Štvrtok, 7. júl, 2022 | Meniny má Oliver

Neviete kam na strednú školu? MY vám poradíme

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
Tel: 047/43 33232, 047/43 33231, www.gbstlc.edu.sk.

História: V októbri minulého roku si škola pripomenula 415. výročie vzniku. Historickými medzníkmi sú roky 1490 – vznik školy - a rok 1870, keď škola ukončila existenciu cirkevnej formy vzdelávania a stala sa štátnym kráľovským gymnáziom. Ďalším významným rokom je rok 1918 a samozrejme rok 1970, keď gymnázium nadobudlo súčasnú podobu. Počas 415-ročnej histórie dala škola mestu Lučenec, regiónu Novohrad a Slovensku významné osobnosti v oblasti vedy, kultúry a vzdelanosti. Tak, ako je historicky dané, škola aj v súčasnosti napĺňa jedinečný cieľ, a to prípravu študentov na vysokoškolské štúdium.
Študijné programy a formy vzdelávania: V súčasnej dobe na škole existujú dve základné formy štúdia, a to štvorročné štúdium, ktoré je určené pre žiakov základnej školy, ktorí úspešne ukončili štúdium 9. ročníkom a majú záujem o vysokoškolské štúdium. Táto forma štúdia je bez zamerania, od roku 2004 študenti študujú podľa alternatívneho plánu, ktorý im v 4. ročníku umožňuje okrem povinných predmetov: slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesná výchova zvoliť si 18 vyučovacích hodín z tých predmetov, o ktoré majú záujem, a samozrejme potrebujú ich pre ďalšie štúdium na vysokej škole. Alternatívna forma štúdia v plnom rozsahu korešponduje s požiadavkami nového maturitného systému.
Druhá forma štúdia je osemročné štúdium so zameraním na biológiu a chémiu. Určená je pre mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov základnej školy, ktorí úspešne ukončili 4. ročník ZŠ.
Neoddeliteľnou organizačnou súčasťou školy je Jazyková škola pri Gymnáziu Boženy Slančíkovej – Timravy, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, a to anglický a nemecký jazyk, vieme zabezpečiť aj vzdelávanie v ruskom a francúzskom jazyku. Vzdelávanie v jazykovej škole je určené pre širokú verejnosť s jedinou podmienkou: že žiak, ktorý vstupuje do vzdelávacieho procesu, musí mať minimálne 13 rokov. Najúspešnejší študenti svoje vzdelávanie v jazykovej škole môžu ukončiť štátnou jazykovou skúškou.
Starostlivosť o talentovaných žiakov: Mimoriadnu pozornosť škola venuje talentovaným a nadaným žiakom. Pri prijímacom konaní výrazne zvýhodňuje úspešných riešiteľov predmetových olympiád. Následne vytvára podmienky na rozvoj ich talentu a nadania a v spolupráci s rodičovskou radou ročne investuje do rozvoja ich talentu približne 80 – 100 tisíc korún. Vytvára neformálne krúžky riešiteľov olympiád, podporuje účasť žiakov na sústredeniach nadaných žiakov na Slovensku. Umožňuje talentovaným a nadaným žiakom študovať podľa individuálneho študijného plánu, teda, že žiak si sám určuje pracovné tempo a rozvoj talentu.
Medzinárodná spolupráca a zahraničné projekty: Významnú prioritu v škole má aj vyučovanie cudzích jazykov. Na základe toho škola rozvíja a podporuje všetky aktivity, ktoré umožňujú študentom komunikovať v cudzom jazyku, ktorý sa učia. V rokoch 2001 – 2006 v rámci projektu AFS na škole študovalo desať študentov zo zahraničia: Brazília - dvaja, Nový Zéland - jeden, USA - jeden, Taliansko - jeden, Francúzsko - jeden, Nemecko - dvaja, Haiti - jeden, Thajsko - jeden. Takisto naši študenti mali možnosť absolvovať študijný pobyt v Nemecku, Švajčiarsku a USA. V rámci projektu SOKRATES sa škola zapojila do medzinárodnej spolupráce Grécko – Taliansko – Slovensko a v rámci projektu Iuventa „Mládež bez hraníc“ sa dvadsať študentov zúčastnilo študijno-poznávacieho pobytu vo Francúzsku. Za významnej pomoci lektora z Mierových zborov sa študenti našej školy zúčastnili dvojtýždňového študijného pobytu v USA. V tomto období na škole pôsobil aj lektor na vyučovanie anglického jazyka a vďaka dobrej spolupráci s Aliance Francaise na našej škole pôsobia lektori na vyučovanie francúzskeho jazyka.
U žiakov sú v obľube medzinárodné exkurzie a projekty, ktoré sme v uplynulých rokoch organizovali, a to: Poľsko – Oswienčim, exkurzia Bratislava – Viedeň, bioexkurzia Budapešť a najväčší záujem bol o bioexkurziu Monaco – Marseille – Paríž, a tak isto o medzinárodnú exkurziu troch hlavných miest Európy - Bratislava – Viedeň – Praha. Na máj roku 2007 sa pripravuje medzinárodná exkurzia Paríž – Londýn.
Úspechy školy: V rokoch 2000 – 2006 škola dosiahla mimoriadne úspechy v oblasti olympiád a športových súťaží. Najväčšiu radosť nám robia žiaci osemročného štúdia, ktorí v okresných kolách olympiád v mnohých prípadoch nemajú premožiteľov. Za najväčší úspech však považujeme výsledky dosiahnuté na Medzinárodnej matematickej olympiáde, v rokoch 2001 – 2005, kde sme mali päťnásobné zastúpenie: Marek Tesař, súrodenci Hana a Ondrej Budáčovci, ktorí pre našu školu a Slovensko vybojovali tri bronzové a jednu striebornú medailu. Rok 2006 bol mimoriadne úspešný, pretože na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Slovinsku žiaci našej školy, Ondrej Budáč a Ján Mikuláš, vybojovali zlatú a bronzovú medailu. Jánovi Mikulášovi sa tiež podarilo získať na Medzinárodnej informatickej olympiáde v Mexiku striebornú medailu. Tak isto sa nám darilo aj na celoštátnych kolách, v ktorých mala naša škola zastúpenie viac ako 50-krát. Všetci účastníci celoštátnych kôl sa stali úspešnými riešiteľmi a v dvanástich prípadoch zaujali pozíciu na prvom až treťom mieste. Za uplynulých šesť rokov úspešnými riešiteľmi olympiád v krajskom kole sa stalo viac ako 190 žiakov vo všetkých predmetových olympiádach.
Napriek týmto krásnym výsledkom za najvýraznejší úspech školy považujeme 98-percentnú úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy. Mimoriadne oceňujeme aj výsledok externej časti nových maturitných skúšok, kde naša škola v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja bola zaradená medzi tri najúspešnejšie gymnáziá, lebo vo všetkých predmetoch získala výsledky lepšie, ako bol priemer gymnázií Slovenskej republiky.
Traja študenti, Marek Tesař, Ondrej Budáč a Ján Mikuláš, boli ocenení najvyšším ocenením ministra školstva, ktoré môže získať študent strednej alebo vysokej školy, a to Pamätným listom svätého Gorazda. Súrodenci Budáčovci boli ocenení za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu Slovenskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky.
Progres a vybavenie školy: V rokoch 2000 – 2006 škola zaznamenala výrazný rozvoj. Vzrástol počet žiakov z 359 na 592 a tak isto vzrástol počet tried z 13 na 18. Vďaka rodičovskej rade sa výrazne zlepšili podmienky na vyučovací proces. Dobudovali sa tri nové učebne informatiky s patričným materiálnym a technickým vybavením. Čiastočne sa zmodernizovali laboratóriá biológie, fyziky a chémie. Doplnili sa zbierky kabinetov najmä modernými audiovizuálnymi pomôckami. Vykonala sa rekonštrukcia telocvične a dobudovala sa na škole posilňovňa a gymnastická sála.
Dynamický rozvoj nastal aj v zmene učebných plánov v štvorročnom aj osemročnom štúdiu, ktoré zabezpečujú v súčasnej dobe optimálne podmienky na prípravu žiakov na nové maturitné skúšky.
Doplňujúce formy vzdelávania a voľnočasové aktivity: Nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj ďalšie aktivity, ktoré škola zabezpečuje pre harmonický rozvoj osobnosti žiaka. Sú to: exkurzie, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, biologicko-turistický kurz, škola v prírode, športové súťaže, kurz na ochranu človeka a prírody, koncoročné výlety, imatrikulácia, kurz spoločenského tanca, akadémia, gymnaziálny ples, dopravná výchova. Žiaci sa môžu zapojiť do dvadsiatich záujmových krúžkov a denne je im k dispozícii internet v mimovyučovacom čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Slovo na záver: Škola dosahuje vynikajúce výsledky pod vedením kvalitného pedagogického zboru, ktorý pozostáva z 39 interných a 7 externých profesorov. Všetci členovia pedagogického zboru v plnom rozsahu spĺňajú kvalifikačné predpoklady a maximálne sa venujú vyučovaciemu procesu.

SkryťVypnúť reklamuSúkromné gymnázium F. Bechera Lučenec

www: sgymlc.sk, tel: gymnázium a SZŠ 047/4331 786, 047/4329 244, Súkromná ZUŠ 047/4330 596, e-mail: spisiak@sgymlc.sk

Súkromné gymnázium v Lučenci otvorilo svoju bránu prvým študentom 5. septembra 1994. Jeho zriaďovateľom je Ing. František Becher. Štúdium je určené pre absolventov štvrtých ročníkov ZŠ. Predpokladom prijatia je úspešné ukončenie 4. ročníka ZŠ a úspešné vykonanie pedagogicko-psychologických testov.

Charakteristika školy
Gymnázium je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu humanizmu a demokratických princípov. Hlavnou úlohou je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. V centre pozornosti je žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov i vysokých škôl. K dispozícii sú učebne jazykov, informatiky, knižnica, moderná projektová technika. Každý žiak môže získať akreditovaný Certifikát zvládnutia PC, a takto získa tzv. tretiu gramotnosť. V rámci predmetov potom spolupracujeme tak, aby sme túto tretiu gramotnosť nielen dosiahli, ale aj využívali.
Základná filozofia školy je vychovať slobodného, zodpovedného, rozhľadeného, tvorivého a vzdelaného mladého človeka tak, aby bola naplnená Komenského myšlienka o škole, kde „učenie je hrou“. Určite tomu napomáha aj nižší počet žiakov v triedach, ktorý umožňuje oveľa individuálnejší prístup.

SkryťVypnúť reklamu

Učebný plán
Základ tvoria učebné osnovy pre osemročné gymnáziá s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V posledných dvoch rokoch štúdia si študent svoje zameranie určuje sám podľa svojich schopností a potrieb pre ďalšie štúdium na VŠ. Krídla dávajú niektorým našim študentom ročné študijné pobyty v zahraničí( USA, Kanada, Austrália). Naše rady už niekoľkokrát rozšírili aj študenti zo zahraničia. Komunikáciu uľahčuje výborná úroveň výučby jazykov na škole, ktorú garantujú erudovaní pedagógovia, ale aj lektori zo zahraničia. Študenti oktávy a štvrtého ročníka môžu získať na škole štátnu skúšku z anglického i nemeckého jazyka. Dôkazom vysokej úrovne vyučovania cudzích jazykov je 10. miesto na Slovensku z externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov v školskom roku 2004/2005 či súčasné 1. miesto na Slovensku v Olympiáde z Nj.

SkryťVypnúť reklamu

Profil absolventa
Študenti získajú teoretické, metodologické a praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré im umožňujú pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ. Priemerná úspešnosť prijatia na prijímacích skúškach na vysoké školy je vyše 90%, v niektorých rokoch až 100%.

Mimoškolská činnosť
Na škole prebieha bohatá krúžková činnosť v 19 krúžkoch. Najviac záujemcov je o športové krúžky (futbalový, basketbalový, šípkársky, volejbalový), ale aj o prácu na PC, kurz prípravy na VŠ, chemický krúžok, krúžok mladých prírodovedcov a mnohé iné. V popoludňajších hodinách môžu žiaci využívať internetovú učebňu.
Každoročne sa zapájame do olympiád, korešpondenčných seminárov, SOČ (Stredoškolská odborná činnosť), literárnych, recitačných, speváckych, výtvarných či prírodovedných súťaží. Tvorivé a literárne schopnosti prejavujú študenti v školskom časopise Psychohyperatrakcia. Zo športov sa nám darí v atletike, volejbale, ale hlavne vo futbale a v basketbale.
Realizujeme: Literárny týždeň, Týždeň boja za ochranu prírody a zdravia, Týždeň boja proti rasizmu, Týždeň vedy, Imatrikuláciu, Reprezentačný ples PSG. Pravidlom je aj účasť na divadelných predstaveniach, koncertoch, debatný klub. Spoznávame regionálne i celoslovenské klenoty exkurziami, výletmi, formou kvízov, návštevou múzeí, galérií.
Bodku za celoročnou prácou dáva spoločné posedenie rodičov, študentov, absolventov a pedagógov s priateľmi školy na Garden party. Tu oceňujeme všetkých úspešných študentov za účasti rodičov.

Súkromná základná škola
V školskom roku 2006/2007 sme privítali po prvýkrát aj prváčikov novovzniknutej Súkromnej základnej školy v Lučenci, ktorá bezplatne vzdeláva deti so zameraním na cudzie jazyky. Škola je v priestoroch gymnázia na Fándlyho ulici v Lučenci. Venujeme sa nadaným deťom z MŠ a od septembra prednostne pracujeme s nadanými žiakmi integrovanými v triedach našej školy. Do 1. ročníka chodí 16 prváčikov. Ak si myslíte, že aj Vaše dieťa, budúci prváčik, potrebuje dobrú jazykovú prípravu, neváhajte a v januári ho zapíšte práve do našej školy.

Ďalšie možnosti – Súkromná základná umelecká škola
V školskom roku 2004/2005 začala pri gymnáziu pôsobiť základná umelecká škola, ktorá bezplatne poskytuje študentom priestor na tvorbu a sebarealizáciu v umeleckých odboroch v mimovyučovacom čase.
Združená stredná škola obchodu a odievania v Lučenci vychováva odborníkov v rôznych odboroch
V utorok 5. decembra 2006 usporiadali pedagógovia spolu so svojimi študentmi Deň otvorených dverí. Zaujímavé práce, ktorými sa prezentovali študenti zo všetkých odborov tejto školy, zaujali nielen deviatakov, ktorí sa prišli do školy pozrieť, ale aj pedagógov zo základných škôl či predstaviteľov nášho mesta. Aj MY, redaktori Novohradských novín, sme sa presvedčili o tom, že spomínaná stredná škola vychováva skutočných odborníkov v rôznych profesiách. Milí čitatelia, pozývame vás na malú exkurziu do Združenej strednej školy obchodu a odievania v Lučenci.
NA ZÁVER NIEČO O ŠKOLE
Združená stredná škola obchodu a odievania v Lučenci vznikla spojením dvoch najstarších stredných odborných učilíšť – obchodného a textilného a Strednej priemyselnej školy odevnej. História školy sa začala písať v prvej polovici
50-tych rokov minulého storočia. Podobne ako v minulosti škola pripravovala odborníkov na rôzne profesie, aj v súčasnosti ponúka absolventom základných škôl možnosť študovať v štvorročných maturitných, ale aj troj- a dvojročných učebných odboroch.
Študijný odbor, ktorý udáva trend na trhu práce v dnešnej dobe, je pracovník marketingu so zameraním na obchod. V okrese Lučenec je táto škola jediná, ktorá vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti obchodnej prevádzky a marketingu. Študenti sú pripravení do života nielen teoreticky, ale aj prakticky. Tento štvorročný odbor je nový – prvé dva ročníky sú zároveň aj športovými triedami. Študenti týchto tried sa úspešne zapájajú do športových akcií a súťaží. Organizujú sa basketbalové, futbalové, volejbalové a iné športové podujatia v rámci okresu, Slovenska, ale aj v zahraničí. Úspešne spolupracujeme s družobnou školou v Šalgotarjáne, ktorá má podobné študijné zamerania, poriadame množstvo spoločných športových a jazykových súťaží. Štvorročný maturitný odbor je obchodný pracovník.
Trojročné učebné odbory predavač, aranžér , kuchár, čašník a hostinský pripravujú žiakov na prácu v predajňach, reštaurá-
ciách, jedálniach a bufetoch. Žiaci si precvičujú svoje teoretické vedomosti v rôznych prevádzkach, napríklad v Hypernove, v Tescu, v Bille, v CBA, v školskej jedálni, v nemocničnej jedálni a bufete v hoteli Reduta aj v školskej reštaurácii Mladosť. Najlepší žiaci majú možnosť absolvovať trojmesačnú prax v Nemecku a vo Francúzsku.
O absolventov trojročných odborov kuchár, čašník – servírka a hostinský je stále veľký záujem tak doma, ako aj v zahraničí. Žiaci majú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom odbore spoločné stravovanie a získať tak maturitu. Veľký záujem je o trojročný odbor hostinský, ktorý je trojkombináciou profesií kuchár, čašník a pracovník ubytovacieho zariadenia. Odbory zamerané na odevníctvo sú štvorročné študijné odbory s maturitou - odevníctvo a grafické systémy v odevníctve, trojročné učebné odbory krajčír – krajčírka, a dvojročné odbory - výroba konfekcie a praktická žena.
O kvalitné služby našich žiakov je veľký záujem aj za hranicami nášho okresu, napríklad v penzióne Jánošík v Ždiari, v rekreačnom stredisku Biele Vody a v posledných rokoch aj za hranicami Slovenska - v Maďarsku, v Nemecku a vo Francúzsku. Pre žiakov poslednej destinácie sme zabezpečili aj kurz zvládnutia základov gastronómie po francúzsky. Dobre sa uplatniť aj na zahraničných trhoch práce umožňuje našim žiakom medzinárodný certifikát, platný vo všetkých krajinách EÚ, ktorý majú možnosť získať po absolvovaní barmanského kurzu. Zatiaľ sa naposledy barmanský kurz konal v máji 2006 v reštaurácii Mladosť.
Pod odborným vedením pedagogických pracovníkov zabezpečujú naši žiaci rôzne formy obsluhy, slávnostné stolovanie, svadby, recepcie vo vlastných zariadeniach školy alebo na požiadanie aj u iných prevádzkovateľov. Čo sa týka tejto činnosti, pravidelne sa zúčastňujú rôznych výstav a súťaží, kde majú možnosť predviesť vedomosti a zručnosti kuchárskeho a čašníckeho umenia. Prezentujú sa aj na súťažiach s medzinárodnou účasťou.
Združená stredná škola obchodu a odievania venuje veľké úsilie práci s handicapovanými žiakmi a so žiakmi s poruchami učenia, ktorí študujú podľa individuálnych plánov a je im venovaná zvýšená pozornosť tak na teoretickom vyučovaní, ako aj na odbornom výcviku. Integrovaní žiaci sú zapájaní do práce tak, aby nepociťovali svoj handicap. Zvládnuť náročnú prácu s týmito žiakmi na požadovanej úrovni pomáhajú zamestnancom našej školy odborníci z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne.
Ako jedni z prvých v regióne sme sa zamerali na podporu športu na škole a zriadili sme športové triedy so zameraním na futbal, v ktorých je posilnené vyučovanie telesnej výchovy. Orientácia na šport nám už priniesla niekoľko pekných výsledkov, ako napr. 1. miesto v okresnom kole futbalu žiakov stredných škôl a 4. miesto v krajskom kole tej istej súťaže. Zvýšiť kondíciu žiakov majú za cieľ aj zimné a letné športové sústredenia. Doteraz posledné zimné sústredenie sa uskutočnilo vo februári 2006. Podľa záujmu žiakov učitelia telesnej výchovy organizujú plavecké výcviky pri mori v Chorvátsku (Gradac). Sedemdňové letné športové sústredenie spojené s plaveckým výcvikom je vždy doplnené ďalšími aktivitami, ako je futbal, volejbal, beh... Každoročne organizujeme medzinárodný futsalový turnaj a pomáhame pri organizovaní Vianočného behu. Tak žiaci športových tried, ako aj ostatní majú možnosť využívať dobre zariadenú posilňovňu.
Naša škola poskytuje približne 70 žiakom sociálne štipendium v celkovej hodnote okolo 500-tisíc Sk ročne. Ďalej poskytujeme finančnú odmenu za prácu na odbornom výcviku podľa určených kritérií v celkovej sume asi 100-tisíc Sk ročne. Čiastočne prispievame na ochranné pomôcky žiakov a uhrádzame za nich ročné úrazové poistenie v hodnote 13-tisíc Sk. Pre žiakov pochádzajúcich zo sociálne odkázaných rodín a pre žiakov športových tried máme pripravené rôzne príspevky a výhody, ako je napríklad možnosť stravovania v našich zariadeniach za zvýhodnených podmienok.
Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota

www.gymrs.edupage.org, mail: gymrs_x@post.sk, telefón: 047 5621989, 047 56 21988, 047 5621471, fax: 047 5621988

