióne malo fungovať a ako to v skutočnosti funguje. Nie je naším zámerom analyzovať oblasť, ktorá spotrebúva zdroje, ale chcem ju porovnať s oblasťou, ktorá sa na tvorbe zdrojov podieľa. Začnime s číslami, podľa ktorých počet ľudí zamestnaných v nevýrobnej sfére jednoduchšie stanovíme, ak analyzujeme sféru výrobnú. V tomto prípade si vezmime ako príklad menší priestor, než je celý región, teda napr. spádová oblasť Lučenca:

Skryť Vypnúť reklamu

Rozpor č. 1 – kvantita je oproti minulosti jednoznačne nepriaznivá. Po 80 rokoch je v samotnom
priemysle zamestnaných menej ľudí, pričom aglomerácia za ten čas v počte obyvateľov narástla na dvojnásobok.

Rozpor č. 2 – neprimeraný nárast nevýrobných sfér! Tento ukazovateľ veľmi konkrétne analyzuje práve dnešnú tému, t. j. neprimerane vysoký objem zamestnaných vo sfére netvoriacej kapitál a v oblastiach obchodu a služieb. Keby sme hodnotili pomer medzi celkovo zamestnaným aktívnym obyvateľstvom a počtom zamestnaných vo výrobe, ukazovatele vývoja by boli ešte výrazne horšie.

- Pre definovanie ďalších rozporov mi dovoľte opäť predbehnúť analýzu uvedením ďalšej tabuľky, ktorou porovnávame sféru hnaciu teda vyvolanú, t. j. tú, ktorá sa nepodieľa na tvorbe kapitálu:
Rozpor č. 3 – predstavuje skutočnosť, že neprijímame aktívne oblasti ekonomiky. Ak by sme hľadali konkrétnejšie definovanie problému, prečo naša ekonomika nefunguje, treba ho hľadať aj vo vzťahu sfér v riadku prvom v tabuľke oproti sféram v riadku druhom, t. j. k aktívnym oblastiam ekonomiky. Za posledné roky došlo k neprimeranému obmedzeniu produkčnej – výrobnej sféry. K tomu je však nutné definovať súčinnosť sektoru č. 2 a č. 4, teda obidvoch sfér ako hnacích síl v ekonomike.

Rozpor č. 4 – súčinnosť sektorov č. 2 a č. 4. Niekedy sme v štúdiách hľadania väzby architektúry a ekonomiky analyzovali starý citát: „...vyrobenú vec si môžeme obľúbiť len potom, keď už existuje; avšak na vytvorenú vec sa už tešíme pred jej vznikom...“ Totiž v ekonomike direktívnej sme dostávali zákazky a hneď sme tovar vyrábali. Dnes v ekonomike trhovej je nevyhnutné pred výrobou naplniť minimálne základné komponenty tvorivého procesu: definovanie trhu a problémov - vznik ideí a riešení – priebežné hodnotenie ku vzťahu a k víziám – implementácia a konkrétne plány. A teraz ruku na srdce, koľkí pracujeme vo výrobe a koľkí z nás v oblasti tvorivej pre výrobu?

• Niekedy v polovici predchádzajúceho volebného obdobia začali vládne kruhy hovoriť o podpore a rozvoji tzv. sofistikovanej ekonomiky. Máme však pocit, že sa tento pojem začína v našich podmienkach používať len na „internetizáciu“ spoločnosti. Sofistikovaná, jednoduchšie poznatková ekonomika by vlastne mala byť výsledkom aktivity vami preferovaného 4. sektora. Cítiť u nás - v našom regióne - podporu rozvoja poznatkovej ekonomiky?
- Veľa sa hovorí o poznatkovej ekonomike, že práve táto oblasť ekonomiky má perspektívu. Je to prístup k osobitným formám využitia najnovších špičkových technológií, získaných v procese tvorivých moderných poznatkov vedy a výskumu. Tento problém my odborne kritizujeme ako neprijatie architektúry, softwéru poznatkovej ekonomiky. Čerpanie nových projektov na úrovni novej inteligencie výrobných procesov a na úrovni spracovania prírodných surovín je aj základom silikátového priemyslu. Naviac, tieto faktory predstavujú nevyhnutné zložky originálnosti riešenia problémov, ktorý je možný len s podporou inovačného myslenia.

