Štvrtok, 30. jún, 2022 | Meniny má Melánia

Ako chcú zvýšiť zamestnanosť?

Nezamestnanosť. Strašiak mnohých miest a obcí. Fabriky krachujú a mnohé doliny dostali prívlastok hladové. Oprávnene. Ľudia v nich nemajú ani na chlieb. Náš región trpí jednou z najvyšších mier nezamestnanosti. Pozícia primátora je funkcia, z ktorej sa dá

aktívne ovplyvniť vývoj nielen v samotnom meste, ale aj jeho spádovej oblasti. Na toto miesto by mali zasadnúť ľudia, ktorí majú charakter, rozhľad, kontakty a vedia do regiónu priniesť peniaze. Neoháňajú sa frázami, neskrývajú sa za stranícke tričká, ale vedia pohnúť rozumom. Ľudia, ktorí pochopili, že záujem o veci verejné má byť na prvom mieste. Ak budeme mať na vedúcich postoch takýchto ľudí, vzdelaní ľudia nebudú z našich okresných miest utekať. Preto aj nasledujúce odpovede na našu otázku „Ako chcete pomôcť zvýšiť zamestnanosť v prípade ak vás zvolia do funkcie primátora?“ si milí čitatelia – voliči prečítajte pozorne, oddeľte balast od faktov a potom vám možno bude ľahšie rozhodnúť sa, koho pôjdete voliť.

SkryťVypnúť reklamu

Pavol Krokoš - kandidát na post primátora v Lučenci
Mesto Lučenec patrí do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Jednou z najdôležitejších úloh pre mesto je riešenie vytvárania nových pracovných miest. Bez riešenia tohto základného problému sa mesto nedokáže ďalej ekonomicky rozvíjať ani zvyšovať svoju životnú úroveň. Je predpoklad, že pri podpore súčasnej vlády sa regióny s vysokou mierou nezamestnanosti budú podporovať prioritne. Prioritou preto pre mesto musí byť vysporiadanie pozemkov v priemyselnej zóne pre nových investorov, hľadanie možností získania finančných prostriedkov na rozvojové programy mesta a stanovenie si hlavných priorít mesta. Mesto musí úzko spolupracovať s Regionálnou rozvojovou agentúrou, Regionálnym informačným a poradenským centrom, ale aj s podnikateľskou sférou z Lučenca. Takouto spoluprácou je možnosť skôr získať finančné prostriedky z EÚ alebo štátneho rozpočtu na podporné stimuly pre vytváranie nových pracovných miest, a to nielen zahraničnými, ale aj domácimi investormi.

SkryťVypnúť reklamu

Péter Csúsz - kandidát na post primátora v Lučenci

Podľa môjho názoru podporu vytvárania nových pracovných miest si vytýčil každý kandidát, a tak je to aj správne! Nemôžeme však myslieť len na etablovanie zahraničných firiem, lebo tento proces sa postupne spomalí, na Slovensko už veľa firiem nepríde! Problémom nášho regiónu je aj nevhodne riešená dopravná infraštruktúra, ktorá môže negatívne pôsobiť na rozhodovanie ivestorov v neprospech nášho regiónu. Preto sa musíme sústrediť hlavne na naše domáce zdroje, na podporu domácich podnikateľov, lebo sa na nich zvyčajne zabúda! Pamätám si, nebolo veľké pochopenie, keď sa hlasovalo v zastupiteľstve o pomoci domácej firme, a teraz koncom roka 2006 závod už stojí, rozbieha sa a zamestnáva skoro 100 ľudí. Myslím si, že naši domáci podnikatelia, ako aj dlhodobo nezamestnaní, by privítali vytvorenie takého systému v našom meste, ktorý by zvýšil zamestnávanie znevýhodnených skupín občanov: absolventov škôl a dlhodobo nezamestnaných. Nemôžeme zabudnúť ani na to, že v našich stavebných firmách je zamestnaných mnoho našich občanov a účinným programom bytovej výstavby môžeme dosiahnuť nielen komplexnú obnovu mestskej časti za Tuhárskym potokom (na zanedbanom území medzi cintorínom a nemocnicou), ale zabezpečiť aj dlhodobé zamestnie pre našich občanov pracujúcich v stavebníctve. Poznám aj také domáce firmy, ktorých obrat je vysoký, zamestnávajú mnoho ľudí, ale by privítali, keby s pomocou mesta dostali stabilného zahraničného partnera, a tým by sa im umožnil ďalší rozvoj. Neustále preto zdôrazňujem, že prvoradou zásadou musí byť plánovanie ďalšieho rozvoja mesta. Vedenie mesta nemôže riešiť úlohy zo dňa na deň, ale musí pracovať podľa presne stanoveného podrobného plánu ďalšieho rozvoja, lebo plánovanie približuje budúcnosť do prítomnosti, aby sme pre ňu mohli spoločne niečo urobiť.