Naše gymnázium má 626 študentov v štvorročnej a osemročnej forme štúdia: osem tried štvorročného štúdia so slovenským vyučovacím jazykom, štyri triedy s vyučovacím jazykom maďarským a osem tried osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Štúdium zabezpečuje 40-členný pedagogický zbor a piati externisti.
Cieľom gymnázia ako vzdelávacej inštitúcie je pripravovať študentov na vysokoškolské štúdium. Percento úspešnosti nášho gymnázia v prijímaní maturantov na vysoké školy sa v posledných rokoch pohybuje v rozpätí 90 – 95%.
Tento výsledok podmieňujú tri faktory: kvalitný a kvalifikovaný pedagogický kolektív, snaživí študenti a alternatívny učebný plán.
Alternatívny učebný plán je možnosť v maturitnom ročníku vybrať si okrem povinného materinského jazyka, cudzích jazykov a telesnej výchovy 18–22 vyučovacích hodín podľa svojej budúcej vysokoškolskej orientácie. Okrem bežných vyučovacích predmetov ponúkame hodiny programovania, latinčiny, základov administratívy, práva, psychológie, ekonomiky, deskriptívnej geometrie a konverzácie v cudzích jazykoch.
Štúdium cudzích jazykov: na pôde nášho gymnázia možno študovať päť cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, latinský. Štúdium zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia. Naši študenti sa každoročne zúčastňujú modelovej konferencie OSN, kde sa stretávajú so študentmi z celého sveta pri riešení fiktívnych politologických problémov. Táto konferencia sa koná v anglickom jazyku.
Voliteľné predmety v 2. a 3. ročníku štúdia: v 2. ročníku je to podnikanie v cestovnom ruchu a sieťové technológie (akadémia CISCO) - vyučovací predmet, ktorý sa študuje štyri semestre v anglickom jazyku. V 3. ročníku študenti pokračujú v štúdiu sieťových technológií a môžu si zvoliť ďalší vyučovací predmet - aplikovanú ekonómiu. Formou predaja a zhodnocovania akcií sa tak učia podnikať.
Získanie certifikátov: naše gymnázium je akreditovaným skúšobným centrom medzinárodných certifikátov z anglického jazyka CITY and GUILDS. Certifikát je možné robiť v piatich vedomostných stupňoch a ako vstupenka na získanie pracovného povolenia je uznaný na vládnej úrovni vo všetkých štátoch EÚ.
Ako súčasť vzdelávacieho programu CNAP ponúkame prípravu na medzinárodný certifikačný test. Získanie certifikátu umožňuje disponovať odbornými znalosťami a zručnosťami v oblasti budovania a údržby počítačových sietí. V krajinách EÚ je táto profesia veľmi žiadaná.
Naše gymnázium dbá na úctu k materinskému jazyku a na toleranciu medzi študentmi slovenskej a maďarskej národnosti. V spolupráci s UNICEF sme získali označenie Škola priateľská deťom. Svedčí o tom množstvo ocenení v recitačných a literárnych súťažiach v slovenskom aj maďarskom jazyku, časté besedy s významnými ľuďmi z oblasti politiky, vedy, literatúry či histórie.
Študenti reprezentujú školu v rôznych olympiádach (cudzie jazyky, prírodovedné a spoločenskovedné predmety). Mnohé z diplomov a ocenení majú celoštátnu, dokonca medzinárodnú úroveň.
Počas školského roka si študenti volia rôzne krúžky, väčšinou športové: hádzanársky, volejbalový, futbalový, basketbalový a turistický. Dlhoročnú tradíciu má krúžok zdravotnícky a biologický.
Gymnázium sa pýši zaujímavým knižným fondom, vo vlastnej knižnici má množstvo prvých knižných vydaní.
Výhody:
- výhodná poloha, ľahká dostupnosť;
- jedáleň v budove školy;
- mliečne desiaty;
- školské rozhlasové štúdio;
- ambulancia zubnej lekárky v budove školy.
Zo zaujímavých podujatí:
- prijímanie prvákov do študentského cechu;
- vianočná akadémia;
- fašiangový karneval pre nižšie ročníky;
- gymnaziálny ples pre vyššie ročníky;
- filmové, divadelné a hudobné vystúpenia počas školského roka.
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši

www.gahsvk.sk, tel: 047/483 0411, e-mail: gymvk@svsbb.sk

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši je jediná škola svojho druhu v okrese. Snaží sa byť a je otvorenou školou prístupnou nielen žiakom, ale aj ich rodičom, priateľom a celej verejnosti. V rámci pomoci študentom čo najkvalitnejšie sa pripraviť na čoraz náročnejšie prijímacie skúšky na vysoké školy gymnázium prešlo na alternatívny učebný plán, čím zodpovedá víziám MŠ SR. Alternatívny učebný plán prináša pozitívnu zmenu vychádzajúc v ústrety študentom. Aké sú teda pozitíva takéhoto učebného plánu?
Počas prvých ročníkov získava študent všeobecné základy zo všetkých predmetov, a tým všestrannú rozhľadenosť, a v záverečnom - štvrtom ročníku si sám vyberá tie predmety, ktoré sú pre neho najdôležitejšie, či už s ohľadom na maturitné škúšky alebo na prijímacie pohovory. Povinnými zostávajú iba slovenský jazyk, cudzí jazyk a telesná výchova.
Čo ponúka Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš svojim študentom?
Osobitný dôraz sa kladie na výučbu cudzích jazykov. V súčasnej dobe tvrdej konkurencie a otvorených hraníc len sotva nájdete dobré profesijné uplatnenie bez ovládania niektorého svetového jazyka. Znalosť najmenej dvoch svetových jazykov sa v súčasnosti stáva takmer nevyhnutná. Z pestrej ponuky jazykov si môže študent vybrať anglický či francúzsky jazyk, ktoré patria medzi oficiálne jazyky európskych a svetových inštitúcií, spolu s nemeckým jazykom, jazykom blízkych susedských krajín, alebo španielsky jazyk a znovu sa dostavajúci do popredia ruský jazyk. Aj takto si žiak rozširuje možnosti uplatnenia v novovznikajúcich zahraničných firmách či organizáciách. Výučba jazykov je organizovaná v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, akou je Alliance Francaise, a tiež sa využíva aj pomoc zahraničných lektorov (najmä francúzsky hovoriacich).
Hodiny slovenského jazyka a literatúry spolu s históriou nedajú zabudnúť na naše korene a podporia vlastenecké cítenie študentov. Spoločnosť však nepotrebuje len jazykovo zdatných ľudí, ale aj ľudí všestranne vzdelaných, schopných argumentovať, logicky myslieť a samostatne rozhodovať. V týchto oblastiach pomôžu žiakom vedomosti nadobudnuté na hodinách matematiky, fyziky či chémie. Potrební sú aj ľudia, ktorí sú schopní chrániť seba, iných i prírodu a uvedomujú si dôležitosť ochrany už aj tak poriadne zničeného životného prostredia. Poznatky z biológie a geografie či chémie zaručia odpovede na mnohé problémy z daných oblastí. Naša škola sa svojimi aktivitami zapája do projektu Zdravá škola.
Prostredníctvom projektu Infovek získalo gymnázium vybavenie učebne najmodernejšou počítačovou technikou s pripojením na internet. Počítačová technika sa zapája do moderných vyučovacích metód nielen na hodinách informatiky, ale aj pri výučbe iných predmetov. Nezabúdame na rozvoj samotnej osobnosti človeka, preto dôraz kladieme aj na také predmety, akými sú etika, estetika či náboženstvo. Uvedomujeme si dôležitosť harmonicky rozvinutej osobnosti žiaka a v duchu kalokagatie a hesla staroolympijského Grécka „V zdravom tele zdravý duch“ využívame moderné metódy a formy rozvoja telesnej stránky našich študentov na hodinách telesnej výchovy i v záujmových krúžkoch. Široké možnosti realizácie telovýchovných a športových aktivít (aj v rámci povinnej telesnej výchovy) poskytujú: telocvičňa školy, športový areál, mestská hala, krytá plaváreň s posilňovňou, školská posilňovňa, v zime klzisko pri škole. Naši študenti sa zúčastňujú plaveckého a lyžiarskeho kurzu i kurzov ochrany človeka a prírody. Aj žiaci, ktorí nedosahujú vynikajúce študijné výsledky, získavajú pocit úspechu za svoje výkony a najvyššie ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy v športovej oblasti. Veľmi príťažlivé pre študentov sú návštevy rôznych vrcholných športových podujatí napr. hokej, basketbal, futbal našich reprezentantov Slovenska a možnosť stretnutia sa so svojimi športovými idolmi. Poskytovaná je aj príprava na štúdium so zameraním na telesnú výchovu na vysokých školách.
V rámci mimoškolskej činnosti naše gymnázium ponúka možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch: hokejbalovom, futbalovom, volejbalovom, tenisovom, biologickom, chemickom, matematickom, internetovom, historickom a fyzikálnom.
No nie všetky mimoškolské aktivity sú zamerané na činnosť záujmových krúžkov. Študenti majú možnosť poznávať európske mestá a ich históriu. Prostredníctvom historických exkurzií navštívili Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Česko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Anglicko a Andoru. V roku 2007 sa chystáme na putovanie po pobaltských krajinách a do Fínska. Tieto aktivity prinášajú študentom množstvo nových poznatkov a skúseností. Ďalej ponúkame študentom možnosť zúčastňovať sa na rôznych kultúrnych a iných podujatiach (napr. študentský ples, diskotéky, súťaž v aranžovaní vianočných dekorácií...), ako aj akcií organizovaných samotnými študentmi (koncerty, športové turnaje...). Ak si študent chce vyskúšať svoj organizačný talent a ukázať silné stránky svojej osobnosti, môže sa stať členom Študentskej rady.
Naše Gymnázium A. H. Škultétyho nepatrí síce k najväčším a najznámejším na Slovensku, výsledky má však porovnateľné s tými najväčšími a najznámejšími. Aj výsledky náročných monitorových testov a externej časti maturitnej skúšky vykazujú priemernú úspešnosť školy vyššiu ako je celoslovenský priemer úspešnosti. Nech prehovoria čísla: anglický jazyk - 66,15% oproti 61,9%, nemecký jazyk - 65,19% oproti56,4%, matematika - 44,2% oproti 42,40%.
Naši študenti sa každoročne zúčastňujú na rôznych olympiádach (matematická, chemická, biologická, v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku), zapájajú sa do stredoškolskej odbornej činnosti či športových súťaží. Zaujímajú sa a sú úspešnými riešiteľmi súťaží z histórie a nezaostávajú ani v oblasti vlastnej tvorby a recitačných súťaží. Každoročne naše gymnázium reprezentuje na krajských kolách približne 50 študentov a okolo 20 študentov postúpi aj na celoslovenské (celoštátne, republikové) kolá. Dokonca máme aj účastníkov medzinárodných kôl olympiád - v r. 1998 bol Andrej Teren na chemickej olympiáde v Austrálii. V r. 2002 získala Ivana Búryová bronzovú medailu v biologickej olympiáde v Lotyšsku a v roku 2003 ju obhájila na tej istej olympiáde v Bielorusku. Tieto umiestnenia a výsledky potvrdzujú správnosť prístupu našich pedagógov k vyučovaniu jednotlivých predmetov a svedčia o vynaložení množstva úsilia a snahy v ich každodennom poslaní.
Na Gymnáziu A. H. Škultétyho študovali žiaci, ktorí sa uplatnili vo všetkých oblastiach spoločenského aj verejného života či v regióne, na celom Slovensku alebo vo svete. Mnohí z nich sú vedeckí pracovníci, pracovníci ministerstiev a pod.
Myslite preto aj vy, mladí ľudia, na vašu budúcnosť a rozhodnite sa zodpovedne.
Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

tel./fax: 047/5422301, e-mail: gymmh@isternet.sk

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti je výberová škola, určená žiakom, ktorí ukončili 9. a 4. ročník základnej školy. Pripravuje ich v dvoch formách štúdia:
Štvorročná forma (žiaci vo veku 15 – 19 rokov) má všeobecný charakter a zabezpečuje dobrú jazykovú prípravu, schopnosť narábať s výpočtovou technikou, a tým umožňuje študentom vykonávať rôzne povolania.
Osemročná forma štúdia (žiaci vo veku 10 – 18 rokov) je zameraná na štúdium cudzích jazykov. Obidve formy vzdelávajú mladých ľudí v humanitných aj prírodovedných predmetoch a sú prípravou na ďalšie štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.
História školy sa začala 1. septembra 1933, keď bola v Hnúšti zriadená štátna meštianska škola. V školskom roku 1939/40 už mala sedem tried. 20. februára 1946 sa meštianska škola presťahovala do novostavby. 1. septembra 1953 bola vytvorená jedenásťročná stredná škola s jedenástimi triedami a od januára 1961 tu boli dve školy, spojené na spoločnej báze (základná deväťročná škola a všeobecnovzdelávacia stredná škola). 1. septembra 1965 sa stredná všeobecnovzdelávacia škola odčlenila od základnej školy a stala sa samosprávnou. Mala prírodovedný a humanitný študijný smer. 1. septembra 1969 boli otvorené gymnaziálne triedy a 1. septembra bolo popri štvorročnom gymnaziálnom štúdiu utvorené aj osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky. 8. marca 1996 bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky škole udelený čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu.
Škola sa snaží vychovať samostatného, flexibilného a kriticky rozmýšľajúceho mladého človeka, ktorý je schopný komunikovať v cudzích jazykoch, využívať najmodernejšie informačné technológie, počítačovú techniku, internet a dokáže sa zamestnať na akejkoľvek úrovni administratívy, ale hlavne dokáže úspešne študovať na vysokých školách prírodovedného aj humanitného zamerania. Na dosiahnutie tohto cieľa okrem povinných predmetov, ako sú slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský), náuka o spoločnosti, dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika, výtvarná výchova, hudobná výchova, estetická výchova, náboženská výchova, etická výchova, telesná výchova si žiaci môžu vyberať v obidvoch formách štúdia aj voliteľné predmety podľa individuálneho záujmu a vlastnej profesijnej orientácie. K najvyhľadávanejším patria literárny seminár, spoločenskovedný seminár, konverzácie v cudzom jazyku, aplikovaná ekonómia, informatika, seminár z geografie, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, základy administratívy. V rámci predmetu aplikovaná ekonómia si žiaci netradičnou formou majú možnosť vyskúšať fungovanie skutočnej firmy v praxi. Sami si študentskú spoločnosť založia, riadia ju, vyrábajú výrobky a predávajú, ako aj poskytujú služby svojim spolužiakom. Najobľúbenejšou ich aktivitou je každoročne organizovaný gymnaziálny ples. Na hodinách cudzích jazykov študenti prostredníctvom zážitkového vyučovania prežívajú reálie cudzích krajín. Škola každoročne organizuje Halloween party, študenti pripravujú anglický vianočný puding, americký koláč na Deň vďakyvzdania alebo originálne plnené nemecké jabĺčka. Okrem toho sa škola zapojila do medzinárodného projektu Sokrates a spolu s partnerskými školami z Talianska, Maďarska, Estónska, Lotyšska a Španielska zbierali rozhovory veteránov druhej svetovej vojny. Počas troch rokov sa na jednotlivých školách konali stretnutia s účastníkmi vojen. Študenti spracovávali rozhovory do formy krátkych videopríbehov, označovali ich anglickými titulkami a následne preložili do všetkých jazykov zapojených škôl a uverejnili na spoločnej webovej stránke. Užitočné boli aj projektové stretnutia, ktoré boli vzácnou príležitosťou pre študentov aj učiteľov, keď mohli v rodinách svojich priateľov zažiť rodinnú atmosféru a spoznať školský systém partnerskej krajiny. Spoločný projekt tak poskytol priestor na stretnutia mladých ľudí so zástupcami pravdepodobne najstaršej žijúcej generácie, ale hlavne mali možnosť v praxi využiť anglický jazyk ako komunikačný prostriedok. Škola sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí Modelového európskeho parlamentu a zasadnutí Modelovej konferencie OSN, kde delegáti z našej školy reprezentujú rôzne krajiny Európy či sveta a komunikujú v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Vyskúšajú si tak svoje schopnosti argumentovať, prezentovať svoje názory a diskutovať v jednotlivých výboroch, napríklad vo výbore pre ekonomické a menové záležitosti, vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, výbore pre ženské práva a rovnosť pohlavia. Cieľom takýchto stretnutí je dohodnúť sa spoločne na rezolúcii vyhovujúcej všetkým stranám .
Vďaka projektu Infovek škola vytvára príležitosti pre aktívne využitie cudzích jazykov a zapájania sa do medzinárodných aktivít. Okrem projektu Sokrates, podporovaného Európskou úniou, sú to aj ďalšie projekty Dreams and Teams, podporovaný Britskou radou na Slovensku či One school one country pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

Železničná 260, 050 01 Revúca, tel. č. 058 44 26 401, www.pslgrevuca.edu.sk, e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk

Je to jediné gymnázium s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zamerané na rozšírené štúdium slovenského jazyka a literatúry, a tiež jediné gymnázium, na ktorom sa študuje literárna tvorba. Svojich žiakov pripravuje na štúdium žurnalistiky na vysokej škole. Vyučuje rétoriku a ako jediné gymnázium na Slovensku s vyučovaním rétoriky sídli v historickej budove 1. slovenského gymnázia.
Ďalšie špecifiká:
Na tomto gymnáziu môžete študovať anglický, nemecký, ruský a latinský jazyk, a tiež je tu rozšírené vyučovanie dejepisu.
Uplatnenie absolventa:
Škola, ako každé gymnázium, pripravuje študentov na štúdium na vysokých školách, najmä humanitného zamerania (žurnalistika, herectvo, dramaturgia, masmediálna komunikácia, právo, učiteľstvo a i.).
Úspechy školy:
ü v súťaži SOČ sa každý rok prebojujeme do celoslovenského kola a náš študent reprezentoval školu aj v medzinárodnom kole SOČ
ü na súťaži Eustory nás zastupovala študentka, ktorá v celoslovenskej súťaži skončila na 1. mieste
ü v súťaži Európsky modelový parlament nás dve študentky reprezentovali na celoslovenskej súťaži
ü v súťaži Štúrovo pero dostal náš časopis Svet v literách čestné uznanie a špeciálnu cenu Literárneho fondu
ü zapojenie do projektu Socrates spolu so školami z Anglicka, Írska, Sardínié a Česka

Carpe diem:
ü 24-hodinový multikultúrny festival na pôde školy
ü náplňou sú rôzne besedy a dielne ( prozaická, poetická, výtvarná ) protidrogová beseda, fire show, tvorba grafitov, besedy so spisovateľmi ( Silvester Lavrík, Karol D. Horváth, Ondrej Nagay, Viera Prokešová, Pavel Dvořák, Anton Rákay)
Ďalšie aktivity školy:
študentská skupina Psychoanalýza
študentské rádio Víchor
poetické večery

Do pozornosti žiakom 8. a 9. ročníkov!
Organizujeme pre vás celoslovenskú súťaž Kukučínova literárna Revúca.
Bližšie informácie nájdete na www.pslgrevuca.edu.sk
Kritériá prijímacích pohovorov nájdete taktiež na našej webovej stránke v priebehu mesiaca január.Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 2. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 3. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 6. 5 dôvodov, vďaka ktorým je v roku 2022 cestovanie vlakom smart
 7. Prázdniny znamenajú oddych, ale aj riziká. Ako sa im vyhnúť?
 8. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť
 1. Na Slovensku je až 40 % domov bez adekvátneho poistenia
 2. Ako poistiť auto rýchlo a za tú najlepšiu cenu?
 3. Hotel Satelit sa mení na bytový komplex Camelia Residence
 4. Život na hradoch nebol romantickou rozprávkou
 5. Našou prioritou je otvorená komunikácia so študentmi
 6. Na Orave pribudne nová predajňa Kauflandu – v Tvrdošíne
 7. Sky Park je inteligentný vďaka technológiám Siemens
 8. Náklady na bývanie môžu potrápiť váš rodinný rozpočet. Čo s tým?
 1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 16 644
 2. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 11 858
 3. Kam na samozbery marhúľ, broskýň, levandule alebo malín 10 015
 4. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti 8 290
 5. Akú trasu si vybrať do Chorvátska a koľko vás bude stáť 6 274
 6. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 703
 7. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 3 815
 8. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 326

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Neupratané Sulíkovo ego splodilo ultimátum.
 2. Ladislav Kuna: Matovič škodí Slovensku rovnako ako Fico, ak nie viac.
 3. Peter Lacina: Toskánsko za humnami
 4. Vlasta Žampová: V Nitre pokutujú občanov za ukazovanie plagátov Bödöra, Fica, Jahňatka a Gašpara
 5. Robert Puk: Získa Polikliniku Tehelná a.s. bratislavské Nové Mesto?
 6. Ján Marton: Konské mäso miesto hovädziny ! Pokuta 200.- € a rýchly koniec kontroly.
 7. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 8. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 369
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 089
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 204
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 5 134
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 930
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 668
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke 4 456
 8. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 481
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Vraha mladej krupiérky usvedčili stopy, ktoré zanechalo auto.

Okresný súd odsúdenému vyhovel. Prokurátor podal sťažnosť.


40m
Lučenecká synagóga má "dve sestry", pozrieť si ich možno aspoň v mestskom múzeu.

Výstava v Mestskom múzeu predstavuje židovské synagógy maďarských náboženských obcí.


2 h
Ilustračné foto.

Odhadovaná hodnota zákazky je takmer 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.


SITA 6. júl
Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (vľavo) na mieste, kde štát plánuje postaviť priemyselný park.

V stredu o tom na návrh Ministerstva hospodárstva SR rozhodla vláda.


SITA 6. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Peter Biščo: Neupratané Sulíkovo ego splodilo ultimátum.
 2. Ladislav Kuna: Matovič škodí Slovensku rovnako ako Fico, ak nie viac.
 3. Peter Lacina: Toskánsko za humnami
 4. Vlasta Žampová: V Nitre pokutujú občanov za ukazovanie plagátov Bödöra, Fica, Jahňatka a Gašpara
 5. Robert Puk: Získa Polikliniku Tehelná a.s. bratislavské Nové Mesto?
 6. Ján Marton: Konské mäso miesto hovädziny ! Pokuta 200.- € a rýchly koniec kontroly.
 7. Ján Galan: Politickí tupci vs. výrobné fabriky
 8. Juraj Ondruška: Poznáme riešenie kritickej dopravy vo Vajnoroch!
 1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 24 369
 2. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 089
 3. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 6 204
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVb) 5 134
 5. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 4 930
 6. Marián Kozák: Stretnutie s mojimi spolužiakmi z vysokej školy v Nitre po 16 rokoch 4 668
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke 4 456
 8. Martin Greguš: Práca za 216 eur s DPH/hod? Pozrite si závery z kontrol v mestských podnikoch. Metropolitný inštitút - za dva roky na bežné výdavky o milión EUR viac 3 481
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Žijeme si tu ako v rozprávke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 3. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 4. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 5. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 8. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu