Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

S vysokoškolským vzdelaním sa lepšie uplatníte na trhu práce

Ešte pred niekoľkými rokmi úplne postačovalo stredoškolské vzdelanie na to, aby ste nemali problém uplatniť sa na trhu práce. No situácia sa zmenila. V médiách sa čoraz častejšie objavujú správy, hovoriace o nutnosti investícií do vysokoškolského vzdelani

a a najmä o spustení účinného systému celoživotného vzdelávania sa. Aj vstup Slovenska do Európskej únie zmenil požiadavky zamestnávateľov, často aj zahraničných, na vzdelanostnú úroveň svojich zamestnancov. Predpokladá sa, že v najbližšom desaťročí zanikne v EÚ približne polovica pracovných miest pre obyvateľov s nízkou kvalifikáciou. Práve preto je na mieste, ak sa vy, milí stredoškoláci, ale aj všetci tí, ktorí sa rozhodujete zvýšiť svoje vzdelanie, rozhodnete vyplniť si prihlášku na niektorú z vysokých škôl, ktorých je na Slovensku hneď niekoľko. Dnes vám predstavím Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorej absolventi bakalárskeho a tiež inžinierskeho štúdiá nachádzajú široké uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí.

Skryť Vypnúť reklamu

Kde sa uplatnia absolventi
bakalárskeho štúdia z nasledovných akreditovaných študijných programov?
Autoelektrotechnika – absolvent nadobudne vedomosti a schopnosti z oblasti elektrotechnických a elektronických systémov motorových vozidiel, skúšania a diagnostiky motorových vozidiel, automobilových motorov, podnikania, právnych aspektov v priemyselnej elektrotechnike, riadenia kvality a spoľahlivosti vo výrobnom podniku, marketingu a obchodu, ako aj noriem, zákonov a právnych predpisov, ktoré súvisia so študijným odborom. Absolvent štúdia získa prehľad o súčasných moderných produktoch elektrotechniky v automobilovom priemysle, ako aj perspektívach nových technológií vo výpočtovej technike. Orientáciou štúdia na moderné elektrotechnické systémy motorových vozidiel, využitia PC a ich príslušenstva nájdu absolventi bakalárskeho štúdia uplatnenie v malých a stredných i veľkých firmách, tiež ako samostatní živnostníci, resp. ako servisní technici v širokej oblasti uplatňovania automobilovej elektrotechniky. Súčasťou učebného plánu s interdisciplinárnym charakterom je individuálna voľba predmetov, ktorá umožní študentom absolvovať intenzívnu jazykovú prípravu, čo dáva predpoklady na adaptívne uplatnenie sa na trhu práce aj v zahraničí.
Elektrotechnika – absolvent môže tvorivo, s využitím moderných technických prostriedkov vykonávať činnosti pri navrhovaní a realizácii projektov, rozhodovať o prevádzkových opatreniach, pri riešení prevádzkových a poruchových stavov v existujúcich elektrotechnických systémoch a viesť pracovné kolektívy. Má primerané vedomosti predmetov teoretického základu aplikované pre oblasti výkonovej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie a elektroenergetiky. Má dostatočné skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, ovláda odbornú terminológiu v cudzom jazyku, pozná základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov a má základné znalosti z práva, psychológie a manažmentu kvality. Absolvent má uplatnenie najmä v prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.
Komerčná elektrotechnika – absolvent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti na osvojenie si princípov, inštalácie, prevádzky, funkcií, servisu a opráv elektrotechnických výrobkov, prístrojov a zariadení v súlade s medzinárodnými štandardmi. Nadobudne vedomosti a schopnosti z oblasti podnikania, marketingu a obchodu, ako aj súvisiacich noriem, zákonov a právnych predpisov. Absolvent získa prehľad o súčasných moderných produktoch komerčnej elektrotechniky, perspektívach nových technológií vo výpočtovej technike, audiovizuálnej a komunikačnej technike. Orientáciou štúdia na moderné audiovizuálne a multimediálne výrobky, počítače a ich príslušenstva nájdu absolventi uplatnenie v malých a stredných firmách, ako samostatní živnostníci, resp. poradcovia, obchodníci, servisní technici v širokej oblasti uplatňovania komerčnej elektrotechniky.
Elektrotechnické systémy v mechatronike - absolvent má uplatnenie v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky a optoelektroniky, počítačového dizajnu a konštruovania, počítačom riadených výrobných a testovacích systémov, najmä však v systéme TPD (Total Product Design), ktorý je vhodný hlavne pre malé a stredné firmy, zaoberajúce sa konštrukčnými a realizačnými prácami v oblasti mechatroniky.
Telekomunikácie - absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu a spracovania všetkých druhov informácií, o štruktúre a prevádzkovaní príslušných zariadení a systémov pevných a mobilných sietí. Má poznatky o využití informačných technológií v danej oblasti ako i poznatky z ekonomiky, manažmentu, psychológie a právnych predpisov. Uplatniť sa môže vo firmách zameraných na oblasť telekomunikácií a informačných technológií ako výkonný a riadiaci subjekt, alebo ako súkromný podnikateľský subjekt.
Multimediálne technológie - absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej, estetickej, etickej a výtvarnej úrovni. Synergia technického a umeleckého vzdelania vytvorí z absolventa špecialistu na vytváranie multimediálnych prezentácií. Absolvent získa znalosti a praktické skúseností umožňujúce pracovať vo firmách zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť, v inštitúciách verejnej správy, v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty.
Bezpečné riadenie procesov - absolvent získa vzdelanie v oblasti automatizácie a riadenia procesov, informačných systémov, zabezpečovacích systémov pre všetky druhy dopráv a zložitých technologických a bezpečnostných systémov na ochranu osôb a majetku. Absolvent má uplatnenie pri prevádzke informačných a riadiacich systémov na procesnej a operatívnej úrovni. Je schopný realizácie informačných služieb pre operatívne riadenie s podporu automatizácie a výpočtovej techniky, realizácie riadenia komunikácie v bezpečných a spoľahlivých systémoch, vrátane diagnostických systémov.
Biomedicínske inžinierstvo - absolvent získa vedomosti z predmetov teoretického i technického základu ako i z teoretického základu lekárskych disciplín s dôrazom na stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov. Získa základné vedomosti o lekárskej technike a jej aplikáciách. Absolvent získa vedomosti o moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok a laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať so zdravotníckym personálom. Uplatní sa najmä pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, ako i v obchodných a servisných organizáciách. Taktiež nájde uplatnenie ako odborný pracovník v lekárskych resp. biologických laboratóriách.
Kde sa uplatnia absolventi
inžinierskeho štúdia?
Elektrická trakcia, Elektroenergetika, Elektrické pohony, Výkonové a polovodičové systémy - absolvent je spôsobilý na samostatné projekčné, konštruktérske a návrhové práce, vytváranie, posudzovanie, realizáciu a vyhodnocovanie rozsiahlych projektov, rozhodovanie o koncepčných otázkach a riadenie veľkých organizačných celkov. Absolvent má vedomosti predmetov teoretického základu rozvinuté v oblasti výkonovej a aplikovanej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie, elektroenergetiky, riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, ovláda základy ekonomických metód pre prevádzku systémov, má znalosti z práva, psychológie a manažmentu kvality. Absolvent má uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. Absolvent získa vedomosti na spôsobilosť realizovať samostatné projekčné, konštruktérske a návrhové práce výrobkov a systémov, kde dominuje elektronické a technické riešenie. Absolvent je pripravený pre uplatnenie v priemysle, kde je elektronika súčasťou riadenia výroby, podporou technologických pracovísk a súčasťou diagnostických a skúšobných procesov. Absolvent je schopný navrhovať elektronické systémy so zvýšenou spoľahlivosťou pre extrémne prevádzkové pomery.
Elektrotechnické systémy v mechatronike - absolvent získa vyššie vzdelanie v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky a optoelektroniky, počítačového dizajnu a konštruovania, počítačom riadených výrobných a testovacích systémov, najmä však v systéme TPD (Total Product Design). Absolvent má uplatnenie vo firmách zaoberajúcimi sa konštrukčnými a realizačnými prácami v oblasti mechatroniky.
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - absolvent sa uplatňuje vo všetkých oblastiach súvisiacich so zabezpečovaním telekomunikačných a informačných služieb. Výučba je zameraná na problematiku telekomunikačných a informačných sietí s aspektom na digitálne siete s integrovanými službami, siete a služby s vysokými prenosovými rýchlosťami, prenosové siete a optické systémy, inteligentné siete, pozemné mobilné siete, mikrovlnové rádiové a satelitné komunikácie, telekomunikačnú riadiacu sieť a protokoly, architektúru signalizačných systémov a protokoly, aplikácie multimédií a hypermédií, spoľahlivosť a diagnostiku systémov a sietí. Absolvent sa uplatní ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií ako aj vo všetkých oblastiach aplikácií telekomunikačných, rádiokomunikačných a informačných technológií.
Bezpečné riadenie procesov v doprave, bezpečné riadenie procesov v priemysle - absolvent má prehĺbené vzdelanie v oblasti analýzy a syntézy automatizovaných riadiacich a informačných systémov, najmä pre oblasť spracovania a prenosu informácií pri riadení bezpečnostne kritických procesov. Absolvent študijného programu Bezpečné riadenie procesov v doprave sa špecializuje na bezpečné riadenie dopravného procesu s dôrazom na inteligentné dopravné systémy a v rámci nich na dopravné signalizačné systémy, podporné telematické systémy. Absolvent študijného programu Bezpečné riadenie procesov v priemysle sa špecializuje na bezpečné riadenie priemyselných procesov s dôrazom na zložité technológie, bezpečnostne kritické výrobné aplikácie, inteligentné budovy, bezpečnostné systémy na ochranu osôb a majetku, podporné informačné a prenosové systémy.
Biomedicínske inžinierstvo - absolvent má široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja. Absolvent získa primerané vedomosti z teoretických a vybraných klinických lekárskych disciplín pre pochopenie účelu aplikácie technických prostriedkov, schopnosti posúdenia funkčnosti v daných podmienkach a schopnosti pre vytvorenie podmienok pre vzájomnú kvalifikovanú komunikáciu s lekármi. Absolvent má široké vedomosti o existujúcich informačných systémoch a možnostiach využívania informačných technológií v lekárstve. Z predmetov ekonomicko-spoločenských získa poznatky v oblasti manažmentu v zdravotníctve, z oblasti bioetiky a lekárskej etiky, ako i z oblasti psychológie riadenia. Absolvent má uplatnenie vo všetkých oblastiach technického a informačného zabezpečenia zdravotníckych zariadení, v ústavoch a laboratóriách biomedicínskeho výskumu a vývoja, v oblasti informačných systémov a v technickom riadení najmä zdravotníckych prevádzok. Uplatní sa taktiež ako vedúci pracovník manažmentu zdravotníckych zariadení a tiež ako pedagóg a výskumník na univerzitách.
Fyzikálne inžinierstvo - absolvent má znalosť fyzikálnych javov, procesov a princípov, ktoré sú aplikované vo všetkých oblastiach elektrotechniky, elektroniky, materiálového inžinierstva, technickej realizácie informačných systémov, ako aj v niektorých medzných odboroch. Je pripravený nachádzať aplikácie v súlade s potrebami technickej praxe. Absolvent získa praktické skúsenosti z využitia programového vybavenia a aplikácií informačných technológií, kvalifikované predpoklady pre samostatnú tvorivú inžiniersku činnosť a je schopný vystupovať ako manažér projektov.
Absolventi všetkých študijných programov sú schopní riadiť prácu v tíme, komunikovať, samostatne analyzovať, identifikovať, optimalizovať, rozhodovať a tvorivo riešiť technické problémy na báze základných spoločensko-ekonomických a právnych vedomostí.
Ak ste si pozorne prečítali predchádzajúce riadky, určite mnohí ani na chvíľu nepochybujete o tom, že vzdelanie je veľká devíza do budúcnosti. Otvára široké možnosti uplatnenia sa nielen doma, ale aj v zahraničí. Vzdelanie je investíciou, ktorá sa každému niekoľkonásobne v živote vráti.

Skryť Vypnúť reklamu

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK A KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM

Termín podania prihlášky do: 30. apríla 2007 – 1. kolo
20. augusta 2007 – 2. kolo

Termín konania prijímacej skúšky: 22. júna 2007 – 1. kolo
3. septembra 2007 – 2. kolo
Poplatok za prijímacie konanie: 500,– Sk
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000269917/8180
Variabilný symbol: 693
Konštantný symbol: 0308
Podmienky prijatia
Absolventi gymnázií a elektrotechnických SOŠ s priemerom známok z matematiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach a prípadne i maturitnom vysvedčení do 2,00 spĺňajú podmienku prijatia bez prijímacích skúšok. Absolventi, ktorí vykonali maturitnú skúšku z predmetu Matematika a Fyzika minimálne na úrovni B a v internej časti boli klasifikovaní minimálne stupňom prospechu veľmi dobrý spĺňajú podmienku prijatia bez prijímacích skúšok. Ostatní, t. j. absolventi neelektrotechnických SOŠ, všetkých SOU a absolventi gymnázií a elektrotechnických SOŠ s priemerom z matematiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach nad 2,00 budú konať písomné prijímacie skúšky z matematiky a z fyziky (riešenie príkladov). Absolventi technických vysokých škôl sú prijatí bez prijímacích skúšok. Od uchádzačov sa nevyžaduje lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium. V akademickom roku 2007/2008 sa inžinierske štúdium neotvára. Inžinierske študijné programy je možné študovať od akademického roka 2008/2009. Po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia majú študenti možnosť pokračovať v druhom (inžinierskom) stupni štúdia.
Ako prebiehajú prijímacie skúšky?
Prijímacia skúška sa koná formou testu – riešenie príkladov z predmetov: matematika a fyzika. Pri prijímacích skúškach sa požadujú vedomosti z matematiky a z fyziky v rozsahu stredoškolskej látky. – Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené v deň konania skúšky v priestoroch konania prijímacej skúšky a na internetovej stránke fakulty.
Všeobecné údaje o prijímacom konaní
– písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, vítaná je znalosť aspoň jedného neslovanského svetového jazyka
– angličtina, nemčina, španielčina a francúzština,
– poplatok treba uhradiť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, číslo účtu: 7000269917/8180 variabilný symbol: 693, konštantný symbol: 0308
– doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou (prilepiť na 3. stranu prihlášky).
Bez dokladu o zaplatení na uvedené číslo účtu a uvedený variabilný symbol nebude prihláška akceptovaná,
– stredná odborná škola majúca aspoň 5 predmetov elektrotechnického charakteru je považovaná za elektrotechnickú SPŠ, v opačnom prípade je považovaná za neelektrotechnickú SOŠ,
– Elektrotechnická fakulta organizuje pre uchádzačov o štúdium a maturantov prípravný kurz matematiky a fyziky
– maturita z predmetov matematika a fyzika je odporúčaná, nie však požadovaná,
– k štúdiu na inžinierske študijné programy je možné prihlasovať sa od akademického roka 2008/09,
– na detašovanom pracovisku v Liptovskom Mikuláši je možné študovať bakalársky študijný program Telekomunikácie,
– prijímacie skúšky pre Elektrotechnickú fakultu i detašované pracovisko Liptovský Mikuláš sa budú konať v
priestoroch ŽU v Žiline,
– ak sa chce uchádzač zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, treba podať prihlášku zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku,
– na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov zabezpečovaných Elektrotechnickou fakultou,
– pozvánku na prijímacie konanie fakulta zašle najneskôr do 18.5.2007,
– životopis a potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium nie sú nutnou súčasťou prihlášky na vysokú školu,
– nutná súčasť prihlášky na vysokú školu je uvedený prospech podľa výročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy potvrdený navštevovanou strednou školou alebo notárom overených fotokópií vysvedčení z jednotlivých ročníkov a maturitného vysvedčenia strednej školy,
– študijné programy sú moderne koncipované a zabezpečené výpočtovou technikou,
– poplatky za štúdium sú podľa vysokoškolského zákona.

Skryť Vypnúť reklamu

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., prodekan EF pre pedagogickú činnosť, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: prodvzd@fel.uniza.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 5. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 6. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 7. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 8. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 9. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 10. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 086
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 927
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 071
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 216
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 660
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 316
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 728
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 537
 9. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 258
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 258
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

VÍKENDOVÝ SERIÁL: V Ľuboreči prežila detstvo a mladosť Elena Maróthy-Šoltésová

Šoltésová bola prozaičkou, redaktorkou a bola aj predsedníčkou spolku slovenských žien Živena.

Na snímke bývalá fara v obci Ľuboreč v Lučeneckom okrese, postavená na mieste staršej farskej budovy, v ktorej vyrastala Elena Maróthy-Šoltésová.

V počte nakazených padla ďalšia hranica, zareagoval na to aj premiér

Za sobotu pribudlo 3 042 prípadov nákazy koronavírusom, Nové prípady aj v našom regióne.

Ilustračná fotografia.

VÍKENDOVÝ SERIÁL: Ľuboreč má výhodnú polohu medzi dvoma okresnými mestami Novohradu

Aj vďaka dobrému dopravnému spojeniu môžu jej obyvatelia dochádzať do nich za prácou.

ilustračné foto - Starosta Ľuboreče Marcel Šupica.
BKM Lučenec.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?