SkryťVypnúť reklamu

Pavol Gavalec - kandidát na post primátora v Poltári
Chcem sa v budúcnosti zamerať na cestovný ruch, kde by mestu Poltár pomohlo vybudovanie novej cesty na trase Poltár – Nové Hony a prepojenie na cezhraničnú spoluprácu s Maďarskou republikou. Táto cesta by slúžila cez zimné obdobie ako prístupová cesta do lyžiarskeho strediska Kokava – Háj. A cez letné obdobie ako prístupová cesta na kúpalisko.
Ďalej sa pripravuje cyklotrasa Lučenec cez Poltár smer Málinec – priehrada a prepojenie na Detvu a Kokava – Háj.
Chcem sa zamerať aj na využitie nerastných surovín v katastri Poltár a jeho okolia. Je veľmi dobrá konštelácia o tejto myšlienke aj na Ministerstve hospodárstva, máme aj podporu prezidenta SR a nedá sa obísť ani podpora na VÚC p. Murgaša. Pokiaľ by tieto myšlienky podporili všetky inštitúcie, tak by mohol vzniknúť projekt do ktorého by bolo zapojených viac ľudí z rôznych oblastí,
geológovia, VŠ Technická Košice a Výskumný ústav.
Mienim pripraviť podmienky na efektívne a podľa možnosti bezodpadové spracovanie a následné využitie miestnych surovín, ktoré sa delia do viacerých oblastí – kaolín, sklárske piesky, žiaruvzdorné suroviny, tehliarske íly. Cieľom je získať finančnú podporu na vybudovanie laboratória, vykonanie analýz vzoriek surovín z jednotlivých ložísk, stanovenie zloženia, návrhov na potrebné úpravy a možné budúce využitie.
Takto by sa dal pripraviť investičný projekt na vybudovanie triediacej linky a úpravníckych zariadení potrebných na získanie čo najvhodnejších a najčistejších surovín na ďalšie vysoko kvalitné spracovanie vhodných pre elektrokeramiku, pre sklársky, tehliarsky a keramický priemysel.
Je rozpracovaná spolupráca so zahraničnými firmami z východu a západu, ktoré majú záujem o využitie našich surovín na ďalšie spracovanie.
Podporím všetkých podnikateľov pôsobiacich v meste poskytnutím vhodných priestorov na ich podnikanie a pôsobenie.
Mám v pláne naďalej udržať dobrú spoluprácu medzi starostami, primátormi nášho okresu, celého regiónu, ako aj Novohradu.

Tibor Papp - kandidát na post primátora v Lučenci
Problém nezamestnanosti na regionálnej úrovni je potrebné chápať v dvoch vzájomne prepojených a úzko súvisiacich rovinách, ktoré predstavujú:
1. Nedostatok pracovných príležitostí
2. Nedostatok kvalifikovaných odborníkov
V prvej rovine máme k dispozícii tri nástroje na vytváranie pracovných príležitostí:
1. V prvom rade sú to v dnešnej situácii Eurofondy, nakoľko každá koruna, ktorá príde do regiónu z tohto zdroja, znamená rozšírenie príležitostí pre miestnych podnikateľov a tým prácu pre obyvateľov. Z tohto dôvodu je v danej situácii nevyhnutné venovať maximálnu pozornosť problematike čerpania Eurofondov a uviesť do praxe opatrenia na úrovni samosprávy, ktoré budú priamo alebo nepriamo podporovať tento zámer. Napríklad je nutné zmeniť organizačnú štruktúru MsÚ tak, aby mohol byť vytvorený odbor projektového manažmentu, ktorý by poskytoval odborno–technické zázemie pre subjekty, ktoré majú záujem na príprave a realizácii projektov. Taktiež sa v praxi osvedčil model, podľa ktorého čerpanie domácich rozpočtových zdrojov je viazané na získavanie Eurofondov. Inými slovami, peniaze z mestskej kasy určené na rozvojové projekty môžu byť použité len v tom prípade. ak každá mestská koruna prinesie formou úspešných projektov aj peniaze z Eurofondov. No a v neposlednom rade je nesmierne dôležité, aby mesto malo zastúpenie v odborných komisiách Vlády SR, ktoré pripravujú operačné programy Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 až 2013 či už priamo, alebo prostredníctvom odborných združení.
2. Ďalej nesmierne dôležité sú kontakty na ministerstvách a na Úrade vlády SR, kde sa rozhoduje o umiestnení zahraničných investorov, ktorí majú záujem podnikať na Slovensku. Tí totiž so sebou do regiónu prinášajú nielen pracovné príležitosti, ale aj štátnu pomoc a v niektorých významnejších prípadoch aj infraštruktúru. Viem z praxe tak na Ministerstve školstva, ako aj na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií, že primátori úspešných miest sú aspoň raz týždenne v Bratislave, aby zbierali informácie a hľadali možnosti, ako sa dostať ku grantom a štátnym dotáciám.
3. No a tiež netreba zabúdať, že je dôležité mať poriadok v meste, aby sa bez obáv dalo prezentovať smerom von, a to nielen na Slovensku, ale najmä zahraničí. K takejto prezentácii mesta by primátor mal mať solídne jazykové vybavenie, vzdelanie, skúsenosti, sieť kontaktov doma a v zahraničí a taktiež mať vystupovanie na úrovni. Investori a investície totižto do Lučenca neprídu sami od seba. Najskôr sa o Lučenci musia dozvedieť, potom sa im toto mesto musí zapáčiť, no a v neposlednom rade si musíme uvedomiť, že o prilákanie atraktívnych investorov mestá v celom regióne zvádzajú tvrdý boj. Preto máme len jedinú šancu - urobiť dobrý prvý dojem.
Problematika výchovy, udržania alebo prilákania kvalifikovaných odborníkov do mesta je podstatne zložitejšia a je riešiteľná z dlhodobého horizontu naviazaním relevantných vzdelávacích inštitúcií a programov na nosné priemyselné odvetvia konkrétneho regiónu. Takéto inštitúcie jednak poskytujú pracovné príležitosti výskumným a vývojovým pracovníkom, pracujúcim v konkrétnom priemyselnom odvetví, a taktiež vychovávajú kvalifikovaných odborníkov do výroby. Ideálne by bolo mať v meste jedno solídne vybudované vysokoškolské pracovisko s denným štúdiom, aby nám najschopnejší stredoškoláci neodchádzali preč.
Inými slovami do regiónu, ako je náš, nestačí dotiahnuť investora, ktorý chce rozbehnúť výrobu, nakoľko automaticky nastáva problém s nachádzaním odborníkov na obsadenie miest stredného a vyššieho manažmentu. Konkrétne z Lučenca odchádza ročne približne 100 ľudí. Väčšina z nich má odborné znalosti, ovláda cudzí jazyk a má základné počítačové zručnosti. Bez toho, aby sme takýmto ľuďom vytvorili vhodné prostredie na uplatnenie a budovanie zmysluplnej kariéry, sa bude otázka zamestnanosti a trvalo udržateľného rozvoja riešiť veľmi ťažko.

Štefan Cifruš – primátor a kandidát na primátora v R. Sobote

Už počas tohto volebného obdobia som pre zvýšenie zamestnanosti v Rimavskej Sobote urobil maximum. Vybavil som firmu Draxler, ktorá ponúkala 1400 nových pracovných príležitostí. Pre realizáciu tohto projektu však vláda nakoniec nevytvorila vhodné podmienky. Moja skúsenosť je trpká, že práve kvôli nezáujmu vlády a vládnych predstaviteľov celý náš región trpí nielen nezamestnanosťou, ale celkovým hospodárskym úpadkom. A to už 50 rokov! Myslím, že si musíme pomôcť sami. Ľudia z vlády sa o nás zaujímajú len v rámci volebných kampaní. Niekedy som sa vo funkcii primátora cítil osamotený ako kôl v plote. Predstavte si, že rok bojujete o nový projekt (Draxer – 1400 miest) a nikto z tých, čo by sa v prvom rade mali starať o hospodársky rast Slovenska (a nielen Bratislavy), neprejaví žiadny záujem, aby sa projekt realizoval. Štát neprispel peniazmi ani na budovu súdu, ani na sociálnu poisťovňu. Kým si neuvedomíme, že sme naozaj odkázaní sami na seba, a nebudeme v tomto regióne navzájom spolupracovať, bude to len horšie. To sa týka všetkých oblastí hospodárstva, lebo každá služba, turizmus či obchod, môže priniesť nové pracovné miesta. Je to na nás. A pomoc od štátu (od každej vládnucej politickej strany) musíme požadovať, a nie o ňu prosíkať. Ak pomoc budeme požadovať spoločne, pochybujem, že sa jej u tých, ktorých sme volili, nedovoláme.

Anna Václavíková – kandidátka na primátorku v Lučenci

Som rozhodnutá veľmi vážne sa zaoberať problematikou zamestnanosti. Trápi ma pokles počtu obyvateľov v našom meste a najmä to, že mladí ľudia nenachádzajú odborné uplatnenie a za prácou musia odchádzať do zahraničia. Mesto, ktorého štatutárnym orgánom je primátor, má viacero možností, ako pozitívne ovplyvňovať vývoj zamestnanosti. Prirodzene, že mestom nemyslím len mestský úrad. Ak má mesto riadne fungovať, práve jeho primátor musí byť ten, kto bude spájať a stmeľovať rôznorodé záujmy. Nemôže byť reprezentantom len niektorej zo záujmových skupín, ale problémy musí riešiť komplexne. To znamená, že musí prihliadať na záujmy všetkých občanov. Pri riešení problému zamestnanosti by som sa v prípade zvolenia do funkcie oprela o rady odborníkov a o spoluprácu požiadala podnikateľské subjekty. Najväčším prínosom by mala byť tvorba nových zdrojov – to znamená nová výroba. Podporovala by som také projekty, ktoré by sa opierali o regionálne tradície a domáce surovinové a prírodné podmienky. Naša tradícia je v spracovaní nerudných surovín, výrobe skla, smaltov, ale aj v potravinárskej výrobe. Ak bude výroba opretá o domáce zdroje, môže to byť výroba trvalo udržateľná. A to aj vtedy, ak do výroby vstúpia zahraniční investori. Proti nim sú mnohokrát výhrady, no práve oni môžu zabezpečiť úspešný odbyt výrobkov. Ak bude výroba postavená na domácich surovinách, ani zahraničný investor tak ľahko nezruší fabriku a nepôjde za lacnejšou pracovnou silou ďalej na východ.
Pre rozvoj výroby je nevyhnutné, aby do hry vstúpil aj štát. Ako odborníčka na územné plánovanie a dopravné systémy si uvedomujem, že len napojenie mesta a regiónu na európske dopravné koridory môže pomôcť rozbehnúť výrobu, a tým aj zvýšiť zamestnanosť a príjmy obyvateľov. Keďže som kandidátkou vládnucej strany, som presvedčená, že naše oprávnené požiadavky v tejto oblasti budem vedieť vo vládnych kruhoch úspešne presadzovať.

Milan Marko – primátor a kandidát na primátora v Lučenci

V rámci Slovenska náš región trpí jednou z najvyšších mier nezamestnanosti a práve preto jednou z najdôležitejších priorít mesta Lučenec je vytváranie nových pracovných príležitostí.
Mesto začalo s budovaním Priemyselnej zóny „JUH“, kde po viac ako 12 mesačnom rokovaní sa etabloval prvý zahraničný investor – spoločnosť Johnson Controls Lučenec, ktorý už zahájil svoju prevádzku a vytvorí v prvej etape okolo 250 pracovných príležitostí. Súbežne s ním začal aj domáci investor, pán Jackuliak, ktorý má svoju prevádzku pred dokončením a vytvorí okolo 90 pracovných príležitostí. Obaja zamestnávatelia boli finančne stimulovaný Mestom Lučenec, v čom chce Mesto aj ďalej pokračovať a to hlavne výkupom nových pozemkov, aby boli k dispozícii pre potencionálnych záujemcov o investovania a to nie len zahraničných ale aj domácich.
Mesto Lučenec v priebehu roka predložilo svoj projekt na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na vybudovanie infraštruktúry týkajúcej sa II. Etapy rozvoja Priemyselnej zóny.
Mesto ponúka pre potencionálnych zamestnávateľov aj existujúce výrobné haly, ktoré momentálne nie sú využívané. Rokujeme s viacerými investormi /Rakúsko, Kórea, Nemecko, Taliansko/ ktorí prejavili už záujem o investovanie a momentálne prebiehajú rokovania o konkrétnych podmienkach.
Mesto Lučenec je otvorené aj pre pomoc domácim investorom, pokiaľ predložia dobrý, perspektívny a finančne zabezpečený podnikateľský zámer na území mesta.
Vysoká nezamestnanosť v meste ale aj v jeho okolí je problémom, ktorý je v záujme Mesta riešiť na prvom mieste. Mesto je pripravené získať maximum finančných prostriedkov a to nie len z EÚ, štátneho rozpočtu ale aj z vlastných zdrojov na zabezpečenie rozvoja ekonomiky, čo v značnej miere prispeje k zníženiu nezamestnanosti.

