Nedeľa, 17. október, 2021 | Meniny má HedvigaKrížovkyKrížovky

V Poltári sa zlúčili dve stredné odborné školy. O sedem mesiacov zmení SOUP názov na Stredné odborné učilište


Zastupiteľstvo BBSK na svojom zasadnutí v decembri rozhodlo o zrušení Združenej strednej školy sklárskej v Poltári z dôvodu nízkeho počtu žiakov a ku 30. 6. 2007 poklesu počtu žiakov na nulovú hranicu. Združená stredná škola sklárska od 1. 9. 2006 bola premiestnená do priestorov Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho z dôvodu efektívneho využitia finančných prostriedkov na prevádzku budov. Toto rozhodnutie o zrušení ZSŠ S by však nemalo ovplyvniť prípravu absolventov základných škôl v učebných a študijných odboroch, ktoré združená škola mala zaradené vo svojej sieti. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v sklárskych, resp. chemických odboroch, môžu v nich študovať, ale v iných priestoroch subjektu, u ktorého sa mení len názov na Stredné odborné učilište Poltár. Súčasne s týmto rozhodnutím riaditeľ Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho podal žiadosť na Ministerstvo školstva prostredníctvom zriaďovateľa BBSK, odboru vzdelávania a ľudských zdrojov, o zmenu názvu školy od 1. septembra 2007 z SOUP na Stredné odborné učilište. Pôvodný názov obidvoch stredných škôl už nekorešpondoval s učebnými a študijnými odbormi, ktoré by obidve školy spolu mohli mať zaradené vo svojej sieti a nekorešpondoval ani s trhovými požiadavkami nášho regiónu. Zmyslom zmeny názvu subjektu od 1. 9. 2007 bude priblížiť odborné vzdelanie predovšetkým záujemcom o štúdium v týchto odboroch z blízkeho ale aj vzdialených regiónov. Dnes vám milí čitatelia predstavíme obidve spomínané stredné školy. Možnože sú medzi vami žiaci deviateho ročníka základných škôl, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi rozhodujú, akú strednú školu napíšu na prihlášku.

Skryť Vypnúť reklamu

Vyberte si správny odbor
Nový subjekt chce pripravovať žiakov v poľnohospodárskych, lesníckych, gastronomických, sklárskych a chemických odboroch – teda vo všetkých odboroch, ktoré môžu byť v školskom roku 2007/2008 naplnené žiakmi, a ktoré majú obidve školy zaradené do svojej siete. Ide o študijné odbory: podnikanie v poľnohospodárstve, agropodnikateľ, chemik-
operátor. Trojročné učebné odbory: chemik, biochemik, mechanizátor lesnej výroby, mechanizátor rastlinnej výroby, poľnohospodár – (farmár, služby, mechanizácia), mechanik - opravár lesných strojov a zariadení, stolár, chovateľ – chov oviec, pekár, cukrár. Dvojročné učebné odbory pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom než deviatom ročníku: poľnohospodárska výroba, lesná výroba. Dvojročné študijné odbory – nadstavbové štúdium: poľnohospodárstvo, živočíšna výroba, mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, lesné hospodárstvo, potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba. Nadstavbový odbor potravinárska výroba je u nás novozavedený a pozývame doň aj predchádzajúcich absolventov odborov cukrár a pekár. Školský subjekt s novým názvom bude vlastne pokračovateľom v tradíciách obidvoch stredných škôl ako bolo Stredné odborné učilište poľnohospodárske a Združená stredná škola sklárska. Pre záujemcov o štúdium v týchto odboroch sa vlastne nemení nič podstatné. V súčasnom období sa uskutočňujú plány na realizáciu materiálneho, technického a priestorového zabezpečenia pre chemika, biochemika, chemika operátora. Táto realizácia by mala byť uskutočnená a ukončená do 30. 6. 2007, s tým, že novoprijatí žiaci v týchto odboroch by mali mať vytvorené všetky materiálne podmienky na vyučovanie.

Skryť Vypnúť reklamu

Stredné odborné učilište poľnohospodárske pripravuje odborníkov v nasledujúcich odboroch:

Štvorročné študijné odbory
s maturitou:
4557 4 podnikanie v poľnohospodárstve
4558 4 01 agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka

Trojročné učebné odbory:
4575 2 mechanizátor lesnej výroby
2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby
4567 2 poľnohospodárka pre služby na vidieku
4561 2 01 poľnohospodár – mechanizácia
4561 2 02 poľnohospodár – farmárstvo
4561 2 03 poľnohospodár – služby
4580 2 03 chovateľ – chov oviec
2964 2 cukrár
2962 2 pekár
Po ukončení ktoréhokoľvek z týchto odborov je možnosť nadstavbového štúdia so získaním úplného stredného odborného vzdelania s maturitou.
3355 2 stolár

Nadstavbové štúdium:
4502 4 živočíšna výroba
4512 4 poľnohospodárstvo
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
4521 4 lesné hospodárstvo
4502 4 01 živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat
2982 4 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

Skryť Vypnúť reklamu

Dvojročný učebný odbor s osobitne upravenými učebnými plánmi pre žiakov s neukončeným základným vzdelaním:
4572 0 poľnohospodárska výroba
4579 0 lesná výroba

Okrem základného štúdia nájdete na škole aj ponuky rozširujúcich kurzov: Obilné kombajny, rezačky, osobný automobil, nákladný automobil, traktor, lesný kolesový traktor, práca s motorovou pílou, univerzálny kolesový traktor. Škola poskytuje svojim študentom ubytovanie v moderne vybavenom domove mládeže v cene 250 korún mesačne a zároveň celodenné stravovanie v hodnote 54 korún. Študenti si svoj voľný čas môžu vyplniť návštevou rôznych krúžkov, ktoré na škole fungujú, ako napríklad stolný tenis, volejbal, výpočtová technika, technický, aranžérsky či strelecký krúžok. Rovnako tu nájdete krúžok šikovných rúk, turisticko–ochranársky, zoologický, či literárno–dramatický krúžok. V škole vychádza vlastný školský časopis Ozvena. Študenti sa spolu s pedagógmi každoročne zúčastňujú tematických exkurzií ako sú Agrokomplex, Autosalón v Nitre, Gastro v Nitre, návšteva arboréta v Mlyňanoch, Deň poľa, návštevy hvezdárne, či rôznych kultúrnych a športových podujatí.V rámci vyučovania sú pre žiakov pripravené rozličné besedy a prednášky s odborníkmi z praxe, aj štátnej správy. Každoročne pre žiakov usporadúva škola lyžiarsky a plavecký výcvik, účelové cvičenia, súťaž zručnosti v orbe, žiaci pod vedením pedagógov usporadúvajú Miss učilišťa, diskotéky, rôzne športové súťaže. Študenti sú počas štúdia motivovaní odmeňovaním za produktívnu prácu a podľa sociálnych podmienok v rodine môže riaditeľ školy upustiť od platenia za ubytovanie v domove mládeže a stravného v školskej jedálni.

Sklárska výroba má
v Poltárskom okrese tradíciu
Združená stredná škola sklárska v Poltári, s vyše 50-ročnou tradíciou, je zameraná na prípravu mladých sklárskych odborníkov v dvoj a trojročných učebných odboroch a v štvorročných študijných odboroch. Absolventi trojročných učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v dennej alebo diaľkovej forme, a tak získať úplné stredoškolské vzdelanie. Novinkou vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia je nový odbor 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Absolventi študijného odboru dokážu prevádzať odbery a úpravu vzoriek a ich analýzu, rozbor vzoriek životného prostredia. Počas štúdia študenti spolupracujú s úradmi životného prostredia i so strediskom enviromentálnej výchovy na Teplom Vrchu. Odbornú prax vykonávajú v laboratóriách, čističkách odpadových vôd, v štátnych zdravotných ústavoch, potravinárskych závodoch. V týchto a podobných inštitúciách môžu po skončení štúdia pracovať. Táto škola, ako jedna z 35 na Slovensku, je zapojená do pilotného projektu Zelená škola, ktorým prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia. Po skončení štúdia majú žiaci možnosť študovať na vysokej škole.
Ďalším novým odborom, ktorý pružne reaguje na záujem žiakov a potreby trhu práce je odbor 2848 6 chemická informatika.
Absolvent vie realizovať základné pracovné operácie na počítači a využívať ich v informačných technológiách, vykonávať technické a chemicko-ekonomické výpočty, nakupovať suroviny, distribuovať a predávať výrobky, uskutočniť odber a prípravu vzoriek, tiež chemické rozbory. Zostaviť a vypočítať materiálové a ekonomické bilancie. Uplatnenie má zvlášť v oblasti chemického priemyslu. Má možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Pre výtvarne nadaných žiakov je vhodný študijný odbor:
8235 6 výtvarné spracovanie skla so zameraním na:
02 brúsenie skla
04 maľovanie a leptanie skla
Absolvent má zručnosti v navrhovaní a tvorbe sklárskych výrobkov, vie pružne reagovať na požiadavky trhu. V prípade potreby vie sám zhotoviť navrhnuté výrobky, dokáže komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, ovláda prácu s PC, základy fotografovania, vie nadobudnuté zručnosti a vedomosti využiť v propagácii svojich výrobkov, ovláda základy ekonomiky.
8509 4 umelecko-remeselné spracovanie skla so zameraním na brúsenie, rytie a maľbu skla. Tento odbor je vhodný najmä pre dievčatá a chlapcov s vlohami pre výtvarné cítenie. Absolvent má estetický cit a zmysel pre čistotu tvaru a dekóru. Dokáže rozvíjať svoju výtvarnú predstavivosť pri vytváraní dekoračných motívov. Ovláda prácu s počítačom i základné techniky administratívy. Uplatňuje sa v sklárskych firmách, v súkromnom podnikaní, má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.
Pre absolventov trojročných učebných odborov je určený študijný odbor 2733 4 sklársky priemysel. V priebehu dvoch rokov pri dennej forme štúdia absolventi získajú maturitu. Študenti sa zdokonaľujú vo svojej odbornej profesii. Naučia sa pracovať s počítačom, získajú znalosti z ekonomických predmetov. Žiaci sú do jednotlivých odborov prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, na základe dosiahnutých výsledkov na ZŠ, do počtu naplnenia triedy.
Pre žiakov, ktorí majú záujem študovať v trojročnom učebnom odbore ponúkame 2738 operátor sklárskej výroby. Je to nový, integrovaný učebný odbor. Žiaci majú spoločný 1. ročník a v 2. ročníku sa špecializujú na vybrané zameranie a to: 04 – obsluha sklárskych automatov, 02 – brusič skla, 01 – maliar skla a keramiky. Sú to učebné odbory s celoslovenskou pôsobnosťou. Absolventi odborov sa uplatnia v rámci sklárskeho odvetvia, pri súkromných podnikateľoch a často aj v zahraničných firmách. Majú možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu, kde môžu získať maturitné vysvedčenie. Žiaci, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku môžu študovať v dvojročnom učebnom odbore sklárska výroba. Absolvent vie odborne manipulovať so sklárskymi materiálmi a výrobkami. Vie obsluhovať jednoduché sklárske stroje, uplatniť sa v baliarni, kmenárni, pri chladiacej linke, v leštiarni a iných pracoviskách. Má možnosť ukončiť si ZŠ. Za produktívne práce dostáva odmenu. Dievčatá a chlapci, ktorí končia základnú školu a majú záujem o niektorý učebný alebo študijný odbor, ktorý sa u nás vyučuje, dostanú potrebné informácie u výchovných poradcov ZŠ, prípadne priamo na tejto škole.

Najčítanejšie na My Novohrad

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 6. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 7. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 8. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 9. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 10. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 3. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 4. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 8. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 9. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 10. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 19 111
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 700
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 6 914
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 306
 5. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 784
 6. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 697
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 106
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 743
 9. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 270
 10. Odišli, ale nezabúdame. Spomínajte s Korzárom 2 870

Blogy SME

 1. Emil Lobotka: Sloboda a realita
 2. Štefan Vidlár: Robove já
 3. Miroslava Moncmanová: Tajné rande v jarný podvečer, alebo Štyri ročné obdobia v obrazoch
 4. Peter Chudý: Vďaka Tiborovi Gašparovi sa stal zo mňa spisovateľ. Polícia v rukách mafie a Policajná chobotnica, fikcia, či realita?
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 50 Vinné
 6. Ľubomír Maretta: Ošetrovňa duše
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 20. - Heroické dobývanie Antarktídy - Carsten Borchgrevink - prvý muž na antarktickom kontinente?
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 839
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 447
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 035
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 193
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 142
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 377
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 535
 8. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 3 373
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Novohrad - aktuálne správy

Zo zápasu BKM Lučenec - MBK Handlová

Štvrté kolo Niké SBL medzi Lučencom a Handlovou prinieslo množstvo technických chýb. Jedna sa ušla aj koučovi Sokolovskemu.


14 h
Peniaze, ktoré získali prevádzkou MOM-ky investovali v Dolnej Strehovej aj do vybavenia ambulancie všobecného lekára.

V Dolnej Strehovej si vopred povedali, že prípadný zisk patrí späť do zdravia ľudí.


17 h
Jelšava získala ocenenie od ZMOS. Vyzdvihli dlhoročnú prácu so znevýhodnenými komunitami.

Pripravovaná stratifikácia siete slovenských nemocníc, ako aj nová súdna mapa výrazne zasiahnu do života tohto okresu.


TASR 15. okt
Pri vodnej nádrži Ľadovo.

Cieľom samosprávy je využiť okolie vodnej nádrže aj počas zimných mesiacov, preto tu plánuje bežkársku dráhu či vytvorenie priestoru na sánkovanie.


SITA 15. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Žiadajú prejazd len z Oravy a Kysúc.


15. okt

Pri polnočnej nehode zomrel 17-ročný chlapec.


19 h

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

Jeden zo spolujazdcov zraneniam na mieste podľahol.


20 h

Blogy SME

 1. Emil Lobotka: Sloboda a realita
 2. Štefan Vidlár: Robove já
 3. Miroslava Moncmanová: Tajné rande v jarný podvečer, alebo Štyri ročné obdobia v obrazoch
 4. Peter Chudý: Vďaka Tiborovi Gašparovi sa stal zo mňa spisovateľ. Polícia v rukách mafie a Policajná chobotnica, fikcia, či realita?
 5. Irena Šimuneková: Po hradoch - 50 Vinné
 6. Ľubomír Maretta: Ošetrovňa duše
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 20. - Heroické dobývanie Antarktídy - Carsten Borchgrevink - prvý muž na antarktickom kontinente?
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 18 839
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 9 447
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 035
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 193
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 142
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 4 377
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 535
 8. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 3 373
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu