Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Zasadnite do lavíc školy, v ktorej na vás dýchne kus banskej histórie

V minulom čísle sme vás milí študenti a rodičia, ktorí sa práve dnes rozhodujete, ktorá stredná škola sa vám v nasledujúce roky stane druhým domovom, pozvali na návštevu históriou dýchajúcej Banskej Štiavnice. Toto nádherné starobylé mesto je miestom, kde

nájdete hneď niekoľko vynikajúcich stredných škôl, ktoré študentov vybavia do života všetkými potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ktoré počas budúcej kariéry zúžitkujú. Dnes vám predstavím Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho, ktorej história sa začala písať už veľmi dávno a je nerozlučne spätá s rozvojom baníckeho priemyslu v tejto časti tohto kraja. O tom, že spomínaná škola je nepochybne zaujímavá a stojí za zváženie, či nenapísať na prihlášku aj jej názov, vás presvedčíme v nasledovných riadkoch, v ktorým vám predstavíme jednotlivé študijné odbory, z ktorých si môžete vybrať.

Skryť Vypnúť reklamu

Zoznámte sa s našimi odbormi

2241 6 polytechnika
Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v trvaní 4 rokov, ukončené maturitnou skúškou. Absolvent je adaptabilný na všetky oblasti ľudskej činnosti vo sférach výroby, použitia a zhodnocovania produktov.
Obsah štúdia je v súlade so svetovým trendom vzdelávania mládeže i s požiadavkami praxe, preto má vzdelanie obecný charakter bez úzkej špecializácie na jednotlivé odbory s dôrazom na spoločenskovedné, matematickoprírodovedné a technické poznatky. Samozrejme súčasťou tohto štúdia je výučba cudzích jazykov, informatiky a výpočtovej techniky, ekonomiky, písania na stroji a korešpondencie, podnikania mladých, manažmentu, marketingu, ekológie, biológie a pod. Tento spôsob štúdia je určený žiakom ZŠ, ktorí svoju budúcnosť vidia hneď v uplatnení v praxi, alebo v ďalšom štúdiu na vysokých školách technického typu alebo univerzitách. Odbor spĺňa požiadavku EÚ na vzdelávanie v oblasti profilácie i dĺžke vzdelávania. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe výsledkov MONITOR-u 9, prípadne na základe kritérií stanovených školou. Ak nie sú splnené kritériá, tak prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Skryť Vypnúť reklamu

3692 6 geodézia, kartografia a kataster
V študijnom odbore sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní geodeti, kartografi. Študijný odbor dáva široký základ pre výkon rozmanitých činností v oblasti geodézie, kartografie, katastra, fotogrametrie a špeciálnej geodézie pre investičnú výstavbu a zameriavanie kultúrnych pamiatok. Študijný odbor 3692 6 geodézia, kartografia a kataster je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, výpočtovú techniku a technické vedy. Štúdium rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti, učí riešiť problémové úlohy, identifikovať ich, analyzovať a navrhovať optimálne riešenia. Príprava absolventov sa uskutočňuje v spolupráci so súkromným sektorom a meniacimi sa požiadavkami na vedomosti vzhľadom na rýchly vývoj v danom odbore v oblasti vedy a techniky a zároveň vytvára žiakom predpoklady na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysokoškolské štúdium. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe výsledkov MONITOR-u 9, prípadne na základe kritérií stanovených školou. Ak nie sú splnené kritériá, tak prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Skryť Vypnúť reklamu

3916 6 životné prostredie
Absolvent študijného odboru životné prostredie je kvalifikovaný pracovník v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, je schopný samostatne vykonávať prácu pri riešení problémov životného prostredia. Je pripravený na výkon kontroly kvality životného prostredia, kontroly a posudzovania projektov a územného plánovania a riadiť zásahy pri ekologických haváriách. Absolventi tiež nájdu uplatnenie ako referenti v štátnej správe a samospráve. Odbor pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách a univerzitách.
V rámci odborného vzdelania žiaci získavajú vedomosti z oblasti biológie, geológie, pedológie, geografie, ekológie, krajinnej ekológie, monitoringu životného prostredia, technického kreslenia, strojníctva. Oboznámia sa aj s platnými právnymi normami, týkajúcimi sa životného prostredia, technológiami ochrany životného prostredia, problematikou stavieb v životnom prostredí. Samozrejmosťou je výuka cudzích jazykov a výpočtovej techniky. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe výsledkov MONITOR-u 9, prípadne na základe kritérií stanovených školou. Ak nie sú splnené kritériá, tak prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu.

8245 6 konzervátorstvo a reš-taurátorstvo
V tomto študijnom odbore sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní umeleckí remeselníci, ktorí sa uplatnia v oblasti starostlivosti o pamiatky a starožitnosti a tiež v múzejníctve. Predpokladom pre štúdium je výtvarné nadanie a manuálna zručnosť.
Počas štúdia sa žiaci oboznamujú s dejinami výtvarnej kultúry a zásadami ochrany pamiatok. Učia sa kresliť a modelovať, aby boli schopní podľa predlohy alebo podľa torza nakresliť, doplniť alebo vymodelovať vernú kópiu originálu. Zoznamujú sa teoreticky aj prakticky s historickými remeselnými technikami a s postupmi konzervovania a reštaurovania historických remeselno-výtvarných diel.
Študijný odbor má odborné zameranie na omietky a štukovú výzdobu, v príprave sú zamerania kameň, kov a drevo. Žiaci sú prijímaní na základe talentovej skúšky. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá.

2147 6 kamenárstvo
Absolvent študijného odboru kamenárstvo je kvalifikovaný na vykonávanie činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti prípravy, riadenia, realizácie a kontroly výrobného procesu pri výrobe drveného a ťaženého kameniva. Tiež sa môžu uplatniť na úseku marketingu a obchodu vo firmách zaoberajúcich sa touto činnosťou. Komplexné odborné vedomosti dávajú predpoklad pre zabezpečenie činnosti spojenej so založením i prevádzkou kamenárskej firmy v rámci malého a drobného podnikania. Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe výsledkov MONITOR-u 9, prípadne na základe kritérií stanovených školou. Ak nie sú splnené kritériá, tak prijímacie skúšky sú zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Pomaturitné štúdium: 2141 6 geológia a baníctvo, zameranie 03 geodézia a meračstvo
Dĺžka štúdia je 2 roky. Absolventi sa uplatnia ako geodeti v banských závodoch ako aj v oblasti ťažby a spracovania rudných a nerudných surovín, v oblasti štátnej i súkromnej sféry geodézie, kartografie a súvisiacich činností, a aj na katastrálnych úradoch a organizáciách vykonávajúcich pozemkovú evidenciu a pozemkové úpravy

Kedže škola je naozaj dobre vybavená, či už vlastnou telocvičňou, posilovňou, moderne zariadenými učebňami, poskytuje široké možnosti mimoškolských aktiví. Na škole fungujú rôzne krúžky, žiaci sa pripravujú a následne úspešne reprezentujú svoju školu v rôznych súťažiach, či olympiádach. A tak, ako som už spomínala v predchádzajúcom čísle našich novín, Banská Štiavnica, samotné mesto a jej blízke či vzdialené okolie, je priam stvorené na získanie nových poznatkov o krásach nášho kraja, spoznanie histórie, ktorá drieme ukrytá v starobylých budovách, múzeách a iných historických pamiatkach.
KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

odbor 8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
Žiaci do 1. ročníka SPŠ S. Mikovíniho na študijný odbor 8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo budú prijímaní v zmysle § 4 odst. 5 vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z.z., na základe dosiahnutých
výsledkov z: A/ talentovej skúšky
B/ pomocných kritérií

A/ Kritériá pre hodnotenie jednotlivých úloh talentovej skúšky
Téma č. 1 – Kresba zátišia z geometrických telies s drapériou – podľa modelu.
Hodnotiť sa bude umiestnenie obrazu do formátu, využitie formátu papiera, vystihnutie tvaru, proporcií a polohových vzťahov predmetov, zobrazenie priestorovej hĺbky, kresliarsky rukopis.
Téma č. 2 – Maľba farebnej kompozície na danú tému – podľa vlastnej predstavy.
Hodnotiť sa bude tvorivé myslenie, priestorová predstavivosť a fantázia, farebné cítenie, zvládnutie techniky zvoleného výtvarného média (akvarel, tempera, pastel).
Téma č. 3 – Modelovanie trojrozmerného architektonického článku – podľa modelu.
Hodnotiť sa bude vystihnutie tvaru a proporcií, sochársky rukopis.

B/ Pomocné kritériá
- hodnotenie domácich prác
- bodové hodnotenie profilujúcich predmetov
H o d n o t e n i e
Každú stanovenú tému hodnotí každý člen komisie bodovacím systémom od 0 – 10 bodov (maximálny počet bodov 90)
Za priemernú známku zo SJL a DEJ v 9. triede ZŠ získa uchádzač nasledovný počet bodov:
1,00 – 1,50 – 3 body
1,51 – 2,00 – 2 body
2,01 – 2,50 – 1 bod
Hodnotenie domácich prác – hodnotiť sa bude výber námetov a celková výtvarná úroveň predložených prác. Úroveň domácich prác uchádzačov hodnotí komisia stupňami:
- výborný / V / - 3 body
- dobrý / D / - 2 body
- slabý / S / - 1 bod
Celkové hodnotenie uchádzačov sa dosiahne súčtom bodov za témy (č. 1,2,3). Na základe uvedeného súčtu sa urobí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov.
Uchádzač vyhovel kritériám pre prijatie, ak dosiahol z každej témy (č.1,2,3) talentovej skúšky 40 % bodov.
Pri trojčlennej komisii za jednu tému je 40% -12 bodov. Za 3 témy je 40% - 36 bodov. Uchádzač musí vyhovieť z každej témy. Kritériá pod bodom 2 a 3 slúžia ako pomocné kritériá pri rovnosti bodov.
Plán výkonov: 1 trieda podľa záujmu žiakov.
Kritéria boli prejednané na umeleckej rade dňa 9.01.2007, s platnosťou pre školský rok 2007/2008.
Termín talentových skúšok
je 29.03.2007 o 7.30 hod.

Kritériá pre prijatie uchádzačov na ostatné štúdijné odbory sú zverejnené na www.mikovini.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Zelená Bratislava
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 3. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 4. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 5. Bezbariérové vozidlo
 6. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 301
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 15 991
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 281
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 713
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 916
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 379
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 428
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 288
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 206
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 964
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Marek Penksa dal vo vrcholovom futbale vyše 70 gólov. Nadviaže na neho syn Marco?

ROZHOVOR: Supertalent Le Giang chodil do repre z tretej ligy. Profi kariéru vymenil aj za prácu na vleku

Futbalovému klenotu z Novohradu Emilovi Le Giangovi predpovedali veľkú budúcnosť.

Emil Le Giang.

Na Gemeri má vzniknúť nová turistická atrakcia

Mala by sa ňou stať desaťročia nevyužívaná banská štôlňa Ladislav v Železníku, časti obce Sirk v Revúckom okrese.

Štôlňa Ladislav v Železníku.

V Banskobystrickom kraji sú už tri zariadenia sociálnych služieb v karanténe

Župa pripravuje aj pravidelné preventívne testovanie zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?