Pavel Rončák - kandidát na post primátora mesta Poltár

Najpálčivejšou otázkou súčasných dní v Poltári je vysoká nezamestnanosť a nedostatok pracovných príležitostí. Foriem, ako vytvoriť nové pracovné miesta, je viac. Považujem to v mojom volebnom programe za prioritu číslo jeden. Chcem vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu v Poltári. Zriadením EKOLOGICKÉHO CENTRA, ktoré bude zároveň slúžiť aj ako informačné a turistické stredisko, vytvoríme podmienky na prípravu projektov pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky a zabezpečíme tak potrebnú prezentáciu nášho mesta doma aj v zahraničí. Mojím zámerom v oblasti turizmu je zriadiť v okolí mesta cyklistické chodníky a trasy pre záujemcov o konskú turistiku s možnosťou ubytovania v rančoch v okolí mesta.
Nevyhnutné je vytvorenie profesionálneho tímu projektových manažérov, ktorí budú zabezpečovať prípravu a riadenie projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a budú aktívne vyhľadávať a jednať s investormi, a zároveň pripravia dlhodobú stratégiu podpory a stimulov pre nových investorov, ale aj pre firmy, ktoré už v našom meste podnikajú.
Za dva roky nebolo vedenie mesta schopné zabezpečiť v termíne podanie žiadosti o štátnu dotáciu na zriadenie priemyselného parku. Toto považujem za potrebné okamžite riešiť a v najbližšom termíne podať novú žiadosť na Ministerstvo hospodárstva SR. Predseda vlády Robert Fico mi v tomto prisľúbil pri minulotýždňovom stretnutí v Poltári svoju plnú podporu a pomôcť s hľadaním vhodného investora prisľúbil aj predseda VÚC Milan Murgaš.
Mimoriadnu pozornosť chcem venovať tomu, aby mesto Poltár sa nestalo len víkendovou nocľahárňou pre mladých ľudí, ktorí sú nútení odchádzať za prácou do iných regiónov doma a v zahraničí.

Miroslav Morháč – kandidát na primátora v Lučenci

Problém nezamestnanosti v našom regióne a samozrejme aj v meste je dosť vypuklý. Bolo by chybou zakrývať si oči s tým, že tu máme Johnson Controls ako nový subjekt, ktorý ponúka prácu, keď na druhej strane okresu skrachuje fabrika, ktorá roky poskytovala prácu stovkám ľudí. Ako poslanec mestského zastupiteľstva som mal možnosť veľmi dobre vidieť pod pokrievku okolo investorov. Ako skúsený človek, ktorý pracoval v rozličných riadiacich funkciách, som nadobudol presvedčenie, že existujú len dve hlavné cesty na riešenie nezamestnanosti.
1) Dotiahnuť do regiónu veľkých investorov. Dať im za zvýhodnených podmienok pozemky, inžinierske siete atď., investičné stimuly a tešiť sa, že sú tu. Má to však jeden háčik v tom, že fabrika bude vyrábať u nás pokiaľ je lacná pracovná sila, ale ak stúpne cena práce a tým aj mzdy, neprejde dlhý čas a svoje výrobné zariadenia presunie inde. V prípade môjho víťazstva sa zintenzívnia rokovania s holandskou firmou na výrobu technologických zariadení pre potravinársky priemysel (cca 250 – 300 zamestnancov) a tiež s americkým holdingom na stavebnú výrobu, s ktorými som v kontakte.
2) S príchodom veľkých obchodných reťazcov veľa drobných obchodníkov zaniklo. Vytratili sa rodinné obchodíky. Mojím cieľom je vytváranie podmienok na rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti služieb, logistiky, odborných prác, a to najmä tým, že sa im poskytnú lacnejšie nájmy za priestory. V našom meste je už teraz veľký nedostatok napríklad klampiarov, kamenárov atď., a smerovanie na rodinné firmy v oblasti služieb je cesta. Som presvedčený, že v nadväznosti na potreby obyvateľov by takéto firmy mohli existovať, vytvoriť ďaleko viac pracovných miest ako fabrika typu Johnson Controls. Druhá možnosť je zároveň poskytnúť priestor na výchovu a prax učňovskej mládeže a stredných kádrov. Inzeráty na trhu práce hľadajú odborníkov so vzdelaním a hlavne s praxou. Kde ju absolventi majú vziať? V malých firmách sa častokrát nadobudne väčšia prax ako pri nejakom výrobnom páse. Obidve riešenia je nutné rozumne prepojiť a skĺbiť v prospech ďalšieho rozvoja mesta i regiónu.Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. V slovenskom Atose sa pracuje skvelo. Potvrdil to aj prieskum
 2. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 3. V zateplenom dome je o päť stupňov menej. Ušetríte stovky eur
 4. Škrty robia aj ľudia s vyššími príjmami. Kto obmedzuje čo?
 5. Program ENTER vychováva novú digitálnu generáciu Slovenska
 6. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov
 8. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek
 1. Program ENTER vychováva novú digitálnu generáciu Slovenska
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu
 3. V zateplenom dome je o päť stupňov menej. Ušetríte stovky eur
 4. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov
 5. Stredoškoláci z Trnavy vyražajú na Shell Eco-marathon
 6. Ďalší ekologický krok BILLA
 7. Vysoké Tatry: Úrazovosť v horách narastá
 8. Orange poskytne návštevníkom Pohody najlepšiu sieť
 1. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 249
 2. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 165
 3. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 8 564
 4. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 378
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 776
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 168
 7. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 866
 8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 2 663

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Flóra a fauna 1,2... 2022
 2. Jan Pražák: Jak malej kluk vychovával dvě pubertální cizinky
 3. Marek Košík: Biblia
 4. Štefan Vidlár: Vova boy, dokonaj boj
 5. Juraj Halička: Zamerané na sivý zákal
 6. Soňa Bulbeck: Ale aj tak sú všetci iba amatéri v šklbaní...
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne?
 8. Štefan Vidlár: Pštrosy v písku
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 8 456
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 162
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 968
 4. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 4 061
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 704
 6. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 3 582
 7. Andrej Kiska: Pomôžme Cigánom dostať sa tam, kam tak mnohí chcú. 3 073
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 2 894
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Juh Slovenska sužujú extrémne horúčavy.

Prílev horúceho vzduchu by mal vyvrcholi v piatok.


29m
Chátrajúci internát na Školskej ulici v Rimavskej Sobote.

Chátrajúci internát mesto vlastní od roku 2013, zriadiť v ňom už chcelo nájomné byty i domov sociálnych služieb.


TASR 12 h
Ilustračné foto.

Slovensko sa môže zmeniť na jeden veľký „Neapol“ a to snáď nechceme, tvrdí prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.


17 h
Haličská železnica v podobe takmer pred sto rokov oživila malé železničné múzeum.

Funkčný model ukazuje jej podobu z čias "tatíčka Masaryka".


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Záhorie má podľa klimatológa najvyššiu pravdepodobnosť vzniku tornád.


29. jún

V regióne platí výstraha tretieho stupňa.


TASR 14 h

Ďalší duchovný, ktorý pôsobil v tej istej oravskej farnosti, na svoj trest čaká.


28. jún

Cestári prehĺbili priekopu. Upozorňujú však, že v prípade prívalového dažďa nedokáže zabrániť škodám.


22 h

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Flóra a fauna 1,2... 2022
 2. Jan Pražák: Jak malej kluk vychovával dvě pubertální cizinky
 3. Marek Košík: Biblia
 4. Štefan Vidlár: Vova boy, dokonaj boj
 5. Juraj Halička: Zamerané na sivý zákal
 6. Soňa Bulbeck: Ale aj tak sú všetci iba amatéri v šklbaní...
 7. Martin Greguš: Ministerka Remišová s notebookom s nalepeným heslom na obrazovke...Je toto normálne?
 8. Štefan Vidlár: Pštrosy v písku
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 8 456
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 8 162
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 968
 4. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 4 061
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 704
 6. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 3 582
 7. Andrej Kiska: Pomôžme Cigánom dostať sa tam, kam tak mnohí chcú. 3 073
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 2 894
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu