Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

V Poltári sa zlúčili dve stredné odborné školy. O sedem mesiacov zmení SOUP názov na Stredné odborné učilište


Zastupiteľstvo BBSK na svojom zasadnutí v decembri rozhodlo o zrušení Združenej strednej školy sklárskej v Poltári z dôvodu nízkeho počtu žiakov a ku 30. 6. 2007 poklesu počtu žiakov na nulovú hranicu. Združená stredná škola sklárska od 1. 9. 2006 bola premiestnená do priestorov Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho z dôvodu efektívneho využitia finančných prostriedkov na prevádzku budov. Toto rozhodnutie o zrušení ZSŠ S by však nemalo ovplyvniť prípravu absolventov základných škôl v učebných a študijných odboroch, ktoré združená škola mala zaradené vo svojej sieti. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v sklárskych, resp. chemických odboroch, môžu v nich študovať, ale v iných priestoroch subjektu, u ktorého sa mení len názov na Stredné odborné učilište Poltár. Súčasne s týmto rozhodnutím riaditeľ Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho podal žiadosť na Ministerstvo školstva prostredníctvom zriaďovateľa BBSK, odboru vzdelávania a ľudských zdrojov, o zmenu názvu školy od 1. septembra 2007 z SOUP na Stredné odborné učilište. Pôvodný názov obidvoch stredných škôl už nekorešpondoval s učebnými a študijnými odbormi, ktoré by obidve školy spolu mohli mať zaradené vo svojej sieti a nekorešpondoval ani s trhovými požiadavkami nášho regiónu. Zmyslom zmeny názvu subjektu od 1. 9. 2007 bude priblížiť odborné vzdelanie predovšetkým záujemcom o štúdium v týchto odboroch z blízkeho ale aj vzdialených regiónov. Dnes vám milí čitatelia predstavíme obidve spomínané stredné školy. Možnože sú medzi vami žiaci deviateho ročníka základných škôl, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi rozhodujú, akú strednú školu napíšu na prihlášku.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyberte si správny odbor
Nový subjekt chce pripravovať žiakov v poľnohospodárskych, lesníckych, gastronomických, sklárskych a chemických odboroch – teda vo všetkých odboroch, ktoré môžu byť v školskom roku 2007/2008 naplnené žiakmi, a ktoré majú obidve školy zaradené do svojej siete. Ide o študijné odbory: podnikanie v poľnohospodárstve, agropodnikateľ, chemik-
operátor. Trojročné učebné odbory: chemik, biochemik, mechanizátor lesnej výroby, mechanizátor rastlinnej výroby, poľnohospodár – (farmár, služby, mechanizácia), mechanik - opravár lesných strojov a zariadení, stolár, chovateľ – chov oviec, pekár, cukrár. Dvojročné učebné odbory pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom než deviatom ročníku: poľnohospodárska výroba, lesná výroba. Dvojročné študijné odbory – nadstavbové štúdium: poľnohospodárstvo, živočíšna výroba, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, lesné hospodárstvo, potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba. Nadstavbový odbor potravinárska výroba je u nás novozavedený a pozývame doň aj predchádzajúcich absolventov odborov cukrár a pekár. Školský subjekt s novým názvom bude vlastne pokračovateľom v tradíciách obidvoch stredných škôl ako bolo Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Združená stredná škola sklárska. Pre záujemcov o štúdium v týchto odboroch sa vlastne nemení nič podstatné. V súčasnom období sa uskutočňujú plány na realizáciu materiálneho, technického a priestorového zabezpečenia pre chemika, biochemika, chemika operátora. Táto realizácia by mala byť uskutočnená a ukončená do 30. 6. 2007, s tým, že novoprijatí žiaci v týchto odboroch by mali mať vytvorené všetky materiálne podmienky na vyučovanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Stredné odborné učilište poľnohospodárske pripravuje odborníkov v nasledujúcich odboroch:

Štvorročné študijné odbory
s maturitou:
4557 4 podnikanie v poľnohospodárstve
4558 4 01 agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka

Trojročné učebné odbory:
4575 2 mechanizátor lesnej výroby
2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby
4567 2 poľnohospodárka pre služby na vidieku
4561 2 01 poľnohospodár – mechanizácia
4561 2 02 poľnohospodár – farmárstvo
4561 2 03 poľnohospodár – služby
4580 2 03 chovateľ – chov oviec
2964 2 cukrár
2962 2 pekár
Po ukončení ktoréhokoľvek z týchto odborov je možnosť nadstavbového štúdia so získaním úplného stredného odborného vzdelania s maturitou.
3355 2 stolár

Nadstavbové štúdium:
4502 4 živočíšna výroba
4512 4 poľnohospodárstvo
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4521 4 lesné hospodárstvo
4502 4 01 živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat
2982 4 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

Skryť Vypnúť reklamu

Dvojročný učebný odbor s osobitne upravenými učebnými plánmi pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním:
4572 0 poľnohospodárska výroba
4579 0 lesná výroba

Okrem základného štúdia nájdete na škole aj ponuky rozširujúcich kurzov: Obilné kombajny, rezačky, osobný automobil, nákladný automobil, traktor, lesný kolesový traktor, práca s motorovou pílou, univerzálny kolesový traktor. Škola poskytuje svojim študentom ubytovanie v moderne vybavenom domove mládeže v cene 250 korún mesačne a zároveň celodenné stravovanie v hodnote 54 korún. Študenti si svoj voľný čas môžu vyplniť návštevou rôznych krúžkov, ktoré na škole fungujú, ako napríklad stolný tenis, volejbal, výpočtová technika, technický, aranžérsky či strelecký krúžok. Rovnako tu nájdete krúžok šikovných rúk, turisticko–ochranársky, zoologický, či literárno–dramatický krúžok. V škole vychádza vlastný školský časopis Ozvena. Študenti sa spolu s pedagógmi každoročne zúčastňujú tematických exkurzií ako sú Agrokomplex, Autosalón v Nitre, Gastro v Nitre, návšteva arboréta v Mlyňanoch, Deň poľa, návštevy hvezdárne, či rôznych kultúrnych a športových podujatí.V rámci vyučovania sú pre žiakov pripravené rozličné besedy a prednášky s odborníkmi z praxe, aj štátnej správy. Každoročne pre žiakov usporadúva škola lyžiarsky a plavecký výcvik, účelové cvičenia, súťaž zručnosti v orbe, žiaci pod vedením pedagógov usporadúvajú Miss učilišťa, diskotéky, rôzne športové súťaže. Študenti sú počas štúdia motivovaní odmeňovaním za produktívnu prácu a podľa sociálnych podmienok v rodine môže riaditeľ školy upustiť od platenia za ubytovanie v domove mládeže a stravného v školskej jedálni.

Sklárska výroba má
v Poltárskom okrese tradíciu
Združená stredná škola sklárska v Poltári, s vyše 50-ročnou tradíciou, je zameraná na prípravu mladých sklárskych odborníkov v dvoj a trojročných učebných odboroch a v štvorročných študijných odboroch. Absolventi trojročných učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v dennej alebo diaľkovej forme, a tak získať úplné stredoškolské vzdelanie. Novinkou vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia je nový odbor 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Absolventi študijného odboru dokážu prevádzať odbery a úpravu vzoriek a ich analýzu, rozbor vzoriek životného prostredia. Počas štúdia študenti spolupracujú s úradmi životného prostredia i so strediskom enviromentálnej výchovy na Teplom Vrchu. Odbornú prax vykonávajú v laboratóriách, čističkách odpadových vôd, v štátnych zdravotných ústavoch, potravinárskych závodoch. V týchto a podobných inštitúciách môžu po skončení štúdia pracovať. Táto škola, ako jedna z 35 na Slovensku, je zapojená do pilotného projektu Zelená škola, ktorým prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia. Po skončení štúdia majú žiaci možnosť študovať na vysokej škole.
Ďalším novým odborom, ktorý pružne reaguje na záujem žiakov a potreby trhu práce je odbor 2848 6 chemická informatika.
Absolvent vie realizovať základné pracovné operácie na počítači a využívať ich v informačných technológiách, vykonávať technické a chemicko-ekonomické výpočty, nakupovať suroviny, distribuovať a predávať výrobky, uskutočniť odber a prípravu vzoriek, tiež chemické rozbory. Zostaviť a vypočítať materiálové a ekonomické bilancie. Uplatnenie má zvlášť v oblasti chemického priemyslu. Má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Pre výtvarne nadaných žiakov je vhodný študijný odbor:
8235 6 výtvarné spracovanie skla so zameraním na:
02 brúsenie skla
04 maľovanie a leptanie skla
Absolvent má zručnosti v navrhovaní a tvorbe sklárskych výrobkov, vie pružne reagovať na požiadavky trhu. V prípade potreby vie sám zhotoviť navrhnuté výrobky, dokáže komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, ovláda prácu s PC, základy fotografovania, vie nadobudnuté zručnosti a vedomosti využiť v propagácii svojich výrobkov, ovláda základy ekonomiky.
8509 4 umelecko-remeselné spracovanie skla so zameraním na brúsenie, rytie a maľbu skla. Tento odbor je vhodný najmä pre dievčatá a chlapcov s vlohami pre výtvarné cítenie. Absolvent má estetický cit a zmysel pre čistotu tvaru a dekóru. Dokáže rozvíjať svoju výtvarnú predstavivosť pri vytváraní dekoračných motívov. Ovláda prácu s počítačom i základné techniky administratívy. Uplatňuje sa v sklárskych firmách, v súkromnom podnikaní, má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.
Pre absolventov trojročných učebných odborov je určený študijný odbor 2733 4 sklársky priemysel. V priebehu dvoch rokov pri dennej forme štúdia absolventi získajú maturitu. Študenti sa zdokonaľujú vo svojej odbornej profesii. Naučia sa pracovať s počítačom, získajú znalosti z ekonomických predmetov. Žiaci sú do jednotlivých odborov prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, na základe dosiahnutých výsledkov na ZŠ, do počtu naplnenia triedy.
Pre žiakov, ktorí majú záujem študovať v trojročnom učebnom odbore ponúkame 2738 operátor sklárskej výroby. Je to nový, integrovaný učebný odbor. Žiaci majú spoločný 1. ročník a v 2. ročníku sa špecializujú na vybrané zameranie a to: 04 – obsluha sklárskych automatov, 02 – brusič skla, 01 – maliar skla a keramiky. Sú to učebné odbory s celoslovenskou pôsobnosťou. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu, kde môžu získať maturitné vysvedčenie. Žiaci, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku môžu študovať v dvojročnom učebnom odbore sklárska výroba. Absolvent vie odborne manipulovať so sklárskymi materiálmi a výrobkami. Vie obsluhovať jednoduché sklárske stroje, uplatniť sa v baliarni, kmenárni, pri chladiacej linke, v leštiarni a iných pracoviskách. Má možnosť ukončiť si ZŠ. Za produktívne práce dostáva odmenu. Dievčatá a chlapci, ktorí končia základnú školu a majú záujem o niektorý učebný alebo študijný odbor, ktorý sa u nás vyučuje, dostanú potrebné informácie u výchovných poradcov ZŠ, prípadne priamo na tejto škole.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Nechajte zamestnancov vybrať si služobné auto, oplatí sa vám to
 2. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 3. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 4. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 5. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 9. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 10. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 38 460
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 26 515
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 19 378
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 835
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 15 162
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 633
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 552
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 12 252
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 111
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 644
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Z Fiľakova hlásia 16 pozitívnych, v žiarskej osade je záujem o testovanie (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

Testovanie v osade Pod Kortínou.

Z Fiľakova hlásia 16 testov s pozitívnym výsledkom

V meste sa míňajú testy. Primátor spresnil termíny na nedeľné testovanie.

Vojaci doviezli materiál, testovanie v dedine pokračuje

V Ružinej majú od 16.30 hod. k dispozícii ďalších 400 testov.

V niektorých obciach sa testy míňajú.

Dnes dopoludnia zaevidovali v krajine takmer 8-tisíc testov s pozitívnym výsledkom

O 14.00 hod. bolo v prevádzke 99,2 naplánovaných odberných miest.

Značný záujem o testovanie je aj v centre Novohradu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z Fiľakova hlásia 16 pozitívnych, v žiarskej osade je záujem o testovanie (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

Testovanie v Žilinskom kraji prebieha bez výraznejších problémov (minúta po minúte)

Pred synagógou si rozložili aparatúru žilinskí dídžeji. Centrom mesta sa rozliehala hudba, ktorou chcú spríjemniť čakanie. Tvrdia, že dnes to nie je párty.

Už ste čítali?