• Poďme teraz k Vašej predstave tzv. 4. sektora hospodárstva, teda k vede, výskumu a vývoju. Môžu sa vôbec v takom slabom hospodárskom regióne, ako je ten náš, takéto vysoko náročné činnosti udomácniť?
- Mali sme, a to len v silikátovej oblasti, niekoľko veľkých podnikových riaditeľstiev. Najskôr odišla celá vývojová a riadiaca podniková sféra v priemysle sklárskom. Napríklad zo sklárskej umeleckej školy v Čechách, ktorá bola jedinou v rámci Československa, sa na Slovensko zo 40 adeptov školy vracali v priemere len dvaja. Už vtedy sme videli postupný zánik a umŕtvenie tejto najväčšej výrobnej oblasti regiónu. Obdobne sa umŕtvoval priemysel keramiky, ale aj priemysel tehliarsky, a teraz sa to deje aj v oblasti spracovania magnezitu.
Pravda je, že dnes môžeme nakúpiť progresívne technológie a začať vyrábať s využitím najmodernejších poznatkov vedy a výskumu. Ak však chceme dosiahnuť trvale udržateľný rozvoj, o ktorý nám v prvom rade ide, potrebujeme vychovať na tomto území odborníkov, ktorí takúto technológiu budú vedieť používať a postaviť na využívaní domácich surovín aj výskum a vývoj. Jednoducho platí - bez štvrtého sektora nemá perspektívu dlhodobej existencie žiadna výroba.

• Vieme, že počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí je v našom regióne aj na slovenské pomery veľmi nízky. Nezdá sa, že by na to naši ľudia nemali (inde sa rodáci z nášho kraja uplatňujú veľmi dobre), no súčasní absolventi najmä vysokých škôl sa domov vracajú len vo veľmi malom počte. Kde potom na sofistikovanú ekonomiku (vedu a výskum) zoberieme kvalifikovaných odborníkov? Kto ich zaplatí? A kto bude financovať výskumné a vývojové pracoviská?
- Oblasť štvrtého sektora sa zdá kľúčová. Túto povinnosť by však mali prevziať na seba mestá, ktoré vystupujú ako centrá konkrétneho regiónu. Mestá ako strediská ekonomiky môžu vystupovať v piatich základných typoch. Prvý z nich označujeme ako riadiace centrá, v ktorých sa sústreďujú kľúčové aktivity veľkých podnikových riaditeľstiev, prípadne nadnárodných spoločností, a orientujú sa na nadregionálne záujmy. Druhý typ tvoria inovačné centrá. V nich je prednostne sústredená veda a výskum a rozvíjajú sa v nich technické i vedecké postupy, používané pri výrobe tovarov v iných častiach regiónu, ale aj v iných krajinách. Treťou skupinou miest sú tzv. modulové výrobné miesta. Sú to centrá, kde je sústredená logistika výrobného systému v určitej oblasti, aby sa čiastočne obmedzil – atomizoval riadiaci systém (napr. veľkých nadnárodných spoločností). Pre nás sú zaujímavé tieto tri oblasti a niečo v malom predstavuje aj tvoriace sa silikátové centrum v strede Lučenca. Len pre úplnosť dopĺňam, že k zoznamu stredísk ekonomiky patria aj prekladiská a mestá na sústredenie obyvateľov z hľadiska špecifických záujmov, ako je rekreácia a podobné aktivity.
• Je obchodná komora schopná nejako pomôcť v tejto oblasti? Dokáže napríklad definovať požiadavky na štruktúru kvalifikovanosti školstvu, prípadne inak pomôcť výchove špecialistov?
- Obchodná a priemyslová komora sa viacerými aktivitami zapojila do riešenia problémov regiónu a trúfam si povedať, že je to jedna z mála inštitúcií, ktoré sa týmto problémom doteraz zaoberali najkomplexnejšie a najserióznejšie. Som presvedčený, že komora bude pri tom aj v budúcnosti maximálne nápomocná. Problém vidím inde. Blížia sa komunálne voľby a pozorujem, že azda nikdy doteraz nebol taký záujem o miesta v samospráve, ako sa ukazuje teraz. To by samo osebe nebolo zlé znamenie, zvýšený záujem o veci verejné je chvályhodný. Obávam sa však, že mnohým ide iba o teplé miestečká. Pritom samospráva musí pri rozvoji regiónu zohrať oveľa aktívnejšiu a významnejšiu rolu ako doteraz.
Kvalitní ľudia však chýbajú aj v samotnom podnikateľskom prostredí a v jeho riadiacich zložkách. Vytvorili sme perspektívu. Z úrovne SOPK je nám jasná aj cesta. Deficit pociťujem v konkrétnom naplnení jednotlivých krokov. Aj preto som sa rozhodol nekandidovať na funkciu primátora Lučenca a venovať sa v plnej miere práve napĺňaniu cieľov, ktoré sme v komore naformulovali. Z toho istého dôvodu som rezignoval aj na kandidatúru. Projekty, ktoré máme pripravené, potrebujeme čo najskôr uviesť do života. Verím, že sa ich realizáciou dokážeme v regióne pohnúť dopredu a príkladom ukázať aj cestu ďalším.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 3. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 4. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 5. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 6. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 7. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 8. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 3. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 4. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 5. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 856
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 6 860
 3. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 6 286
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 187
 5. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 517
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 422
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 415
 8. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 2 784
 9. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 771
 10. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 366

Blogy SME

 1. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes třetí, Vyšehradský hřbitov, místo odpočinku významných českých osobností.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 21. - Heroické dobývanie Antarktídy - Robert Falcon Scott - Expedícia Discovery
 3. Róbert Lelko: Cesta domov
 4. Ján Marton: Za Bíreša ide veterinárna činnosť a kontrola potravín ku dnu. Kolaps sa dá očakávať.
 5. Věra Tepličková: Všichni jsou už v Dubaji, co na Slovensku, co tady?
 6. Marián Kozák: "Konečne normálny život"
 7. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis)
 8. Štefan Vidlár: 613 a 363
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 488
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 181
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 516
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 279
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 717
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 751
 7. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 569
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 402
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Mestský cintorín v Poltári.

Pribudnú hrobové aj urnové miesta.


SITA 12 h
Mimel Lučenec vs. MIBA Banská Bystrica

Zverenci trénera Mariana Berkyho si poradili s tabuľkovým súperom. Zápas odhalil, na čom potrebujú Lučenčania ešte popracovať.


22. okt
Členovia Katsudo klubu Lučenec počas Svetového dňa džuda v roku 2018

Mladé nádeje lučenecké klubu vyrazia spolu s trénermi do ulíc nášho mesta.


22. okt
Kultúrny dom v Slanej Lehote.

Rekonštrukcia má prispieť k zintenzívneniu kultúrnospoločenského života v tejto mestskej časti.


SITA 22. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V nákupnom vozíku sa nachádzalo viac ako 150 položiek v hodnote takmer 500 eur.


SITA 18 h

Naháňačka a skrývačka po hornooravskom regióne trvala takmer týždeň. Viacerí chlapi si pri nej museli vyhrnúť rukávy.


23 h

V chate sa nachádzalo jedenásť ľudí.


15 h

Smrad by mal pominúť do niekoľkých dní.


22. okt

Blogy SME

 1. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes třetí, Vyšehradský hřbitov, místo odpočinku významných českých osobností.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 21. - Heroické dobývanie Antarktídy - Robert Falcon Scott - Expedícia Discovery
 3. Róbert Lelko: Cesta domov
 4. Ján Marton: Za Bíreša ide veterinárna činnosť a kontrola potravín ku dnu. Kolaps sa dá očakávať.
 5. Věra Tepličková: Všichni jsou už v Dubaji, co na Slovensku, co tady?
 6. Marián Kozák: "Konečne normálny život"
 7. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis)
 8. Štefan Vidlár: 613 a 363
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 488
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 181
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 516
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 279
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 717
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 751
 7. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 569
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 402
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu