Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Chcete podnikať v cestovnom ruchu? Nová škola v starobylej Banskej Štiavnici vás na to pripraví

Ak hľadáte klenoty v Štiavnických vrchoch, určite ich nájdete v Banskej Štiavnici. Toto starobylé mesto vám ponúka na obdiv niekoľko unikátnych historických pamiatok a odjakživa patrí k zastávkam, ktoré neobchádzajú umelci a hlavne turisti.

Krása okolitej prírody, osobitá architektúra meštiackych domov, pútnikmi vyhľadávaná Kalvária, Banské múzeum, blízke jazerá a kúpele, úzke uličky s príjemnými kaviarňami či nádherné Trojičné námestie, to všetko sú miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Keďže tento kraj je priam predurčený na rozvoj a podnikanie v oblasti cestovného ruchu a rovnako vidieckej turistiky, už v septembri tohto roku sa otvoria v Banskej Štiavnici brány novej Súkromnej strednej odbornej školy, ktorá je štvorročnou formou stredoškolského odborného štúdia so zameraním na rozvoj obchodu a cestovného ruchu. Do siete škôl bola zaradená 26. augusta 2006 a výučbu začne 1. septembra 2007. Škola sa nachádza v starobylom banskom meste s bohatou stredoškolskou tradíciou a má všetky predpoklady na to, aby sa stala miestom prípravy pracovníkov a podnikateľov v oblasti obchodu a cestovného ruchu. Keďže cestový ruch je odvetvím, ktoré aj na našom malom Slovensku začína byť veľmi perspektívnym a čoraz viac sa rozvíjajúcim, pre všetkých študentov, ktorí uvažujú o štúdiách zameraných práve na toto odvetvie, je spomínaná škola tou správnou voľbou. Takže pre vás, milí žiaci, a aj vás rodičov, ktorým určite záleží na tom, aby ich deti našli po skončení štúdií uplatnenie na trhu práce, poprípade si založili vlastný podnik, sú určené nasledovné riadky. Predstavujeme vám novú školu, v ktorej laviciach zasadnú 1. septembra jej prví študenti.

Skryť Vypnúť reklamu

Škola, ktorá má budúcnosť
Súkromná stredná odborná škola je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu humanizmu, tolerancie a demokratických princípov. V centre jej pozornosti stojí žiak – jeho potreby a záujmy, požiadavky rodičov, ale aj potreby praxe a vysokých škôl. Prioritou školy je všestranne a flexibilne vybaviť mladého človeka pre život v dospelosti, pre prax a následné celoživotné vzdelávanie, čo chceme dosiahnuť posunom ťažiska výchovno-vzdelávacieho procesu od jednoduchého sprostredkovania vedomostí na rozvoj prenosných zručností. Za prvoradé považujeme rozvíjať u študentov kritické myslenie, kreativitu, preberanie iniciatívy, schopnosť riešenia problémov, hodnotenia rizík, prijímania rozhodnutí a konštruktívneho riadenia. Škola deklaruje otvorenosť smerom k širokej verejnosti. Bude rozvíjať spoluprácu s orgánmi štátnej správy, zamestnávateľskými subjektami ako súkromnými tak i štátnymi, výchovno-vzdelávacími inštitúciami podobného zamerania doma i v zahraničí.
Môžete si vybrať
z niekoľkých odborov
Štúdium na SSOŠ je určené pre žiakov, končiacich základnú školu, ale aj pre ľudí z praxe a absolventov stredných škôl, ktorí si potrebujú rozšíriť či doplniť svoje vzdelanie o odbornosť. Škola ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných študijných odboroch:
§ 6317 6 - obchodná akadémia
§ 4221 7 - vidiecka turistika
§ 6318 7 - manažment hotelov a cestovných kancelárií
§ 63147 - cestovný ruch

Skryť Vypnúť reklamu

Súkromná stredná odborná škola v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o stredné odborné vzdelanie také odbory, absolvovanie ktorých ich vybaví základnými kompetenciami a zručnosťami, prakticky využiteľnými v praxi rovnako doma ako v zahraničí.

Náš absolvent bude vybavený takými všeobecnými kompetenciami, ako:
1. komunikácia v materinskom a cudzom jazyku,
2. digitálna zručnosť,
3. matematická zručnosť a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie,
4. podnikanie,
5. medziľudské, medzikultúrne, spoločenské a občianske zručnosti,
6. učenie sa ako sa učiť,
7. kultúrna vnímavosť.
Aby sa pedagógom podarilo dané kompetencie naplniť, sústredia sa najmä na výučbu cudzích jazykov, anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského. Pri ich výučbe budú využívať najmodernejšie formy a metódy práce, ale tiež zahraničné jazykové pobyty a praxe, spoluprácu so školami v zahraničí a podobne. Veľká pozornosť sa bude venovať aj rozvoju komunikačných a rétorických zručností našich študentov ako v rodnom jazyku, tak aj v cudzích jazykoch. Plynulá práca s počítačom a využívanie moderných komunikačných a informačných technológií je našou ďalšou prioritou.
Študenti školy budú tiež spoznávať históriu, geografiu a etnografiu regiónov Slovenska a priľahlých regiónov.
Aby ich pracovné aktivity v budúcnosti nezaťažovali životné prostredie, budú sa vzdelávať v biológii a ekológii. A aby si po teoretickom vyučovaní vydýchli, čakajú ich hodiny telesnej výchovy. Za samozrejmosť sa považuje účasť školy a jej študentov v lokálnych, národných i medzinárodných projektoch.

Skryť Vypnúť reklamu

A aké praktické zručnosti vám poskytne SSOŠ?
Odbor obchodná akadémia vybaví absolventa odbornými vedomosťami a zručnosťami, potrebnými na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v domácom i medzinárodnom obchode, v peňažníctve a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Základom štúdia v tomto odbore je marketing, finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistika, cenová tvorba, daňová agenda, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.
V odboroch vidiecka turistika, manažment hotelov a cestovných kancelárií a cestovný ruch škola naučí absolventa ovládať systém ekonomických, právnych, sociálnych, ekologických, historicko-spoločenských a technologických noriem práce a podnikania v týchto oblastiach. Pripraví kvalifikovaného pracovníka, schopného vykonávať odborné práce pri zabezpečovaní a riadení turistických služieb v mestskom i vidieckom prostredí. Absolvent sa tu naučí riešiť praktické otázky podnikateľskej praxe v riadení hotelových zariadení, cestovných kancelárií a turistických informačných kancelárií. Absolventi tejto strednej školy získajú zároveň aj všetky predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokých školách zameraných na ekonomiku, rozvoj cestovného ruchu, služieb, štúdium cudzích jazykov a podobne.
Tomu, aby ste po absolvovaní školy boli naozaj odborne a prakticky pripravení, budú napomáhať domáce i zahraničné výcvikové strediská a praxe.
V Banskej Štiavnici sa určite nebudete nudiť.
Študentský život však nie je len učenie, ale aj voľný čas strávený s priateľmi pri športe, kultúre alebo jednoducho zábave. Mesto poskytuje mladým viacero možností voľnočasových aktivít. Je tu kino, galéria, múzeá, športový štadión, plaváreň, niekoľko telocviční, ihrísk, tenisových kurtov, množstvo krčmičiek, čajovňa, diskotéky. Každý si môže vybrať podľa svojich záľub a možností.
Takže otázka na záver. Oslovila vás nová škola, ktorú možno nazvať zaujímavou v ešte zaujímavejšom meste? Ak áno, sme radi, že sme vám aj tentokrát uľahčili rozhodovanie o výbere tej správnej strednej školy.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Zriaďovateľ: PhDr. Renata Mikulášová
Trvalé bydlisko: Dr. Straku 10
969 01 Banská Štiavnica
Štátna príslušnosť: SR
Typ štúdia: stredná odborná škola s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytujúca odborné stredoškolské vzdelanie v daných odboroch
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Predpokladaný počet tried/žiakov:
- 2 triedy v ročníku denného štúdia/2x24 žiakov
celková naplnenosť v 4 ročníkoch: 8 tried/192 žiakov
- 1 trieda trojročného pomaturitného / nadstavbového štúdia: 20 žiakov
celková naplnenosť v 3 ročníkoch: 3 triedy/60 žiakov
Vyučovací jazyk: slovenský
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
- denné 4-ročné štúdium
- pomaturitné / nadstavbové štúdium 3-ročné

Študijné odbory pre oba typy vzdelávania:
- 6317 6 obchodná akadémia – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR 31. mája 2004 pod číslomCD-2004-6570/13766-5:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 4221 7 vidiecka turistika – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR dňa 7. júna 2004 pod číslom CD-2004-7805/15281-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií so zameraniami 01 manažment hotelov, 02 manažment cestovných kancelárií, 03 manažment turistických informačných kancelárií – základné pedagogické dokumenty schválené MŠ SR dňa 31. mája 2004 pod číslom CD-2004-7788/15292-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom;
- 6314 7 cestovný ruch – základné pedagogické dokumenty schválené dňa 31. mája 2004 pod číslom CD-2004-7791/15289-1:039 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc prvým ročníkom.

Poznámka: Po experimentálnom overení a schválení MŠ možnosť doplniť odbor 6324600 manažment regionálneho cestovného ruchu.
Všetky nami plánované odbory sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách a v znení vyhlášky č.424/2005 Z.z.

Plánovaný začiatok štúdia: 1. september 2007
Možnosť ubytovania: študentské domovy v meste

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA SSOŠ

§ Základným kritériom pre prijatie na SSOŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a záujem uchádzača o dané študijné odbory.
§ Bez prijímacích skúšok budú na školu prijatí všetci uchádzači, ak ich počet nebude vyšší ako 48, čo je plán výkonov pre prvý ročník v šk. roku 2007/08.
§ Ak počet uchádzačov bude vyšší ako 48, vedenie školy stanoví kritériá na zostavenie poradia úspešnosti všetkých prihlásených uchádzačov. Prvých 48 žiakov v poradí bude prijatých bez prijímacích skúšok.
§ Podrobné kritériá na zostavenie poradia uchádzačov škola zverejní do 20. marca 2007.Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 6. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 7. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 8. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 1. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 4. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 5. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 6. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 7. Pomáhajte čítaním
 8. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 9. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 30 553
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 745
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 853
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 228
 5. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 892
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 514
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 012
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 842
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 9 203
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 8 800
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Vo Fiľakove potrebujú v súvislosti s testovaním pomoc zdravotníckeho personálu

Pôvodne ho mala podľa samosprávy zabezpečovať vláda, len dnes im oznámili, že ho majú zabezpečiť oni.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

Podľa ZMOSu čaká odberné tímy počas dvoch dní testovania extrémna záťaž, dobrovoľníkom zvýšili aspoň odmenu

Minister obrany uviedol, že rozhodnutie zmeniť dni testovania na sobotu a nedeľu súvisí s personálnymi, logistickými a materiálnymi limitmi.

Testovanie v Bardejove prebieha v plnom prúde.

Nové opatrenia zasadili reštauráciám ťažkú ranu

Počas dlhoročného fungovania obdobnú situáciu nezažili.

Za dlhé roky fungovania nezažili majitelia rešturácií takýto pocit bezmocnosti.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Už ste čítali?