Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

Chcete podnikať v cestovnom ruchu? Nová škola v starobylej Banskej Štiavnici vás na to pripraví

Ak hľadáte klenoty v Štiavnických vrchoch, určite ich nájdete v Banskej Štiavnici. Toto starobylé mesto vám ponúka na obdiv niekoľko unikátnych historických pamiatok a odjakživa patrí k zastávkam, ktoré neobchádzajú umelci a hlavne turisti.

Krása okolitej prírody, osobitá architektúra meštiackych domov, pútnikmi vyhľadávaná Kalvária, Banské múzeum, blízke jazerá a kúpele, úzke uličky s príjemnými kaviarňami či nádherné Trojičné námestie, to všetko sú miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Keďže tento kraj je priam predurčený na rozvoj a podnikanie v oblasti cestovného ruchu a rovnako vidieckej turistiky, už v septembri tohto roku sa otvoria v Banskej Štiavnici brány novej Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá je štvorročnou formou stredoškolského odborného štúdia so zameraním na rozvoj obchodu a cestovného ruchu. Do siete škôl bola zaradená 26. augusta 2006 a výučbu začne 1. septembra 2007. Škola sa nachádza v starobylom banskom meste s bohatou stredoškolskou tradíciou a má všetky predpoklady na to, aby sa stala miestom prípravy pracovníkov a podnikateľov v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Keďže cestový ruch je odvetvím, ktoré aj na našom malom Slovensku začína byť veľmi perspektívnym a čoraz viac sa rozvíjajúcim, pre všetkých študentov, ktorí uvažujú o štúdiách zameraných práve na toto odvetvie, je spomínaná škola tou správnou voľbou. Takže pre vás, milí žiaci, a aj vás rodičov, ktorým určite záleží na tom, aby ich deti našli po skončení štúdií uplatnenie na trhu práce, poprípade si založili vlastný podnik, sú určené nasledovné riadky. Predstavujeme vám novú školu, v ktorej laviciach zasadnú 1. septembra jej prví študenti.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola, ktorá má budúcnosť
Súkromná stredná odborná škola je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu humanizmu, tolerancie a demokratických princípov. V centre jej pozornosti stojí žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov, ale aj potreby praxe a vysokých škôl. Prioritou školy je všestranne a flexibilne vybaviť mladého človeka pre život v dospelosti, pre prax a následné celoživotné vzdelávanie, čo chceme dosiahnuť posunom ťažiska výchovno-vzdelávacieho procesu od jednoduchého sprostredkovania vedomostí na rozvoj prenosných zručností. Za prvoradé považujeme rozvíjať u študentov kritické myslenie, kreativitu, preberanie iniciatívy, schopnosť riešenia problémov, hodnotenia rizík, prijímania rozhodnutí a konštruktívneho riadenia. Škola deklaruje otvorenosť smerom k širokej verejnosti. Bude rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej správy, zamestnávateľskými subjektami ako súkromnými tak i štátnymi, výchovno-vzdelávacími inštitúciami podobného zamerania doma i v zahraničí.
Môžete si vybrať
z niekoľkých odborov
Štúdium na SSOŠ je určené pre žiakov, končiacich základnú školu, ale aj pre ľudí z praxe a absolventov stredných škôl, ktorí si potrebujú rozšíriť či doplniť svoje vzdelanie o odbornosť. Škola ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných študijných odboroch:
§ 6317 6 - obchodná akadémia
§ 4221 7 - vidiecka turistika
§ 6318 7 - manažment hotelov a cestovných kancelárií
§ 63147 - cestovný ruch

Skryť Vypnúť reklamu

Súkromná stredná odborná škola v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o stredné odborné vzdelanie také odbory, absolvovanie ktorých ich vybaví základnými kompetenciami a zručnosťami, prakticky využiteľnými v praxi rovnako doma ako v zahraničí.

Náš absolvent bude vybavený takými všeobecnými kompetenciami, ako:
1. komunikácia v materinskom a cudzom jazyku,
2. digitálna zručnosť,
3. matematická zručnosť a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie,
4. podnikanie,
5. medziľudské, medzikultúrne, spoločenské a občianske zručnosti,
6. učenie sa ako sa učiť,
7. kultúrna vnímavosť.
Aby sa pedagógom podarilo dané kompetencie naplniť, sústredia sa najmä na výučbu cudzích jazykov, anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského. Pri ich výučbe budú využívať najmodernejšie formy a metódy práce, ale tiež zahraničné jazykové pobyty a praxe, spoluprácu so školami v zahraničí a podobne. Veľká pozornosť sa bude venovať aj rozvoju komunikačných a rétorických zručností našich študentov ako v rodnom jazyku, tak aj v cudzích jazykoch. Plynulá práca s počítačom a využívanie moderných komunikačných a informačných technológií je našou ďalšou prioritou.
Študenti školy budú tiež spoznávať históriu, geografiu a etnografiu regiónov Slovenska a priľahlých regiónov.
Aby ich pracovné aktivity v budúcnosti nezaťažovali životné prostredie, budú sa vzdelávať v biológii a ekológii. A aby si po teoretickom vyučovaní vydýchli, čakajú ich hodiny telesnej výchovy. Za samozrejmosť sa považuje účasť školy a jej študentov v lokálnych, národných i medzinárodných projektoch.

Skryť Vypnúť reklamu

A aké praktické zručnosti vám poskytne SSOŠ?
Odbor obchodná akadémia vybaví absolventa odbornými vedomosťami a zručnosťami, potrebnými na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v domácom i medzinárodnom obchode, v peňažníctve a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Základom štúdia v tomto odbore je marketing, finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistika, cenová tvorba, daňová agenda, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.
V odboroch vidiecka turistika, manažment hotelov a cestovných kancelárií a cestovný ruch škola naučí absolventa ovládať systém ekonomických, právnych, sociálnych, ekologických, historicko-spoločenských a technologických noriem práce a podnikania v týchto oblastiach. Pripraví kvalifikovaného pracovníka, schopného vykonávať odborné práce pri zabezpečovaní a riadení turistických služieb v mestskom i vidieckom prostredí. Absolvent sa tu naučí riešiť praktické otázky podnikateľskej praxe v riadení hotelových zariadení, cestovných kancelárií a turistických informačných kancelárií. Absolventi tejto strednej školy získajú zároveň aj všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokých školách zameraných na ekonomiku, rozvoj cestovného ruchu, služieb, štúdium cudzích jazykov a podobne.
Tomu, aby ste po absolvovaní školy boli naozaj odborne a prakticky pripravení, budú napomáhať domáce i zahraničné výcvikové strediská a praxe.
V Banskej Štiavnici sa určite nebudete nudiť.
Študentský život však nie je len učenie, ale aj voľný čas strávený s priateľmi pri športe, kultúre alebo jednoducho zábave. Mesto poskytuje mladým viacero možností voľnočasových aktivít. Je tu kino, galéria, múzeá, športový štadión, plaváreň, niekoľko telocviční, ihrísk, tenisových kurtov, množstvo krčmičiek, čajovňa, diskotéky. Každý si môže vybrať podľa svojich záľub a možností.
Takže otázka na záver. Oslovila vás nová škola, ktorú možno nazvať zaujímavou v ešte zaujímavejšom meste? Ak áno, sme radi, že sme vám aj tentokrát uľahčili rozhodovanie o výbere tej správnej strednej školy.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Zriaďovateľ: PhDr. Renata Mikulášová
Trvalé bydlisko: Dr. Straku 10
969 01 Banská Štiavnica
Štátna príslušnosť: SR
Typ štúdia: stredná odborná škola s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujúca odborné stredoškolské vzdelanie v daných odboroch
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Predpokladaný počet tried/žiakov:
- 2 triedy v ročníku denného štúdia/2x24 žiakov
celková naplnenosť v 4 ročníkoch: 8 tried/192 žiakov
- 1 trieda trojročného pomaturitného / nadstavbového štúdia: 20 žiakov
celková naplnenosť v 3 ročníkoch: 3 triedy/60 žiakov
Vyučovací jazyk: slovenský
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
- denné 4-ročné štúdium
- pomaturitné / nadstavbové štúdium 3-ročné

Študijné odbory pre oba typy vzdelávania:
- 6317 6 obchodná akadémia – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR 31. mája 2004 pod číslomCD-2004-6570/13766-5:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 4221 7 vidiecka turistika – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR dňa 7. júna 2004 pod číslom CD-2004-7805/15281-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraniami 01 manažment hotelov, 02 manažment cestovných kancelárií, 03 manažment turistických informačných kancelárií – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR dňa 31. mája 2004 pod číslom CD-2004-7788/15292-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 6314 7 cestovný ruch – základné pedagogické dokumenty schválené dňa 31. mája 2004 pod číslom CD-2004-7791/15289-1:039 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom.

Poznámka: Po experimentálnom overení a schválení MŠ možnosť doplniť odbor 6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu.
Všetky nami plánované odbory sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách a v znení vyhlášky č.424/2005 Z.z.

Plánovaný začiatok štúdia: 1. september 2007
Možnosť ubytovania: študentské domovy v meste

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA SSOŠ

§ Základným kritériom pre prijatie na SSOŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a záujem uchádzača o dané študijné odbory.
§ Bez prijímacích skúšok budú na školu prijatí všetci uchádzači, ak ich počet nebude vyšší ako 48, čo je plán výkonov pre prvý ročník v šk. roku 2007/08.
§ Ak počet uchádzačov bude vyšší ako 48, vedenie školy stanoví kritériá na zostavenie poradia úspešnosti všetkých prihlásených uchádzačov. Prvých 48 žiakov v poradí bude prijatých bez prijímacích skúšok.
§ Podrobné kritériá na zostavenie poradia uchádzačov škola zverejní do 20. marca 2007.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 7. Hygge ako životný štýl
 8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 41 982
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 40 194
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 13 940
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 453
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 005
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 952
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 388
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 264
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 120
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 996
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Počas víkendového testovania v Lučenci.

Epidemiologická situácia v meste sa zlepšila.

3 h
Po víkendovom celoplošnom testovaní vo Fiľakove.

Primátor Attila Agócs pripomenul, že testovanie vo Fiľakove prebehlo bez problémov, aj napriek viacerým byrokratickým prekážkam zo strany štátu, preto, lebo nehľadali rozhovory, ale riešenia.

4 h
V Ľuboreči si vyrátali koľko ušetrili tým, že nereflektovali na ponuku zastrešenia odberového miesta už existujúcimi MOM.

Pomohlo im v tom hlavne zastrešenie obcou Halič.

5 h
Celoplošné testovanie.

V meste je ľuďom k dispozícii 11 odberových miest.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23. jan

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

7 h

Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie.

23. jan

Už ste čítali?